Nowenna do Žwiŕtego Jˇzefa
DEKALOG EMIGRACJI


Ze Âmiechem nale┐y obchodziŠ siŕ ostro┐nie: jest zara╝liwy.

Miko│aj Gogol

  Wydarzenia


31 grudnia 2007

Ostatni dzie´┐Ż roku 2007. Msz´┐Ż ´┐Żw. wieczorn´┐Ż odprawiali ksi´┐Ża pracuj´┐Żcy w Misji. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż Ks. Proboszcz. W kazaniu odni´┐Żs´┐Ż si´┐Ż do refleksji, kt´┐Żr´┐Ż podejmuje cz´┐Żowiek, kiedy ko´┐Żczy si´┐Ż kolejny rok. Wierz´┐Żcy cz´┐Żowiek, powiedzia´┐Ż Ks. Proboszcz, dzi´┐Żkuje Bogu za dobro, kt´┐Żre go w minionym roku spotka´┐Żo. Natomiast nadchodz´┐Żcy, Nowy Rok, poleca Bogu, aby okaza´┐Ż si´┐Ż czasem owocnym, pe´┐Żnym dobra, do czynienia kt´┐Żrego B´┐Żg nas powo´┐Ża´┐Ż.
Po mszy ´┐Żw. odprawiono nabo´┐Że´┐Żstwo dzi´┐Żkczynne przed wystawionym Naj´┐Żwi´┐Żtszym Sakramentem. Przy ´┐Żpiewie Suplikacji zebrani w Bazylice wierni przepraszali Boga za niewierno´┐Żci pope´┐Żnione w ko´┐Żcz´┐Żcym si´┐Ż roku, dzi´┐Żkowali za otrzymane ´┐Żaski i polecali si´┐Ż w opiek´┐Ż Boga na Nowy Rok.
P´┐Żniejszym wieczorem, o godz. 23.00, odprawiona zosta´┐Ża msza ´┐Żw. ze wsp´┐Żlnot´┐Ż parafii niemieckiej ´┐Żw. Bonifacego. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż proboszcz parafii niemieckiej ks. Ulrich Kozur. Koncelebrowali ks. Pra´┐Żat Nacke z Nuncjatury, ks. Jerzy Barganowski, ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski i ks. Thomas Zielonka. Obecny by´┐Ż tak´┐Że kl. Mateusz Jaszczyk i liczna grupa wiernych Polskiej Misji. Modlono si´┐Ż w j´┐Żzyku niemieckim i polskim. Kazanie wyg´┐Żosi´┐Ż w obydwu j´┐Żzykach ks. Thomas Zielonka.
Po mszy ´┐Żw. ´┐Żwi´┐Żtowano przy lampce szampana i przy sylwestrowych fajerwerkach. Nie zabrak´┐Żo tak´┐Że weso´┐Żych ta´┐Żc´┐Żw i radosnego przebywania razem.
30 grudnia 2007

Zako´┐Żczyli´┐Żmy "realnie" Rok Jubileuszowy 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.
Kazania wyg´┐Żosi´┐Ż Ks. Proboszcz podsumowuj´┐Żc prze´┐Żyty "czas ´┐Żwi´┐Żty" naszej wsp´┐Żlnoty. Wskaza´┐Ż na najwa´┐Żniejsze wydarzenia i tre´┐Żci, jakie w 2007 roku stanowi´┐Ży prze´┐Życia jubileuszowe. Podzi´┐Żkowa´┐Ż wszystkim, kt´┐Żrzy wsp´┐Żdzia´┐Żaj´┐Żc z duszpasterzami Misji, pomagali ofiarnie w dobrym prze´┐Życiu Jubileuszu.
´┐Żyw´┐Ż pami´┐Żtk´┐Ż Roku Jubileuszowego, jak zaproponowa´┐Ż Ks. Proboszcz, b´┐Żdzie Akt Zawierzenia Jezusowi Mi´┐Żosiernemu odmawiany przez wiernych w czasie mszy ´┐Żw. w niedziele i ´┐Żwi´┐Żta przez ca´┐Ży rok 2008. Znakiem naszej Misji, umieszczonym na sztandarze, jest wizerunek Jezusa Mi´┐Żosiernego. Jeste´┐Żmy zatem zobowi´┐Żzani do tego, by by´┐Ż aposto´┐Żami nabo´┐Że´┐Żstwa do Bo´┐Żego Mi´┐Żosierdzia.
Na zako´┐Żczenie ka´┐Żdej mszy ´┐Żw. wierni od´┐Żpiewali "Te Deum".

Akt Zawierzenia

"Bo´┐Że Ojcze Mi´┐Żosierny, kt´┐Żry objawi´┐Że´┐Ż swoj´┐Ż mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wyla´┐Że´┐Ż j´┐Ż na nas w Duchu ´┐Żwi´┐Żtym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dzi´┐Ż losy ´┐Żwiata i ka´┐Żdego cz´┐Żowieka.
Pochyl si´┐Ż nad nami grzesznymi, ulecz nasz´┐Ż s´┐Żabo´┐Ż´┐Ż, przezwyci´┐Ż wszelkie z´┐Żo, pozw´┐Żl wszystkim mieszka´┐Żcom ziemi do´┐Żwiadczy´┐Ż Twojego Mi´┐Żosierdzia, aby w Tobie, Tr´┐Żjjedyny Bo´┐Że, zawsze odnajdywali ´┐Żr´┐Żd´┐Żo nadziei.
Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej m´┐Żki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej mi´┐Żosierdzie dla nas i ca´┐Żego ´┐Żwiata! Amen."
29 grudnia 2007

Ksi´┐Ża: Thomas Zielonka i Kamil Szko´┐Ża, oraz klerycy: Jaszczyk Mateusz i Zalewski Erwin, spotkali si´┐Ż ze wsp´┐Żlnot´┐Ż salezja´┐Żsk´┐Ż. Obecni "w komplecie" nasi ziomkowie byli na obiedzie wraz z ksi´┐Żmi pracuj´┐Żcymi w PMK. Cieszymy si´┐Ż, ´┐Że odwiedzili nas w okresie ´┐Żwi´┐Żtecznym...!
24 grudnia 2007

Ks. abp Szczepan Weso´┐Ży wczesnym rankiem odlecia´┐Ż do Rzymu. Otrzymali´┐Żmy wiadomo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że szcz´┐Żliwie dotar´┐Ż do domu.
23 grudnia 2007

Zako´┐Żczenie Jubileuszu 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Momentem centralnym tego dnia by´┐Ża msza ´┐Żw. o godz. 12.00, kt´┐Żrej przewodniczy´┐Ż abp Szczepan Weso´┐Ży. Po zako´┐Żczonej uroczystej liturgii nie zabrak´┐Żo wsp´┐Żlnej fotografii ze S´┐Żu´┐Żb´┐Ż Liturgiczn´┐Ż naszej Misji. Ks. Arcybiskup przed 25 laty zabiega´┐Ż o powstanie parafii w Berlinie dla katolik´┐Żw polskiej mowy. Na pocz´┐Żtku mszy ´┐Żw. Ks. Proboszcz przywita´┐Ż dostojnego Go´┐Żcia, przypominaj´┐Żc pow´┐Żd jego przybycia do PMK w Berlinie. Ks. Arcybiskup w kazaniu zauwa´┐Ży´┐Ż, ´┐Że obecno´┐Ż´┐Ż tak licznej wsp´┐Żlnoty katolik´┐Żw polskiej mowy, nie jest przypadkowa. Mog´┐Ż oni tutaj ´┐Ży´┐Ż, pracowa´┐Ż, ale te´┐Ż dawa´┐Ż ´┐Żwiadectwo wiary, jak´┐Ż zabrali ze sob´┐Ż wyje´┐Żd´┐Żaj´┐Żc z Polski. Berlinowi jest to szczeg´┐Żlnie potrzebne. Ks. Arcybiskup zwr´┐Żci´┐Ż uwag´┐Ż na fakt, ´┐Że szczeg´┐Żlnym znakiem Polskiej Misji w Berlinie jest wizerunek Jezusa Mi´┐Żosiernego (wizerunek umieszczony na sztandarze Misji), a co za tym idzie, nabo´┐Że´┐Żstwo do Mi´┐Żosierdzia Bo´┐Żego. Wsp´┐Żlnota polska powinna zatem sta´┐Ż si´┐Ż aposto´┐Żem tego kultu na tej ziemi, gdzie Ko´┐Żci´┐Ż prze´┐Żywa powa´┐Żny kryzys.
Wdzi´┐Żczno´┐Ż´┐Ż Bogu wyrazili parafianie w uroczy´┐Żcie od´┐Żpiewanym "Te Deum". Ks. Arcybiskupowi za przybycie do Berlina, podzi´┐Żkowa´┐Ż w imieniu wszystkich parafian, przewodnicz´┐Żcy Rady Parafialnej, p. Daniel Kaiser. Na zako´┐Żczenie nie zabrak´┐Żo elementu patriotycznego: od´┐Żpiewano "Bo´┐Że co´┐Ż Polsk´┐Ż".
Ks. Arcybiskup celebrowa´┐Ż msz´┐Ż ´┐Żw. w ornacie, jaki Polska Misja otrzyma´┐Ża od Ojca ´┐Żw. Benedykta XVI.
Parafianie podzi´┐Żkowali tak´┐Że Ks. Proboszczowi i Kap´┐Żanom pracuj´┐Żcym w Misji, za zorganizowane Roku Jubileuszowego. Oto tre´┐Ż´┐Ż podzi´┐Żkowania duszpasterzom Misji:

"Drogi Ksi´┐Że Proboszczu, Drodzy nasi Kap´┐Żani! W imieniu nas, wiernych przychodz´┐Żcych do polskiego Ko´┐Żcio´┐Ża, w Berlinie, pragn´┐Ż podzi´┐Żkowa´┐Ż Wam za to, ´┐Że mogli´┐Żmy tak pi´┐Żknie ´┐Żwi´┐Żtowa´┐Ż Jubileusz 25-lecia istnienia naszej Misji. Waszemu zatroskaniu o duchowy wymiar tego Jubileuszu i g´┐Ż´┐Żbi´┐Ż prze´┐Ży´┐Ż - zawdzi´┐Żczamy to, ´┐Że obok koncert´┐Żw, kt´┐Żre towarzyszy´┐Ży nam przez ca´┐Ży rok - w´┐Żr´┐Żd nich ten najwa´┐Żniejszy w sercu Berlina w Konzerthaus - modlitwa by´┐Ża motywem wiod´┐Żcym naszego ´┐Żwi´┐Żtowania. Nowenna Jubileuszowa towarzyszy´┐Ża nam przez dziewi´┐Ż´┐Ż pierwszych pi´┐Żtk´┐Żw miesi´┐Żca. Niezapomniane pozostanie spotkanie z Kardyna´┐Żem Sterzinskym, gdzie czuli´┐Żmy, ´┐Że jeste´┐Żmy cz´┐Żci´┐Ż Ko´┐Żcio´┐Ża Berli´┐Żskiego i wg s´┐Ż´┐Żw Kardyna´┐Ża 'jego drogocennym skarbem'. Wizyta Kardyna´┐Ża Glempa, Prymasa Polski - G´┐Żowy Ko´┐Żcio´┐Ża Polskiego - wywo´┐Ża´┐Ża w wielu z nas wzruszenie. 25 lat czekali´┐Żmy na ten dzie´┐Ż!
A oto dzisiaj znowu jeszcze jeden dostojny Go´┐Ż´┐Ż - abp Szczepan Weso´┐Ży - jest w´┐Żr´┐Żd nas. Dzi´┐Żkujemy Wam za 'Dzie´┐Ż Kap´┐Ża´┐Żski' i rado´┐Ż´┐Ż spotkania z Ksi´┐Żmi, kt´┐Żrzy pracowali w´┐Żr´┐Żd nas i stali si´┐Ż cz´┐Żstk´┐Ż nas.
Ks. Twardowski nazwa´┐Ż Kap´┐Żana 'mostem ´┐Ż´┐Żcz´┐Żcym ziemi´┐Ż z niebem', deptanym przez ludzi... Jak´┐Że prawdziwe s´┐Ż te s´┐Żowa! Dzisiaj pragniemy podzi´┐Żkowa´┐Ż Ksi´┐Żdzu Proboszczowi i wszystkim naszym Ksi´┐Żom za ich codzienny trud, zabieganie i trosk´┐Ż o nasze zbawienie. Jeste´┐Żmy z Wami, wspieramy Was modlitw´┐Ż.
Niech ´┐Żw. Jan Vianney - ´┐Żwi´┐Żty Proboszcz z Ars - kt´┐Żry tyle wycierpia´┐Ż, patron wszystkich proboszcz´┐Żw, ma naszego Ksi´┐Żdza Proboszcza Tadeusza i wszystkich naszych Kap´┐Żan´┐Żw w swojej opiece i umacnia ich - w ich pracy.
Wszystkim Wam m´┐Żwimy dzisiaj B´┐Żg zap´┐Ża´┐Ż i Szcz´┐Ż´┐Ż Bo´┐Że!"


Na ´┐Żwi´┐Żta do Misji, a zarazem i do swoich rodzin, przyjechali: ks. Thomas Zielonka i kl. Mateusz Jaszczyk, nasi parafianie.
22 grudnia 2007

Dok´┐Żadnie dzisiaj min´┐Żo 50 lat od dnia, kiedy ks. Jerzy Barganowski przyj´┐Ż´┐Ż ´┐Żwi´┐Żcenia kap´┐Ża´┐Żskie. Dostojnemu Jubilatowi ´┐Życzymy jeszcze wielu laty ´┐Życia i owocnego pos´┐Żugiwania kap´┐Ża´┐Żskiego wiernym naszej Misji. W intencji ks. Jerzego odprawiona zosta´┐Ża msza ´┐Żw.

Mszy ´┐Żw. o godz. 18.00 przewodniczy´┐Ż i kazanie wyg´┐Żosi´┐Ż ks. abp Szczepan Weso´┐Ży.
21 grudnia 2007

Do naszej Misji przyby´┐Ż abp Szczepan Weso´┐Ży; przylecia´┐Ż z Rzymu, gdzie aktualnie przebywa i pracuje. Ks. Arcybiskup wyg´┐Żosi kazania w czasie mszy ´┐Żw. w niedziel´┐Ż oraz b´┐Żdzie przewodniczy´┐Ż mszy ´┐Żw. o godz. 12.00 w Bazylice. T´┐Ż msz´┐Ż ´┐Żw. oficjalnie zako´┐Żczymy obchody Jubileuszu 25-lecia istnienia naszej Berli´┐Żskiej Misji.

Przygotowane przez naszych parafian paczki dla Domu Ma´┐Żego Dziecka w Cz´┐Żstochowie pojecha´┐Ży do miejsca przeznaczenia. Osobi´┐Żcie dary naszej wsp´┐Żlnoty odebra´┐Ża Pani Dyrektor ww. plac´┐Żwki.

Ks. abp Szczepan Weso´┐Ży i Ks. Proboszcz wzi´┐Żli udzia´┐Ż w spotkaniu op´┐Żatkowym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Nike". Spotkanie, kt´┐Żre zgromadzi´┐Żo ponad dwie´┐Żcie os´┐Żb, odby´┐Żo si´┐Ż w gmachu urz´┐Żdu miejskiego, tzw. Czerwonym Ratuszu.

Ks. Marek K´┐Żdzierski pe´┐Żni´┐Ż pos´┐Żug´┐Ż duszpastersk´┐Ż w wi´┐Żzieniu na Tegel dla osadzonych tam Polak´┐Żw.

Zako´┐Żczy´┐Ży si´┐Ż prace przy odnowieniu otoczenia Pomnika Lotnika, kt´┐Żry znajduje si´┐Ż na placu przy Bazylice.

Od dyrekcji szk. podst. nr 10 w Szczecinie otrzymali´┐Żmy list nast´┐Żpuj´┐Żcej tre´┐Żci: "Parafianie Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie!
¡S´┐Ż takie serca jak skarbce gor´┐Żce, z kt´┐Żrych wydoby´┐Ż mo´┐Żna klejnoty dobroci; serca, kt´┐Żre bij´┐Ż po to, by wierzy´┐Ż w cz´┐Żowieka¡.
Jeste´┐Żmy pe´┐Żni wdzi´┐Żczno´┐Żci za dar serca, kt´┐Żry otrzymali´┐Żmy od Pa´┐Żstwa. Sprawili´┐Żcie niezmiern´┐Ż rado´┐Ż´┐Ż i niezapomniane prze´┐Życia naszym dzieciom. Dzi´┐Żki Wam 150 twarzy rozja´┐Żni´┐Ż promienisty u´┐Żmiech, a idea ´┐Żw. Miko´┐Żaja nabra´┐Ża realnych kszta´┐Żt´┐Żw.
Dyrektor Zespo´┐Żu Szk´┐Ż nr 10 w Szczecinie Renata ´┐Ża´┐Żewska.
Ps. Rado´┐Ż´┐Ż dzieci, kt´┐Żrej Pa´┐Żstwo byli´┐Żcie autorami, uwieczni´┐Ża TVP - Oddzia´┐Ż Szczecin (zwiastun mo´┐Żna obejrze´┐Ż na stronie internetowej Kroniki Szczeci´┐Żskiej), a tak´┐Że nasz szkolny fotograf: "Nasz Bozonarodzeniowy dar dla dzieci w Polsce".
20 grudnia 2007

Wsp´┐Żlnot´┐Ż PMK pozdrawia i najlepsze ´┐Życzenia na ´┐Żwi´┐Żta Bo´┐Żego Narodzenia przesy´┐Ża ks. Czes´┐Żaw Miszczyk, przed laty duszpasterz w Berlinie, a tak´┐Że diak. Micha´┐Ż Mejer z Jerozolimy. Diak. Micha´┐Ż odbywa´┐Ż u nas praktyk´┐Ż diako´┐Żsk´┐Ż w miesi´┐Żcach lipcu i sierpniu br. Teraz kontynuuje swoje studia w Mi´┐Żdzynarodowym Instytucie Teologicznym w Izraelu.Z M´┐Żodzie´┐Żowego O´┐Żrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie otrzymali´┐Żmy list nast´┐Żpuj´┐Żcej tre´┐Żci:
"Szanowni Pa´┐Żstwo, wczoraj w naszym O´┐Żrodku odby´┐Żo si´┐Ż uroczyste spotkanie Wigilijne. Jak co roku, by´┐Ż to naprawd´┐Ż cudowny czas, pe´┐Żen wzrusze´┐Ż, dobrych ´┐Życze´┐Ż i wybaczenia tego co z´┐Że i smutne. Szczeg´┐Żlnie mi´┐Żym akcentem jednak, by´┐Ż moment, kiedy przyszed´┐Ż do nas ´┐Żwi´┐Żty Miko´┐Żaj. Rol´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtego Miko´┐Żaja odegra´┐Ż przyjaciel naszego O´┐Żrodka, Francis, aktor i terapeuta z W´┐Żoch. Oprawa by´┐Ża naprawd´┐Ż cudowna... Nie by´┐Żoby jednak ani tej oprawy ani takiej rado´┐Żci, gdyby nie Pa´┐Żstwa dobro´┐Ż, i ´┐Życzliwo´┐Ż´┐Ż, za kt´┐Żr´┐Ż pragniemy serdecznie podzi´┐Żkowa´┐Ż. Wzruszenie, u´┐Żmiech i poczucie, ´┐Że jest kto´┐Ż, kto o nas my´┐Żli, towarzyszy´┐Żo nam do bardzo p´┐Żnego wieczora.
Serdecznie dzi´┐Żkujemy Pa´┐Żstwu za prezenty dla naszych Wychowanek. Chcieliby´┐Żmy, aby´┐Żcie Pa´┐Żstwo sami mogli zobaczy´┐Ż rado´┐Ż´┐Ż naszych Dziewcz´┐Żt, dlatego po Nowym Roku prze´┐Żlemy dokumentacj´┐Ż zdj´┐Żciow´┐Ż z wczorajszej uroczysto´┐Żci. Z okazji nadchodz´┐Żcych ´┐Żwi´┐Żt Bo´┐Żego Narodzenia ´┐Życzymy Pa´┐Żstwu du´┐Żo Mi´┐Żo´┐Żci, rado´┐Żci, Bo´┐Żych b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstw i spe´┐Żnienia marze´┐Ż, z wyrazami szacunku: Wychowanki, Dyrekcja i Pracownicy M´┐Żodzie´┐Żowego O´┐Żrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie."


19 grudnia 2007

Ostatni dzie´┐Ż Adwentowych Rekolekcji. My´┐Żl dnia to prawda, ´┐Że Dobry Pasterz tak mi´┐Żuje swoj´┐Ż owczarni´┐Ż, i´┐Ż ´┐Życie oddaje za owce, kt´┐Żrych jest opiekunem. Przyk´┐Żad Gianny Beretty Molla, matki, kt´┐Żra odda´┐Ża ´┐Życie rodz´┐Żc swoje dziecko, jest przyk´┐Żadem jak bardzo mo´┐Żna mi´┐Żowa´┐Ż!

Dzi´┐Żkujemy ks. Grzegorzowi Je´┐Żewskiemu za pos´┐Żug´┐Ż rekolekcjonisty w naszej wsp´┐Żlnocie...!
18 grudnia 2007

Trzeci dzie´┐Ż Rekolekcji Adwentowych. Dobry Pasterz zagubion´┐Ż owieczk´┐Ż odnajduje, bierze na swoje ramiona, aby bezpieczna mog´┐Ża wr´┐Żci´┐Ż do stada. Czy rozumiem trosk´┐Ż Dobrego Pasterza o mnie? Czy wiem, ´┐Że Chrystus do mnie powiedzia´┐Ż: "Nie l´┐Żkaj si´┐Ż" - W katechezie dla m´┐Żodzie´┐Ży, wyg´┐Żoszonej po mszy ´┐Żw. wieczornej, Rekolekcjonista przypomnia´┐Ż nauczanie Jana Paw´┐Ża II, skierowane do m´┐Żodzie´┐Ży: "Ka´┐Żdy musi mie´┐Ż swoje Westerplatte!".

Samoch´┐Żd ci´┐Żarowy wyruszy´┐Ż z paczkami ´┐Żwi´┐Żtecznymi, przygotowanymi przez naszych parafian, do Skolwina i Za´┐Żomia. Przy za´┐Żadunku pracowa´┐Ży osoby ze wsp´┐Żlnoty ´┐Żw. Bart´┐Żomieja.

Przy pomniku lotnika, kt´┐Żry znajduje si´┐Ż przy naszej Bazylice, zosta´┐Ży rozpocz´┐Żte prace, maj´┐Żce na celu uporz´┐Żdkowanie terenu wok´┐Ż. Usuni´┐Żte zosta´┐Ży drzewa, kt´┐Żre zas´┐Żania´┐Ży pomnik. Dooko´┐Ża pomnika zostanie zrobiona rabata z ro´┐Żlinami ozdobnymi.

Ks. Marek K´┐Żdzierski wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż w pogrzebie ks. Mieczys´┐Żawa Wo´┐Żniaka, salezjanina. Pogrzeb odby´┐Ż si´┐Ż w ´┐Żodzi.
Karlskrona - Bo┐e Narodzenie 2007


Karlskrona - Bo┐e Narodzenie 2007

 

   

 

Pozdrawiam, z modlitw▒;

zaprawdŕ godne to i sprawiedliwe, s│uszne i zbawienne,
abyÂmy zawsze i wszŕdzie
Tobie sk│adali dziŕkczynienie, Panie, Ojcze Âwiŕty, wszechmog▒cy,
wieczny Bo┐e.

 

Albowiem przez tajemnicŕ wcielonego S│owa

zajaÂnia│ oczom naszej duszy nowy blask Twojej Âwiat│oÂci;

abyÂmy poznaj▒c Boga w widzialnej postaci,

zostali przeze˝ porwani do umi│owania rzeczy niewidzialnych”.

(z prefacji Mszy Âw. o Narodzeniu Pa˝skim)

 

Przy wigilijnym stole, │ami▒c op│atek Âwiŕty

pomnijcie, ┐e dzie˝ ten radosny w Mi│oÂci jest poczŕty.

(J. Kasprowicz)»yczŕ wszelkich potrzebnych │ask Bo┐ych; radoÂci, mi│oÂci i pokoju ducha oraz wszelkiej pomyÂlnoÂci w Nowym Roku.


Ks. Wies│aw Brzostek SDB


17 grudnia 2007

Drugi dzie´┐Ż Rekolekcji Adwentowych. Tematem g´┐Żoszonego "s´┐Żowa" by´┐Ż Dobry Pasterz. Opiekuje si´┐Ż on swoj´┐Ż owczarni´┐Ż, prowadzi owce na zielone pastwiska, zna wszystkie po imieniu. Czy my idziemy za naszym Pasterzem, Chrystusem? Czy s´┐Żuchamy Jego g´┐Żosu?

Otrzymali´┐Żmy ´┐Życzenia ´┐Żwi´┐Żteczne od misjonarza, ks. Paw´┐Ża Libora z Angoli (zobacz: "Jubileuszowa Ksi´┐Żga Go´┐Żci").
16 grudnia 2007

Pierwszy pe´┐Żny dzie´┐Ż Adwentowych Rekolekcji.

Na pierwszym spotkaniu Rady Parafialnej, wybranej na lata 2007-2011, dokonano wyboru przewodnicz´┐Żcego Rady oraz cz´┐Żonk´┐Żw Zarz´┐Żdu. Przewodnicz´┐Żcym Rady zosta´┐Ż wybrany p. Daniel Kaiser, pierwszym zast´┐Żpc´┐Ż przewodnicz´┐Żcego p. Marek Borsuk, a drugim p. Bernadeta Sza´┐Żajska. Do Zarz´┐Żdu Rady z urz´┐Żdu wchodzi tak´┐Że Ks. Proboszcz.

Po po´┐Żudniu, po mszy ´┐Żw. dla dzieci, zosta´┐Ży zaprezentowane Jase´┐Żka Bo´┐Żonarodzeniowe. Jase´┐Żka przygotowa´┐Ża i poprowadzi´┐Ża p. Teresa Borsuk. W przedstawieniu udzia´┐Ż wzi´┐Ży dzieci i m´┐Żodzie´┐Ż naszej Misji. Opraw´┐Ż muzyczn´┐Ż przygotowa´┐Ża p. Ania Kokowska-Weinstok wraz ze schol´┐Ż "Marana Tha". Po Jase´┐Żkach do dzieci zawita´┐Ż jeszcze ´┐Żw. Miko´┐Żaj; obdarowa´┐Ż naszych najm´┐Żodszych parafian s´┐Żodkimi upominkami. Miko´┐Żajowe s´┐Żodycze otrzyma´┐Żo blisko 500 dzieci, kt´┐Żre by´┐Ży na mszy ´┐Żw. i obejrza´┐Ży Jase´┐Żka.

Ponad dwie´┐Żcie paczek przynie´┐Żli dzisiaj parafianie jako dar, jaki przygotowuj´┐Ż nasi parafianie dla biednych dzieci w Polsce. W tygodniu zorganizowany zostanie transport paczek do Polski.

W Rumi k. Gdyni ks. Jerzy Barganowski ´┐Żwi´┐Żtowa´┐Ż jubileusz 50-lecia kap´┐Ża´┐Żstwa. Uroczysto´┐Ż´┐Ż odby´┐Ża si´┐Ż w rodzinnej parafii ks. Jerzego.

W Aachen trzeci i ostatni dzie´┐Ż ewangelizowali: ks. Marek K´┐Żdzierski i animatorzy naszej wsp´┐Żlnoty Nowej Ewangelizacji.

W pos´┐Żudze duszpasterskiej pomagali nam ks. Dariusz St´┐Żpkowski i ks. Marek Zalewski.

W mszy ´┐Żw. wieczornej udzia´┐Ż wzi´┐Żli dwaj wyk´┐Żadowcy z Wydzia´┐Żu Teologicznego Uniwersytetu Szczeci´┐Żskiego wraz z grup´┐Ż ok. 50 student´┐Żw.
15 grudnia 2007

Rozpocz´┐Żli´┐Żmy rekolekcje adwentowe. G´┐Żosi je ks. Grzegorz Je´┐Żewski, salezjanin.

Przedszkolaki, kt´┐Żre katechizujemy, mia´┐Ży dzisiaj spotkanie op´┐Żatkowe. Spotkanie przygotowa´┐Ża p. Beata Drozd i ks. Wojciech Majchrzak.
14 grudnia 2007

Ks. Proboszcz wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż w tradycyjnej wieczerzy wigilijnej w Domu Polskim przy Potsdamer Str. w Berlinie. W spotkaniu uczestniczy´┐Żo ok. 100 os´┐Żb w wi´┐Żkszo´┐Żci Polacy; obecny by´┐Ż tak´┐Że ambasador RP w Niemczech p. Marek Prawda.

Ks. Marek K´┐Żdzierski oraz animatorzy wsp´┐Żlnoty Szko´┐Ży Nowej Ewangelizacji przy naszej Misji: Barbara Zieli´┐Żska, Jaros´┐Żaw Krasowski i Ryszard Porzy´┐Żski udali si´┐Ż na spotkanie ewangelizacyjne do Aachen.

Wsp´┐Żlnota Oazowa mia´┐Ża swoje spotkanie op´┐Żatkowe.
13 grudnia 2007

W Bazylice R´┐Ża´┐Żca ´┐Żwi´┐Żtego na Steglitz odby´┐Żo si´┐Ż comiesi´┐Żczne spotkanie ze ´┐Żw. Teres´┐Ż od Dzieci´┐Żtka Jezus. Od godz. 17.00 trwa´┐Ża spowied´┐Ż adwentowa, o 18.30 odm´┐Żwiono r´┐Żaniec, a nast´┐Żpnie odprawiona zosta´┐Ża msza ´┐Żw. w j´┐Żzyku polskim Po mszy ´┐Żw. w sali parafialnej zebrani podzielili si´┐Ż op´┐Żatkiem, a ks. Marek K´┐Żdzierski wyg´┐Żosi´┐Ż katechez´┐Ż, przygotowuj´┐Żc´┐Ż do Aktu Zawierzenia Mi´┐Żosiernej Mi´┐Żo´┐Żci Boga w duchu ´┐Żw. Teresy.
12 grudnia 2007

Przy Polskiej Misji Katolickiej spotkali si´┐Ż ksi´┐Ża pracuj´┐Żcy w dekanacie parafii polskich Berlin-Wsch´┐Żd. Do dekanatu nale´┐Ż´┐Ż plac´┐Żwki w Dre´┐Żnie, Chemnitz, Lipsku, Schwerin oraz PMK w Berlinie. Spotkaniu przewodniczy´┐Ż dziekan ks. Andrzej Kobiesa. Tematem spotkania by´┐Ż sakrament Bierzmowania, a w´┐Ża´┐Żciwie praktyczne aspekty przygotowania m´┐Żodzie´┐Ży do przyj´┐Żcia tego Sakramentu. Szczeg´┐Żlnym go´┐Żciem spotkania by´┐Ż rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Stanis´┐Żaw Budy´┐Ż.

W domu parafialnym na Spandau odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie op´┐Żatkowe naszego ch´┐Żru parafialnego "Auxilium".
11 grudnia 2007

W parafii Sankt Martin (Wittenau) z duszpastersk´┐Ż pomoc´┐Ż by´┐Ż ks. Jerzy Barganowski. Ks. Jerzy spowiada´┐Ż tamtejszych parafian m´┐Żwi´┐Żcych po polsku. Z obecno´┐Żci ks. Jerzego skorzystali tak´┐Że niekt´┐Żrzy parafianie m´┐Żwi´┐Żcy po niemiecku.
10 grudnia 2007

O godz. 20.00 w Berliner Dom odby´┐Ż si´┐Ż koncert Pozna´┐Żskiego Ch´┐Żru Ch´┐Żopi´┐Żcego. Na koncert otrzymali zaproszenie: Ks. Proboszcz, duszpasterze pracuj´┐Żcy w Polskiej Misji Katolickiej oraz grono bliskich wsp´┐Żpracownik´┐Żw naszej wsp´┐Żlnoty.
9 grudnia 2007

Z´┐Żoty Jubileusz Kap´┐Ża´┐Żstwa ks. Jerzego Barganowskiego.
Uroczysto´┐Ż´┐Ż odby´┐Ża si´┐Ż o godz. 12.00. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż Jubilat. Wsp´┐Żkoncelebrowali jego trzej koledzy, kt´┐Żrzy razem z ks. Jerzym, przed 50 laty, otrzymali ´┐Żwi´┐Żcenia kap´┐Ża´┐Żskie: ks. Stanis´┐Żaw Smuniewski, ks. Jerzy ´┐Żaszewski i ks. Bernard Duszy´┐Żski. Kazanie wyg´┐Żosi´┐Ż ks. Piotr Polkowski, salezjanin, pracuj´┐Żcy obecnie w Kassel.
Na pocz´┐Żtku mszy ´┐Żw. ks. proboszcz Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski wprowadzi´┐Ż zebranych w g´┐Ż´┐Żwn´┐Ż my´┐Żl uroczysto´┐Żci. Przywita´┐Ż Ks. Jubilata i zebranych na Eucharystii. Wymownym momentem by´┐Żo po´┐Żwi´┐Żcenie i wr´┐Żczenie krzy´┐Ża Jubilatowi przez Ks. Proboszcza. Na zako´┐Żczenie mszy ´┐Żw. ks. Jerzemu i jego kolegom Jubilatom z´┐Żo´┐Żyli ´┐Życzenia: wsp´┐Żlnota parafialna, w imieniu wsp´┐Żlnot Misji przedstawiciele wsp´┐Żlnoty Apostolstwa Dobrej ´┐Żmierci, nast´┐Żpnie przedstawiciele wsp´┐Żlnoty parafialnej z Pi´┐Ży, gdzie ks. Jerzy pracowa´┐Ż przez sze´┐Ż´┐Ż lat. Po go´┐Żciach z Pi´┐Ży ´┐Życzenia z´┐Żo´┐Żyli byli parafianie Ks. Jubilata z Pforzen w Bawarii, gdzie ks. Jerzy pracowa´┐Ż przez 20 lat. Burmistrz Pforzen przedstawi´┐Ż 20-lecie pracy ks. Jerzego, podaj´┐Żc dosy´┐Ż szczeg´┐Żowo pewne charakterystyczne momenty pracy duszpasterskiej ks. Jerzego w ich parafii. Nast´┐Żpnie p. Przemys´┐Żaw Kieliszewski, menager Pozna´┐Żskiego Ch´┐Żru Ch´┐Żopi´┐Żcego, z´┐Żo´┐Ży´┐Ż ´┐Życzenia Jubilatom, z okazji ich ´┐Żwi´┐Żta, i wsp´┐Żlnocie Polskiej Misji Katolickiej, z racji jubileuszu 25-lecia istnienia. Pozna´┐Żski Ch´┐Żr Ch´┐Żopi´┐Żcy wykona´┐Ż dwa utwory, dedykuj´┐Żc je zar´┐Żwno ksi´┐Żom Jubilatom jak i Polakom w Berlinie, gromadz´┐Żcym si´┐Ż przy polskim ko´┐Żciele. Ks. Jerzy Barganowski podzi´┐Żkowa´┐Ż za uroczysto´┐Ż´┐Ż, zorganizowan´┐Ż w Berlinie. Dzi´┐Żkowa´┐Ż, czyni´┐Żc refleksj´┐Ż nad czasem 50 lat swojej pos´┐Żugi kap´┐Ża´┐Żskiej. Podkre´┐Żli´┐Ż, ´┐Że najpi´┐Żkniejszym okresem jego pracy kap´┐Ża´┐Żskiej by´┐Ża praca w Pforzen. Teraz, jak okre´┐Żli´┐Ż Jubilat, pozosta´┐Żo mu ciche pos´┐Żugiwanie w konfesjonale, kt´┐Żry znajduje si´┐Ż w cichym zak´┐Żtku ko´┐Żcio´┐Ża. Na zako´┐Żczenie Jubilaci udzielili kap´┐Ża´┐Żskiego b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwa. Wierni wychodz´┐Żc z Bazyli mogli otrzyma´┐Ż pami´┐Żtkowe obrazki ks. Jerzego. Po mszy ´┐Żw., go´┐Żcie z Pforzen oraz kap´┐Żani obecni na uroczysto´┐Żci spotkali si´┐Ż na wsp´┐Żlnym obiedzie.

Na mszy ´┐Żw. o godz. 10.15 i 12.00 wyst´┐Żpi´┐Ż Pozna´┐Żski Ch´┐Żr Ch´┐Żopi´┐Żcy pod dyrekcj´┐Ż p. Jacka Sykulskiego. Wyst´┐Żp Ch´┐Żru z Poznania by´┐Ż jednym z wydarze´┐Ż Roku Jubileuszowego, jaki prze´┐Żywa Polska Misja Katolicka w Berlinie.
8 grudnia 2007

ZO godz. 10.00, w katedrze ´┐Żw. Jadwigi, odby´┐Ża si´┐Ż msza ´┐Żw. dla misji obcoj´┐Żzycznych. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż Ks. kard. Georg Sterzinsky, ordynariusz Archidiecezji Berli´┐Żskiej. Wyj´┐Żtkowo widoczna by´┐Ża obecno´┐Ż´┐Ż Misji Polskiej. ´┐Żpiewy liturgiczne wykona´┐Ż nasz ch´┐Żr "Auxilium", w procesji z darami udzia´┐Ż wzi´┐Ży dwie nasze m´┐Żode parafianki ubrane w stroje ludowe z Polski, a tak´┐Że jedno z wezwa´┐Ż modlitwy wiernych czytane by´┐Żo po polsku. Msz´┐Ż ´┐Żw. wsp´┐Żkoncelebrowali dwaj ksi´┐Ża: ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski i ks. Marek Wyszomierski.

Wieczorem przyjecha´┐Ż do nas Pozna´┐Żski Ch´┐Żr Ch´┐Żopi´┐Żcy. Na artyst´┐Żw z Poznania czekali nasi parafianie, kt´┐Żrzy przyj´┐Żli ich do siebie na nocleg. Osiemna´┐Żcie rodzin naszej parafii udzieli´┐Żo go´┐Żciny artystom z Poznania.
7 grudnia 2007

Podczas Mszy ´┐Żw. trzy osoby z Ruchu ´┐Żwiat´┐Żo - ´┐Życie (wsp´┐Żlnoty Oazowej) uroczy´┐Żcie przyj´┐Ży "Drogowskazy Nowego Cz´┐Żowieka" (jedna osoba przyjmie je w najbli´┐Ższ´┐Ż sobot´┐Ż podczas specjalnego nabo´┐Że´┐Żstwa). Drogowskazy Nowego Cz´┐Żowieka to zasady ´┐Życia wsp´┐Żlnot Ruchu ´┐Żwiat´┐Żo - ´┐Życie.

W pierwszy pi´┐Żtek miesi´┐Żca grudnia, zarazem dziewi´┐Żty i ostatni Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Pi´┐Żtk´┐Żw, przepraszamy Boga za nieuszanowanie prawdy i za fa´┐Ższywe oskar´┐Żenia."Nie m´┐Żw fa´┐Ższywego ´┐Żwiadectwa przeciw bli´┐Żniemu swemu"I. przepraszamy za to, ´┐Że nie poznawali´┐Żmy prawdyZa to, ´┐Że nie oceniali´┐Żmy autentycznie siebie samych...

przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to, ´┐Że nie oceniali´┐Żmy rzetelnie drugiego cz´┐Żowieka...
Za to, ´┐Że nie oceniali´┐Żmy rzetelnie rzeczywisto´┐Żci...
Za to, ´┐Że nie dociekali´┐Żmy prawdy...
Za to, ´┐Że nie s´┐Żuchali´┐Żmy uwa´┐Żnie, co m´┐Żwi´┐Ż do nas inni...
Za to, ´┐Że nie rozbudzali´┐Żmy i nie kultywowali´┐Żmy w sobie zainteresowa´┐Ż...´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...II. przepraszamy za to, nie przekazywali´┐Żmy prawdyZa to, ´┐Że nie M´┐Żwili´┐Żmy prawdy...

zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to, ´┐Że nie m´┐Żwili´┐Żmy ca´┐Żej prawdy...
Za to, ´┐Że nie spowiadali´┐Żmy si´┐Ż szczerze...
Za to, ´┐Że nie mieli´┐Żmy odwagi cywilnej w obronie prawdy...
Za to, ´┐Że nie naprawiali´┐Żmy krzywd wyrz´┐Żdzonych m´┐Żwieniem nieprawdy...
Za to, ´┐Że nie zachowywali´┐Żmy tajemnic...
Za to, ´┐Że nie dotrzymywali´┐Żmy danego s´┐Żowa...
Za to, ´┐Że nie byli´┐Żmy wstrzemi´┐Żliwi w s´┐Żowach...
Za to, ´┐Że nie bronili´┐Żmy swoich s´┐Żusznych pogl´┐Żd´┐Żw...
Za to, ´┐Że nie rezygnowali´┐Żmy z pogl´┐Żd´┐Żw nies´┐Żusznych...
Za to, ´┐Że nie starali´┐Żmy si´┐Ż "by´┐Ż sob´┐Ż"...
Za to, ´┐Że nie prowadzili´┐Żmy autentycznego ´┐Życia religijnego...´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...III. przepraszamy za to, ´┐Że ulegali´┐Żmy zak´┐ŻamaniuZa to, ´┐Że byli´┐Żmy naiwni...

przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to ´┐Że, byli´┐Żmy w´┐Żcibscy...
Za to ´┐Że, pods´┐Żuchiwali´┐Żmy i podgl´┐Żdali´┐Żmy...
Za to ´┐Że, zanudzali´┐Żmy b´┐Żahymi sprawami i gadulstwem...
Za to, ´┐Że podejmowali´┐Żmy decyzje bez przemy´┐Żlenia...
Za to, ´┐Że oceniali´┐Żmy rzeczywisto´┐Ż´┐Ż jednostronnie...
Za to, ´┐Że zaniedbywali´┐Żmy nauk´┐Ż...
Za to, ´┐Że bezkrytycznie na´┐Żladowali´┐Żmy innych...
Za to, ´┐Że pos´┐Żdzali´┐Żmy i podejrzewali´┐Żmy...
Za to, ´┐Że os´┐Żdzali´┐Żmy bli´┐Żnich...
Za to, ´┐Że stawali´┐Żmy dla korzy´┐Żci po stronie nieprawdy...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...IV. przepraszamy za oszustwa

Za to, ´┐Że przemilczali´┐Żmy prawd´┐Ż...

zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to, ´┐Że byli´┐Żmy gadatliwi...
Za to, ´┐Że tuszowali´┐Żmy rzeczywisto´┐Ż´┐Ż...
Za to, ´┐Że k´┐Żamali´┐Żmy dla ´┐Żart´┐Żw, fantazji, strachu, korzy´┐Żci...
Za to, ´┐Że m´┐Żwili´┐Żmy o bli´┐Żnich ´┐Żle...
Za to, ´┐Że m´┐Żwili´┐Żmy o bli´┐Żnich negatywnie z przesad´┐Ż, plotkowali´┐Żmy...
Za to, ´┐Że m´┐Żwili´┐Żmy o bli´┐Żnich prawd´┐Ż negatywn´┐Ż, m´┐Żwili´┐Żmy oszczerstwa...
Za to, ´┐Że pisali´┐Żmy anonimy...
Za to, ´┐Że zrzucali´┐Żmy win´┐Ż na innych...
Za to, ´┐Że donosili´┐Żmy fa´┐Ższywie...
Za to, ´┐Że zeznawali´┐Żmy fa´┐Ższywie...
Za to, ´┐Że fa´┐Ższowali´┐Żmy dokumenty...
Za to, ´┐Że zmuszali´┐Żmy innych do przyj´┐Żcia pogl´┐Żd´┐Żw sprzecznych z jego przekonaniami...
Za to, ´┐Że uparcie trwali´┐Żmy w b´┐Ż´┐Żdzie...´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...
5 grudnia 2007

Wsp´┐Żlnota salezjan´┐Żw pracuj´┐Żcych w Berlinie spotka´┐Ża si´┐Ż na comiesi´┐Żcznym skupieniu zakonnym. Spotkaniu wsp´┐Żbraci przewodniczy´┐Ż dyrektor wsp´┐Żlnoty ks. Ulrich Schrapp. W skupieniu wzi´┐Żo udzia´┐Ż 12 wsp´┐Żbraci. Salezjanie berli´┐Żscy prowadz´┐Ż O´┐Żrodek Szkolenia Zawodowego dla m´┐Żodzie´┐Ży, pracuj´┐Ż w trzech parafiach (w tym PMK), jeden jest duszpasterzem ´┐Żrodowisk Tw´┐Żrczych, jeden uczy si´┐Ż j´┐Żzyka niemieckiego i jeden pracuje nad prac´┐Ż habilitacyjn´┐Ż z pedagogiki (Uniwersytet Humboldta). Wsp´┐Żlnot´┐Ż w Berlinie tworz´┐Ż salezjanie niemieccy i polscy.
Spotkania wszystkich berli´┐Żskich salezjan´┐Żw odbywaj´┐Ż si´┐Ż w pierwsz´┐Ż ´┐Żrod´┐Ż ka´┐Żdego miesi´┐Żca.
4 grudnia 2007

Dotar´┐Ż do nas wydrukowany nowy numer "Listu Parafialnego", naszego parafialnego czasopisma. Nowy numer "Listu" podaje kronik´┐Ż wydarze´┐Ż z ostatniego okresu oraz zawiera informacje duszpasterskie na najbli´┐Ższy okres czyli czas Adwentu i ´┐Żwi´┐Żt Bo´┐Żego Narodzenia. Do nabycia b´┐Żdzie ju´┐Ż od jutra, jak zawsze przy wyj´┐Żciu z Bazyliki.
3 grudnia 2007

Dzisiaj odprawiali´┐Żmy po raz pierwszy Roraty. Jest to msza ´┐Żw. odprawiana w Adwencie w " o ´┐Żwicie". W naszym ko´┐Żciele odprawia´┐Ż b´┐Żdziemy Roraty we wszystkie dni powszednie tego okresu o godz. 7.00.
2 grudnia 2007

Ks. proboszcz Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski g´┐Żosi´┐Ż kazania nt. ´┐Żsmego przykazania Bo´┐Żego. Za grzechy przeciwko temu przykazaniu b´┐Żdziemy wynagradzali Panu Bogu w pierwszy pi´┐Żtek miesi´┐Żca grudnia na nabo´┐Że´┐Żstwie o godz. 17.30. B´┐Żdzie to dziewi´┐Żty, i zarazem ostatni, pierwszy pi´┐Żtek miesi´┐Żca Jubileuszowej Nowenny przeb´┐Żagalnej. Nabo´┐Że´┐Żstwo odprawione zostanie 7 grudnia br.

Nasi parafianie mogli zabra´┐Ż ze sob´┐Ż "Czytania i ´┐Żpiewy Liturgii S´┐Żowa" (ma´┐Że folderki zawieraj´┐Żce teksty biblijne I. niedzieli Adwentu z komentarzem), przygotowane przez lektor´┐Żw naszej Misji, aby przez g´┐Ż´┐Żbsze rozwa´┐Żanie Pisma ´┐Żwi´┐Żtego przygotowa´┐Ż si´┐Ż do ´┐Żwi´┐Żt Narodzenia Pa´┐Żskiego.

Z Münster, z ewangelizacji w tamtejszej wsp´┐Żlnocie Nowej Ewangelizacji, wr´┐Żcili: ks. Marek K´┐Żdzierski i animatorzy naszej Wsp´┐Żlnoty: Dominika, Jarek i Ryszard.
1 grudnia 2007

Pierwsza sobota miesi´┐Żca grudnia. Uczcili´┐Żmy ten dzie´┐Ż "Czuwaniem Fatimskim", nabo´┐Że´┐Żstwem ku czci Matki Bo´┐Żej w jej wizerunku fatimskim. Nabo´┐Że´┐Żstwo poprowadzi´┐Ż ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski. Na Czuwanie Fatimskie, odprawiane w naszej Misji, sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż: uwielbienie Matki Bo´┐Żej, homilia, r´┐Żaniec, procesja z figur´┐Ż fatimsk´┐Ż Matki Bo´┐Żej, Litania do Serca Niepokalanej, Magnificat, b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwo ko´┐Żcowe. Odprawiane jest w pierwsz´┐Ż sobot´┐Ż ka´┐Żdego miesi´┐Żca po mszy ´┐Żw. wieczornej.
30 listopada 2007

Dzisiaj odprawione zosta´┐Żo ostatnie nabo´┐Że´┐Żstwo z modlitw´┐Ż z wypominkami. Wspominali´┐Żmy imiona zmar´┐Żych, podanych przez parafian. Codziennie, przez ca´┐Ży listopad, odmawiali´┐Żmy w ich intencji r´┐Żaniec, wyczytuj´┐Żc kolejno ich imiona.

Zgodnie z tradycj´┐Ż salezja´┐Żsk´┐Ż, w ostatni dzie´┐Ż miesi´┐Żca, wspomnieli´┐Żmy tak´┐Że ´┐Żw. Jana Bosko, za´┐Żo´┐Życiela Zgromadzenia Salezja´┐Żskiego. Szczeg´┐Żlnym momentem tego wspomnienia jest uca´┐Żowanie relikwii ´┐Żwi´┐Żtego.

Ks. Marek K´┐Żdzierski oraz animatorzy naszej parafialnej Szko´┐Ży Nowej Ewangelizacji udali si´┐Ż do Münster na ewangelizacj´┐Ż tych, kt´┐Żrzy tam podobn´┐Ż wsp´┐Żlnot´┐Ż chc´┐Ż tworzy´┐Ż. Ich pos´┐Żuga potrwa do niedzieli.

Po wieczornej mszy ´┐Żw. m´┐Żodzie´┐Ż oazowa mia´┐Ża swoje cotygodniowe spotkanie.
29 listopada 2007

Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc´┐Żawiu zosta´┐Ża obroniona praca magisterska nt. "Polska Misja Katolicka w Berlinie w latach 1982-2006". Autorem pracy jest p. Andrzej Wajnert, nasz parafianin. Praca liczy sobie 138 stron. Praca ta jest, jak pisze sam Autor: ""pr´┐Żb´┐Ż przybli´┐Żenia historii Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, kt´┐Żra w roku 2007 obchodzi sw´┐Ż 25 rocznic´┐Ż powstania". Jest, kontynuuje Autor, ""pr´┐Żb´┐Ż opisania pracy duszpasterskiej prowadzonej w Polskiej Parafii przez zgromadzenie Ojc´┐Żw Salezjan´┐Żw, od pocz´┐Żtku jej powstania, a´┐Ż do chwili obecnej." Autor pracy podj´┐Ż´┐Ż si´┐Ż pr´┐Żby scharakteryzowania ´┐Żrodowiska berli´┐Żskiej Polonii, w aspekcie jej religijno´┐Żci.
Autor ujmuje ww. zagadnienie w czterech rozdzia´┐Żach:
I. Dzieje Duszpasterstwa Polskiego w Niemczech,
II. Polska Misja Katolicka w Niemczech,
III. Polska Misja Katolicka w Berlinie,
IV. ´┐Życie religijne w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.
Autor wykorzystuje w swojej pracy ´┐Żr´┐Żd´┐Ża r´┐Żkopi´┐Żmienne (dokumenty archiwalne PMK w Berlinie), ´┐Żr´┐Żd´┐Ża drukowane (g´┐Ż´┐Żwnie dokumenty Ko´┐Żcio´┐Ża) oraz bardzo bogato zebrane opracowania na temat, kt´┐Żry przedstawia.
Dzi´┐Żkujemy serdecznie za taki w´┐Ża´┐Żnie "dar jubileuszowy" dla naszej Berli´┐Żskiej Misji.
28 listopada 2007

Ks. proboszcz Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski spotka´┐Ż si´┐Ż z pastorem Ko´┐Żcio´┐Ża Ewangelickiego Justusem Werdinem z Angermünde. Pastor Justus zaproponowa´┐Ż naszej wsp´┐Żlnocie udzia´┐Ż w pielgrzymce ekumenicznej, organizowanej od pi´┐Żciu lat na trasie Magdeburg-Gniezno. Pielgrzymka jest organizowana w dniach 24-29 czerwca ka´┐Żdego roku. Odby´┐Żo si´┐Ż ju´┐Ż pi´┐Ż´┐Ż takich pielgrzymek. Celem pielgrzymki jest wsp´┐Żlna modlitwa, ale tak´┐Że zbli´┐Żenie pomi´┐Żdzy narodami: polskim i niemieckim. Wi´┐Żcej informacji o pielgrzymce mo´┐Żna znale´┐Ż´┐Ż na stronie internetowej: www.oekumenischer-pilgerweg-magdeburg-gnesen.de
Pastor dr Justus Werdin pracuje w Angermünde. Swoj´┐Ż pos´┐Żug´┐Ż duszpastersk´┐Ż pe´┐Żni w sze´┐Żciu innych miejscowo´┐Żciach. Pe´┐Żni tak´┐Że we wsp´┐Żlnocie Ko´┐Żcio´┐Ża Ewangelickiego funkcj´┐Ż superintendenta.
Tradycyjnie w ostatni´┐Ż ´┐Żrod´┐Ż miesi´┐Żca odprawione zosta´┐Żo nabo´┐Że´┐Żstwo ku czci Matki Bo´┐Żej Bolesnej, Patronki Dobrej ´┐Żmierci. Po nabo´┐Że´┐Żstwie odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie wsp´┐Żlnoty Apostolstwa Dobrej ´┐Żmierci.
26 listopada 2007

Otrzymali´┐Żmy pozdrowienia i "gar´┐Ż´┐Ż" wiadomo´┐Żci od misjonarza z Angoli, ks. Paw´┐Ża Libora:

"Szcz´┐Ż´┐Ż Bo´┐Że w pracy! ´┐Żl´┐Ż pozdrowienia z Afryki! Przyby´┐Żem tutaj 14 listopada rano. Odebra´┐Ż nas wsp´┐Żbrat z lotniska i zawi´┐Żz´┐Ż na ´┐Żmietnik tzn. Lixeira, tak nazywa si´┐Ż moja dzielnica, gdzie zamieszka´┐Żem; pozosta´┐Żem wi´┐Żc w stolicy Angoli, w Luandzie. Piotr natomiast jak to by´┐Żo wcze´┐Żniej zaplanowane uda´┐Ż si´┐Ż do Dondo, jakie´┐Ż 200 km od stolicy. Ju´┐Ż go nawet odwiedzi´┐Żem; mo´┐Żna si´┐Ż tam szybko dosta´┐Ż, bo jest droga! Powoli przyzwyczajam si´┐Ż do nowego. Nasza wsp´┐Żlnota liczy 9 os´┐Żb; 3 Argenty´┐Żczyk´┐Żw, w tym prze´┐Żo´┐Żony Padre Marcel, jeden asystent angola´┐Żski, dw´┐Żch ksi´┐Ży diecezjalnych Angola´┐Żczyk´┐Żw, jeden aspirant, kt´┐Żry jest klerykiem diecezjalnym, i jeden wolontariusz z W´┐Żoch. A wczoraj byli´┐Żmy na wsp´┐Żlnej Mszy ´┐Żw. u si´┐Żstr salezjanek, kt´┐Żrej przewodniczy´┐Ż nasz dotychczasowy wikariusz inspektora Padre Jesus Tirso Blanco, a obecnie biskup nominat diecezji w Luenie. Biskup nominat pos´┐Żuguje si´┐Ż biegle miejscowym j´┐Żzykiem chokwe, jego diecezja to obszar prawie 2/3 Polski! Luena le´┐Ży prawie 1300 km od Luandy. Pozdrowienia gor´┐Żce naturalnie z Afryki dla Wsp´┐Żbraci i dla Wsp´┐Żlnoty Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie! Jeszcze ´┐Żywy Padre Paulo!" Ks. Pawe´┐Ż, przygotowuj´┐Żc si´┐Ż do pracy na misjach w Angoli, g´┐Żosi´┐Ż u nas rekolekcje adwentowe w roku ubieg´┐Żym i w czasie ´┐Żwi´┐Żt Wielkanocnych pomaga´┐Ż w duszpasterstwie.

25 listopada 2007

Kazania w Bazylice g´┐Żosi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. Dotyczy´┐Ży one duchowo´┐Żci i ´┐Życia wsp´┐Żlnot Ko´┐Żcio´┐Ża Domowego (KD). Ponad dwa lata istniej´┐Ż w naszej Misji dwa kr´┐Żgi KD, tzw. Oaza Rodzin. Jest to ga´┐Ż´┐Ż´┐Ż rodzinna Ruchu ´┐Żwiat´┐Żo-´┐Życie za´┐Żo´┐Żonego przez S´┐Żug´┐Ż Bo´┐Żego ks. Franciszka Blachnickiego. Skorzystajmy z propozycji i zaproszenia, by wraz z innymi rodzinami kroczy´┐Ż t´┐Ż drog´┐Ż formacyjn´┐Ż w Ko´┐Żciele. Informacje o funkcjonowaniu wsp´┐Żlnot KD mo´┐Żna uzyska´┐Ż u ks. Marka lub u cz´┐Żonk´┐Żw Wsp´┐Żlnoty.

M´┐Żodzie´┐Ż oazowa prze´┐Żywa´┐Ża drugi dzie´┐Ż swojego skupienia w Kostrzynie n. Odr´┐Ż. Wieczorem m´┐Żodzi nasi parafianie wr´┐Żcili szcz´┐Żliwie (chocia´┐Ż nie oby´┐Żo si´┐Ż bez przyg´┐Żd) do swoich dom´┐Żw.Trwaj´┐Ż przygotowania do tegorocznych Jase´┐Żek Bo´┐Żonarodzeniowych. Pierwsza pr´┐Żba ju´┐Ż si´┐Ż odby´┐Ża. Uwaga jednak wykonawcy "Jase´┐Żek". Najbli´┐Ższa pr´┐Żba "Pasterzy", "Anio´┐Żk´┐Żw", "Krakowianek", "´┐Żowiczanek" odb´┐Żdzie si´┐Ż we wtorek dnia 27 listopada 2007 r. o godz. 16.00. M´┐Żodzie´┐Ż bior´┐Żca udzia´┐Ż w "Jase´┐Żkach": Kr´┐Żlowie, Maryja, J´┐Żzef, Narrator, Herod, Herodowa, Gabriel, "Diabe´┐Ż" i "´┐Żmier´┐Ż" zapraszamy w ´┐Żrod´┐Ż 28 listopada br. na godz. 16.00. Wszystkie pytania zwi´┐Żzane z "Jase´┐Żkami" prosimy kierowa´┐Ż do Pani Teresy Borsuk, tel.: 752 40 80.

W mszach ´┐Żw. w dzisiejsz´┐Ż niedziel´┐Ż, odprawianych w j´┐Żzyku polskim, uczestniczy´┐Żo 3869 os´┐Żb (dane ze Spandau i z Weddingu pochodz´┐Ż z niedzieli 11 listopada br.).
24 listopada 2007

M´┐Żodzie´┐Ż oazowa naszej Misji wyjecha´┐Ża na Dni Skupienia do Polski. Prze´┐Żyj´┐Ż je w parafii Matki Bo´┐Żej Rokitnia´┐Żskiej w Kostrzynie n. Odr´┐Ż. Wyjecha´┐Ży 22 osoby. Opiekunami m´┐Żodzie´┐Ży s´┐Ż ks. Marek Wyszomierski i p. S´┐Żawomir Thom.22 listopada 2007

Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie ´┐Żw. Cecylii, patronki muzyki ko´┐Żcielnej. Wszystkim, kt´┐Żrzy zajmuj´┐Ż si´┐Ż muzyk´┐Ż i ´┐Żpiewem w naszej Misji, sk´┐Żadamy podzi´┐Żkowanie i ´┐Życzenia dalszej owocnej s´┐Żu´┐Żby dla naszej wsp´┐Żlnoty. Szczeg´┐Żlnie serdecznie pozdrawiamy przy tej okazji schol´┐Ż "Marana Tha" i ch´┐Żr "Auxilium" wraz z ich Opiekunami.

W Bazylice R´┐Ża´┐Żca ´┐Żwi´┐Żtego na Steglitz odby´┐Żo si´┐Ż comiesi´┐Żczne spotkanie ze ´┐Żw. Teres´┐Ż od Dzieci´┐Żtka Jezus. O godz. 18.30 odm´┐Żwiony zosta´┐Ż r´┐Żaniec, a nast´┐Żpnie odprawiona zosta´┐Ża msza ´┐Żw. w j´┐Żzyku polskim. Po mszy ´┐Żw., w sali parafialnej, odby´┐Ża si´┐Ż katecheza, przygotowuj´┐Żca do Aktu Zawierzenia Mi´┐Żosiernej Mi´┐Żo´┐Żci Boga w duchu ´┐Żw. Teresy, i agapa. Spotkaniu przewodniczy´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.

Odby´┐Ża si´┐Ż pierwsza pr´┐Żba Jase´┐Żek Bo´┐Żonarodzeniowych. Wystawienie Jase´┐Żek planowane jest na dzie´┐Ż 16 grudnia br.
21-22 listopada 2007

W gmachu Akademii Teologii Katolickiej przy Hannoversche Str. 5 odby´┐Ża si´┐Ż doroczna konferencja dla kap´┐Żan´┐Żw archidiecezji berli´┐Żskiej nt.: "Prawne i duszpasterskie aspekty dotycz´┐Żce zawierania zwi´┐Żzk´┐Żw ma´┐Ż´┐Że´┐Żskich". W pierwszym dniu konferencji wzi´┐Żli udzia´┐Ż: ks. Marek Wyszomierski i ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski. W drugim dniu konferencji obecny by´┐Ż tak´┐Że ks. Wojciech Majchrzak. Spotkanie zgromadzi´┐Żo ok. stu kap´┐Żan´┐Żw pracuj´┐Żcych w Berlinie lub w jego okolicach. Obecny na spotkaniu by´┐Ż tak´┐Że kard. Georg Sterzinsky, ordynariusz archidiecezji berli´┐Żskiej.
19 listopada 2007

W siedzibie Konferencji Episkopatu Niemiec przy Hannoversche Str. 5 w Berlinie odby´┐Ża si´┐Ż konferencja prasowa z udzia´┐Żem kard. Karla Lehmana i prezydenta Turyngii, a zarazem przewodnicz´┐Żcego "Dzie´┐Ża Maksymiliana Kolbego", Dietera Althausa. Przedstawiono projekty jakich wykonania podj´┐Żo si´┐Ż Stowarzyszenie.
W konferencji udzia´┐Ż wzi´┐Żli przedstawiciele naszej Misji: ks. Barganowski Jerzy, ks. Je´┐Żewski Grzegorz, ks. Niew´┐Żg´┐Żowski Tadeusz i p. Marek Lichy.
Wybory do Rady Parafialnej 2007
G´┐Żosowa´┐Żo 476 os´┐Żb.
Do Rady Parafialnej zostali wybrani:

 • ANDRZEJCZAK Tomasz
 • BORSUK Marek
 • KAISER Daniel
 • KOWALSKA Halina
 • MALINOWSKI Krzysztof
 • SLOBODZIAN Ireneusz
 • S´┐ŻOBODZIAN Aleksandra
 • STRË» Beata
 • SZAJGIN Dorota
 • SZKO´┐ŻA Jerzy
 • THOM Dorota
 • THOM S´┐Żawomir
 • WALDOWSKI Josef
 • WALOTKA Krzysztof
 • WARSZAWSKI Maciej
 • W´┐ŻTRUCKI Antoni

Kadencja Rady Parafialnej trwa cztery lata.Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Parafialnej odb´┐Żdzie si´┐Ż 16 grudnia 2007 r. (niedziela) o godz. 19.30.
17 listopada 2007

Z rekolekcji zakonnych wr´┐Żci´┐Ż ks. Jerzy Barganowski. Odprawi´┐Ż je w ci´┐Żgu ostatniego tygodnia w Wo´┐Żniakowie k. Kutna, w Polsce.

Dzisiaj przypada patronalne ´┐Żwi´┐Żto Si´┐Żstr El´┐Żbietanek, ´┐Żw. El´┐Żbiety W´┐Żgierskiej. Naszym berli´┐Żskim Siostrom El´┐Żbietankom ´┐Życzymy wszystkiego co najlepsze; b´┐Żogos´┐Żawionych owoc´┐Żw ich pracy w´┐Żr´┐Żd chorych.
16 listopada 2007

W wi´┐Żzieniu na Tegel pos´┐Żug´┐Ż duszpastersk´┐Ż pe´┐Żni´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. Spotka´┐Ż si´┐Ż z kilkunastoma wi´┐Żniami polskiej mowy.
15 listopada 2007

Wizytacja Dzieka´┐Żska. Ks. Andrzeja Kobiesa, dziekan Dekanatu Wschodniego Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, wizytowa´┐Ż nasz´┐Ż Misj´┐Ż. W czasie wizytacji Ks. Dziekan zapozna´┐Ż si´┐Ż z danymi duszpasterskimi Misji (liczba wiernych ucz´┐Ższczaj´┐Żcych na msze ´┐Żw. w niedziele, liczba dzieci katechizowanych, dzieci pierwszokomunijnych, do bierzmowania, inne); sprawdzi´┐Ż jak prowadzone s´┐Ż ksi´┐Żgi w kancelarii parafialnej. Obejrza´┐Ż ko´┐Żci´┐Ż i wszystko, co jest w ko´┐Żciele na u´┐Żytek duszpasterski wiernych. Zosta´┐Ż poinformowany o dzia´┐Żaniach duszpasterskich podejmowanych przez duszpasterzy i ´┐Żwieckich w Polskiej Misji w Berlinie. Spotka´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że z duszpasterzami pracuj´┐Żcymi w PMK w Berlinie.
Wizytacja dzieka´┐Żska odbywa si´┐Ż raz na trzy lata. Do Dekanatu wschodniego nale´┐Ż´┐Ż plac´┐Żwki w: Berlinie, Dre´┐Żnie, Chemnitz, Lipsku, Schwerin.
Ks. Dziekan pracuje od ponad 20 lat w Niemczech; aktualnie pracuje w Dre´┐Żnie.
14 listopada 2007

Polska Misja Katolicka w Berlinie, z okazji jubileuszu 25-lecia swojego istnienia, otrzyma´┐Ża dar od Ojca ´┐Żw. Benedykta XVI. Darem jest ornat w kolorze z´┐Żotym, w kt´┐Żrym Ojciec ´┐Żw. odprawi´┐Ż msz´┐Ż ´┐Żw. w dniu 24 pa´┐Żdziernika br. Ornat pob´┐Żogos´┐Żawiony przez Papie´┐Ża z odpowiednim certyfikatem, dotar´┐Ż ju´┐Ż do nas. Pierwsza msz´┐Ż ´┐Żw. w ornacie papieskim odprawi abp Szczepan Weso´┐Ży w dniu 23 grudnia br.; b´┐Żdzie to dzie´┐Ż zako´┐Żczenia Roku Jubileuszowego naszej Misji.
8 listopada 2007

W Bazylice o godz. 19.00 odby´┐Żo si´┐Ż pierwsze spotkanie rodzic´┐Żw dzieci przygotowuj´┐Żcych si´┐Ż do przyj´┐Żcia I. Komunii ´┐Żw. Spotkanie poprowadzili ks. Marek K´┐Żdzierski ks. Marek Wyszomierski. Zach´┐Żcali do wsp´┐Żpracy w przygotowaniu dzieci do pierwszego ich spotkania z Bogiem w Komunii ´┐Żw., zaznaczaj´┐Żc szczeg´┐Żln´┐Ż skuteczno´┐Ż´┐Ż nauki przekazywanej przez rodzic´┐Żw. Podane zosta´┐Ży te´┐Ż konieczne sprawy organizacyjne. M. in. przypomniano o podr´┐Żcznikach dla rodzic´┐Żw i potrzebie ich wykorzystania, o modlitewnikach polsko-niemieckich, o dostarczeniu ´┐Żwiadectwa chrztu, je´┐Żeli dziecko ochrzczone by´┐Żo poza Polsk´┐Ż Misj´┐Ż w Berlinie. Przypomniano te´┐Ż terminy najbli´┐Ższych spotka´┐Ż rodzic´┐Żw i dzieci: 10 listopada, godz. 14.00 w parafii St. Ludwig, Ludwigkirchplatz 10, z ks. kard. Sterzinskym i spotkania rekolekcyjne 16-19 grudnia, o godz. 16.00. Kolejne spotkanie rodzic´┐Żw planowane jest na miesi´┐Żc luty.
Przygotowanie do I. Komunii ´┐Żw. w tym roku rozpocz´┐Żo ponad 200 dzieci.
Uroczysto´┐Ż´┐Ż I. Komunii ´┐Żw. w naszej Misji, odb´┐Żdzie si´┐Ż 8 czerwca 2008 r. o godz. 12.00.
7 listopada 2007

W Starych Jab´┐Żonkach k. Olsztyna odby´┐Ż si´┐Ż pogrzeb ´┐Żp. W´┐Żadys´┐Żawy Pajewskiej, Mamy ks. Jacka. Po mszy ´┐Żw. pogrzebowej cia´┐Żo Zmar´┐Żej zosta´┐Żo przewiezione na cmentarz do Olsztyna, do rodzinnego grobu rodziny Pajewskich. Pani W´┐Żadys´┐Żawa zmar´┐Ża po ci´┐Żkiej chorobie 4 listopada br. Prze´┐Ży´┐Ża 77 lat. W uroczysto´┐Żci pogrzebowej wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski oraz przedstawiciele parafian naszej Misji.

Wsp´┐Żbracia salezjanie z Berlina spotkali si´┐Ż na comiesi´┐Żcznym skupieniu zakonnym. Obecne spotkanie odby´┐Żo si´┐Ż na Zehlendorf, w parafii "Dwunastu Aposto´┐Ż´┐Żw". Wsp´┐Żbracia m. in. modlili si´┐Ż na grobach zmar´┐Żych salezjan´┐Żw.
5 listopada 2007

Po´┐Żegnali´┐Żmy dzisiaj, prawie ostatnich, go´┐Żci wczorajszego "Dnia Kap´┐Ża´┐Żskiego". Do Polski odjechali: ks. Ignacy Chod´┐Żko, ks. Dariusz Koz´┐Żowski, ks. Wojciech Witkowski i ks. Jan Niew´┐Żg´┐Żowski. By´┐Ż z nami jeszcze ks. Wies´┐Żaw Brzostek. Odprawi´┐Ż razem z nami wieczorn´┐Ż msz´┐Ż ´┐Żw., a do miejsca swojej pracy, do Szwecji, odleci jutro.

Pogrzeb ´┐Żp. W´┐Żadys´┐Żawy Pajewskiej, Mamy ks. Jacka Pajewskiego, odb´┐Żdzie si´┐Ż w ´┐Żrod´┐Ż, 7 listopada br., o godz. 12.00, w Starych Jab´┐Żonkach k. Olsztyna.

Dzisiaj jest Dzie´┐Ż Imienin p. S´┐Żawka Thoma, administratora naszej strony internetowej. ´┐Życzymy Panu S´┐Żawkowi 1000 lat w dobrym zdrowiu!
4 listopada 2007

Dzisiaj, ok. godz. 10.00, zmar´┐Ża p. W´┐Żadys´┐Żawa Pajewska, Mama ks. Jacka Pajewskiego, proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie w latach 1999-2006. Pok´┐Żj Jej duszy...!


"Dzie´┐Ż Kap´┐Ża´┐Żski" Jubileuszu 25-lecia PMK w Berlinie. O godz. 12.00 odprawiona zosta´┐Ża uroczysta msza ´┐Żw. dzi´┐Żkczynna za dar kap´┐Ża´┐Żstwa dla naszej Misji. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż prze´┐Żo´┐Żony Prowincji Warszawskiej salezjan´┐Żw, ks. S´┐Żawomir ´┐Żubian. W´┐Żr´┐Żd ksi´┐Ży koncelebruj´┐Żcych eucharysti´┐Ż byli: pracownicy Inspektoratu: ks. Krzysztof Jakubowski, wikariusz inspektora, ks. J´┐Żzef Pietrusik, ekonom inspektorialny, ks. Koz´┐Żowski Dariusz, radca, ks. Julian Dzier´┐Żak, radca; go´┐Żcie: ks. Furdyna Tadeusz, wyk´┐Żadowca seminarium w ´┐Żodzi, ks. Jan Niew´┐Żg´┐Żowski, inspektor do roku 2007, ks. Piotr Krupa, wychowawca kl. Mateusza Jaszczyka, ks. Witkowski Wojciech, wyk´┐Żadowca seminarium w ´┐Żodzi; ksi´┐Ża, kt´┐Żrzy pracowali w minionych latach w Berlinie: ks. Chod´┐Żko Ignacy, ks. ´┐Żodyka Eugeniusz, ks. Miszczyk Czes´┐Żaw, ks. W´┐Żjcik Stanis´┐Żaw, ks. Brzostek Wies´┐Żaw, ks. Pajewski Jacek; parafianie PMK w Berlinie: ks. Zielonka Thomas, ks. Szko´┐Ża Kamil, kl. Jaszczyk Mateusz, kl. Zalewski Erwin; ksi´┐Ża aktualnie pracuj´┐Żcy: ks. Niew´┐Żg´┐Żowski Tadeusz, ks. Barganowski Jerzy.
Z Inspektoratu z Warszawy by´┐Ż tak´┐Że obecny brat Alojzy Gembolis, kierowca Ks. Inspektora.
Kazanie w czasie mszy ´┐Żw. wyg´┐Żosi´┐Ż Ks. Inspektor, podkre´┐Żlaj´┐Żc szczeg´┐Żln´┐Ż donios´┐Żo´┐Ż´┐Ż "wezwania po imieniu", jakie kieruje B´┐Żg do cz´┐Żowieka" Tym jest m. in. kap´┐Ża´┐Żstwo.
W czasie mszy ´┐Żw., ´┐Żpiewy liturgiczne wykonywa´┐Ża nasza schola "Marana Tha" pod kierunkiem p. Anny Kokowskiej-Weinstock. W imieniu parafian przem´┐Żwi´┐Ż p. Kaiser Daniel, przewodnicz´┐Żcy Rady Parafialnej, sk´┐Żadaj´┐Żc dobre ´┐Życzenia ksi´┐Żom obecnym i wspominaj´┐Żc tych, kt´┐Żrzy ju´┐Ż odeszli z tego ´┐Żwiata, a kt´┐Żrym nale´┐Ży si´┐Ż nasza wdzi´┐Żczno´┐Ż´┐Ż. Z´┐Żo´┐Ży´┐Ż tak´┐Że ´┐Życzenia imieninowe Ks. Inspektorowi; Ks. Inspektor sw´┐Żj dzie´┐Ż imienin ´┐Żwi´┐Żtuje 5 listopada. Wszyscy obecni ksi´┐Ża otrzymali "berli´┐Żskie" upominki od wsp´┐Żlnoty naszej Misji.
Po mszy ´┐Żw. przybyli Go´┐Żcie spotkali si´┐Ż na braterskiej agapie.
3 listopada 2007

Dzisiaj min´┐Ż´┐Ż termin zg´┐Żaszania si´┐Ż kandydat´┐Żw do wybor´┐Żw do Rady Parafialnej, jakie dob´┐Żd´┐Ż si´┐Ż 18 listopada br.
Przyjechali ju´┐Ż niekt´┐Żrzy uczestnicy jutrzejszego "Dnia Kap´┐Ża´┐Żskiego" naszego Jubileuszu. S´┐Ż obecni m. in.: ks. Ignacy Chod´┐Żko, ks. Czes´┐Żaw Miszczyk, ks. Stanis´┐Żaw W´┐Żjcik, ks. Wies´┐Żaw Brzostek. Wszyscy oni pracowali w minionych latach w Berli´┐Żskiej Misji.
2 listopada 2007

W pierwszy pi´┐Żtek miesi´┐Żca listopada, zarazem ´┐Żsmy Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Pi´┐Żtk´┐Żw, przepraszamy Boga za niezachowanie sprawiedliwo´┐Żci w dziedzinie warto´┐Żci materialnych."Nie kradnij", "Nie po´┐Ż´┐Żdaj ´┐Żadnej rzeczy bli´┐Żniego swego"I. przepraszamy za nie zachowanie ub´┐Żstwa duchowegoZa to, ´┐Że nie zachowywali´┐Żmy porz´┐Żdku w swoich rzeczach i mieszkaniu....

przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to, ´┐Że nie szanowali´┐Żmy rzeczy w´┐Żasnych...
Za to, ´┐Że nie przyjmowali´┐Żmy z pogod´┐Ż ducha braku rzeczy materialnych...
Za to, ´┐Że nie u´┐Żywali´┐Żmy d´┐Żbr materialnych jako ´┐Żrodk´┐Żw, a stawa´┐Ży si´┐Ż one dla nas celem samym w sobie...
Za to, ´┐Że nie przyjmowali´┐Żmy rzeczy z wdzi´┐Żczno´┐Żci´┐Ż...
Za to, ´┐Że nie stawiali´┐Żmy "by´┐Ż" nad "mie´┐Ż"...
Za to, ´┐Że nie zachowywali´┐Żmy w´┐Ża´┐Żciwej motywacji posiadania i zdobywania rzeczy materialnych...
Za to, ´┐Że nie po´┐Żwi´┐Żcali´┐Żmy czasu dla bli´┐Żnich...´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...II. przepraszamy za nie zachowanie zasad sprawiedliwo´┐Żci w dziedzinie materialnejZa to, ´┐Że nie wynagradzali´┐Żmy sprawiedliwie za prac´┐Ż...

zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to, ´┐Że nie ubezpieczali´┐Żmy swoich pracownik´┐Żw...
Za to, ´┐Że nie wynagradzali´┐Żmy po spowiedzi krzywd materialnych...
Za to, ´┐Że nie oddawali´┐Żmy w terminie rzeczy po´┐Życzonych...
Za to, ´┐Że nie szanowali´┐Żmy rzeczy po´┐Życzonych...
Za to, ´┐Że niech´┐Żtnie po´┐Życzali´┐Żmy rzeczy naszym bli´┐Żnim...
Za to, ´┐Że nie szukali´┐Żmy w´┐Ża´┐Żciciela i nie oddawali´┐Żmy rzeczy znalezionych...
Za to, ´┐Że nie szanowali´┐Żmy w´┐Żasno´┐Żci spo´┐Żecznej...
Za to, ´┐Że nie szanowali´┐Żmy owoc´┐Żw pracy innych...
Za to, ´┐Że nie rozliczali´┐Żmy si´┐Ż z powierzonych d´┐Żbr materialnych...
Za to, ´┐Że nie byli´┐Żmy oszcz´┐Żdni...
Za to, ´┐Że nie odwdzi´┐Żczali´┐Żmy si´┐Ż za wy´┐Żwiadczone nam dobro...
Za to, ´┐Że nie dawali´┐Żmy bezinteresownie innym z naszego dobra...´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...III. przepraszamy za chciwo´┐Ż´┐ŻZa to, ´┐Że przywi´┐Żzywali´┐Żmy si´┐Ż zbytnio do rzeczy materialnych...

przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to ´┐Że, wypominali´┐Żmy rzeczy dane lub wy´┐Żwiadczone us´┐Żugi...
Za to ´┐Że, poni´┐Żali´┐Żmy przy dawaniu...
Za to ´┐Że, zazdro´┐Żcili´┐Żmy posiadania materialnego...
Za to, ´┐Że byli´┐Żmy sk´┐Żpi...
Za to, ´┐Że uprawiali´┐Żmy hazard...
Za to, ´┐Że ustalali´┐Żmy wyg´┐Żrowane ceny...
Za to, ´┐Że dawali´┐Żmy lub przyjmowali´┐Żmy ´┐Żap´┐Żwki...
Za to, ´┐Że ulegali´┐Żmy przekupstwu lub przekupywali´┐Żmy...
Za to, ´┐Że urz´┐Żdzali´┐Żmy siebie samych cudzym kosztem...
Za to, ´┐Że przypisywali´┐Żmy sobie cudze zas´┐Żugi...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...IV. przepraszamy za kradzie´┐ŻZa to, ´┐Że marnowali´┐Żmy talenty swoje i innych...

zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to, ´┐Że zabierali´┐Żmy komu´┐Ż bezmy´┐Żlnie czas...
Za to, ´┐Że trwonili´┐Żmy sw´┐Żj czas na rozrywki kosztem obowi´┐Żzk´┐Żw...
Za to, ´┐Że u´┐Żywali´┐Żmy cudzych rzeczy bez pozwolenia...
Za to, ´┐Że nadu´┐Żywali´┐Żmy go´┐Żcinno´┐Żci i dobroci innych...
Za to, ´┐Że je´┐Żdzili´┐Żmy bez biletu...
Za to, ´┐Że wy´┐Żudzali´┐Żmy rzeczy materialne...
Za to, ´┐Że zabierali´┐Żmy pieni´┐Żdze rodzicom bez ich zgody...
Za to, ´┐Że wykorzystywali´┐Żmy czas pracy lub ´┐Żrodki s´┐Żu´┐Żbowe do cel´┐Żw prywatnych...
Za to, ´┐Że przyw´┐Żaszczali´┐Żmy sobie mienie spo´┐Żeczne...
Za to, ´┐Że oszukiwali´┐Żmy przy transakcjach materialnych...
Za to, ´┐Że namawiali´┐Żmy do kradzie´┐Ży...
Za to, ´┐Że wsp´┐Żdzia´┐Żali´┐Żmy w kradzie´┐Ży...
Za to, ´┐Że nabywali´┐Żmy rzeczy kradzione...
Za to, ´┐Że sprzedawali´┐Żmy rzeczy skradzione...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...
1 listopada 2007

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Wszystkich ´┐Żwi´┐Żtych. Ko´┐Żci´┐Ż przypomina nam o powszechnym powo´┐Żaniu do ´┐Żwi´┐Żto´┐Żci. Wskazuje te´┐Ż drog´┐Ż, jak´┐Ż cz´┐Żowiek powinien i´┐Ż´┐Ż, ´┐Żeby ´┐Żwi´┐Żto´┐Ż´┐Ż sta´┐Ża si´┐Ż jego udzia´┐Żem. Ta droga wskazana jest przez ewangeliczne b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwa:
"B´┐Żogos´┐Żawieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale´┐Ży kr´┐Żlestwo niebieskie.
B´┐Żogos´┐Żawieni, kt´┐Żrzy si´┐Ż smuc´┐Ż, albowiem oni b´┐Żd´┐Ż pocieszeni.
B´┐Żogos´┐Żawieni cisi, albowiem oni na w´┐Żasno´┐Ż´┐Ż posi´┐Żd´┐Ż ziemi´┐Ż.
B´┐Żogos´┐Żawieni, kt´┐Żrzy ´┐Żakn´┐Ż i pragn´┐Ż sprawiedliwo´┐Żci, albowiem oni b´┐Żd´┐Ż nasyceni.
B´┐Żogos´┐Żawieni mi´┐Żosierni, albowiem oni mi´┐Żosierdzia dost´┐Żpi´┐Ż.
B´┐Żogos´┐Żawieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl´┐Żda´┐Ż b´┐Żd´┐Ż.
B´┐Żogos´┐Żawieni, kt´┐Żrzy wprowadzaj´┐Ż pok´┐Żj, albowiem oni b´┐Żd´┐Ż nazwani synami Bo´┐Żymi.
B´┐Żogos´┐Żawieni, kt´┐Żrzy cierpi´┐Ż prze´┐Żladowanie dla sprawiedliwo´┐Żci, albowiem do nich nale´┐Ży kr´┐Żlestwo niebieskie.
B´┐Żogos´┐Żawieni jeste´┐Żcie, gdy ludzie wam ur´┐Żgaj´┐Ż i prze´┐Żladuj´┐Ż was, i gdy z mego powodu m´┐Żwi´┐Ż k´┐Żamliwie wszystko z´┐Że na was. Cieszcie si´┐Ż i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie."

Msze ´┐Żw. w Bazylice odprawiane by´┐Ży wed´┐Żug rozk´┐Żadu niedzielnego.
31 pa´┐Żdziernika 2007

Zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż pa´┐Żdziernik, miesi´┐Żc R´┐Ża´┐Żca ´┐Żw. Odprawione zosta´┐Żo ostatnie nabo´┐Że´┐Żstwo r´┐Ża´┐Żcowe. Przez ca´┐Ży miesi´┐Żc nabo´┐Że´┐Żstwa te by´┐Ży odprawiane przed wieczorn´┐Ż msza ´┐Żw., czyli o godz. 17.30.
Zgodnie z tradycj´┐Ż salezja´┐Żsk´┐Ż wspomnieli´┐Żmy te´┐Ż ´┐Żw. Jana Bosko, za´┐Żo´┐Życiela Zgromadzenia Salezja´┐Żskiego i ca´┐Żej Rodziny Salezja´┐Żskiej. Oddali´┐Żmy cz´┐Ż´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtemu przez skierowane za jego po´┐Żrednictwem specjalne modlitwy w czasie mszy ´┐Żw. i uca´┐Żowanie jego relikwii.
Po mszy ´┐Żw. odprawione zosta´┐Żo nabo´┐Że´┐Żstwo ku czci Matki Bo´┐Żej Bolesnej, Patronki Dobrej ´┐Żmierci. Od wielu lat to nabo´┐Że´┐Żstwo odprawia si´┐Ż w naszej Misji w ostatni´┐Ż ´┐Żrod´┐Ż miesi´┐Żca. Po nabo´┐Że´┐Żstwie odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie cz´┐Żonk´┐Żw Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej ´┐Żmierci. Spotkaniu przewodniczy´┐Ż Ks. Proboszcz.
29 pa´┐Żdziernika 2007

W liturgii Ko´┐Żci´┐Ż wspomina´┐Ż dzisiaj b´┐Ż. Micha´┐Ża Rua. Ks. Rua by´┐Ż nast´┐Żpc´┐Ż Za´┐Żo´┐Życiela Zgromadzenia Salezja´┐Żskiego, ´┐Żw. Jana Bosko, i jego pierwszym Prze´┐Żo´┐Żonym Generalnym Salezjan´┐Żw.
Odby´┐Żo si´┐Ż drugie spotkanie dla uczestnik´┐Żw kursy przedma´┐Ż´┐Że´┐Żskiego. Spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.
Do Polskiej Misji przyjecha´┐Ż ks. Pawe´┐Ż Libor, kt´┐Żry g´┐Żosi´┐Ż u nas rekolekcje adwentowe i pomaga´┐Ż w czasie ´┐Żwi´┐Żt Wielkanocnych. Ks. Pawe´┐Ż za kilka dni odlatuje do Angoli, gdzie podejmie prac´┐Ż misjonarsk´┐Ż.
28 pa´┐Żdziernika 2007

W Bazylice go´┐Żcili´┐Żmy Siostry El´┐Żbietanki. Na ka´┐Żdej z mszy ´┐Żw. Siostry dzieli´┐Ży si´┐Ż z wiernymi rado´┐Żci´┐Ż, p´┐Żyn´┐Żc´┐Ż z wa´┐Żnych dla ich Zgromadzenia wydarze´┐Ż: 800. rocznicy urodzin ich patronki ´┐Żw. El´┐Żbiety W´┐Żgierskiej oraz beatyfikacji Matki Za´┐Żo´┐Życielki, Marii Luizy Merkert. Opowiedzia´┐Ży tak´┐Że o swojej pracy w Berlinie. Polskie Siostry El´┐Żbietanki pracuj´┐Ż w szpitalu ´┐Żw. J´┐Żzefa na Tempelhof. W spotkaniach z wiernymi uczestniczy´┐Ży tak´┐Że siostry niemieckie.
Liturgi´┐Ż mszy ´┐Żw. u´┐Żwietni´┐Ża swoim ´┐Żpiewem nasza parafialna schola "Marana Tha", pod kierownictwem p. Anny Kokowskiej-Weinstok.
Zdj´┐Żcia z uroczysto´┐Żci obejrze´┐Ż mo´┐Żna w "galerii zdj´┐Ż´┐Ż"

Ks. proboszcz Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski obchodzi´┐Ż dzisiaj dzie´┐Ż swoich Imienin. ´┐Życzymy Ks. Proboszczowi wszelkiego b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwa w pos´┐Żugiwaniu kap´┐Ża´┐Żskim.
27 pa´┐Żdziernika 2007

W ko´┐Żciele Misji chorwackiej w Berlinie odby´┐Żo si´┐Ż tradycyjne nabo´┐Że´┐Żstwo R´┐Ża´┐Żca "Mi´┐Żdzynarodowego". Zebrane tam dzieci odmawia´┐Ży r´┐Żaniec w swoich ojczystych j´┐Żzykach. Jedna z tajemnic r´┐Ża´┐Żcowych odmawiana by´┐Ża tak´┐Że w j´┐Żzyku polskim. "Dziesi´┐Żtka" dzieci recytowa´┐Ża pierwsz´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż "Pozdrowienia Anielskiego" w j´┐Żzyku polskim, wszyscy zebrani odmawiali drug´┐Ż jego cz´┐Ż´┐Ż w j´┐Żzyku niemieckim. Udzia´┐Ż w nabo´┐Że´┐Żstwie, towarzysz´┐Żc dzieciom, wzi´┐Ż´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.
25 pa´┐Żdziernika 2007

Odby´┐Żo si´┐Ż ostatnie spotkanie Rady Parafialnej w sk´┐Żadzie, jaki ukonstytuowa´┐Ż si´┐Ż w wyborach przed trzema laty. Do Rady zostali wtedy wybrani: Blaschczok Krystian, Bloch Bogdan, Borsuk Marek, Borsuk Teresa, Cyrankowska Jolanta, Kaiser Daniel, Kowalska Halina, Lepak Ryszard, Seifert Jerzy, Szko´┐Ża Jerzy, ´┐Żmigielski Mariola, Walotka Krzysztof, Wyzujak Krzysztof, ´┐Żurek Henryk. W sk´┐Żad Rady wchodz´┐Ż zawsze tak´┐Że duszpasterze aktualnie pracuj´┐Żcy w Misji. Przewodnicz´┐Żcym Rady by´┐Ż p. Daniel Kaiser; cz´┐Żonkami zarz´┐Żdu p. Jerzy Seifert i p. Marek Borsuk. Funkcj´┐Ż sekretarza Rady pe´┐Żni´┐Ża p. Teresa Borsuk.
Ostatnie spotkanie dotyczy´┐Żo przede wszystkim trzechlecia i spraw, jakimi Rada zajmowa´┐Ża si´┐Ż w tym czasie, czyli mia´┐Żo charakter podsumowuj´┐Żcy okres mijaj´┐Żcej kadencji.
Wybory do Rady Parafialnej na nast´┐Żpn´┐Ż kadencj´┐Ż, zgodnie z zarz´┐Żdzeniem kard. Georga Sterzinskyego, ordynariusza Archidiecezji Berli´┐Żskiej, odb´┐Żd´┐Ż si´┐Ż 18 listopada br.

W bazylice R´┐Ża´┐Żca ´┐Żwi´┐Żtego na Steglitz odby´┐Żo si´┐Ż comiesi´┐Żczne spotkanie ze ´┐Żw. Teres´┐Ż od Dzieci´┐Żtka Jezus. Katechez´┐Ż przygotowuj´┐Żc´┐Ż do Aktu Zawierzenia Mi´┐Żosiernej Mi´┐Żo´┐Żci Boga w duchu ´┐Żw. Teresy poprowadzi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. Spotkanie rozpocz´┐Żo si´┐Ż w bazylice o godz. 18.30. od modlitwy r´┐Ża´┐Żcowej i mszy ´┐Żw. w j´┐Żzyku polskim, nast´┐Żpnie wyg´┐Żoszona zosta´┐Ża katecheza, a na zako´┐Żczenie wszyscy zebrani spotkali si´┐Ż na agapie w sali parafialnej.
24 pa´┐Żdziernika 2007

24. dzie´┐Ż ka´┐Żdego miesi´┐Żca to w tradycji salezja´┐Żskiej, uroczyste wspomnienie Matki Bo´┐Żej w Jej tytule "Wspomo´┐Żenie Wiernych". Ju´┐Ż Ks. Bosko, za´┐Żo´┐Życiel Zgromadzenia Salezja´┐Żskiego, oddawa´┐Ż szczeg´┐Żln´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż Matce Bo´┐Żej w tym wezwaniu. W naszej Bazylice w tym dniu odprawili´┐Żmy specjaln´┐Ż Nowenn´┐Ż ku czci Wspomo´┐Życielki.

Na katechez´┐Ż, przygotowuj´┐Żc´┐Ż m´┐Żodzie´┐Ż do przyj´┐Żcia sakramentu Bierzmowania, zg´┐Żosi´┐Ży si´┐Ż ju´┐Ż 53 osoby.
22 pa´┐Żdziernika 2007

Rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż kurs przedma´┐Ż´┐Że´┐Żski. Pierwsze spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski. Przedstawi´┐Ż zebranej m´┐Żodzie´┐Ży "Biblijne aspekty ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa chrze´┐Żcija´┐Żskiego". W spotkaniu wzi´┐Żo udzia´┐Ż 18 os´┐Żb. Kurs potrwa przez sze´┐Ż´┐Ż kolejnych tygodni. Spotkania odbywaj´┐Ż si´┐Ż w Kaiser Loge przy Bazylice w poniedzia´┐Żki o godz. 19.00.
21 pa´┐Żdziernika 2007

Niedziela Misyjna. Przede wszystkim w modlitwie polecali´┐Żmy Bogu spraw´┐Ż misji Ko´┐Żcio´┐Ża i misjonarzy, kt´┐Żrzy pracuj´┐Ż w wielu miejscach na ´┐Żwiecie g´┐Żosz´┐Żc Ewangeli´┐Ż Chrystusa.
Szczeg´┐Żlnym akcentem Niedzieli Misyjnej w naszej Bazylice by´┐Żo ´┐Żwiadectwo o pracy misyjnej s. J´┐Żzefy S´┐Żabej, misjonarki pracuj´┐Żcej w Zambii. We wrze´┐Żniu odwiedzi´┐Ża j´┐Ż delegacja naszej Misji: mama Sawicki i jej dwie c´┐Żrki, Olga i Magdalena. Pani Sawicki opowiedzia´┐Ża wiernym zebranym w Bazylice, w czasie mszy ´┐Żw., o konkretach pracy misjonarskiej s. J´┐Żzefy. Mo´┐Żna by´┐Żo te´┐Ż zobaczy´┐Ż fotografie z ´┐Życia Misji, w kt´┐Żrej od lat s. J´┐Żzefa pe´┐Żni swoj´┐Ż pos´┐Żug´┐Ż. Niesamowicie egzotycznie zabrzmia´┐Ży te´┐Ż pie´┐Żni zambijskie wykonane przez p. Sawicki i jej c´┐Żrki. Znamiennym by´┐Ż fakt, ´┐Że w miejsce odmawianego w naszym ojczystym j´┐Żzyku "Ojcze nasz", w´┐Ż´┐Żczyli´┐Żmy si´┐Ż wszyscy, s´┐Żuchaj´┐Żc, w "Ojcze nasz" odmawiane w jednym z j´┐Żzyk´┐Żw, jakim porozumiewaj´┐Ż si´┐Ż mieszka´┐Żcy Zambii.
Dla s. J´┐Żzefy, a w´┐Ża´┐Żciwie dla jej podopiecznych, wierni naszej Misji, zbierali dary, kt´┐Żre nast´┐Żpnie zosta´┐Ży przes´┐Żane do adresat´┐Żw. M. in. By´┐Ży to okulary, flety proste, szczoteczki do z´┐Żb´┐Żw. Tak´┐Że prawie dwie´┐Żcie dzieci z Misji Zambijskiej duchowo zosta´┐Żo adoptowanych przez naszych parafian.

Po wieczornej mszy ´┐Żw. ksi´┐Ża, pracuj´┐Żcy w Misji Berli´┐Żskiej, udali si´┐Ż do ambasady RP w Berlinie, aby wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż w g´┐Żosowaniu w wyborach do Polskiego Parlamentu.
20 pa´┐Żdziernika 2007

W sanktuarium Matki Bo´┐Żej Trzykro´┐Ż Przedziwnej we Frohnau odby´┐Żo si´┐Ż comiesi´┐Żczne spotkanie cz´┐Żonk´┐Żw Ruchu Rodzin Szensztackich. Obecny by´┐Ż z nimi ks. Grzegorz Je´┐Żewski.

Z rekolekcji kap´┐Ża´┐Żskich wr´┐Żci´┐Ż ks. Wojciech Majchrzak.

M´┐Żodzie´┐Ż oazowa i ministranci sprz´┐Żtali teren wok´┐Ż Bazyliki!
19 pa´┐Żdziernika 2007

Dzisiaj przypada 23. rocznica m´┐Żcze´┐Żskiej ´┐Żmierci ks. Jerzego Popie´┐Żuszki, kapelana polskiej "Solidarno´┐Żci" i obro´┐Żcy ludzi pracy w Polsce. Modlili´┐Żmy si´┐Ż o jego beatyfikacj´┐Ż i w intencji wszystkich, kt´┐Żrzy po´┐Żwi´┐Żcili si´┐Ż walce o wolno´┐Ż´┐Ż i sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż w naszej Ojczy´┐Żnie.

Modlili´┐Żmy si´┐Ż tak´┐Że o pe´┐Żny powr´┐Żt do zdrowia chorej p. W´┐Żadys´┐Żawy Pajewskiej, mamy ks. Jacka.17 pa´┐Żdziernika 2007

Ks. Marek K´┐Żdzierski i ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski wzi´┐Żli udzia´┐Ż w spotkaniu kapelan´┐Żw wi´┐Żzienia. Spotkanie odby´┐Żo si´┐Ż w wi´┐Żzieniu na Tegel. Uczestniczyli w nim ksi´┐Ża ze wsp´┐Żlnot obcoj´┐Żzycznych. Dla wi´┐Żni´┐Żw-polak´┐Żw odprawiana jest msza ´┐Żw. w trzeci pi´┐Żtek ka´┐Żdego miesi´┐Żca w´┐Ża´┐Żnie w wi´┐Żzieniu na Tegel. Odprawia t´┐Ż msz´┐Ż ´┐Żw. ks. Marek K´┐Żdzierski. Ksi´┐Ża salezjanie z Polskiej Misji sprawuj´┐Ż opiek´┐Ż duszpastersk´┐Ż nad wi´┐Żniami-Polakami prawie we wszystkich wi´┐Żzieniach Berlina. Sta´┐Że przepustki do zak´┐Żad´┐Żw karnych maj´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski i ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski.
16 pa´┐Żdziernika 2007

29. rocznica wyboru kard. Karola Wojty´┐Ży na Stolic´┐Ż Piotrow´┐Ż. W czasie mszy ´┐Żw., zebrani w Bazylice parafianie, dzi´┐Żkowali Bogu za najwi´┐Żkszy dar, jaki od Niego otrzyma´┐Ż w swojej historii, nar´┐Żd polski, Jana Paw´┐Ża II. Do tej prawdy nawi´┐Żza´┐Ż w kazaniu Ks. Proboszcz, podkre´┐Żlaj´┐Żc ca´┐Żkowite oddanie papie´┐Ża Polaka Bogu, Jego Matce, Ko´┐Żcio´┐Żowi. "Totus Tuus." Postawa S´┐Żugi Bo´┐Żego Jana Paw´┐Ża II, jest ewangeliczn´┐Ż postaw´┐Ż cz´┐Żowieka ´┐Żwi´┐Żtego, a zatem godn´┐Ż na´┐Żladowania przez wiernych Chrystusowego Ko´┐Żcio´┐Ża.
14 pa´┐Żdziernika 2007

Dzie´┐Ż papieski. Pod has´┐Żem "Jan Pawe´┐Ż II - obro´┐Żca godno´┐Żci cz´┐Żowieka" obchodzono dzisiaj w Polskim Ko´┐Żciele Dzie´┐Ż Papieski. W naszej Bazylice modlili´┐Żmy si´┐Ż o rych´┐Ż´┐Ż beatyfikacj´┐Ż i kanonizacj´┐Ż Jana Paw´┐Ża II, papie´┐Ża Polaka, w´┐Ż´┐Żczaj´┐Żc si´┐Ż w nurt modlitw zanoszonych przez Polak´┐Żw na ca´┐Żym ´┐Żwiecie. Osobie naszego wielkiego Rodaka po´┐Żwi´┐Żcone zosta´┐Żo kazanie, kt´┐Żre g´┐Żosi´┐Ż Ks. Proboszcz. Podkre´┐Żli´┐Ż w kazaniu postaw´┐Ż Jana Paw´┐Ża II, kt´┐Żry po Bogu, za najwi´┐Żksz´┐Ż ´┐Żwi´┐Żto´┐Ż´┐Ż uwa´┐Ża´┐Ż cz´┐Żowieka. Wsz´┐Żdzie podkre´┐Żla´┐Ż jego godno´┐Ż´┐Ż. Upomina´┐Ż si´┐Ż o t´┐Ż godno´┐Ż´┐Ż szczeg´┐Żlnie tam, gdzie by´┐Ża ona nie uszanowana. Broni´┐Ż ludzkiego ´┐Życia, upomina´┐Ż si´┐Ż o prawa ci´┐Żko pracuj´┐Żcych, podkre´┐Żla´┐Ż godno´┐Ż´┐Ż chorych, wi´┐Żni´┐Żw, chorych i starszych. M´┐Żwi´┐Ż o ludzkiej godno´┐Żci m´┐Żodym ludziom i inteligencji. Rozmawia´┐Ż z politykami, kt´┐Żrzy nie szanowali praw cz´┐Żowieka, aby si´┐Ż o nie upomnie´┐Ż, przypomina´┐Ż obowi´┐Żzek sprawiedliwo´┐Żci wobec ka´┐Żdego cz´┐Żowieka. Naucza´┐Ż tego, co Chrystus pozostawi´┐Ż ludziom w Ewangelii. Taki by´┐Ż or´┐Żdownik i obro´┐Żca ludzkiej godno´┐Żci, Jan Pawe´┐Ż II.

Og´┐Żoszone zosta´┐Ży wybory do Rady Parafialnej naszej Misji. Zgodnie z zarz´┐Żdzeniem ordynariusza archidiecezji berli´┐Żskiej, kard. Georga Sterzinskyego, odb´┐Żd´┐Ż si´┐Ż one 18 listopada br.

W tygodniku katolickim "Niedziela" ukaza´┐Ż si´┐Ż trzeci odcinek tekstu po´┐Żwi´┐Żconego jubileuszowi 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Tekst dotyczy polskiego duszpasterstwa w Berlinie po roku 1945. Autorem tekstu jest nasz parafianin, cz´┐Żonek Rady Parafialnej Misji, p. Henryk J´┐Żzef ´┐Żurek.
13 pa´┐Żdziernika 2007

Z pielgrzymki do Ziemi ´┐Żw. wr´┐Żci´┐Ż Ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski. Ks. Proboszcz ma uprawnienia przewodnika grup pielgrzymkowych po miejscach ´┐Żwi´┐Żtych w Izraelu. W dniach 4-12 pa´┐Żdziernika br. oprowadza´┐Ż grup´┐Ż polskich pielgrzym´┐Żw z E´┐Żku. Grupa liczy´┐Ża 50 os´┐Żb.
7 pa´┐Żdziernika 2007

Zosta´┐Ż mianowany nowy Nuncjusz w Niemczech. Jest nim abp Jean-Claude Pèrisset, Szwajcar; obecnie nuncjusz w Rumunii.
5 pa´┐Żdziernika 2007

W pierwszy pi´┐Żtek miesi´┐Żca pa´┐Żdziernika, zarazem sz´┐Żsty Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Pi´┐Żtk´┐Żw, przepraszamy Boga za ´┐Żamanie zasad prawdziwej mi´┐Żo´┐Żci."Nie b´┐Żdziesz cudzo´┐Żo´┐Ży´┐Ż", " Nie po´┐Ż´┐Żdaj ´┐Żony bli´┐Żniego swego..."I. przepraszamy za brak poszanowania dla trwa´┐Żej i pe´┐Żnej wi´┐Żzi ma´┐Ż´┐Że´┐ŻskiejZa to, ´┐Że nie wychowywali´┐Żmy si´┐Ż w pe´┐Żnym szacunku do osoby p´┐Żci odmiennej, a zw´┐Żaszcza do jej cia´┐Ża....

przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to, ´┐Że nie dojrzewali´┐Żmy w prawdziwej mi´┐Żo´┐Żci...
Za to, ´┐Że nie pog´┐Ż´┐Żbiali´┐Żmy ´┐Żwiadomo´┐Żci: cia´┐Żo moje jest ´┐Żwi´┐Żtyni´┐Ż Ducha ´┐Żw., nale´┐Ży do Boga i zmartwychwstanie do chwa´┐Ży ...
Za to, ´┐Że nie zdobywali´┐Żmy g´┐Ż´┐Żbokiej ´┐Żwiadomo´┐Żci ´┐Życia seksualnego cz´┐Żowieka...
Za to, ´┐Że nie panowali´┐Żmy nad zmys´┐Żami w dziedzinie seksualnej...
Za to, ´┐Że nie panowali´┐Żmy nad wyobra´┐Żni´┐Ż i pami´┐Żci´┐Ż...
Za to, ´┐Że nie zachowywali´┐Żmy czysto´┐Żci narzecze´┐Żskiej...
Za to, ´┐Że nie byli´┐Żmy odpowiedzialni za budzenie uczu´┐Ż w drugiej osobie...
Za to, ´┐Że nie byli´┐Żmy wierni w przyja´┐Żni...
Za to, ´┐Że nie brali´┐Żmy odpowiedzialno´┐Żci za osob´┐Ż, z kt´┐Żr´┐Ż ´┐Ż´┐Żczy´┐Ża nas przyja´┐Ż´┐Ż czy mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż...
Za to, ´┐Że nie rozmawiali´┐Żmy kulturalnie na tematy seksualne...
Za to, ´┐Że nie zachowywali´┐Żmy si´┐Ż w taki spos´┐Żb, by nie budzi´┐Ż po´┐Ż´┐Żdania...
Za to, ´┐Że nie mieli´┐Żmy szacunku dla czysto´┐Żci i dziewictwa...
Za to, ´┐Że nie dochowywali´┐Żmy wierno´┐Żci w ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwie...
Za to, ´┐Że nie budowali´┐Żmy wszechstronnej wsp´┐Żlnoty w ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwie (mieszkanie, wsp´┐Żlne prace domowe, dobra materialne, uczucie)...
Za to, ´┐Że nie d´┐Ż´┐Żyli´┐Żmy ze wszystkich si´┐Ż do rozwi´┐Żzania kryzys´┐Żw w ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwie...
Za to, ´┐Że nie u´┐Żwiadamiali´┐Żmy odpowiednio naszych dzieci w dziedzinie seksualnej...´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...II. przepraszamy za nie zachowanie zasad prawdziwej mi´┐Żo´┐ŻciZa to, ´┐Że zaniedbywali´┐Żmy nasze obowi´┐Żzki spo´┐Żeczne (wobec rodziny, przyjaci´┐Ż, koleg´┐Żw, Ko´┐Żcio´┐Ża, samych siebie) dla przyjemno´┐Żci przebywania z osob´┐Ż ukochan´┐Ż...

zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to, ´┐Że stwarzali´┐Żmy sytuacje, kt´┐Żre rozbudzaj´┐Ż po´┐Ż´┐Żdanie...
Za to, ´┐Że nara´┐Żali´┐Żmy na niepok´┐Żj sumienia osob´┐Ż ukochan´┐Ż przez zbyt poufa´┐Że odnoszenie si´┐Ż do niej...
Za to, ´┐Że k´┐Żamliwie zapewniali´┐Żmy o mi´┐Żo´┐Żci...
Za to, ´┐Że prowokowali´┐Żmy lub namawiali´┐Żmy do wsp´┐Życia seksualnego nie w ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwie...
Za to, ´┐Że domagali´┐Żmy si´┐Ż wsp´┐Życia seksualnego w narzecze´┐Żstwie...
Za to, ´┐Że wsp´┐Żyli´┐Żmy seksualnie przed ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwem...
Za to, ´┐Że traktowali´┐Żmy osob´┐Ż jako rzecz...
Za to, ´┐Że wulgaryzowali´┐Żmy prze´┐Życia seksualne (nazwy, opowiadania, rysunki, gesty, zachowanie)...
Za to, ´┐Że oddawali´┐Żmy si´┐Ż marzeniom seksualnym, podniecali´┐Żmy si´┐Ż, uprawiali´┐Żmy samogwa´┐Żt...
Za to, ´┐Że podgl´┐Żdali´┐Żmy ´┐Życie seksualne innych...
Za to, ´┐Że szukali´┐Żmy towarzystwa, lektur, widowisk podniecaj´┐Żcych zmys´┐Żowo...
Za to, ´┐Że czytali´┐Żmy, ogl´┐Żdali´┐Żmy, rozpowszechniali´┐Żmy pornografi´┐Ż...
Za to, ´┐Że wci´┐Żgali´┐Żmy w prze´┐Życia seksualne osoby nieletnie...
Za to, ´┐Że uprawiali´┐Żmy prostytucj´┐Ż, ulegali´┐Żmy zboczeniom...
Za to, ´┐Że podsycali´┐Żmy uczucia do osoby zwi´┐Żzanej ´┐Żlubem...
Za to, ´┐Że wsp´┐Żyli´┐Żmy seksualnie poza ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwem...
Za to, ´┐Że odchodzili´┐Żmy uczuciowo od swojej ´┐Żony lub m´┐Ża, z zwracali´┐Żmy si´┐Ż ku innej osobie...
Za to, ´┐Że wykluczali´┐Żmy rodzicielstwo bez istotnych powod´┐Żw...
Za to, ´┐Że zwlekali´┐Żmy z rodzeniem dzieci bez wa´┐Żnej racji...
Za to, ´┐Że uwa´┐Żali´┐Żmy prze´┐Życia seksualne za istotny cel ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa...
Za to, ´┐Że stosowali´┐Żmy ´┐Żrodki antykoncepcyjne we wsp´┐Życiu ma´┐Ż´┐Że´┐Żskim...
Za to, ´┐Że planowali´┐Żmy i zmierzali´┐Żmy do rozwodu...
Za to, ´┐Że rozwiedli´┐Żmy si´┐Ż...
Za to, ´┐Że po rozwodzie wchodzili´┐Żmy w nast´┐Żpne zwi´┐Żzki...´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...
2 pa´┐Żdziernika 2007

Nowy sztandar Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Ks. Prymas w czasie uroczystej mszy ´┐Żw. w "Dzie´┐Ż Polski" Jubileuszu 25-lecia PMK, w niedziel´┐Ż 30 wrze´┐Żnia, po´┐Żwi´┐Żci´┐Ż nowy sztandar naszej wsp´┐Żlnoty. Pomys´┐Żodawcami ufundowania sztandaru byli pa´┐Żstwo Renata i Daniel Kaiserowie. Projekt sztandaru zosta´┐Ż doprecyzowany i zaakceptowany na spotkaniu Rady Parafialnej w maju br. Sztandar przedstawia dwa szczeg´┐Żlne znaki naszej wsp´┐Żlnoty: wizerunek Matki Bo´┐Żej Cz´┐Żstochowskiej, Patronki naszej Misji, na niebieskim tle. Na tej stronie widnieje tak´┐Że napis (w j´┐Żzyku polskim i niemieckim) Polska Misja Katolicka, Berlin. Druga strona przedstawia Jezusa Mi´┐Żosiernego na bia´┐Żo czerwonym tle. Na tej stornie widnieje napis: Jezu ufam Tobie (r´┐Żwnie´┐Ż w dwu j´┐Żzykach, polskim i niemieckim).
Sztandar wykona´┐Ży Siostry Boromeuszki w Piekarach ´┐Żl´┐Żskich, a zap´┐Żacony zosta´┐Ż z ofiar wiernych naszej Misji.
1 pa´┐Żdziernika 2007

25-lecie Polskiej Misji Katolickiej w´┐ŻBerlinie. "Polska Misja Katolicka w´┐ŻBerlinie jest plac´┐Żwk´┐Ż dynamiczn´┐Ż i´┐Żdobrze rokuj´┐Żc´┐Ż na przysz´┐Żo´┐Ż´┐Ż" - powiedzia´┐Ż Radiu Watyka´┐Żskiemu kard. J´┐Żzef Glemp. Prymas Polski go´┐Żci´┐Ż w´┐Żminiony weekend w´┐Żstolicy Niemiec z´┐Żokazji jubileuszu 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w´┐ŻBerlinie. Kard. J´┐Żzef Glemp przewodniczy´┐Ż uroczystej Mszy ´┐Żw., podczas kt´┐Żrej udzieli´┐Ż sakramentu bierzmowania 182 m´┐Żodym Polakom. Jak przyzna´┐Ż, by´┐Ż zaskoczony tak du´┐Ż´┐Ż ilo´┐Żci´┐Ż m´┐Żodych ludzi, wyznaj´┐Żcych na obczy´┐Żnie wiar´┐Ż w´┐ŻChrystusa. "Tyle Polak´┐Żw, kt´┐Żrzy przecie´┐Ż b´┐Żd´┐Ż s´┐Żu´┐Żyli Europie, tu w´┐ŻBerlinie - mo´┐Że cz´┐Ż´┐Ż z´┐Żnich wr´┐Żci do Polski - jest zwi´┐Żzanych z´┐ŻBogiem, zna Boga, przyjmuje sakrament bierzmowania i´┐Żutwierdza si´┐Ż szczerze na drodze do wyznawania chrze´┐Żcija´┐Żstwa" - powiedzia´┐Ż kard.´┐ŻGlemp. Prymas przyzna´┐Ż, ´┐Że do´┐Żwiadczenie zdobyte przez m´┐Żodych Polak´┐Żw w´┐ŻBerlinie przyda´┐Żoby si´┐Ż w´┐ŻPolsce, ale Ko´┐Żci´┐Ż nie ma i´┐Żnie b´┐Żdzie mia´┐Ż ´┐Żadnego programu wzywaj´┐Żcego ich do kraju. "My mo´┐Żemy sugerowa´┐Ż, ´┐Że dobry by´┐Żby powr´┐Żt do Polski i´┐Żumiej´┐Żtno´┐Żci oraz do´┐Żwiadczenia tu zdobyte w´┐ŻPolsce bardzo by si´┐Ż przyda´┐Ży. To jest taka og´┐Żlna przes´┐Żanka" - powiedzia´┐Ż hierarcha. Por´┐Żwnuj´┐Żc berli´┐Żsk´┐Ż plac´┐Żwk´┐Ż misyjn´┐Ż do innych Polskich Misji Katolickich na ´┐Żwiecie kard. J´┐Żzef Glemp uzna´┐Ż j´┐Ż za bardzo ´┐Żyw´┐Ż i´┐Żdynamiczn´┐Ż i´┐Żpodzi´┐Żkowa´┐Ż za taki stan rzeczy przede wszystkim opiekuj´┐Żcym si´┐Ż ni´┐Ż ksi´┐Żom salezjanom. (RV)

Ks. Prymas szcz´┐Żliwie wr´┐Żci´┐Ż z Berlina do Warszawy.
30 wrze´┐Żnia 2007

Dzie´┐Ż Polski Jubileusz 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Niedziela, 30 wrze´┐Żnia by´┐Ża centralnym dniem pobytu Prymasa Polski w PMK w Berlinie. Wsp´┐Żln´┐Ż fotografi´┐Ż Ks. Prymasa i s´┐Żu´┐Żby liturgicznej wykonano na zako´┐Żczenie uroczystej mszy ´┐Żw. o godz. 12.00. Po ´┐Żniadaniu w Nuncjaturze Apostolskiej, Ksi´┐Żdz Prymas wyg´┐Żosi´┐Ż kazanie na Mszy ´┐Żw. o godzinie 10.15. Po Mszy ´┐Żw. otwar´┐Ż wystaw´┐Ż malarsk´┐Ż "Pejza´┐Ż" w "Galerii pod Bazylik´┐Ż" autorstwa Adama Malinowskiego, wyk´┐Żadowcy Uniwersytetu Warszawskiego, a o godzinie 12-tej przewodniczy´┐Ż uroczystej Mszy ´┐Żw. jubileuszowej z okazji 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.


W s´┐Żowie powitania, ksi´┐Żdz proboszcz wyrazi´┐Ż rado´┐Ż´┐Ż i wdzi´┐Żczno´┐Ż´┐Ż ca´┐Żej wsp´┐Żlnoty parafialnej jak i Salezjan´┐Żw pos´┐Żuguj´┐Żcych w Misji za przybycie Prymasa Polski do Berlina. Licznie zgromadzeni parafianie powitali oklaskami Ksi´┐Żdza Prymasa oraz kap´┐Żan´┐Żw koncelebruj´┐Żcych wsp´┐Żlnie ofiar´┐Ż Mszy ´┐Żwi´┐Żtej: ks. pra´┐Żata Stanis´┐Żawa Budynia - rektora PMK w Niemczech, ks. pra´┐Żata Marka Zalewskiego - przedstawiciela Nuncjatury Apostolskiej w Niemczech, ks. Tadeusza Niew´┐Żg´┐Żowskiego - proboszcza PMK w Berlinie oraz ks. Miros´┐Żawa Kreczma´┐Żskiego - kapelana Jego Eminencji.
W wyg´┐Żoszonym kazaniu Ksi´┐Żdz Prymas nawi´┐Żza´┐Ż do niedzielnej ewangelii o bogaczu i ´┐Żazarzu, z kt´┐Żrej jasno wynika, ´┐Że jest ´┐Życie pozagrobowe, ´┐Że jest Bo´┐Ża sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, ale jest te´┐Ż mi´┐Żosierny B´┐Żg, kt´┐Żry posy´┐Ża prorok´┐Żw i nauczycieli do ludzi, szczeg´┐Żlnie tych zagubionych. "Mi´┐Żuj bli´┐Żniego i mi´┐Żuj Boga - to ca´┐Ża podstawa chrze´┐Żcija´┐Żstwa" powiedzia´┐Ż Ksi´┐Żdz Kardyna´┐Ż. W dalszej cz´┐Żci kazania Ksi´┐Żdz Prymas wskaza´┐Ż na przyk´┐Żady ´┐Żwi´┐Żtych, jak np. Brata Alberta Chmielowskiego, Matk´┐Ż Mari´┐Ż Merkert z Nysy ´┐Żl´┐Żskiej, czy te´┐Ż Matk´┐Ż Teres´┐Ż z Kalkuty, kt´┐Żrzy swym ofiarnym ´┐Życiem nie tylko bezpo´┐Żrednio pomagali potrzebuj´┐Żcym, ale tak´┐Że przygotowali m´┐Żode pokolenie do tej dzia´┐Żalno´┐Żci. Ksi´┐Żdz Prymas nawi´┐Żza´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż do Bo´┐Żej Opatrzno´┐Żci, kt´┐Żra istnieje i dalej kieruje ´┐Żwiatem. Opatrzno´┐Ż´┐Ż Bo´┐Ża to nie to oko ´┐Żledz´┐Żce, lecz oko podpatruj´┐Żce tam, gdzie trzeba pom´┐Żc, to opatrywanie tego co zepsute. Polska trzy razy podejmowa´┐Ża budow´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtyni Bo´┐Żej Opatrzno´┐Żci. Obecnie, kiedy Polska jest wolna, jest szansa by t´┐Ż budow´┐Ż, jako wotum dzi´┐Żkczynne, wreszcie zrealizowa´┐Ż.
Ksi´┐Żdz Prymas przypomnia´┐Ż posta´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtego Jana Bosko, "wielkiego ´┐Żwi´┐Żtego" oraz jego ucznia, Prymasa Augusta Hlonda, kt´┐Żry potrafi´┐Ż znakomicie odczytywa´┐Ż plany Bo´┐Że. To Prymas Hlond zwr´┐Żci´┐Ż uwag´┐Ż na "dusze gin´┐Żce na obczy´┐Żnie" i powo´┐Ża´┐Ż Zgromadzenie Chrystusowc´┐Żw maj´┐Żce s´┐Żu´┐Ży´┐Ż rozsianym po ´┐Żwiecie rodakom. Na zako´┐Żczenie J.E. Ksi´┐Żdz Kardyna´┐Ż J´┐Żzef Glemp ´┐Życzy´┐Ż polskiej wsp´┐Żlnocie w Berlinie, "miejscu tak wa´┐Żnym w historii Polski, aby to miejsce by´┐Żo ´┐Żwiadectwem wiary" i aby nad tym miejscem roztacza´┐Ż sw´┐Ż opiek´┐Ż B´┐Żg i Matka Bo´┐Ża Kr´┐Żlowa Polski, kt´┐Żra zawsze jest ze swoim narodem.
Przed uroczyst´┐Ż Msz´┐Ż ´┐Żw. jubileuszow´┐Ż nast´┐Żpi´┐Żo po´┐Żwi´┐Żcenie sztandaru PMK w Berlinie. Dzi´┐Żki inicjatywie ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa Renaty i Daniela Kaiser´┐Żw sztandar wykona´┐Ży Siostry Boromeuszki z Piekar ´┐Żl´┐Żskich, kt´┐Żre reprezentowa´┐Ża siostra Iwona Maciaszczyk. Sztandar przedstawia z jednej strony Matk´┐Ż Bosk´┐Ż Cz´┐Żstochowsk´┐Ż, a z drugiej Jezusa Mi´┐Żosiernego. Projekt sztandaru zosta´┐Ż om´┐Żwiony ustalony napotkaniu Rady Parafialnej. Zosta´┐Ż zakupiony z ofiar sk´┐Żadanych w czasie niedzielnej tacy wiernych.
W czasie Mszy ´┐Żw., obok ´┐Żpiewu wiernych, wyst´┐Żpi´┐Ża parafialna Schola Marana Tha pod dyrekcj´┐Ż Anny Kokowskiej-Weinstok.
Na zako´┐Żczenie proboszcz Misji, ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski, jeszcze raz serdecznie podzi´┐Żkowa´┐Ż Ksi´┐Żdzu Prymasowi za przybycie i za tak d´┐Żugie, bo kilkudniowe przebywanie na terenie polskiej parafii. "To jest g´┐Żowa Polskiego Ko´┐Żcio´┐Ża" powiedzia´┐Ż ksi´┐Żdz proboszcz, a nawi´┐Żzuj´┐Żc do s´┐Ż´┐Żw arcybiskupa Berlina, ks. Kardyna´┐Ża Georga Sterzinskyego, kt´┐Żry podczas Mszy ´┐Żw. odpustowej w Polskiej Misji w Berlinie, 26 sierpnia br., stwierdzi´┐Ż podczas kazania, ´┐Że "tutaj bije serce polskich katolik´┐Żw", ksi´┐Żdz proboszcz wyrazi´┐Ż ´┐Życzenie, "by to serce bi´┐Żo ´┐Żywo, po polsku i po katolicku - o to b´┐Żdziemy si´┐Ż stara´┐Ż".
Uroczyst´┐Ż Msz´┐Ż ´┐Żw. jubileuszow´┐Ż zako´┐Żczy´┐Żo apostolskie b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwo Ksi´┐Żdza Prymasa oraz pie´┐Ż´┐Ż "Bo´┐Że co´┐Ż Polsk´┐Ż". Wype´┐Żniona wiernymi bazylika ´┐Żw. Jana Chrzciciela oklaskami po´┐Żegna´┐Ża wychodz´┐Żcego w procesji Ksi´┐Żdza Prymasa.

Ksi´┐Żdz Prymas wyg´┐Żosi´┐Ż jeszcze kazanie podczas Mszy ´┐Żw. wieczornej o godz. 18-tej, a nast´┐Żpnie w siedzibie ambasady polskiej w Berlinie spotka´┐Ż si´┐Ż z ambasadorem, dr Markiem Prawd´┐Ż.
29 wrze´┐Żnia 2007

Bierzmowanie. Uroczystej mszy ´┐Żw., w czasie kt´┐Żrej m´┐Żodzie´┐Ż przyj´┐Ża Sakrament dojrza´┐Żo´┐Żci chrze´┐Żcija´┐Żskiej, przewodniczy´┐Ż Jego Eminencja, kard. J´┐Żzef Glemp, Prymas Polski. Msza ´┐Żw. rozpocz´┐Ża si´┐Ż o godz. 12.00 uroczystym wej´┐Żciem orszaku liturgicznego. M´┐Żodzie´┐Ż, ´┐Żwiadkowie bierzmowanych i przybyli go´┐Żcie ju´┐Ż byli obecni w Bazylice. Dostojnego Go´┐Żcia przywita´┐Ż Ks. Proboszcz, prosz´┐Żc o udzielenie sakramentu osobom przygotowanym do bierzmowania.
W kazaniu do zebranych Ks. Prymas wyrazi´┐Ż swoj´┐Ż rado´┐Ż´┐Ż, ´┐Że mo´┐Że przewodniczy´┐Ż tej uroczysto´┐Żci. Powiedzia´┐Ż, ´┐Że nie mia´┐Ż okazji wcze´┐Żniej udziela´┐Ż sakramentu m´┐Żodzie´┐Ży z Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Podkre´┐Żli´┐Ż tak´┐Że wyj´┐Żtkowo´┐Ż´┐Ż miejsca, jakim jest Berlin. Powiedzia´┐Ż, ´┐Że to miasto by´┐Żo dla Polak´┐Żw zawsze otwarte. Przybywali tutaj w minionych czasach polscy naukowcy, arty´┐Żci, politycy, zwykli ludzie szukaj´┐Żcy pracy. By´┐Ż te´┐Ż czas kiedy Berlin budzi´┐Ż w Polakach odczucia niekorzystne, a nawet wrogie. Dzisiaj Berlin jest znowu go´┐Żcinny, ale potrzebuje Polak´┐Żw, kt´┐Żrzy ´┐Żwiadczy´┐Ż b´┐Żd´┐Ż o tym co jest polskie, a szczeg´┐Żlnie b´┐Żd´┐Ż dawa´┐Ż ´┐Żwiadectwo wiary. Wskaza´┐Ż m´┐Żodzie´┐Ży drog´┐Ż, na kt´┐Żrej znajduj´┐Żc si´┐Ż sami, b´┐Żd´┐Ż mogli takie ´┐Żwiadectwo dawa´┐Ż: wsp´┐Żdzia´┐Żanie z Duchem ´┐Żw., kt´┐Żrego dary w obfito´┐Żci otrzymuj´┐Ż w sakramencie Bierzmowania, uczyni z nich ludzi czyni´┐Żcych dobro. To jest najlepsza droga do ´┐Żwiadczenia o przynale´┐Żno´┐Żci do Boga.
Po kazaniu odby´┐Ż si´┐Ż obrz´┐Żd udzielenia sakramentu. Przyj´┐Ży bierzmowanie 182 osoby.
Na zako´┐Żczenie mszy ´┐Żw. m´┐Żodzie´┐Ż i rodzice podzi´┐Żkowali Ks. Prymasowi za obecno´┐Ż´┐Ż i dar sakramentu.
Nie mog´┐Żo te´┐Ż zabrakn´┐Ż´┐Ż wsp´┐Żlnej z dostojnym Go´┐Żciem fotografii. Przy takiej ilo´┐Żci bierzmowanych wysz´┐Ża ona imponuj´┐Żco!

Po po´┐Żudniu Ks. Prymas zwiedzi´┐Ż siedzib´┐Ż niemieckiego Parlamentu, Reichstag. Przewodniczk´┐Ż by´┐Ża nasza parafianka, p. Lucyna Kr´┐Żlikowska.
28 wrze´┐Żnia 2007

Do naszej Misji przyby´┐Ż Jego Eminencja kard. J´┐Żzef Glemp, Prymas Polski.

Odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie cz´┐Żonk´┐Żw Rad Parafialnych parafii obcoj´┐Żzycznych archidiecezji berli´┐Żskiej i ich opiekun´┐Żw z kard. Georgiem Sterzinskym. Dotyczy´┐Żo ono spraw, jakimi te parafie ´┐Żyj´┐Ż na co dzie´┐Ż. Polsk´┐Ż Misj´┐Ż reprezentowa´┐Żo pi´┐Ż´┐Ż os´┐Żb, na czele z cz´┐Żonkiem zarz´┐Żdu Rady p. Jerzym Seifertem.

Pan Adam Malinowski wraz ze swoj´┐Ż ma´┐Ż´┐Żonk´┐Ż p. El´┐Żbiet´┐Ż Domareck´┐Ż-Malinowsk´┐Ż przygotowuj´┐Ż wystaw´┐Ż obraz´┐Żw zatytu´┐Żowan´┐Ż "Pejza´┐Ż". Autorem obraz´┐Żw jest p. Adam Malinowski. Przygotowania s´┐Ż czynione pod bacznym okiem ks. Marka K´┐Żdzierskiego, opiekuna naszej "Galerii pod Bazylik´┐Ż".

Nasz´┐Ż Bazylik´┐Ż odwiedzi´┐Ży siostry ze "Zgromadzenia ´┐Żwi´┐Żtej Rodziny". Obecnych by´┐Żo pi´┐Ż´┐Ż si´┐Żstr pracuj´┐Żcych w Berlinie wraz ze swoj´┐Ż Matk´┐Ż Generaln´┐Ż. Wszystkie siostry s´┐Ż pochodzenia hinduskiego.
27 wrze´┐Żnia 2007

M´┐Żodzie´┐Ż, przygotowuj´┐Żca si´┐Ż do Bierzmowania, mia´┐Ża swoj´┐Ż ostatni´┐Ż pr´┐Żb´┐Ż przed sobotni´┐Ż uroczysto´┐Żci´┐Ż. Pr´┐Żb´┐Ż poprowadzi´┐Ż, podobnie jak dwie poprzednie, ks. Marek Wyszomierski we wsp´┐Żpracy z p. katechetk´┐Ż, Dorota Thom. Wydaj´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że wszystko przygotowane jest "na ostatni guzik".
25 wrze´┐Żnia 2007

"A mai" Sawicki w Zambii. "A mai" znaczy, w jednym z zambijskich j´┐Żzyk´┐Żw njandzia, "mama". Tak nazywa´┐Ży zambijskie dzieci p. Sawick´┐Ż Celin´┐Ż, nasz´┐Ż parafiank´┐Ż, kt´┐Żra wraz ze swoimi c´┐Żrkami, odwiedzi´┐Ża siostr´┐Ż J´┐Żzef´┐Ż w miejscu jej pracy na misjach. Dla dzieci s. J´┐Żzefy przesy´┐Żali´┐Żmy r´┐Żne dary, jak np. okulary przeciws´┐Żoneczne, szczoteczki do z´┐Żb´┐Żw czy flety proste. Pomys´┐Żodawc´┐Ż i organizatorem przesy´┐Żek by´┐Ża rodzina Sawicki z naszej Misji. Oto kilka s´┐Ż´┐Żw refleksji z pobytu w Zambii p. Celiny Sawickiej, dla dzieci zambijskich po prostu "a mai", mamy.

Szanowni Ks. Salezjanie, Kochani Parafianie i wszyscy Przyjaciele Misji.
Min´┐Żo zaledwie kilkana´┐Żcie godzin od naszego powrotu z Zambii/Mpanshy. Serca nasze przepe´┐Żnione s´┐Ż rado´┐Żci´┐Ż, ´┐Że Pan pozwoli´┐Ż nam przez ca´┐Ży miesi´┐Żc misjonarzowa´┐Ż w Zambii. Pozdrawiamy wszystkich w imieniu siostry J´┐Żzefy i si´┐Żstr Boromeuszek. ´┐Żlemy pozdrowienia od ks. Leszka, ksi´┐Ży i braci Salezjan´┐Żw z Lusaki. Szczeg´┐Żlne pozdrowienia od br. Waltera - salezjanina z Malawi, dyrektora Technikum Zawodowego. Nie spos´┐Żb wszystkich wymieni´┐Ż, a nie chcia´┐Żyby´┐Żmy nikogo pomin´┐Ż´┐Ż, wi´┐Żc przyjmijcie pozdrowienia od ka´┐Żdego, kto pom´┐Żg´┐Ż nam zrozumie´┐Ż na czym polega misjonarzowanie.
Siostra J´┐Żzefa dzi´┐Żkuje wszystkim za ofiarowane okulary, flety, szczoteczki i przes´┐Żane paczki i ka´┐Żd´┐Ż form´┐Ż pomocy, modlitwy i pami´┐Żci. T´┐Ż drog´┐Ż informuje, ´┐Że "duchowa adopcja" rozwija si´┐Ż sprawnie i obj´┐Ża ju´┐Ż ponad 130 dzieci.
Nasze pos´┐Żugiwanie polega´┐Żo mi´┐Żdzy innymi na zaj´┐Żciach w szpitalu (Magdalena) na malowaniu pokoi dla dzieci w hospicjum (Olga), muzykowaniu i sortowaniu lekarstw (Celina). Mia´┐Ży´┐Żmy popo´┐Żudniami zaj´┐Żcia z dzie´┐Żmi przy ko´┐Żciele ´┐Żw. J´┐Żzefa, gdzie modlitw´┐Ż, ´┐Żpiewem i zabaw´┐Ż wielbili´┐Żmy Pana Boga. Ks. Leszek pracuj´┐Żc w Mpanshy pokazywa´┐Ż nam prac´┐Ż misyjn´┐Ż na dw´┐Żch plac´┐Żwkach (jest ich razem 13) oddalonych kilkadziesi´┐Żt kilometr´┐Żw od szpitala St. Lukes? - jedynego w zasi´┐Żgu 200 km. By´┐Ży to wyprawy karko´┐Żomne przez g´┐Żry i wertepy, w upalnym s´┐Żo´┐Żcu, aby przynajmniej raz na kwarta´┐Ż dotrze´┐Ż z pos´┐Żug´┐Ż duszpastersk´┐Ż, zawie´┐Ż´┐Ż lekarstwa, odebra´┐Ż chorych i pomoc najbardziej potrzebuj´┐Żcym.
Wszystkim, kt´┐Żrzy nas wspierali modlitw´┐Ż, pragn´┐Ż t´┐Ż drog´┐Ż podzi´┐Żkowa´┐Ż. Jednocze´┐Żnie wszystkich zainteresowanych Misjami w Zambii zapraszamy 21.10.07 na Msze ´┐Żw. w Bazylice ´┐Żw. Jana Chrzciciela oraz 28.10.07 na Spandale i Weddingu na d´┐Żu´┐Ższe relacje z naszej pielgrzymki.
Na zbli´┐Żaj´┐Żcy si´┐Ż Tydzie´┐Ż Misyjny siostra J´┐Żzefa przesy´┐Ża owoce baobabu, kartki Artyst´┐Żw Zambijskich i T-Shirt-y misyjne dla Tych wszystkich, kt´┐Żrzy zechcieliby wesprze´┐Ż prac´┐Ż misyjn´┐Ż. Za´┐Ż´┐Żczamy t´┐Ż drog´┐Ż pierwsze migawki z Zambii.
Nast´┐Żpne wkr´┐Żtce. Z powa´┐Żaniem. "A mai" Celina.
23 wrze´┐Żnia 2007

Ukaza´┐Ż si´┐Ż nowy numer "Listu Parafialnego", naszego parafialnego czasopisma. Obecny numer zosta´┐Ż wydany w nowej szacie graficznej, z nowym "logo" naszej Misji, z kolorowymi fotografiami. Rozpoczyna si´┐Ż od "s´┐Żowa" Ks. Proboszcza do wiernych. Zawiera kronik´┐Ż wydarze´┐Ż, jakie mia´┐Ży miejsce w ostatnich miesi´┐Żcach w naszej Misji, a tak´┐Że "kalendarium" na najbli´┐Ższe miesi´┐Żce i wiele innych cennych informacji. Ukaza´┐Ż si´┐Ż staraniem cz´┐Żonk´┐Żw redakcji "Listu", do kt´┐Żrej nale´┐Ż´┐Ż: ks. Marek Wyszomierski oraz p. Dorota i S´┐Żawomir Thom.


22 wrze´┐Żnia 2007

O godz. 10.00 w Bazylice odby´┐Ża si´┐Ż pierwsza pr´┐Żba m´┐Żodzie´┐Ży przed uroczysto´┐Żci´┐Ż Bierzmowania. Ka´┐Żdy otrzyma´┐Ż swoje miejsce w ´┐Żawkach, w kt´┐Żrym b´┐Żdzie w czasie mszy ´┐Żw., w czasie kt´┐Żrej udzielony zostanie Sakrament Dojrza´┐Żo´┐Żci Chrze´┐Żcija´┐Żskiej. M´┐Żodzie´┐Ż prze´┐Żwiczy´┐Ża tak´┐Że przebieg obrz´┐Żd´┐Żw i dialog z Biskupem udzielaj´┐Żcym sakramentu. Kolejne pr´┐Żby odb´┐Żd´┐Ż si´┐Ż kolejno w poniedzia´┐Żek, 24 wrze´┐Żnia i w czwartek 27 wrze´┐Żnia; zawsze w Bazylice o godz. 19.00. Uroczysto´┐Ż´┐Ż Bierzmowania odb´┐Żdzie si´┐Ż w czasie mszy ´┐Żw. o godz. 12.00 w sobot´┐Ż, 29 wrze´┐Żnia br. Mszy ´┐Żw. b´┐Żdzie przewodniczy´┐Ż kard. J´┐Żzef Glemp, Prymas Polski. Sakrament Bierzmowania otrzymaj´┐Ż 182 osoby.
Katechez´┐Ż przygotowuj´┐Żc´┐Ż do uroczysto´┐Żci Bierzmowania prowadzili przez ostatni rok katechetyczny: ks. Marek Wyszomierski, ks. Wojciech Majchrzak i p. Dorota Thom.

W I. Zje´┐Żdzie Aspirant´┐Żw Czerwi´┐Żskich wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. Uroczysto´┐Ż´┐Ż odby´┐Ża si´┐Ż w Czerwi´┐Żsku n. Wis´┐Ż´┐Ż k. P´┐Żocka. Aspiranci to uczniowie szko´┐Ży ´┐Żredniej, kandydaci do ´┐Życia zakonnego i kap´┐Ża´┐Żstwa. Ks. Marek by´┐Ż aspirantem w Czerwi´┐Żsku od roku 1972.
20 wrze´┐Żnia 2007

W Nuncjaturze, ambasadzie Watyka´┐Żskiej, znajduj´┐Żcej si´┐Ż w najbli´┐Ższym s´┐Żsiedztwie naszej Bazyliki, odby´┐Żo si´┐Ż oficjalne po´┐Żegnanie arcybiskupa Erwina Josefa Endera, aktualnego nuncjusza, czyli ambasadora Stolicy Apostolskiej, w Niemczech. Udzia´┐Ż w spotkaniu wzi´┐Żli ambasadorzy, przedstawiciele instytucji pa´┐Żstwowych i inni zaproszeni go´┐Żcie. ´┐Ż´┐Żcznie ponad 200 os´┐Żb. Polsk´┐Ż Misj´┐Ż Katolick´┐Ż reprezentowa´┐Ż p. Jerzy Seifert, cz´┐Żonek zarz´┐Żdu Rady Parafialnej, z ´┐Żon´┐Ż Iren´┐Ż.
Abp Ender ko´┐Żczy swoje pos´┐Żugiwanie, jako ambasador Watykanu w Niemczech, z dniem 30 wrze´┐Żnia br.
19 wrze´┐Żnia 2007

Udzia´┐Ż w spotkaniu ksi´┐Ży archidiecezji berli´┐Żskiej, zwanym "Recolectio", wzi´┐Żli: ks. Marek K´┐Żdzierski, ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski i ks. Wojciech Majchrzak. Spotkanie odby´┐Żo si´┐Ż w gmachu Akademii Teologicznej. Odby´┐Żo si´┐Ż ono z udzia´┐Żem ordynariusza archidiecezji, kard. Georga Sterzinskyego i jego biskupa pomocniczego Wolfganga Weidera. Zgromadzi´┐Żo ok. 150 uczestnik´┐Żw. Po´┐Żwi´┐Żcone by´┐Żo zagadnieniom pastoralno-liturgicznym, szczeg´┐Żlnie aspektom biblijnym Modlitw Eucharystycznych. Uczestnicy zapoznani zostali tak´┐Że z aktualnymi wydarzeniami, dotycz´┐Żcymi ´┐Życia Archidiecezji. Spotkanie zako´┐Żczy´┐Żo si´┐Ż wsp´┐Żlnym obiadem.
18 wrze´┐Żnia 2007

´┐Żwi´┐Żto ´┐Żw. Stanis´┐Żawa Kostki, patrona polskiej m´┐Żodzie´┐Ży. Uroczy´┐Żcie wspomnieli´┐Żmy ´┐Żwi´┐Żtego Patrona m´┐Żodych Polak´┐Żw w czasie mszy ´┐Żw. Modlili´┐Żmy si´┐Ż o dobr´┐Ż przysz´┐Żo´┐Ż´┐Ż "nadziei Ko´┐Żcio´┐Ża", a wi´┐Żc m´┐Żodzie´┐Ży. Pami´┐Żtali´┐Żmy szczeg´┐Żlnie o m´┐Żodzie´┐Ży z Polskiej Misji Katolickiej. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.
Swoje patronalne ´┐Żwi´┐Żto obchodzi´┐Ża dzisiaj Warszawska Prowincja Polskich Salezjan´┐Żw, kt´┐Żrej patronem jest ´┐Żw. Stanis´┐Żaw Kostka. Do tej prowincji zakonnej nale´┐Ż´┐Ż salezjanie pracuj´┐Żcy w Misji.
16 wrze´┐Żnia 2007

Msz´┐Ż ´┐Żw. dla dzieci, ich rodzic´┐Żw i opiekun´┐Żw, rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż "oficjalnie" rok szkolny i katechetyczny. O godz. 16.00 w Bazylice zosta´┐Ża odprawiona msza ´┐Żw., w czasie kt´┐Żrej po´┐Żwi´┐Żcone zosta´┐Ży tornistry i przybory szkolne. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.
R´┐Żwnie´┐Ż na Spandau po´┐Żwi´┐Żcone zosta´┐Ży tornistry i przybory szkolne dzieci w czasie mszy ´┐Żw. o godz. 12.00.
´┐Życzymy m´┐Żodym naszym parafianom, szczeg´┐Żlnie tym, kt´┐Żrzy rozpoczynaj´┐Ż swoj´┐Ż edukacj´┐Ż, dobrych owoc´┐Żw ich pracy w szkole; rodzicom ´┐Życzymy rado´┐Żci ze swoich pociech.
15 wrze´┐Żnia 2007

W naszej Misji, od pocz´┐Żtku roku 2007, ochrzczonych zosta´┐Żo ju´┐Ż 101 dzieci. Pod wyj´┐Żtkowo "okr´┐Żg´┐Żym" numerem w ksi´┐Żdze chrzt´┐Żw zosta´┐Ż zapisany, w´┐Ża´┐Żnie dzisiaj, nasz m´┐Żody parafianin, Maksymilian Gomu´┐Żka. ´┐Życzymy Maksymilianowi i jego Rodzicom wszelkich ´┐Żask od Boga.
Ma´┐Żego "jubilata" ochrzci´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.

W sanktuarium Matki Bo´┐Żej we Frohnau, spotkali si´┐Ż pierwszy raz po wakacyjnej przerwie, cz´┐Żonkowie Ruchu Rodzin Szensztackich. W spotkaniu wzi´┐Żo udzia´┐Ż ponad 60 os´┐Żb. W´┐Żr´┐Żd nich wyr´┐Żniaj´┐Żc´┐Ż si´┐Ż grup´┐Ż by´┐Ża m´┐Żodzie´┐Ż, kt´┐Żra w sierpniu br. wzi´┐Ża udzia´┐Ż w Obozie W´┐Żdrownym w Zwardoniu. Wielu z tych m´┐Żodych ludzi pochodzi z rodzin nale´┐Ż´┐Żcych do Ruchu. Kilkugodzinne spotkanie animowa´┐Ż, opiekun Ruchu Rodzin Szensztackich przy naszej Misji, ks. Wojciech Majchrzak.

Odby´┐Ża si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż, pierwsza po wakacjach odprawa animator´┐Żw wsp´┐Żlnoty Ruchu ´┐Żwiat´┐Żo - ´┐Życie (Oazy), na kt´┐Żrej om´┐Żwiono najwa´┐Żniejsze sprawy organizacyjne wsp´┐Żlnoty i plan na spotkania Oazowe w tym roku szkolnym. Odpowiedzialnym za Ruch ´┐Żwiat´┐Żo - ´┐Życie w naszej parafii jest ks. Marek Wyszomierski.
14 wrze´┐Żnia 2007

Ks. Marek K´┐Żdzierski i ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski wzi´┐Żli udzia´┐Ż w rekolekcjach kap´┐Ża´┐Żskich. Rekolekcje odby´┐Ży si´┐Ż w Wurzburgu. Wyg´┐Żosi´┐Ż je biskup Jan Zaj´┐Żc, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Ks. Biskup pe´┐Żni tak´┐Że rol´┐Ż kustosza Sanktuarium Mi´┐Żosierdzia Bo´┐Żego w Krakowie-´┐Żagiewnikach.
Uczestnikami rekolekcji byli ksi´┐Ża pracuj´┐Żcy w polskich misjach na terenie Niemiec. Rekolekcje trwa´┐Ży od 10 do 14 wrze´┐Żnia br. Zgromadzi´┐Ży ponad 80 uczestnik´┐Żw.
Obowi´┐Żzek odprawienia rekolekcji raz w roku ma ka´┐Żdy kap´┐Żan.
9 wrze´┐Żnia 2007

W czasie mszy ´┐Żw. o godz. 12.00 wyst´┐Żpi´┐Ż Pozna´┐Żski Ch´┐Żr Ch´┐Żopi´┐Żcy z Poznania. Za´┐Żpiewali utwory religijne z repertuaru muzyki klasycznej. Po mszy ´┐Żw. Go´┐Żcie pocz´┐Żstowani zostali posi´┐Żkiem, a nast´┐Żpnie udali si´┐Ż do Poczdamu na wieczorny koncert, jaki zosta´┐Ż zorganizowany w jednym z tamtejszych ko´┐Żcio´┐Ż´┐Żw.
8 wrze´┐Żnia 2007

Dwaj nasi parafianie: Erwin Zalewski i Mateusz Jaszczyk z´┐Żo´┐Żyli pierwsze ´┐Żluby zakonne. Uroczysto´┐Ż´┐Ż Erwina odby´┐Ża si´┐Ż w Czerwi´┐Żsku n. Wis´┐Ż´┐Ż k. P´┐Żocka, w domu nowicjackim Salezjan´┐Żw. Delegacji parafian na t´┐Ż uroczysto´┐Ż´┐Ż przewodniczy´┐Ż ks. Wojciech Majchrzak. Natomiast Mateusz z´┐Żo´┐Ży´┐Ż ´┐Żluby w G´┐Żrce Klasztornej k. Pi´┐Ży w domu nowicjackim Misjonarzy ´┐Żw. Rodziny. W tej uroczysto´┐Żci udzia´┐Ż wzi´┐Żli ks. Marek K´┐Żdzierski i ks. Marek Wyszomierski wraz z przedstawicielami naszych parafian.
Zar´┐Żwno Erwin jak i Mateusz zamierzaj´┐Ż zosta´┐Ż kap´┐Żanami. Zatem po nowicjacie rozpoczn´┐Ż studia w seminariach duchownym swoich Zgromadze´┐Ż.
7 wrze´┐Żnia 2007

W pierwszy pi´┐Żtek miesi´┐Żca wrze´┐Żnia, zarazem sz´┐Żsty, Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Pi´┐Żtk´┐Żw, przepraszali´┐Żmy Boga za brak poszanowania dla ´┐Życia.

"nie zabijaj..."

I. przepraszamy za to, ´┐Że nie strzegli´┐Żmy ´┐Życia bli´┐Żnich

Za to, ´┐Że nie ratowali´┐Żmy ´┐Życia bli´┐Żniego...

przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to, ´┐Że nie chronili´┐Żmy ´┐Życia nienarodzonych...
Za to, ´┐Że nie wytwarzali´┐Żmy klimatu ´┐Życzliwo´┐Żci i pomocy wok´┐Ż rodzin wielodzietnych ...
Za to, ´┐Że nie ratowali´┐Żmy zdrowia bli´┐Żniego...
Za to, ´┐Że nie odwiedzali´┐Żmy chorych, nie piel´┐Żgnowali´┐Żmy ich, nie wspierali´┐Żmy niedo´┐Ż´┐Żnych, wyczerpanych i s´┐Żabych...
Za to, ´┐Że nie stawali´┐Żmy w obronie bli´┐Żniego...
Za to, ´┐Że nie przestrzegali´┐Żmy przepis´┐Żw drogowych...
Za to, ´┐Że nie zachowywali´┐Żmy si´┐Ż w spos´┐Żb opanowany w sytuacjach konfliktowych...
Za to, ´┐Że nie przebaczali´┐Żmy uraz´┐Żw...
Za to, ´┐Że nie wyci´┐Żgali´┐Żmy jako pierwsi r´┐Żki do zgody...
Za to, ´┐Że nie odnosili´┐Żmy si´┐Ż do ludzi wed´┐Żug zasad dobrego wychowania...
Za to, ´┐Że nie dostrzegali´┐Żmy potrzeb cz´┐Żowieka...
Za to, ´┐Że nie s´┐Żu´┐Żyli´┐Żmy bli´┐Żniemu bezinteresownie...
Za to, ´┐Że nie dostrzegali´┐Żmy dobrych stron bli´┐Żniego...
Za to, ´┐Że nie byli´┐Żmy tolerancyjni...
Za to, ´┐Że nie pocieszali´┐Żmy smutnych i w´┐Żtpi´┐Żcych...
Za to, ´┐Że nie dawali´┐Żmy cz´┐Żowiekowi swobody wszechstronnego rozwoju nie wt´┐Żaczaj´┐Żc go w gotowe schematy...
Za to, ´┐Że nie modlili´┐Żmy si´┐Ż za bli´┐Żnich...
Za to, ´┐Że nie ukazywali´┐Żmy bli´┐Żnim warto´┐Żci ´┐Życia wiecznego, nieba...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

II. przepraszamy za to, ´┐Że nie rozwijali´┐Żmy ´┐Życia w sobie

Za to, ´┐Że nie dbali´┐Żmy o swoje zdrowie...

zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to, ´┐Że nie dbali´┐Żmy o nasz wygl´┐Żd zewn´┐Żtrzny...
Za to, ´┐Że nie zachowywali´┐Żmy optymizmu, rado´┐Żci...
Za to, ´┐Że nie znosili´┐Żmy cierpliwie krzywd...
Za to, ´┐Że nie zastanawiali´┐Żmy si´┐Ż dostatecznie nad swoim post´┐Żpowaniem...
Za to, ´┐Że nie gospodarowali´┐Żmy umiej´┐Żtnie naszym czasem...
Za to, ´┐Że nie wykorzystywali´┐Żmy swoich talent´┐Żw i zdolno´┐Żci...
Za to, ´┐Że nie pracowali´┐Żmy systematycznie nad kszta´┐Żtowaniem swojego charakteru...
Za to, ´┐Że nie podnosili´┐Żmy swoich kwalifikacji zawodowych...
Za to, ´┐Że nie dbali´┐Żmy o rozw´┐Żj ´┐Życia duchowego...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

III. przepraszamy za to, ´┐Że nie szanowali´┐Żmy wszelkiego ´┐Życia

Za to, ´┐Że nie szanowali´┐Żmy wszelkich istot ´┐Żywych w przyrodzie...

przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to, ´┐Że nie byli´┐Żmy przygotowani do ´┐Żmierci...
Za to, ´┐Że nie my´┐Żleli´┐Żmy o ´┐Żmierci jako o pocz´┐Żtku nowego ´┐Życia...
Za to, ´┐Że nie wierzyli´┐Żmy w ´┐Życie wieczne...
Za to, ´┐Że nie dostrzegali´┐Żmy w Bogu ´┐Żr´┐Żd´┐Ża i Pana ´┐Życia...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

IV. przepraszamy za zagra´┐Żanie ´┐Życiu swojemu i bli´┐Żnich

Za to, ´┐Że byli´┐Żmy oboj´┐Żtni wobec cz´┐Żowieka i bawili´┐Żmy si´┐Ż cudzym kosztem...

zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to, ´┐Że akceptowali´┐Żmy odwet, przemoc, krzywd´┐Ż...
Za to, ´┐Że nosili´┐Żmy w sercu wrogie nastawienie: z´┐Że my´┐Żli, gniew, zazdro´┐Ż´┐Ż, niech´┐Ż´┐Ż, nienawi´┐Ż´┐Ż, m´┐Żciwo´┐Ż´┐Ż...
Za to, ´┐Że k´┐Ż´┐Żcili´┐Żmy si´┐Ż, ubli´┐Żali´┐Żmy, obra´┐Żali´┐Żmy, zniewa´┐Żali´┐Żmy bli´┐Żniego, szanta´┐Żowali´┐Żmy...
Za to, ´┐Że nara´┐Żali´┐Żmy na niebezpiecze´┐Żstwo utraty zdrowia lub ´┐Życia poprzez brawur´┐Ż, z´┐Że warunki mieszkaniowe, z´┐Że warunki pracy...
Za to, ´┐Że wprowadzali´┐Żmy w na´┐Ż´┐Żg palenia, picia, u´┐Żywania narkotyk´┐Żw...
Za to, ´┐Że bili´┐Żmy ludzi, zadawali´┐Żmy im cierpienie fizyczne...
Za to, ´┐Że zadr´┐Żczali´┐Żmy bli´┐Żnich moralnie, psychicznie i nerwowo...
Za to, ´┐Że niszczyli´┐Żmy przyja´┐Ż´┐Ż mi´┐Żdzy lud´┐Żmi...
Za to, ´┐Że trwonili´┐Żmy czas...
Za to, ´┐Że przekraczali´┐Żmy granice naszych mo´┐Żliwo´┐Żci skracaj´┐Żc sen, zaniedbuj´┐Żc posi´┐Żki, p´┐Żdz´┐Żc bez wytchnienia, zapracowuj´┐Żc si´┐Ż...
Za to, ´┐Że ulegali´┐Żmy na´┐Żogom, palili´┐Żmy papierosy, nadu´┐Żywali´┐Żmy lekarstw, alkoholu, u´┐Żywali´┐Żmy narkotyk´┐Żw...
Za to, ´┐Że zamierzali´┐Żmy samob´┐Żjstwo...
Za to, ´┐Że przebywali´┐Żmy w z´┐Żym towarzystwie...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

V. przepraszamy za niszczenie ´┐Życia w bli´┐Żnich, w sobie, w otaczaj´┐Żcym nas ´┐Żwiecie natury

Za to, ´┐Że odnosili´┐Żmy si´┐Ż do cz´┐Żowieka z pozycji egoizmu...

zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to, ´┐Że pogardzali´┐Żmy cz´┐Żowiekiem ze wzgl´┐Żdu na religi´┐Ż, przekonania, stan maj´┐Żtkowy, pozycj´┐Ż spo´┐Żeczn´┐Ż...
Za to, ´┐Że wywy´┐Ższali´┐Żmy si´┐Ż nad innych...
Za to, ´┐Że zabijali´┐Żmy inicjatyw´┐Ż, nadziej´┐Ż...
Za to, ´┐Że pomagali´┐Żmy, godzili´┐Żmy si´┐Ż, decydowali´┐Żmy si´┐Ż na przerwanie ci´┐Ż´┐Ży...
Za to, ´┐Że zabili´┐Żmy cz´┐Żowieka...
Za to, ´┐Że pozbawiali´┐Żmy cz´┐Żowieka godno´┐Żci...
Za to, ´┐Że zabijali´┐Żmy w sobie d´┐Ż´┐Żenie do ´┐Życia doskonalszego...
Za to, ´┐Że niszczyli´┐Żmy przyrod´┐Ż...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...
5 wrze´┐Żnia 2007

Pierwszy raz po wakacyjnej przerwie spotkali si´┐Ż salezjanie berli´┐Żscy. By´┐Żo to skupienie miesi´┐Żczne, jakie wsp´┐Żlnie odprawiaj´┐Ż w pierwsz´┐Ż ´┐Żrod´┐Ż ka´┐Żdego miesi´┐Żca roku. Od wakacji wsp´┐Żlnota salezja´┐Żska Berlina wzbogaci´┐Ża si´┐Ż o jednego kap´┐Żana. Jest to ks. Grzegorz Je´┐Żewski. Ks. Grzegorz zamieszka´┐Ż przy parafii niemieckiej na Zelendorf i uczy si´┐Ż j´┐Żzyka niemieckiego. B´┐Żdzie tak´┐Że pomaga´┐Ż w duszpasterstwie w naszej Misji. Prze´┐Żo´┐Żonym zakonnym wsp´┐Żlnoty berli´┐Żskiej jest ks. Ulrich Schrapp. Salezjanie prowadz´┐Ż w Berlinie O´┐Żrodek M´┐Żodzie´┐Żowy na Marzan oraz trzy parafie; w tym nasz´┐Ż Misj´┐Ż. Jeden ze wsp´┐Żbraci jest duszpasterzem tw´┐Żrc´┐Żw sztuki miasta Berlina.
2 wrze´┐Żnia 2007

Po raz pierwszy pomaga´┐Ż w Misji ks. Grzegorz Je´┐Żewski. Odprawi´┐Ż u nas msz´┐Ż ´┐Żw. i pomaga´┐Ż w spowiadaniu wiernych. Ks. Grzegorz zamieszka´┐Ż w parafii salezja´┐Żskiej na Zelendorf. Jest to parafia niemiecka. Jego g´┐Ż´┐Żwnym zaj´┐Żciem b´┐Żdzie nauka j´┐Żzyka. U nas poprowadzi katechez´┐Ż dla kilku grup dzieci, b´┐Żdzie odpowiedzialny za kandydat´┐Żw na ministrant´┐Żw i b´┐Żdzie pomaga´┐Ż w duszpasterstwie og´┐Żlnym.
Kazania, g´┐Żoszone dzisiaj przez Ks. Proboszcza odnosi´┐Ży si´┐Ż do tematu sz´┐Żstego miesi´┐Żca Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Pi´┐Żtk´┐Żw miesi´┐Żca. Dotyczy on pi´┐Żtego przykazania Bo´┐Żego: "Nie zabijaj".

Ukaza´┐Ża si´┐Ż, i jest ju´┐Ż do nabycia, p´┐Żyta DVD z koncertu jubileuszowego 25-lecia naszej Misji, jaki odby´┐Ż si´┐Ż 23 czerwca br. P´┐Żyt´┐Ż przygotowa´┐Ża Telewizja Polska, oddzia´┐Ż w Szczecinie. Ukaza´┐Ża si´┐Ż ona staraniem pa´┐Żstwa Teresy i Karola Borsuk´┐Żw. Jest do nabycia przy Bazylice, po mszach ´┐Żwi´┐Żtych w niedziele, oraz w biurze parafialnym w ci´┐Żgu tygodnia.
29 sierpnia 2007

Praktyk´┐Ż duszpastersk´┐Ż w naszej Misji zako´┐Żczy´┐Ż diakon Micha´┐Ż Mejer. Diakon Micha´┐Ż jest salezjaninem nale´┐Ż´┐Żcym do Inspektorii Pilskiej w Polsce. Studia teologiczne odbywa w Jerozolimie w Mi´┐Żdzynarodowym Instytucie Teologicznym prowadzonym przez salezjan´┐Żw. U nas przybywa´┐Ż przez dwa miesi´┐Żce: lipiec i sierpie´┐Ż. Uczy´┐Ż si´┐Ż j´┐Żzyka niemieckiego i pomaga´┐Ż w duszpasterstwie.
Dzisiaj uda´┐Ż si´┐Ż do swoich rodzic´┐Żw do Polski, a potem pojedzie na czwarty rok studi´┐Żw do Ziemi ´┐Żw. ´┐Żwi´┐Żcenia kap´┐Ża´┐Żskie przyjmie w czerwcu 2008 roku.
´┐Życzymy mu wszelkiego dobra!
27 sierpnia 2007

Pierwszy dzie´┐Ż nowego roku szkolnego 2007/2008 jest zarazem pierwszym dniem nowego roku katechetycznego w naszej Misji. Ju´┐Ż dzisiaj pierwsze grupy dzieci z naszej parafii dokona´┐Ży wpisu na zaj´┐Żcia katechetyczne. M´┐Żodzie´┐Ż przygotowuj´┐Żca si´┐Ż do bierzmowania kontynuuje swoje zaj´┐Żcia wed´┐Żug rozk´┐Żadu zaj´┐Ż´┐Ż z roku ubieg´┐Żego. Dla nich s´┐Ż to ostatnie tygodnie przed przyj´┐Żciem sakramentu Bierzmowania. Uroczysto´┐Ż´┐Ż Bierzmowania odb´┐Żdzie si´┐Ż 29 wrze´┐Żnia br.
Rozk´┐Żad lekcji religii na nowy rok szkolny 2007/2008 wywieszony jest w gablocie parafialnej; informacje o rozk´┐Żadzie lekcji religii mo´┐Żna te´┐Ż uzyska´┐Ż drog´┐Ż telefoniczn´┐Ż dzwoni´┐Żc do biura parafialnego.
26 sierpnia 2007

Wizyta duszpasterska ks. kard. Georga Sterzinskyego, ordynariusza archidiecezji berli´┐Żskiej, w naszej Misji.
Ks. Kardyna´┐Ż przewodniczy´┐Ż uroczystej eucharystii o godz. 12.00. Wsp´┐Żkoncelebrowali proboszczowie: ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski i ks. Ulrich Kozur (p-fia ´┐Żw. Bonifacego). Okazj´┐Ż do odwiedzin Ks. Kardyna´┐Ża by´┐Ż jubileusz 25-lecia naszej berli´┐Żskiej Misji.
Ks. Kardyna´┐Ż wyg´┐Żosi´┐Ż do wiernych kazanie, podkre´┐Żlaj´┐Żc okazj´┐Ż, jak´┐Ż jest jubileusz Misji. Wskaza´┐Ż na szczeg´┐Żlne znaczenie polskich katolik´┐Żw w berli´┐Żskim Ko´┐Żciele. Stwierdzi´┐Ż, ´┐Że w Bazylice ´┐Żw. Jana Chrzciciela "bije serce polskich katolik´┐Żw", a tak´┐Że, ´┐Że Ko´┐Żci´┐Ż Berli´┐Żski potrzebuje polskiego katolicyzmu. "Potrzebujemy was" powt´┐Żrzone kilkakrotnie przez ordynariusza archidiecezji brzmia´┐Żo jak pro´┐Żba, ale zarazem i pos´┐Żanie do wype´┐Żnienia zadania, wynikaj´┐Żcego z obecno´┐Żci polskich katolik´┐Żw w mie´┐Żcie Berlinie.
Liturgi´┐Ż mszy ´┐Żw. u´┐Żwietni´┐Ż ´┐Żpiewem nasz ch´┐Żr Auxilium oraz soli´┐Żci z Deutsche Oper. Wyj´┐Żtkowo pi´┐Żknie rozbrzmiewa´┐Ży tak´┐Że pie´┐Żni o Czarnej Madonnie z Cz´┐Żstochowy, ´┐Żpiewane przez wszystkich obecnych w Ko´┐Żciele.
Ks. Kardyna´┐Ż, zar´┐Żwno przed msz´┐Ż ´┐Żw. jak i po jej zako´┐Żczeniu, rozmawia´┐Ż z dzie´┐Żmi, m´┐Żodzie´┐Ż´┐Ż i osobami doros´┐Żymi zgromadzonymi przy ko´┐Żciele.
W uroczysto´┐Żci wzi´┐Żli udzia´┐Ż tak´┐Że: dziekan dekanatu Berlin Lichtenberg, ks. Hubert Thomma (Polska Misja nale´┐Ży do tego dekanatu) oraz proboszcz p-fii ´┐Żw. Bonifacego, ks. Ulrich Kozur.
Ozdob´┐Ż uroczysto´┐Żci by´┐Ża oczywi´┐Żcie, wype´┐Żniona wiernymi, nasza pi´┐Żkna ´┐Żwi´┐Żtynia, Bazylika ´┐Żw. Jana Chrzciciela!
25 sierpnia 2007

W Domu Inspektorialnym, przy ul. Kawczy´┐Żskiej w Warszawie, odby´┐Ża si´┐Ż uroczysto´┐Ż´┐Ż obj´┐Żcia funkcji przez nowego inspektora, prze´┐Żo´┐Żonego warszawskiej prowincji salezjan´┐Żw. Zosta´┐Ż nim ks. S´┐Żawomir ´┐Żubian. Przez ostanie pi´┐Ż´┐Ż lat t´┐Ż funkcj´┐Ż pe´┐Żni´┐Ż ks. Jan Niew´┐Żg´┐Żowski. Inspektoria (prowincja zakonna) Warszawska obejmuje obszar diecezji p´┐Żnocno-wschodniej Polski. Nale´┐Ży do niej blisko 300 wsp´┐Żbraci: ksi´┐Ży i braci zakonnych. Pracuj´┐Ż oni w kilkudziesi´┐Żciu plac´┐Żwkach: w parafiach, szko´┐Żach, o´┐Żrodkach m´┐Żodzie´┐Żowych, a tak´┐Że jako wyk´┐Żadowcy na uniwersytetach i kapelani. Do tej Inspektorii nale´┐Ż´┐Ż ksi´┐Ża pracuj´┐Żcy w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, a tak´┐Że ks. Thomas Zielonka i nowicjusz Erwin Zalewski, pochodz´┐Żcy z naszej Misji. W naszej Misji trwa´┐Ży dzisiaj przygotowania do jutrzejszej wizyty ks. kard. Georga Sterzinskyego, kt´┐Żry przyb´┐Żdzie, aby ´┐Żwi´┐Żtowa´┐Ż razem z nasz´┐Ż wsp´┐Żlnot´┐Ż Srebrny Jubileusz Polskiej Misji w Berlinie.
24 sierpnia 2007

W liturgii przypad´┐Żo dzisiaj ´┐Żwi´┐Żto ´┐Żw. Bart´┐Żomieja Aposto´┐Ża. Tradycyjnie te´┐Ż, w 24. dzie´┐Ż miesi´┐Żca, w czasie wieczornej mszy ´┐Żw. oddali´┐Żmy cz´┐Ż´┐Ż Matce Bo´┐Żej Wspomo´┐Życielce Wiernych; z tej okazji odprawiona zosta´┐Ża specjalna nowenna ku Jej czci.

Diak. Micha´┐Ż Mejer po raz ostatni by´┐Ż dzisiaj na zaj´┐Żciach z kursu j´┐Żzyka niemieckiego. Diak. Micha´┐Ż przez dwa miesi´┐Żce przebywa´┐Ż w naszej Misji, odbywaj´┐Żc praktyk´┐Ż duszpastersk´┐Ż, przewidzian´┐Ż w procesie formacyjnym dla przygotowuj´┐Żcych si´┐Ż do kap´┐Ża´┐Żstwa diakon´┐Żw. Jednocze´┐Żnie odby´┐Ż dwumiesi´┐Żczny kurs j´┐Żzyka niemieckiego. Pozostanie z nami jeszcze przez kilka dni; potem odwiedzi swoich rodzic´┐Żw w Polsce (Rumia k. Gdyni), i wr´┐Żci do Jerozolimy, gdzie odbywa studia teologiczne w Mi´┐Żdzynarodowym Instytucie Teologicznym. ´┐Żwi´┐Żcenia kap´┐Ża´┐Żskie przyjmie na wiosn´┐Ż przysz´┐Żego roku.
23 sierpnia 2007

Ze wsp´┐Żlnotowych wakacji w Polsce wr´┐Żci´┐Ża m´┐Żodzie´┐Ż naszej Misji. Wieczorem, ok. godz. 20.00, przyjecha´┐Ża grupa, kt´┐Żra w Polsce przebywa´┐Ża w Ochotnicy Dolnej k. Szczawnicy. Opiekunem grupy by´┐Ż ks. Marek Wyszomierski. M´┐Żodzie´┐Ż przebywa´┐Ża w polskich g´┐Żrach odprawiaj´┐Żc Rekolekcje Oazowe. Ca´┐Ża grupa liczy´┐Ża 69 os´┐Żb, w wi´┐Żkszo´┐Żci by´┐Ża to m´┐Żodzie´┐Ż z grupy oazowej, ministranci, a tak´┐Że m´┐Żodzie´┐Ż przygotowuj´┐Żca si´┐Ż do przyj´┐Żcia Sakramentu Bierzmowania. Pobyt w Ochotnicy rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż 7 sierpnia br.

Nieco p´┐Żniej, bo ok. 22.30 wr´┐Żci´┐Ża inna grupa m´┐Żodzie´┐Ży, kt´┐Żra wzi´┐Ża udzia´┐Ż w Obozie W´┐Żdrownym. Opiekunem tej grupy by´┐Ż ks. Wojciech Majchrzak. W Polsce przybywali w Zwardoniu k. ´┐Żywca. Ta grupa liczy´┐Ża 40 os´┐Żb. Pobyt tej grupy w Polsce rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż 8 sierpnia br.
22 sierpnia 2007

Go´┐Żcimy w naszej Misji czterech ksi´┐Ży z diecezji legnickiej. Ksi´┐Ża przyjechali w dniu wczorajszym, wieczorem, z pro´┐Żb´┐Ż o nocleg. Przenocowali´┐Żmy ich tak, jak by´┐Żo to dla nas mo´┐Żliwe..., na materacach. Dzisiaj Ksi´┐Ża Go´┐Żcie zwiedzali Berlin; towarzyszy´┐Ż im diak. Micha´┐Ż.

We wspomnienie Matki Bo´┐Żej, Kr´┐Żlowej, jakie przypada dzisiaj w liturgii Ko´┐Żcio´┐Ża, ksi´┐Ża pracuj´┐Żcy w Misji, salezjanie, obchodz´┐Ż rocznic´┐Ż z´┐Żo´┐Żenia swoich zakonnych ´┐Żlub´┐Żw. Wraz ze z´┐Żo´┐Żeniem ´┐Żlub´┐Żw zakonnych, co czyni si´┐Ż na zako´┐Żczenie rocznego nowicjatu, rozpoczyna si´┐Ż ´┐Życie zakonne.
17 sierpnia 2007

W liturgii Ko´┐Żcio´┐Ża przypada dzisiaj wspomnienie ´┐Żw. Jacka Odrow´┐Ż´┐Ża, kap´┐Żana. W tym roku przypada 750. rocznica jego ´┐Żmierci. Za jego przyczyn´┐Ż rozpowszechniony zosta´┐Ż w Polsce kaznodziejski zakon dominikan´┐Żw.

Dzisiaj swoje imieniny obchodzi ks. Jacek Pajewski, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie w latach 1999-2006. W intencji Solenizanta odprawiona zosta´┐Ża msza ´┐Żw. w Bazylice o godz. 18.00. ´┐Życzymy Ks. Jackowi wszelkiego dobra, opieki Bo´┐Żej, owocnej pracy duszpasterskiej i d´┐Żugich lat ´┐Życia.
15 sierpnia 2007

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Wniebowzi´┐Żcia Naj´┐Żwi´┐Żtszej Maryi Panny.
W Bazylice odprawiane by´┐Ży msze ´┐Żw. tak jak w niedziele i ´┐Żwi´┐Żta. Mimo dnia pracy w Niemczech, wielu naszych Rodak´┐Żw modli´┐Żo si´┐Ż w ko´┐Żciele. Wspomnienie tajemnicy naszej wiary o wniebowzi´┐Żciu Matki bo´┐Żej, ´┐Ż´┐Żczyli´┐Żmy z my´┐Żl´┐Ż o "Cudzie nad Wis´┐Ż´┐Ż" i modlitw´┐Ż za nasz´┐Ż Ojczyzn´┐Ż. Ksi´┐Ża, w s´┐Żowie g´┐Żoszonym do wiernych, podkre´┐Żlali donios´┐Żo´┐Ż´┐Ż tego ´┐Żwi´┐Żta dla pobo´┐Żno´┐Żci i odczu´┐Ż patriotycznych naszych rodak´┐Żw, r´┐Żwnie´┐Ż tych ´┐Żyj´┐Żcych poza granicami Kraju.
8 sierpnia 2007

Do Polski uda´┐Ża si´┐Ż kolejna grupa m´┐Żodzie´┐Ży naszej Misji, licz´┐Żca sobie 40 os´┐Żb. Opiekunem tej grupy jest ks. Wojciech Majchrzak oraz animatorzy. Cz´┐Żonkowie grupy sp´┐Żdz´┐Ż wakacje w Zwardoniu k. ´┐Żywca. Ich pobyt b´┐Żdzie wypoczynkiem po´┐Ż´┐Żczonym z katechez´┐Ż. Pobyt grupy ks. Wojciecha potrwa do 23 sierpnia br.
7 sierpnia 2007

Z Polskiej Misji na wakacje do Polski uda´┐Ża si´┐Ż grupa m´┐Żodzie´┐Ży. M´┐Żodzie´┐Ż ta na co dzie´┐Ż nale´┐Ży do r´┐Żnych grup, dzia´┐Żaj´┐Żcych przy PMK: oaza, ministranci, m´┐Żodzie´┐Ż przygotowuj´┐Żca si´┐Ż do przyj´┐Żcia sakramentu Bierzmowania. S´┐Ż to Rekolekcje Oazowe, po´┐Ż´┐Żczone z wypoczynkiem w polskich g´┐Żrach. Grupa liczy 79 os´┐Żb. Opiekunem grupy jest ks. Marek Wyszomierski; pomagaj´┐Ż mu animatorzy i grono rodzic´┐Żw. Rekolekcje potrwaj´┐Ż do 23 sierpnia br. Odbywa´┐Ż si´┐Ż b´┐Żd´┐Ż w Ochotnicy Dolnej k. Szczawnicy. Uczestnicy rekolekcji udali si´┐Ż do Polski autokarem.
Wieczorem: ks. Marek Wyszomierski przekaza´┐Ż wiadomo´┐Ż´┐Ż, ´┐Że wszyscy szcz´┐Żliwie dotarli na miejsce.
6 sierpnia 2007

Z Polski wr´┐Żcili uczestnicy spotkania wakacyjnego grupy rodzin naszej Misji. Grupa przebywa´┐Ża w Ochotnicy Dolnej-M´┐Żyny. Animatorem grupy by´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. Wsp´┐Żlne wakacje z ks. Markiem trwa´┐Ży dwana´┐Żcie dni. Rodziny uczestnicz´┐Żce we wsp´┐Żlnych wakacjach nale´┐Ż´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie do wsp´┐Żlnoty modlitewnej ´┐Żw. Bart´┐Żomieja.
4 sierpnia 2007

Tradycyjnie w pierwsz´┐Ż sobot´┐Ż miesi´┐Żca odby´┐Żo si´┐Ż po mszy ´┐Żw. wieczornej "Czuwanie Fatimskie". To "Czuwanie" poprowadzi´┐Ż diak. Micha´┐Ż Mejer. Diak. Micha´┐Ż odbywa u nas dwumiesi´┐Żczn´┐Ż praktyk´┐Ż diako´┐Żsk´┐Ż. Jest studentem Mi´┐Żdzynarodowego Instytutu Teologicznego Salezjan´┐Żw w Jerozolimie.
3 sierpnia 2007

W pierwszy pi´┐Żtek miesi´┐Żca sierpnia, zarazem pi´┐Żty Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Pi´┐Żtk´┐Żw, przepraszali´┐Żmy Boga za brak poszanowania dla rodzic´┐Żw i tych, kt´┐Żrzy maj´┐Ż udzia´┐Ż w ich funkcji i godno´┐Żci; za lekcewa´┐Żenie autorytet´┐Żw."Czcij ojca swego i matk´┐Ż swoj´┐Ż..."I. przepraszamy za brak szacunku dla rodzic´┐ŻwZa to, ´┐Że nie odnosili´┐Żmy si´┐Ż do rodzic´┐Żw wed´┐Żug zasad dobrego wychowania....

przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to, ´┐Że nie dotrzymywali´┐Żmy s´┐Żowa danego rodzicom...
Za to, ´┐Że nie pami´┐Żtali´┐Żmy o uroczysto´┐Żciach rodzic´┐Żw ...
Za to, ´┐Że nie byli´┐Żmy rodzicom wdzi´┐Żczni...
Za to, ´┐Że nie pomagali´┐Żmy rodzicom...
Za to, ´┐Że nie my´┐Żleli´┐Żmy o nich dobrze...
Za to, ´┐Że nie doceniali´┐Żmy ich pracy...
Za to, ´┐Że nie przyjmowali´┐Żmy dobrych rad i upomnie´┐Ż od rodzic´┐Żw...
Za to, ´┐Że nie darzyli´┐Żmy rodzic´┐Żw uczuciem i zaufaniem...
Za to, ´┐Że nie utrzymywali´┐Żmy kontaktu z nimi b´┐Żd´┐Żc z dala od domu...
Za to, ´┐Że nie wnikali´┐Żmy w problemy rodzic´┐Żw...
Za to, ´┐Że nie modlili´┐Żmy si´┐Ż za rodzic´┐Żw ´┐Żywych lub umar´┐Żych...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...II. przepraszamy za to, ´┐Że nie wype´┐Żniali´┐Żmy dobrze zada´┐Ż rodzicielskichZa to, ´┐Że nie przygotowywali´┐Żmy si´┐Ż odpowiednio do roli rodzic´┐Żw...

zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to, ´┐Że nie stwarzali´┐Żmy w rodzinie odpowiedniego klimatu do wychowania...
Za to, ´┐Że nie okazywali´┐Żmy dzieciom czu´┐Żo´┐Żci od chwili pocz´┐Żcia...
Za to, ´┐Że nie po´┐Żwi´┐Żcali´┐Żmy czasu rodzinie...
Za to, ´┐Że nie troszczyli´┐Żmy si´┐Ż o wychowanie dzieci...
Za to, ´┐Że nie wychowywali´┐Żmy dzieci przyk´┐Żadem dobrym naszego ´┐Życia...
Za to, ´┐Że nie wprowadzali´┐Żmy dzieci w g´┐Ż´┐Żbokie ´┐Życie religijne...
Za to, ´┐Że nie odprawiali´┐Żmy wsp´┐Żlnie z dzie´┐Żmi praktyk religijnych...
Za to, ´┐Że nie modlili´┐Żmy si´┐Ż za swoje dzieci...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...III. przepraszamy za to, ´┐Że nie szanowali´┐Żmy autorytet´┐ŻwZa to, ´┐Że nie szanowali´┐Żmy wychowawc´┐Żw, nauczycieli, prze´┐Żo´┐Żonych, os´┐Żb starszych, przedstawicieli w´┐Żadzy...

przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to, ´┐Że nie modlili´┐Żmy si´┐Ż za rz´┐Żdz´┐Żcych, za Ojczyzn´┐Ż, za poleg´┐Żych w obronie Ojczyzny...
Za to, ´┐Że nie poznawali´┐Żmy historii i kultury ojczystej...
Za to, ´┐Że nie szanowali´┐Żmy kap´┐Żan´┐Żw...
Za to, ´┐Że nie anga´┐Żowali´┐Żmy si´┐Ż w ´┐Życie parafii...
Za to, ´┐Że nie modlili´┐Żmy si´┐Ż za Ko´┐Żci´┐Ż, papie´┐Ża, biskup´┐Żw, kap´┐Żan´┐Żw, jedno´┐Ż´┐Ż Ko´┐Żcio´┐Ża, o powo´┐Żania do s´┐Żu´┐Żby Bo´┐Żej...
Za to, ´┐Że nie interesowali´┐Żmy si´┐Ż problemami wsp´┐Żczesnego Ko´┐Żcio´┐Ża...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...IV. przepraszamy za zniewa´┐Żanie rodzic´┐ŻwZa to, ´┐Że faworyzowali´┐Żmy jedno z rodzic´┐Żw...

zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to, ´┐Że wstydzili´┐Żmy si´┐Ż rodzic´┐Żw...
Za to, ´┐Że oszukiwali´┐Żmy rodzic´┐Żw...
Za to, ´┐Że buntowali´┐Żmy si´┐Ż przeciw rodzicom...
Za to, ´┐Że powodowali´┐Żmy ich cierpienie i ´┐Żzy...
Za to, ´┐Że bili´┐Żmy rodzic´┐Żw, zadawali´┐Żmy im b´┐Żl fizyczny lub duchowy...
Za to, ´┐Że unikali´┐Żmy domu rodzinnego...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...V. przepraszamy za niszczenie ogniska rodzinnegoZa to, ´┐Że ograniczali´┐Żmy trosk´┐Ż o rodzin´┐Ż tylko do spraw materialnych...

zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!Za to, ´┐Że rozpieszczali´┐Żmy nasze dzieci przez spe´┐Żnianie wszystkich ich zachcianek...
Za to, ´┐Że karcili´┐Żmy dzieci zbyt surowo za b´┐Żahe przewinienia...
Za to, ´┐Że zaniedbywali´┐Żmy religijne wychowanie dzieci...
Za to, ´┐Że gorszyli´┐Żmy dzieci swoimi s´┐Żowami, stylem ´┐Życia...
Za to, ´┐Że trwonili´┐Żmy dobra rodzinne...
Za to, ´┐Że ingerowali´┐Żmy w ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwo naszych dzieci...
Za to, ´┐Że opuszczali´┐Żmy rodzic´┐Żw w staro´┐Żci...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...VI. przepraszamy za burzenie jedno´┐Żci wsp´┐ŻlnotyZa ograniczanie swojej ´┐Życzliwo´┐Żci tylko do rodziny i bliskich...

przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za korzystanie z praw pa´┐Żstwowych niezgodnych z prawem Bo´┐Żym...
Za lekcewa´┐Żenie tradycji narodowych...
Za poddawanie si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnym wadom narodowym: pija´┐Żstwo, niewiara, rozwody, kradzie´┐Ż, brakor´┐Żbstwo...
Za poddawanie nies´┐Żusznej krytyce duchowie´┐Żstwo, zakony i instytucje ko´┐Żcielne...
Za nie uto´┐Żsamianie si´┐Ż ze wsp´┐Żlnot´┐Ż ludzi ojczystego j´┐Żzyka...
28-30 lipca 2007

W naszej Misji go´┐Żci´┐Ż ks. Ignacy Chod´┐Żko. W niedziel´┐Ż ks. Ignacy odprawi´┐Ż msze ´┐Żw. na Spandau i na Weddingu. W´┐Ża´┐Żnie w tych miejscach pracowa´┐Ż przez d´┐Żugie lata. Teraz przyjecha´┐Ż do nas z pomoc´┐Ż duszpastersk´┐Ż. Z rado´┐Żci´┐Ż spotka´┐Ż swoich znajomych parafian, a i parafianie z satysfakcj´┐Ż powitali swojego by´┐Żego duszpasterza. Ks. Chod´┐Żko zako´┐Żczy´┐Ż prac´┐Ż w Polskiej Misji w Berlinie w roku 1999 i wr´┐Żci´┐Ż do Polski. Aktualnie pracuje w Wy´┐Ższym Seminarium Duchownym salezjan´┐Żw w ´┐Żodzi. Pe´┐Żni tam funkcj´┐Ż kierownika duchowego student´┐Żw teologii.
26 lipca 2007

W Bazylice, w czasie mszy ´┐Żw. o godz. 18.00, wyst´┐Żpi´┐Ż Archikatedralny Ch´┐Żr Ch´┐Żopi´┐Żco-M´┐Żski "Cantores Minores" z Warszawy. Na co dzie´┐Ż "Cantores Minores" dzia´┐Żaj´┐Ż przy katedrze pw. ´┐Żw. Jana Chrzciciela, katedrze biskupa lewobrze´┐Żnej Warszawy. Do Berlina przyjechali w czasie swojego tournee po Niemczech; do nas przyjechali z Essen. Ch´┐Żr wyst´┐Żpi´┐Ż pod dyrekcj´┐Ż J´┐Żzefa Hertera, na organach gra´┐Ża Ewelina Boruch. Prezesem ch´┐Żru jest Ryszard Gieros. W czasie mszy ´┐Żw. wykonali m. in. pie´┐Ż´┐Ż ku czci ´┐Żw. Anny (dzisiaj przypada wspomnienie ´┐Żw. Anny i ´┐Żw. Joachima, rodzic´┐Żw Naj´┐Żwi´┐Żtszej Maryi Panny), utwory liturgiczne z ludem oraz ´┐Żpiewy gregoria´┐Żskie - sta´┐Że cz´┐Żci mszy ´┐Żw.: Kyrie, Sanctus i Agnus Dei. Kilka utwor´┐Żw wykonali r´┐Żwnie´┐Ż po mszy ´┐Żw. dla najcierpliwszych s´┐Żuchaczy.

Sk´┐Żadamy jak najlepsze ´┐Życzenia imieninowe Pani Ani Kokowskiej-Weinstok, naszej Pani Organistce. Sto lat!!!
23 lipca 2007

Nasza wsp´┐Żlnota ´┐Ż´┐Żczy si´┐Ż w ´┐Ża´┐Żobie z rodzinami ofiar wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami k. Grenoble we Francji. Za ofiary tego wypadku i za ich rodziny b´┐Żdziemy modli´┐Ż si´┐Ż w najbli´┐Ższ´┐Ż niedziel´┐Ż w czasie mszy ´┐Żw.
W zwi´┐Żzku z wypadkiem i og´┐Żoszeniem ´┐Ża´┐Żoby narodowej przez Prezydenta RP, ambasada polska w Berlinie informuje:
Ksi´┐Żga kondolencyjna wy´┐Żo´┐Żona b´┐Żdzie w siedzibie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie, Lassenstr. 19-21 w nast´┐Żpuj´┐Żcych dniach: wtorek, 24 lipca i w ´┐Żrod´┐Ż, 25 lipca 2007 r. Ksi´┐Żga b´┐Żdzie dost´┐Żpna w godzinach 10.00-12.00 i 14.00-16.00.
21-23 lipca 2007

Przez trzy dni go´┐Żci´┐Ż w naszej Misji ks. Tadeusz Kierbied´┐Ż, salezjanin inspektorii pilskiej w Polsce, od 27 lat pracuj´┐Żcy na misjach w Afryce. Kilka lat pracowa´┐Ż w Republice Konga, a nast´┐Żpnie w Libii. Tam r´┐Żwnie´┐Ż aktualnie pracuje. Pe´┐Żni funkcj´┐Ż wikariusza generalnego biskupa diecezji Bengazji. W miejscowo´┐Żci Derna, gdzie mieszka, jest proboszczem tamtejszej parafii katolickiej i pe´┐Żni funkcj´┐Ż kapelana si´┐Żstr zakonnych. Do Europy przyjecha´┐Ż wraz z biskupami p´┐Żnocnej Afryki, aby z´┐Żo´┐Ży´┐Ż wizyt´┐Ż Ojcu ´┐Żw. "ad limina apostolorum" i odwiedzi´┐Ż rodzin´┐Ż w kraju.
19 lipca 2007

W PMk go´┐Żci´┐Ża polska pisarka, Mira Salska-Bünsch. Zwiedzi´┐Ża Bazylik´┐Ż i zapozna´┐Ża si´┐Ż z ´┐Życiem polak´┐Żw w Berlinie. Pani Salska-Bunsch od 1997 r. mieszka w Hamburgu. Pisa´┐Ża na temat kultury, kina, przet´┐Żumaczy´┐Ża ksi´┐Ż´┐Żk´┐Ż o szcz´┐Żciu i tworzy´┐Ża opowiadania. Poszerzy´┐Ża swoj´┐Ż tw´┐Żrczo´┐Ż´┐Ż o reporta´┐Ż, esej, obserwacje z ´┐Życia po´┐Żr´┐Żd wielu kultur. Z pasji do analizy r´┐Żnych zdarze´┐Ż, fikcji i sn´┐Żw zrodzi´┐Ża si´┐Ż jej najnowsza ksi´┐Żzka - "Dom po drugiej stronie" - o wrastaniu w now´┐Ż gleb´┐Ż. Ksi´┐Żzka "Dom po drugiej stronie" jest do nabycia w Polskiej Ksi´┐Żgarni przy Lilienthalstr.
13 lipca 2007

Troje przedstawicieli naszej wsp´┐Żlnoty oazowej uda´┐Żo si´┐Ż na Rekolekcje Oazowe do Polski. Rekolekcje odb´┐Żd´┐Ż si´┐Ż w miejscowo´┐Żci Dziemiany k. Ko´┐Żcierzyny. B´┐Żd´┐Ż to rekolekcje I stopnia. Potrwaj´┐Ż 15 dni.
Moderatorem naszej Oazy jest ks. Marek Wyszomierski. Grupa liczy ok. 30 os´┐Żb. Spotyka si´┐Ż w ka´┐Żdy pi´┐Żtek wieczorem. Oazowicze bior´┐Ż udzia´┐Ż we mszy ´┐Żw. o godz. 18.00, a nast´┐Żpnie maj´┐Ż swoje spotkanie programowe.
12 lipca 2007

W Berlinie go´┐Żci´┐Żo dwana´┐Żcioro dzieci i ich opiekun´┐Żw, z Pomorskiego Hospicjum ze Szczecina. Dla tego Hospicjum nasi parafianie organizuj´┐Ż r´┐Żnego rodzaju pomoc. Przyjazd dzieci z Hospicjum do Berlina zosta´┐Ż zorganizowany przez osoby ze wsp´┐Żlnoty modlitewnej ´┐Żw. Bart´┐Żomieja. Go´┐Żcie zwiedzili niekt´┐Żre miejsca w Berlinie, w tym tak´┐Że nasz´┐Ż Misj´┐Ż. W Ksi´┐Żgarni Polskiej przy Bazylice, u pa´┐Żstwa Krasowskich, zatrzymali si´┐Ż, aby skorzysta´┐Ż z przygotowanego dla nich pocz´┐Żstunku i jeszcze przed wieczorem udali si´┐Ż do Szczecina.
11 lipca 2007

Nasz ch´┐Żr AUXILIUM spotka´┐Ż si´┐Ż po raz ostatni przed wakacjami. Spotkanie odby´┐Żo si´┐Ż na Spandau, na posiad´┐Żo´┐Żci prywatnej jednej z cz´┐Żonki´┐Ż Ch´┐Żru. Kilka godzin popo´┐Żudniowych i wieczornych cz´┐Żonkowie ch´┐Żru sp´┐Żdzili razem, w przyjacielskiej atmosferze. Serdeczne zaproszenie "do sto´┐Żu" i ´┐Żpiew stworzy´┐Ży serdeczn´┐Ż atmosfer´┐Ż we wsp´┐Żlnocie, gdzie jest tak na co dzie´┐Ż. Wsp´┐Żlnota ch´┐Żru spotyka si´┐Ż od kilkunastu lat. W spotkaniu udzia´┐Ż wzi´┐Żo tak´┐Że kilka os´┐Żb z ch´┐Żru parafii St. Markus, z kt´┐Żrym nasz ch´┐Żr wsp´┐Żpracuje. Po mszy ´┐Żw., odprawionej w ko´┐Żciele na Spandau o godz. 18.30, do zebranych do´┐Ż´┐Żczy´┐Ż Ks. Proboszcz.
Nast´┐Żpnym wyst´┐Żpem Ch´┐Żru b´┐Żdzie msza ´┐Żw. pod przewodnictwem kard. Georga Sterzinskyego w naszej Bazylice w dniu 26 sierpnia br. Ks. Kardyna´┐Ż b´┐Żdzie go´┐Żci´┐Ż u nas z okazji 25-lecia istnienia Misji.
8 lipca 2007

Na mszach ´┐Żw. o godz. 10.15 i 12.00 kazania wyg´┐Żosi´┐Ż ks. Jan Zalewski. Ks. Zalewski jest ksi´┐Żdzem Archidiecezji Szczeci´┐Żsko-Kamie´┐Żskiej delegowanym w 1997 roku przez ks. abpa Mariana Przykuckiego do pomocy Ko´┐Żcio´┐Żowi katolickiemu w Danii. Pracuje aktualnie w Padborgu, na terenach zwi´┐Żzanych z histori´┐Ż Polski, a uwiecznionych w hymnie narodowym przez J´┐Żzefa Wybickiego. Na terenie jego parafii jest miejsce s´┐Żynnego "wr´┐Żcenia-rzucenia si´┐Ż przez morze" Stefana Czarnieckiego. W przysz´┐Żym roku przypada 350. rocznica tego wydarzenia. Uroczysto´┐Ż´┐Ż centralna przypadnie dok´┐Żadnie 14 grudnia 2008 roku. W swoich kazaniach ks. Zalewski przybli´┐Ży´┐Ż wszystkim to, dla Polak´┐Żw znamienne, wydarzenie i program obchod´┐Żw "okr´┐Żg´┐Żej" jego rocznicy jaka przypada w przysz´┐Żym roku.
W czasie mszy ´┐Żw. o godz. 18.00 wyst´┐Żpi´┐Ż ch´┐Żr Polskiego Zespo´┐Żu ´┐Żpiewaczego "Hutnik" z Republiki Czeskiej. Arty´┐Żci za´┐Żpiewali tak´┐Że kilka utwor´┐Żw po mszy ´┐Żw. dla ch´┐Żtnych, kt´┐Żrzy chcieli jeszcze pos´┐Żucha´┐Ż go´┐Żci. Po wyst´┐Żpnie go´┐Żcie skorzystali tak´┐Że z zaproszenia na pocz´┐Żstunek przed drog´┐Ż powrotn´┐Ż do domu.
Zesp´┐Ż ´┐Żpiewaczy "Hutnik" istnieje i dzia´┐Ża od ponad 50 lat w miejscowo´┐Żci Trzyniec. Kultywuje tradycje polskie, przede wszystkim przez muzyk´┐Ż i ´┐Żpiew.
Prezes Zespo´┐Żu podzi´┐Żkowa´┐Ż za go´┐Żcin´┐Ż w naszej Misji:
Wielce szlachetny Ks. Proboszczu, pragn´┐Ż w imieniu ch´┐Żru HUTNIK z Rep. Czeskiej bardzo serdecznie podzi´┐Żkowa´┐Ż za wspania´┐Że uczucia patriotyczne w i´┐Żcie chrze´┐Żcija´┐Żskiej atmosferze podczas Mszy ´┐Żw. oraz na koncercie w dniu 8 lipca br. Osobi´┐Żcie Ks. Tadeuszowi pragn´┐Ż wyrazi´┐Ż dzi´┐Żki tak´┐Że za opiek´┐Ż Ks. Marka i Ks. Jerzego oraz Polskiej Misji Katolickiej nad nami, zorganizowanie m. in. posi´┐Żku, informacji przed i po koncercie i otrzymane publikacje 25-lecia PMK. Pie´┐Żni sakralne oraz kilka polskich pie´┐Żni ludowych by´┐Ży przyjmowane´┐Ż z zainteresowaniem. Najwi´┐Żksze i niezapomniane nasze odczucia to ´┐Żpiew na Ofiarowanie, w czasie Komunii ´┐Żw. i ogromnie mi´┐Ży t´┐Żok przed O´┐Żtarzem Waszej wspania´┐Żej Bazyliki. Ave verum corpus A. Mozarta otrzyma´┐Żo niepowtarzaln´┐Ż atmosfer´┐Ż. Pozdrawiamy serdecznie SZCZ╩Ž´┐Ż BO´┐ŻE. Jan H´┐Żawiczka prezes zespo´┐Żu.
6 lipca 2007

W pierwszy pi´┐Żtek miesi´┐Żca lipca, zarazem czwarty pierwszy pi´┐Żtek Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Pi´┐Żtk´┐Żw. Przepraszali´┐Żmy Boga za nienale´┐Żyte ´┐Żwi´┐Żtowanie dnia ´┐Żwi´┐Żtego, za nieodpowiednie formy wypoczynku, za nieodpowiednie traktowanie pracy, za lekcewa´┐Żenie dnia ´┐Żwi´┐Żtego, za niew´┐Ża´┐Żciwe rozumienie sensu pracy.

"Pami´┐Żtaj, aby´┐Ż dzie´┐Ż ´┐Żwi´┐Żty ´┐Żwi´┐Żci´┐Ż..."

I. przepraszamy za nienale´┐Żyte ´┐Żwi´┐Żtowanie dnia ´┐Żwi´┐Żtego

Za to, ´┐Że nie uczestniczyli´┐Żmy we mszy ´┐Żw....

przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to, ´┐Że nie przychodzili´┐Żmy punktualnie...
Za to, ´┐Że nie prze´┐Żywali´┐Żmy mszy ´┐Żw. z wiar´┐Ż ...
Za to, ´┐Że nie brali´┐Żmy czynnego udzia´┐Żu we mszy ´┐Żw. ...
Za to, ´┐Że brali´┐Żmy udzia´┐Ż we mszy ´┐Żw. bez uprzedniego pojednania si´┐Ż z bli´┐Żnimi...
Za to, ´┐Że nie sk´┐Żadali´┐Żmy w czasie mszy ´┐Żw. daru materialnego...
Za to, ´┐Że nie przyst´┐Żpowali´┐Żmy w czasie mszy ´┐Żw. do Komunii ´┐Żw....
Za to, ´┐Że nie ´┐Ż´┐Żczyli´┐Żmy mszy ´┐Żw. z ´┐Życiem...
Za to, ´┐Że uniemo´┐Żliwiali´┐Żmy udzia´┐Żu innym w mszy ´┐Żw. ...
Za to, ´┐Że nie dyskutowali´┐Żmy problem´┐Żw religijnych w gronie rodzinnym...
Za to, ´┐Że nie prze´┐Żywali´┐Żmy dnia ´┐Żwi´┐Żtego tak, aby r´┐Żni´┐Ż si´┐Ż od innych...
Za to, ´┐Że nie po´┐Żwi´┐Żcali´┐Żmy dnia ´┐Żwi´┐Żtego Bogu...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

II. przepraszamy za to, ´┐Że nie odpoczywali´┐Żmy w dniu ´┐Żwi´┐Żtecznym

Za to, ´┐Że w dniu ´┐Żwi´┐Żtecznym nie zaprzestali´┐Żmy codziennych zaj´┐Ż´┐Ż...

zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to, ´┐Że po´┐Żwi´┐Żcali´┐Żmy czas wy´┐Ż´┐Żcznie na rozrywk´┐Ż...
Za to, ´┐Że nie wypoczywali´┐Żmy tak, aby zregenerowa´┐Ż si´┐Ży...
Za to, ´┐Że nie my´┐Żleli´┐Żmy nad prac´┐Ż ca´┐Żego tygodnia...
Za to, ´┐Że nie pog´┐Ż´┐Żbiali´┐Żmy wi´┐Żzi rodzinnych, wsp´┐Żlnie sp´┐Żdzaj´┐Żc czas...
Za to, ´┐Że nie spe´┐Żniali´┐Żmy dobrych uczynk´┐Żw w bezinteresownej s´┐Żu´┐Żbie dla bli´┐Żnich...
Za to, ´┐Że nie skupiali´┐Żmy si´┐Ż na warto´┐Żciach najistotniejszych: B´┐Żg, ´┐Żwi´┐Żto´┐Ż´┐Ż, ´┐Życie duchowe...
Za to, ´┐Że nie odwiedzili´┐Żmy naszych bliskich, krewnych, znajomych...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

III. przepraszamy za nieodpowiedni´┐Ż prac´┐Ż w tygodniu

Za to, ´┐Że nie pracowali´┐Żmy solidnie...

przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to, ´┐Że nie pracowali´┐Żmy systematycznie...
Za to, ´┐Że nie pracowali´┐Żmy w spos´┐Żb przemy´┐Żlany i uporz´┐Żdkowany...
Za to, ´┐Że nie pracowali´┐Żmy tw´┐Żrczo...
Za to, ´┐Że nie wykorzystywali´┐Żmy pracy, jako ´┐Żrodka do doskonalenia siebie samego...
Za to, ´┐Że nie dzielili´┐Żmy si´┐Ż prac´┐Ż z innymi...
Za to, ´┐Że nie uwa´┐Żali´┐Żmy pracy jako wyrazu woli Bo´┐Żej...
Za to, ´┐Że unikali´┐Żmy pracy pod pozorem "s´┐Żabego zdrowia"...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

IV. przepraszamy za lekcewa´┐Żenie dnia ´┐Żwi´┐Żtego

Za to, ´┐Że wychodzili´┐Żmy przed zako´┐Żczeniem mszy ´┐Żw. ...

zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to, ´┐Że zachowywali´┐Żmy si´┐Ż bezmy´┐Żlnie na mszy ´┐Żw. ...
Za to, ´┐Że zajmowali´┐Żmy si´┐Ż w czasie liturgii czym´┐Ż innym, nie zwi´┐Żzanym z liturgi´┐Ż...
Za to, ´┐Że spe´┐Żniali´┐Żmy w dniu ´┐Żwi´┐Żtym prace niekonieczne...
Za to, ´┐Że motywowali´┐Żmy prac´┐Ż w dzie´┐Ż ´┐Żwi´┐Żteczny bezinteresown´┐Ż pomoc´┐Ż bli´┐Żnim...
Za to, ´┐Że zmuszali´┐Żmy do pracy w ´┐Żwi´┐Żto...
Za to, ´┐Że wymawiali´┐Żmy si´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtowaniem od bezinteresownej s´┐Żu´┐Żby bli´┐Żnim...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

V. przepraszamy za wypaczanie sensu wypoczynku

Za to, ´┐Że uto´┐Żsamiali´┐Żmy wypoczynek z lenistwem, pr´┐Żnowaniem, nud´┐Ż...

przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to, ´┐Że przeznaczali´┐Żmy ca´┐Ży dzie´┐Ż ´┐Żwi´┐Żty tylko dla siebie...
Za to, ´┐Że korzystali´┐Żmy z niew´┐Ża´┐Żciwych form wypoczynku (gry hazardowe, pija´┐Żstwo, zabawy do p´┐Żnej nocy)...
Za to, ´┐Że narzucali´┐Żmy innym w´┐Żasny styl wypoczynku...

´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

VI. przepraszamy za b´┐Ż´┐Żdne pojmowanie pracy

Za wykr´┐Żcanie si´┐Ż od pracy i obowi´┐Żzk´┐Żw...

zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za pozostawanie bezrobotnym "na w´┐Żasne ´┐Życzenie"...
Za "robienie pieni´┐Żdzy" bez pracy...
Za paso´┐Żytowanie na pracy innych...
Za traktowanie pracy jako tylko okazji do zarobku...
Za pracowanie, uczenie si´┐Ż, "bez wytchnienia"...
Za brak solidnej pracy nad sob´┐Ż...
30 czerwca 2007

Do naszej Misji przyjecha´┐Ż diakon Micha´┐Ż Mejer, salezjanin nale´┐Ż´┐Żcy do inspektorii pilskiej. Aktualnie przebywa on w Jerozolimie, gdzie odbywa studia teologiczne w Mi´┐Żdzynarodowym Wy´┐Ższym Seminarium Duchownym salezjan´┐Żw. ´┐Żwi´┐Żcenia kap´┐Ża´┐Żskie przyjmie na wiosn´┐Ż przysz´┐Żego roku. Diak. Micha´┐Ż pozostanie u nas przez dwa miesi´┐Żce: lipiec i sierpie´┐Ż. B´┐Żdzie odbywa´┐Ż, przewidzian´┐Ż w procesie formacji, praktyk´┐Ż diako´┐Żsk´┐Ż. ´┐Żeby jak najlepiej wykorzysta´┐Ż czas swojego pobytu w Berlinie, diak. Micha´┐Ż b´┐Żdzie tak´┐Że uczy´┐Ż si´┐Ż j´┐Żzyka niemieckiego.
Zako´┐Żczyli´┐Żmy dzisiaj odprawianie nabo´┐Że´┐Żstw czerwcowych ku czci Naj´┐Żwi´┐Żtszego Serca Pana Jezusa.
Dzisiejszy dzie´┐Ż, zgodnie z tradycj´┐Ż salezja´┐Żsk´┐Ż, by´┐Ż tak´┐Że wspomnieniem ´┐Żw. Jana Bosko, za´┐Żo´┐Życiela Rodziny Salezja´┐Żskiej.
Do pomocy wakacyjnej w Misji przyjecha´┐Ż ks. Dariusz Koz´┐Żowski, rektor Wy´┐Ższego Seminarium Duchownego w ´┐Żodzi. Ks. Dariusz i wsp´┐Żbracia z jego wsp´┐Żlnoty b´┐Żd´┐Ż pomagali w Misji w niedziele lipca i sierpnia.
29 czerwca 2007

Otrzymali´┐Żmy wydrukowane, specjalne jubileuszowe, wydanie Listu Parafialnego. Jest to ksi´┐Ż´┐Żeczka licz´┐Żca 80 stron. Przedstawia ona histori´┐Ż Polak´┐Żw, a dok´┐Żadniej polskich katolik´┐Żw w Berlinie na przestrzeni ostatnich ponad stu lat, a tak´┐Że histori´┐Ż Polskiej Misji Katolickiej w ca´┐Żym 25-leciu, autorstwa p. Henryka ´┐Żurka. Zawiera du´┐Żo fotografii os´┐Żb i wydarze´┐Ż, jakie mia´┐Ży miejsce w PMK w Berlinie. Publikacja ukaza´┐Ża si´┐Ż w zwi´┐Żzku z prze´┐Żywanym przez nas Srebrnym Jubileuszem istnienia Polskiej Misji w Berlinie.
27 czerwca 2007

Salezjanie pracuj´┐Żcy w Polskiej Misji wzi´┐Żli udzia´┐Ż w spotkaniu ksi´┐Ży Dekanatu Berli´┐Żskiego duszpasterstw polskich. Spotkanie odby´┐Żo si´┐Ż w Schwerin k. Berlina. Wzi´┐Żli w nim udzia´┐Ż proboszczowie z Drezna, Lipska, Chemnitz, Schwerin i oczywi´┐Żcie z PMK w Berlinie. Spo´┐Żr´┐Żd salezjan´┐Żw berli´┐Żskich obecni byli: ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski, ks. Marek K´┐Żdzierski i ks. Wojciech Majchrzak. Przewodniczy´┐Ż spotkaniu rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Stanis´┐Żaw Budy´┐Ż, na sta´┐Że rezyduj´┐Żcy w Hanowerze.
Spotkania dekanatu polskiego odbywaj´┐Ż si´┐Ż raz na kwarta´┐Ż.
25 czerwca 2007

Dzieci, ucz´┐Ższczaj´┐Żce na lekcje religii na Spandau, zako´┐Żczy´┐Ży dzisiaj rok katechetyczny. O godz. 16.00 odprawiona zosta´┐Ża msza ´┐Żw., a nast´┐Żpnie dzieci otrzyma´┐Ży ´┐Żwiadectwa nauki religii. Najgorliwsi otrzymali tak´┐Że nagrody. Spotkanie odby´┐Żo si´┐Ż na Spandau. Wzi´┐Żli w nim udzia´┐Ż ksi´┐Ża: Wojciech Majchrzak i Marek K´┐Żdzierski.
24 czerwca 2007

Parafia ´┐Żw. Bonifacego, kt´┐Żrej cz´┐Ż´┐Ż wiernych ma swoje nabo´┐Że´┐Żstwa w naszej Bazylice, ´┐Żwi´┐Żtowa´┐Ża 100-lecie swojego istnienia. Mszy ´┐Żw., sprawowanej o godz. 10.30 w ko´┐Żciele parafialnym ´┐Żw. Bonifacego, przewodniczy´┐Ż kard. Georg Sterzinsky. Polsk´┐Ż Misj´┐Ż na uroczysto´┐Żci reprezentowa´┐Ż ks. Marek Wyszomierski, a tak´┐Że przewodnicz´┐Żcy Rady Parafialnej Misji, p. Daniel Kaiser. Pan Przewodnicz´┐Żcy wraz z Ma´┐Ż´┐Żonk´┐Ż wr´┐Żczyli proboszczowi parafii, ks. Ulrichowi Kozurowi, w imieniu wsp´┐Żlnoty Misji, jubileuszowy upominek - obraz Matki Bo´┐Żej Cz´┐Żstochowskiej, sk´┐Żadaj´┐Żc jednocze´┐Żnie w naszym imieniu dobre ´┐Życzenia. W´┐Żr´┐Żd uczestnik´┐Żw jubileuszowej liturgii by´┐Ża tak´┐Że liczna grupa naszych parafian.
Wierni naszej Misji, spotykaj´┐Żcy si´┐Ż na mszy ´┐Żw. w j´┐Żzyku polskim na Karlshorst, zorganizowali festyn parafialny. Spotkanie zgromadzi´┐Żo kilkadziesi´┐Żt os´┐Żb. By´┐Ż z nimi ks. Wojciech Majchrzak.
23 czerwca 2007

Cz´┐Żonkowie scholi parafialnych "Nubes" i "Marana Tha" mia´┐Ży dzie´┐Ż skupienia. Skupienie rozpocz´┐Żo si´┐Ż ok. godz. 10.00. Konferencj´┐Ż nt. roli ´┐Żpiewu i muzyki w liturgii wyg´┐Żosi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. O godz. 12.00 wszyscy uczestnicy spotkania wzi´┐Żli udzia´┐Ż w mszy ´┐Żw., kt´┐Żr´┐Ż odprawi´┐Ż Ks. Proboszcz. W kazaniu Ks. Proboszcz podkre´┐Żli´┐Ż szczeg´┐Żln´┐Ż misj´┐Ż os´┐Żb, kt´┐Żre anga´┐Żuj´┐Ż si´┐Ż tw´┐Żrczo w wydarzenia ko´┐Żcielne, szczeg´┐Żlnie te, kt´┐Żre pomagaj´┐Ż w lepszym prze´┐Życiu mszy ´┐Żw. Skupienie trwa´┐Żo do godzin popo´┐Żudniowych. Przygotowa´┐Ża je i czuwa´┐Ża nad sprawnym jego przebiegiem p. Anna Kokowska-Weinstok, opiekunka scholi.

Wieczorem, o godz. 20.00, w Konzerthaus na Gendarmenmarkt, odby´┐Ż si´┐Ż koncert muzyki religijnej pt. "Gloria". Nazwa koncertu pochodzi od utworu skomponowanego specjalnie na Srebrny Jubileusz PMK przez p. Karola Borsuka, kt´┐Żry koncert przygotowa´┐Ż i by´┐Ż jego dyrygentem. W´┐Żr´┐Żd uczestnik´┐Żw koncertu byli m. in. kard. Georg Sterzinsky, ordynariusz archidiecezji berli´┐Żskiej, oraz p. Marek Prawda, ambasador RP w Niemczech. Obecni byli tak´┐Że przedstawiciele r´┐Żnych instytucji ´┐Życia publicznego miasta Berlina, z kt´┐Żrymi wsp´┐Żpracujemy na co dzie´┐Ż. Przyjecha´┐Ża r´┐Żwnie´┐Ż liczna grupa parafian z Mi´┐Żdzyzdroj´┐Żw w Polsce. Nie zabrak´┐Żo licznej grupy naszych parafian.

Przem´┐Żwienie przed Koncertem Jubileuszowym 25-Lecia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie
21 czerwca 2007

Nasz´┐Ż Misj´┐Ż odwiedzi´┐Ż wiceminister o´┐Żwiaty rz´┐Żdu Rzeczpospolitej Polskiej pan Miros´┐Żaw Orzechowski. Panu Ministrowi towarzyszy´┐Ży inne osoby z ministerstwa oraz pracownik ambasady RP w Berlinie. Pan Minister zwiedzi´┐Ż nasz´┐Ż berli´┐Żsk´┐Ż Bazylik´┐Ż i zapozna´┐Ż si´┐Ż z problemami, jakie prze´┐Żywaj´┐Ż Polacy korzystaj´┐Żcy z pos´┐Żugi duszpasterskiej polskich ksi´┐Ży. Go´┐Żcie otrzymali okoliczno´┐Żciowe pami´┐Żtki, m´┐Żwi´┐Żce o jubileuszu 25-lecia PMK, a tak´┐Że skorzystali ze skromnej go´┐Żciny zaproponowanej im przez Ksi´┐Ży Salezjan´┐Żw.
17 czerwca 2007

Msz´┐Ż ´┐Żw. o godz. 12.00 dla wiernych naszej Misji odprawi´┐Ż Prymicjant ks. Kamil Szko´┐Ża.
Ks. Kamil otrzyma´┐Ż ´┐Żwi´┐Żcenia kap´┐Ża´┐Żskie w Wy´┐Ższym Seminarium Duchownym salezjan´┐Żw Inspektorii Pilskiej w L´┐Żdzie n. Wart´┐Ż w dniu 26 maja. Kazanie prymicyjne wyg´┐Żosi´┐Ż ks. Jacek Pajewski poprzedni proboszcz Misji Berli´┐Żskiej. W mszy ´┐Żw. wzi´┐Żo udzia´┐Ż ponad tysi´┐Żc wiernych; w´┐Żr´┐Żd nich licznie zgromadzona rodzina i przyjaciele Ks. Prymicjanta. Uroczysto´┐Ż´┐Ż rozpocz´┐Ża si´┐Ż b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwem rodzic´┐Żw ks. Kamila, udzielonym zgodnie z tradycj´┐Ż swojemu synowi; ten moment odby´┐Ż si´┐Ż przy wyj´┐Żciu z zakrystii ko´┐Żcio´┐Ża. Nast´┐Żpnie orszak liturgiczny uda´┐Ż si´┐Ż do Bazyliki i rozpocz´┐Ża si´┐Ż uroczysta msza ´┐Żw. Ks. Proboszcz przywita´┐Ż Ks. Prymicjanta, jego Rodzic´┐Żw, rodzin´┐Ż, go´┐Żci, wsp´┐Żbraci salezjan´┐Żw: ks. Jacka Pajewskiego i ks. Thomasa Zielonk´┐Ż, i wszystkich zebranych.
Na zako´┐Żczenie liturgii przedstawiciele parafian, m´┐Żodzie´┐Ży i rodzin z dzie´┐Żmi z´┐Żo´┐Żyli Ks. Prymicjantowi ´┐Życzenia. Ks. Prymicjant w swoim "s´┐Żowie" podzi´┐Żkowa´┐Ż Bogu i ludziom za dar kap´┐Ża´┐Żstwa, a nast´┐Żpnie udzieli´┐Ż prymicyjnego b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwa wszystkim, kt´┐Żrzy sobie tego ´┐Życzyli. Ka´┐Żdy otrzyma´┐Ż pami´┐Żtkowe prymicyjne obrazki.

Po po´┐Żudniu wielu parafian, tych najm´┐Żodszych i starszych, wzi´┐Żo udzia´┐Ż w Festynie Parafialnym. Rado´┐Żci by´┐Żo du´┐Żo, pogoda dopisa´┐Ża, a dobra zabawa trwa´┐Ża kilka godzin. W Festynie wzi´┐Żli udzia´┐Ż tak´┐Że przedstawiciele wsp´┐Żlnoty niemieckiej, w tym ks. proboszcz parafii ´┐Żw. Bonifacego, ks. Ulrich Kozur. Szczeg´┐Żlnym go´┐Żciem Festynu by´┐Ż ks. Jacek Pajewski, do roku 2006 proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

W Karlshorst zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż Kurs "Uczniowie z Emaus".
16 czerwca 2007

Trwa biblijny kurs "Uczniowie z Emaus". Bior´┐Ż w nim udzia´┐Ż osoby, kt´┐Żre wcze´┐Żniej uczestniczy´┐Ży w Kursie "Filipa". Kurs wprowadza w pi´┐Żkno i moc S´┐Żowa Bo´┐Żego. Odbywa si´┐Ż w dniach 15-17 czerwca na Karlshorst w salach parafialnych przy ko´┐Żciele St. Marien (tam, gdzie odprawiane s´┐Ż msze ´┐Żw. w j. polskim). Opiekunem duchowym Kursu jest ks. Marek K´┐Żdzierski, a animatorami s´┐Ż osoby ze wsp´┐Żlnoty Nowej Ewangelizacji ´┐Żw. Bart´┐Żomieja. W Kursie bierze udzia´┐Ż 26 os´┐Żb. Przy Bazylice trwaj´┐Ż przygotowania do Festynu Parafialnego.
12 czerwca 2007

W liturgii przypada dzisiaj wspomnienie b´┐Żogos´┐Żawionych: Czes´┐Żawa J´┐Żwiaka, Edwarda Ka´┐Żmierczaka, Franciszka K´┐Żsego, Edwarda Klinika i Jarogniewa Wojciechowskiego. "Pozna´┐Żska Pi´┐Żtka", bo tak nazywa si´┐Ż tych b´┐Żogos´┐Żawionych m´┐Żodzie´┐Żc´┐Żw, to wychowankowie salezja´┐Żskiego oratorium w Poznaniu, przy ul. Wronieckiej. Zaraz po wybuchu wojny, zostali aresztowani przez hitlerowc´┐Żw. Byli przetrzymywani i torturowani w wi´┐Żzieniach w Niemczech. Wszystkich pi´┐Żciu skazano na kar´┐Ż ´┐Żmierci, a wyroki wykonano. Zostali zamordowani przez zgilotynowanie w roku 1942 w Dre´┐Żnie. Ojciec ´┐Żw. Jan Pawe´┐Ż II beatyfikowa´┐Ż "Pozna´┐Żsk´┐Ż Pi´┐Żtk´┐Ż" 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

Wi´┐Żcej informacji o m´┐Żodzie´┐Żcach mo´┐Żna przeczyta´┐Ż na stronie o "Pi´┐Żtce Pozna´┐Żskiej" oraz "O pi´┐Żciu takich..."
10 czerwca 2007

W dzisiejsz´┐Ż niedziel´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtowali´┐Żmy Uroczysto´┐Ż´┐Ż Bo´┐Żego Cia´┐Ża. Sam dzie´┐Ż uroczysto´┐Żci, przewidziany w kalendarzu liturgicznym w czwartek, jest w Niemczech dniem pracy, dlatego wierni nie mog´┐Ż przyj´┐Ż´┐Ż wtedy do ko´┐Żcio´┐Ża. Po mszy ´┐Żw. o godz. 12.00 odby´┐Ża si´┐Ż tradycyjna procesja do czterech o´┐Żtarzy. Procesj´┐Ż prowadzili Ks. Proboszcz i ks. Wojciech Majchrzak. O´┐Żtarze zosta´┐Ży przygotowane:       - pierwszy przez dzieci Pierwszokomunijne i ich rodzic´┐Żw
      - drugi przez siostry pracuj´┐Żce w Nuncjaturze Apostolskiej
      - trzeci przez p. Kamil´┐Ż Matelowsk´┐Ż z rodzin´┐Ż
      - czwarty przez wsp´┐Żlnoty ´┐Żywego R´┐Ża´┐Żca i wsp´┐Żlnot´┐Ż Rodzin Szensztackich.R´┐Żwnie´┐Ż nasi parafianie, gromadz´┐Żcy si´┐Ż na mszy ´┐Żw. odprawianej w j´┐Żzyku polskim na Karlshorst, wzi´┐Żli udzia´┐Ż w procesji Bo´┐Żego Cia´┐Ża zorganizowanej przez wsp´┐Żlnot´┐Ż parafii niemieckiej, do kt´┐Żrej nale´┐Ży tamtejszy ko´┐Żci´┐Ż. Polacy przygotowali o´┐Żtarz drugi. Przy tym o´┐Żtarzu modlono si´┐Ż po polsku. W procesji wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż tak´┐Że ks. Marek Wyszomierski.

W godzinach wieczornych, z Polonijnego Spotkania M´┐Żodzie´┐Ży w "Concordii", wr´┐Żci´┐Ża szcz´┐Żliwie nasza m´┐Żodzie´┐Ż.
9 czerwca 2007

Grupa m´┐Żodzie´┐Ży i m´┐Żodych ma´┐Ż´┐Że´┐Żstw z naszej Misji wzi´┐Ża udzia´┐Ż w V. Polonijnym Spotkaniu M´┐Żodzie´┐Ży w O´┐Żrodku "Concordia". Spotkanie zgromadzi´┐Żo ponad tysi´┐Żc os´┐Żb. Wsp´┐Żlna modlitwa, rozwa´┐Żanie S´┐Żowa Bo´┐Żego i zabawa zjednoczy´┐Ży m´┐Żodych Polak´┐Żw z wielu o´┐Żrodk´┐Żw polonijnych z Niemiec. Grupa berli´┐Żska liczy´┐Ża 46 uczestnik´┐Żw. M´┐Żodzi pielgrzymi z naszej Misji pojechali z ks. Markiem K´┐Żdzierskim. M´┐Żodzi nasi parafianie wyruszyli ju´┐Ż w pi´┐Żtek przed p´┐Żnoc´┐Ż, aby dojecha´┐Ż na pocz´┐Żtek spotkania w sobot´┐Ż w godzinach porannych. Na szcz´┐Żliw´┐Ż drog´┐Ż pob´┐Żogos´┐Żawi´┐Ż ich Ks. Proboszcz.
8 czerwca 2007

Rada Generalna Towarzystwa Salezja´┐Żskiego w Rzymie zatwierdzi´┐Ża dzisiaj nowego prze´┐Żo´┐Żonego Inspektorii Warszawskiej salezjan´┐Żw. Nowym Inspektorem jest ks. S´┐Żawomir ´┐Żubian, syn Edmunda i Stanis´┐Żawy ur. 17.10.1963 roku w Warszawie. Nowy ks. Inspektor odby´┐Ż nowicjat w Czerwi´┐Żsku n. Wis´┐Ż´┐Ż w latach 1983-1984, studia filozoficzne w Wo´┐Żniakowie w latach 1984-1986, teologiczne w L´┐Żdzie n. Wart´┐Ż w latach 1988-1992. ´┐Żwi´┐Żcenia kap´┐Ża´┐Żskie przyj´┐Ż´┐Ż z r´┐Żk ks. abp J´┐Żzefa Kowalczyka w dniu 4.06.1992 r´┐Żwnie´┐Ż w L´┐Żdzie n. Wart´┐Ż. Inspektor Warszawski jest prze´┐Żo´┐Żonym ksi´┐Ży pracuj´┐Żcych w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Oficjalne obj´┐Żcie przez niego funkcji prze´┐Żo´┐Żonego nast´┐Żpi 16 czerwca br. w domu zakonnym salezjan´┐Żw w Warszawie, przy ul. Kaw´┐Żczy´┐Żskiej. Przez ostatnich pi´┐Ż´┐Ż lat inspektorem Inspektorii Warszawskiej salezjan´┐Żw by´┐Ż ks. Jan Niew´┐Żg´┐Żowski.
6 czerwca 2007

Z rekolekcji zakonnych wr´┐Żci´┐Ż ks. Marek Wyszomierski. Odprawi´┐Ż je w innej formie ni´┐Ż zazwyczaj, gdy´┐Ż wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż w pielgrzymce do Ziemi ´┐Żw. Ks. Marek pielgrzymowa´┐Ż razem ze wsp´┐Żbra´┐Żmi salezjanami z Inspektorii Warszawskiej. Przewodnikiem grupy by´┐Ż ks. Roman Wortolec, salezjanin. Wsp´┐Żbracia realizowali program pielgrzymki, jednocze´┐Żnie modl´┐Żc si´┐Ż tak jak na rekolekcjach. Codziennie sprawowali msz´┐Ż ´┐Żw. w jednym z miejsc ´┐Żwi´┐Żtych, np. Betlejem, G´┐Żra Tabor, Nazaret, Gr´┐Żb Pa´┐Żski w Jerozolimie..., g´┐Żosili konferencje ascetyczne, rozwa´┐Żali S´┐Żowo Bo´┐Że. Mogli to robi´┐Ż w miejscach, gdzie te s´┐Żowa zosta´┐Ży po raz pierwszy przez Chrystusa wyg´┐Żoszone. Grupa liczy´┐Ża 25 os´┐Żb. Pielgrzymka trwa´┐Ża 9 dni.

4 czerwca 2007

Dzieci Pierwszokomunijne rozpocz´┐Ży "Bia´┐Ży Tydzie´┐Ż", w czasie kt´┐Żrego b´┐Żd´┐Ż codziennie bra´┐Ży udzia´┐Ż we mszy ´┐Żw., przyjmuj´┐Żc komuni´┐Ż ´┐Żw. Dzisiaj otrzyma´┐Ży pami´┐Żtkowe obrazki i po´┐Żwi´┐Żcone zosta´┐Ży im pami´┐Żtki religijne, jakie otrzyma´┐Ży od bliskich i przyjaci´┐Ż z tej okazji. Wykonana zosta´┐Ża tak´┐Że wsp´┐Żlna pami´┐Żtkowa fotografia dzieci z Ks. Proboszczem i ks. Markiem K´┐Żdzierskim, g´┐Ż´┐Żwnym ich opiekunem.

W naszej Misji go´┐Żci´┐Ż ks. Tadeusz Polak z Warszawy. Ks. Polak prowadzi´┐Ż przez kilka lat w Polskiej Telewizji (TVP 1) popularny program dla dzieci "Ziarno". Dzisiaj pracuje w Warszawie; jest proboszczem parafii pw. Mi´┐Żosierdzia Bo´┐Żego i ´┐Żw. Faustyny, przy ul. ´┐Żytniej.
3 czerwca 2007

Pierwsza Komunia ´┐Żw.: 115-ro dzieci z naszej Misji przyj´┐Żo po raz pierwszy Komuni´┐Ż ´┐Żw. Poprzez systematyczn´┐Ż katechez´┐Ż dzieci przygotowa´┐Ży si´┐Ż do prze´┐Życia pierwszego pe´┐Żnego spotkania z Chrystusem Eucharystycznym. Uroczysto´┐Ż´┐Ż odby´┐Ża si´┐Ż na mszy ´┐Żw. o godz. 12.00. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż Ks. Proboszcz. Dzieci wzi´┐Ży czynny udzia´┐Ż w liturgii: czytania biblijne, ´┐Żpiew psalmu, pie´┐Żni, procesja z darami, podzi´┐Żkowanie Bogu i ludziom za pi´┐Żkny dar Komunii ´┐Żw. Dzieciom towarzyszyli rodzice, a tak´┐Że krewni, w´┐Żr´┐Żd kt´┐Żrych by´┐Żo wielu go´┐Żci z Polski.
1 czerwca 2007

W Dniu Dziecka ´┐Życzymy naszym Maluchom b´┐Żogos´┐Żawionego ´┐Życia!

W dniu dzisiejszym dzieci naszej Misji, przyst´┐Żpuj´┐Żce w tym roku do I. Komunii ´┐Żw., odby´┐Ży swoj´┐Ż przedkomunijn´┐Ż spowied´┐Ż. Dzieciom towarzyszyli rodzice i opiekunowie. Jutro odb´┐Żdzie si´┐Ż pr´┐Żba generalna przed uroczysto´┐Żci´┐Ż komunijn´┐Ż, a sama uroczysto´┐Ż´┐Ż odb´┐Żdzie si´┐Ż w najbli´┐Ższ´┐Ż niedziel´┐Ż na Mszy ´┐Żw. o godz. 12.00.

Prze´┐Żywali´┐Żmy dzisiaj tak´┐Że I. pi´┐Żtek miesi´┐Żca czerwca, zarazem trzeci pierwszy pi´┐Żtek Jubileuszowej Nowenny Pierwszych Pi´┐Żtk´┐Żw. Przepraszali´┐Żmy Boga za brak szacunku dla Imienia Bo´┐Żego:

"Nie b´┐Żdziesz bra´┐Ż imienia Pana, Boga twego na daremno..."

I. przepraszamy za brak czci Imienia Boga w my´┐Żlach
przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to, ´┐Że nie dbali´┐Żmy o zewn´┐Żtrzne znaki wiary w domu...
Za to, ´┐Że nie nosili´┐Żmy symboli religijnych jako znak´┐Żw wiary (krzy´┐Żyk, medalik, r´┐Żaniec)...
Za to, ´┐Że nie poznawali´┐Żmy dostatecznie zwyczaj´┐Żw religijnych i nie kultywowali´┐Żmy ich (wieczerza wigilijna, gromniczna, ´┐Żwi´┐Żcenie pokarm´┐Żw)...
Za to, ´┐Że nie szanowali´┐Żmy w´┐Żasnego dobrego imienia jako obrazu samego Boga...
Za to, ´┐Że nie uznawali´┐Żmy prawdy: ja jestem s´┐Żug´┐Ż Boga, a nie B´┐Żg jest do mojej dyspozycji...
Za to, ´┐Że nie my´┐Żleli´┐Żmy o Bogu jako najwy´┐Ższej ´┐Żwi´┐Żto´┐Żci...
Za to, ´┐Że nie rozpoczynali´┐Żmy w Imi´┐Ż Bo´┐Że ka´┐Żdej wa´┐Żniejsze czynno´┐Żci...
    ´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

II. przepraszamy za to, ´┐Że nie czcili´┐Żmy Imienia Bo´┐Żego w s´┐Żowach
zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to, ´┐Że nie chwalili´┐Żmy Imienia Bo´┐Żego w pozdrowieniach (Szcz´┐Ż´┐Ż Bo´┐Że, Z Bogiem, Pochwalony Jezus Chrystus)...
Za to, ´┐Że nie dotrzymywali´┐Żmy postanowie´┐Ż odnosz´┐Żcych si´┐Ż do Boga...
Za to, ´┐Że nie dotrzymywali´┐Żmy przyrzecze´┐Ż z´┐Żo´┐Żonych Bogu...
Za to, ´┐Że nie dotrzymywali´┐Żmy przysi´┐Żg z´┐Żo´┐Żonych na Boga lub rzeczy ´┐Żwi´┐Żte...
Za to, ´┐Że nie dotrzymywali´┐Żmy ´┐Żlub´┐Żw...
Za to, ´┐Że nie m´┐Żwili´┐Żmy dobrze o zmar´┐Żych (wr´┐Żcili do Boga)...
    ´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

III. przepraszamy za to, ´┐Że nie czcili´┐Żmy Imienia Bo´┐Żego czynem
przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to, ´┐Że nie czynili´┐Żmy z g´┐Ż´┐Żbokim prze´┐Życiem gest´┐Żw religijnych (znak krzy´┐Ża, przykl´┐Żkanie, uderzanie si´┐Ż w piersi)...
Za to, ´┐Że nie ´┐Żwi´┐Żtowali´┐Żmy imienin jako pami´┐Żtki Chrztu poprzez udzia´┐Ż we Mszy ´┐Żw., odnowienie wi´┐Żzi z Bogiem przez sakrament Pokuty, Komuni´┐Ż ´┐Żw.
Za to, ´┐Że nie przynosili´┐Żmy zaszczytu ´┐Życiem imieniu Chrze´┐Żcijanina...
    ´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

IV. przepraszamy za zniewa´┐Żanie Imienia Bo´┐Żego w my´┐Żlach
zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to, ´┐Że nosili´┐Żmy symbole religijne jako ozdob´┐Ż, maskotk´┐Ż, eksponat, fetysz...
Za to, ´┐Że buntowali´┐Żmy si´┐Ż wewn´┐Żtrznie przeciwko Bogu...
Za to, ´┐Że modlili´┐Żmy si´┐Ż o rzeczy z´┐Że albo o zaspokojenie w´┐Żasnych po´┐Ż´┐Żdliwo´┐Żci...
Za to, ´┐Że uwa´┐Żali´┐Żmy Boga za co´┐Ż pospolitego...
Za to, ´┐Że my´┐Żleli´┐Żmy, ´┐Że Boga mo´┐Żna zniewoli´┐Ż okre´┐Żlonymi praktykami (np. magia) ...
Za to, ´┐Że s´┐Żdzili´┐Żmy, ´┐Że B´┐Żg jest ujmowalny w s´┐Żowa...
    ´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

V. przepraszamy za zniewa´┐Żanie Imienia Bo´┐Żego w s´┐Żowach
przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!

Za to, ´┐Że u´┐Żywali´┐Żmy s´┐Ż´┐Żw wulgarnych...
Za to, ´┐Że wypowiadali´┐Żmy bez szacunku Imi´┐Ż Chrystusa, Matki Bo´┐Żej lub ´┐Żwi´┐Żtych...
Za to, ´┐Że opowiadali´┐Żmy kawa´┐Ży na tematy religijne...
Za to, ´┐Że wypowiadali´┐Żmy Imi´┐Ż Bo´┐Że w ´┐Żartach...
Za to, ´┐Że zniekszta´┐Żcali´┐Żmy pozdrowienia chrze´┐Żcija´┐Żskie (np. "Pochwalony" zamiast ca´┐Żego pozdrowienia)...
Za to, ´┐Że cytowali´┐Żmy Pismo ´┐Żw. dla poparcia w´┐Żasnych pogl´┐Żd´┐Żw...
Za to, ´┐Że niepotrzebnie przywo´┐Żywali´┐Żmy Boga na ´┐Żwiadka...
Za to, ´┐Że przysi´┐Żgali´┐Żmy lekkomy´┐Żlnie...
Za to, ´┐Że potwierdzali´┐Żmy przysi´┐Żg´┐Ż k´┐Żamstwo...
Za to ´┐Że, straszyli´┐Żmy Bogiem lub karami Bo´┐Żymi...
Za to ´┐Że, o´┐Żmieszali´┐Żmy Boga, religi´┐Ż, Ko´┐Żci´┐Ż...
Za to ´┐Że, wypowiadali´┐Żmy Imi´┐Ż Bo´┐Że w gniewie...
Za to ´┐Że, og´┐Żaszali´┐Żmy w´┐Żasna wol´┐Ż, jako wol´┐Ż Bo´┐Ż´┐Ż...
Za to ´┐Że, przyzywali´┐Żmy Boga dla nieszcz´┐Żcia bli´┐Żniego (przekle´┐Żstwo)...
Za to ´┐Że, wypowiadali´┐Żmy si´┐Ż o Bogu jako o kim´┐Ż ni´┐Ższym od siebie (blu´┐Żnierstwo)...
Za to ´┐Że, oskar´┐Żali´┐Żmy Boga o w´┐Żasne nieszcz´┐Żcia...
    ´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

VI. przepraszamy za zniewa´┐Żanie Imienia Bo´┐Żego czynem
zmi´┐Żuj si´┐Ż nad nami!

Za to ´┐Że, obchodzili´┐Żmy grzesznie dzie´┐Ż imienin...
Za to ´┐Że, u´┐Żywali´┐Żmy Pisma ´┐Żw. dla ´┐Żart´┐Żw...
Za to ´┐Że, u´┐Żywali´┐Żmy Pisma ´┐Żw. dla obrony w´┐Żasnych b´┐Ż´┐Żd´┐Żw...
Za to ´┐Że, brali´┐Żmy udzia´┐Ż w "wywo´┐Żywaniu duch´┐Żw"...
Za to ´┐Że, wymagali´┐Żmy pod przysi´┐Żg´┐Ż bezwzgl´┐Żdnego pos´┐Żusze´┐Żstwa...
Za to ´┐Że, za´┐Żatwiali´┐Żmy swoje sprawy, walczyli o w´┐Żasne interesy pod szyldem religijnym...
Za to ´┐Że, przyjmowali´┐Żmy sakramenty niegodnie (´┐Żwi´┐Żtokradztwo)...
    ´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu?
31 maja 2007

Ostatni dzie´┐Ż miesi´┐Żca maja. Odprawione zosta´┐Żo ostatnie nabo´┐Że´┐Żstwo ku czci Matki Bo´┐Żej-majowe. Zarazem by´┐Ż to dzie´┐Ż wspomnienia, zgodnie z tradycj´┐Ż salezja´┐Żsk´┐Ż, ´┐Żw. Jana Bosko, za´┐Żo´┐Życiela Zgromadzenia Salezja´┐Żskiego. Ko´┐Żci´┐Ż w liturgii ´┐Żwi´┐Żtowa´┐Ż dzisiaj tajemnic´┐Ż Nawiedzenia Naj´┐Żwi´┐Żtszej Maryi Panny.

Swoje spotkanie mia´┐Ża tak´┐Że Rada Parafialna. W spotkaniu uczestniczy´┐Żo 10 os´┐Żb. W cz´┐Żci otwartej spotkania Rady obecna by´┐Ża jedna osoba z zewn´┐Żtrz. Na Radzie poruszone zosta´┐Ży nast´┐Żpuj´┐Żce tematy: jubileusze parafii ´┐Żw. Bonifacego (cz´┐Ż´┐Ż parafian ma swoje nabo´┐Że´┐Żstwa w naszej Bazylice) i Naj´┐Żwi´┐Żtszego Serca Jezusowego na Tempelhof (w pomieszczeniach parafialnych tej parafii prowadzimy katechez´┐Ż dla naszych dzieci), festyn parafialny (17 czerwca br.), uroczysto´┐Ż´┐Ż Bo´┐Żego Cia´┐Ża. Przedstawione zosta´┐Ży niekt´┐Żre kwestie gospodarcze Misji. By´┐Ż te´┐Ż czas na wolne wnioski.
27-28 maja 2007

"Zielone ´┐Żwi´┐Żtki", to polskie okre´┐Żlenie odnosi si´┐Ż do wa´┐Żnego dla ´┐Życia Ko´┐Żcio´┐Ża wspomnienia Zes´┐Żania Ducha ´┐Żw. Przez dwa dni ´┐Żwi´┐Żtowali´┐Żmy t´┐Ż Uroczysto´┐Ż´┐Ż. W pierwszym dniu wspominali´┐Żmy z ca´┐Żym Ko´┐Żcio´┐Żem Powszechnym sam fakt zes´┐Żania Ducha ´┐Żw. W drugim oddali´┐Żmy cze´┐Ż´┐Ż Matce Bo´┐Żej w Jej tytule Matki Ko´┐Żcio´┐Ża. Przygotowali´┐Żmy si´┐Ż w naszej wsp´┐Żlnocie do tej uroczysto´┐Żci przez wigilijne czuwanie. W czuwaniu prosili´┐Żmy o ´┐Żwiat´┐Żo i prawdziw´┐Ż m´┐Żdro´┐Ż´┐Ż dla wszystkich naszych parafian, dla nas osobi´┐Żcie i dla naszych najbli´┐Ższych, pami´┐Żtaj´┐Żc o szczeg´┐Żlnym dla nas Roku Jubileuszu 25-lecia Berli´┐Żskiej Misji. Czuwanie rozpocz´┐Żo si´┐Ż ju´┐Ż o godz. 21.00 od´┐Żpiewaniem Apelu Jasnog´┐Żrskiego. Nast´┐Żpnie dla zawi´┐Żzania wsp´┐Żlnoty, przedstawi´┐Ży si´┐Ż poszczeg´┐Żlne grupy dzia´┐Żaj´┐Żce przy Misji. Dalsze modlitwy, przygotowane przez animator´┐Żw ze wsp´┐Żlnoty ´┐Żw. Bart´┐Żomieja, prowadzi´┐Ży nasz´┐Ż my´┐Żl ku wielkiemu wydarzeniu zes´┐Żania Ducha ´┐Żw. Zwie´┐Żczeniem czuwania by´┐Ża Eucharystia. Ca´┐Ży wiecz´┐Żr modlitewny zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż ok. godz. 1.00. Najbardziej wytrwali spotkali si´┐Ż jeszcze na braterskiej agapie w Galerii pod Bazylik´┐Ż. Nad przygotowaniem czuwania i jego przebiegiem czuwa´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. On te´┐Ż, jako prezbiter, przewodniczy´┐Ż modlitwom. Czynny udzia´┐Ż w spotkaniu wzi´┐Żli lektorzy, kantorzy a tak´┐Że schole "Nubes" i "Maranatha" pod dyrekcj´┐Ż p. Anny Kokowskiej Weinstok. Uroczysto´┐Ż´┐Ż Zes´┐Żania Ducha ´┐Żw. przypomina nam ogromnie wa´┐Żn´┐Ż prawd´┐Ż dla Ko´┐Żcio´┐Ża: tym, kt´┐Żry prowadzi wsp´┐Żlnot´┐Ż ochrzczonych, a wi´┐Żc nas wszystkich, jest Trzecia Osoba Boska, Duch ´┐Żw.

W L´┐Żdzie n. Wart´┐Ż (k. Konina), w Wy´┐Ższym Seminarium Duchownym salezjan´┐Żw inspektorii pilskiej, spotkali si´┐Ż salezjanie-jubilaci, kt´┐Żrzy ´┐Żwi´┐Żtuj´┐Ż w tym roku 50-lecie kap´┐Ża´┐Żstwa. W´┐Żr´┐Żd jubilat´┐Żw by´┐Ż ks. Jerzy Barganowski.
27 maja 2007

Kolejnym ju´┐Ż w tym roku, wspomnieniem Jubileuszu 25-lecia naszej berli´┐Żskiej Misji, by´┐Żo czuwanie przed Uroczysto´┐Żci´┐Ż Zes´┐Żania Ducha ´┐Żw. W czuwaniu prosili´┐Żmy o ´┐Żwiat´┐Żo i prawdziw´┐Ż m´┐Żdro´┐Ż´┐Ż dla wszystkich naszych parafian, dla nas osobi´┐Żcie i dla naszych najbli´┐Ższych. Czuwanie rozpocz´┐Żo si´┐Ż o godz. 21.00 od´┐Żpiewaniem Apelu Jasnog´┐Żrskiego. Nast´┐Żpnie dla zawi´┐Żzania wsp´┐Żlnoty, przedstawi´┐Ży si´┐Ż poszczeg´┐Żlne grupy dzia´┐Żaj´┐Żce przy Misji. Dalsze modlitwy, przygotowane przez animator´┐Żw ze wsp´┐Żlnoty ´┐Żw. Bart´┐Żomieja, prowadzi´┐Ży nasz´┐Ż my´┐Żl ku wielkiemu wydarzeniu zes´┐Żania Ducha ´┐Żw. Zwie´┐Żczeniem czuwania by´┐Ża Eucharystia. Ca´┐Ży wiecz´┐Żr modlitewny zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż ok. godz. 1.00. Najbardziej wytrwali spotkali si´┐Ż jeszcze na braterskiej agapie w Galerii pod Bazylik´┐Ż. Nad przygotowaniem czuwania i jego przebiegiem czuwa´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. On te´┐Ż, jako prezbiter, przewodniczy´┐Ż modlitwom. Czynny udzia´┐Ż w spotkaniu wzi´┐Żli lektorzy, kantorzy a tak´┐Że schole "Nubes" i "Maranatha" pod dyrekcj´┐Ż p. Anny Kokowskiej Weinstok.
26 maja 2007

W ko´┐Żciele pw. Naj´┐Żwi´┐Żtszej Maryi Panny w L´┐Żdzie n. Wart´┐Ż (k. Konina) ´┐Żwi´┐Żcenia kap´┐Ża´┐Żskie przyj´┐Ż´┐Ż nasz parafianin diak. Kamil Szko´┐Ża. ´┐Żwi´┐Żce´┐Ż prezbiteratu udzieli´┐Ż diak. Kamilowi i jego o´┐Żmiu kolegom ordynariusz Archidiecezji Gnie´┐Żnie´┐Żskiej abp Henryk Muszy´┐Żski. Ks. Kamil odprawi swoj´┐Ż pierwsz´┐Ż Msz´┐Ż ´┐Żw., Prymicyjn´┐Ż, w naszej Misji w niedziel´┐Ż, 17 czerwca br., o godz. 12.00. Ks. Kamil jest salezjaninem, wsp´┐Żbratem nale´┐Ż´┐Żcym do Inspektorii Pilskiej. W uroczysto´┐Żci ´┐Żwi´┐Żce´┐Ż uczestniczy´┐Ża delegacja Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie na czelne z ks. Markiem K´┐Żdzierskim.

Wszystkim MAMOM sk´┐Żadamy jak najserdeczniejsze ´┐Życzenia w Dniu ich ´┐Żwi´┐Żta. ´┐Życzymy Bo´┐Żej opieki w ca´┐Żym ich ´┐Życiu, a kiedy´┐Ż, w wieczno´┐Żci, nagrody nieba! "Nie ma jak u Mamy!".
16-20 maja 2007

Jubileuszowa pielgrzymka do sanktuarium Matki Bo´┐Żej Trzykro´┐Ż Przedziwnej w Sch´┐Żnstatt
Szensztat (niem. Schönstatt), jak wskazuje nazwa jest to "pi´┐Żkne miejsce", po´┐Żo´┐Żone nad Renem w ´┐Żrodkowej cz´┐Żci Niemiec. Szensztat nale´┐Ż´┐Żce do w miasteczka Vallendar k. Koblencji. Tam w r. 1914 powstaje moralno-religijny ruch odnowy za´┐Żo´┐Żony przez S´┐Żug´┐Ż Bo´┐Żego Ojca J´┐Żzefa Kentenicha. Maryjna duchowo´┐Ż´┐Ż Ruchu Szensztackiego zach´┐Żca i uczy ´┐Żwi´┐Żto´┐Żci w ´┐Życiu codziennym. Matka Bo´┐Ża czczona jest tu pod wezwaniem Trzykro´┐Ż Przedziwnej Matki i Zwyci´┐Żskiej Kr´┐Żlowej z Szensztatu. Sanktuaria Szensztackie, w kt´┐Żrych Matka Bo´┐Ża dzia´┐Ża jako Wychowawczyni stanowi´┐Ż duchowe centra Ruchu Szensztackiego. Ruch rozwin´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w czterdziestu krajach ´┐Żwiata, a w ostatnich latach przez Pielgrzymuj´┐Żce Sanktuaria, Maryja z Szensztat dotar´┐Ża do mieszka´┐Żc´┐Żw oko´┐Żo osiemdziesi´┐Żciu kraj´┐Żw.
Szensztat jest r´┐Żwnie´┐Ż miejscem wiecznego spoczynku Ojca J´┐Żzefa Kentenicha - Za´┐Żo´┐Życiela Szensztatu.

Wi´┐Żcej o pielgrzymce na stronie "Jubileuszowej pielgrzymki do sanktuarium Matki Bozej Trzykroc Przedziwnej w Schönstatt"
23 maja 2007

Zamontowane zosta´┐Ży ostatnie elementy pilastr´┐Żw podtrzymuj´┐Żcych bram´┐Ż wjazdow´┐Ż na teren przy Bazylice, tzw. "korony". W ten spos´┐Żb zako´┐Żczona zosta´┐Ża renowacja zabytkowego ogrodzenia. Dzi´┐Żki umieszczonym zwie´┐Żczeniom s´┐Żup´┐Żw przy bramie wjazdowej ogrodzenie odzyska´┐Żo wygl´┐Żd oryginalny. Pozosta´┐Ży jeszcze do wykonania prace wyko´┐Żczeniowe przy bramie. Przed ogrodzeniem, od strony ulicy, zostanie zrobiony pas zieleni, podobny do tego, jaki znajduje si´┐Ż przed znajduj´┐Żc´┐Ż si´┐Ż obok Nuncjatur´┐Ż Apostolsk´┐Ż.
Prace przy renowacji ogrodzenia finansowa´┐Ży: Kuria Biskupia, Ordynariat Wojskowy, parafia ´┐Żw. Bonifacego i Polska Misja Katolicka.
Zdj´┐Żcia bramy mo´┐Żna obejrze´┐Ż na stronie "Galerii"

Odwiedzi´┐Ża nas grupa m´┐Żodzie´┐Ży z Katolickiego Liceum Og´┐Żlnokszta´┐Żc´┐Żcego w W´┐Żwolnicy na Lubelszczy´┐Żnie. M´┐Żodzie´┐Ż polska przyjecha´┐Ża do Niemiec w ramach wymiany polsko niemieckiej. Przyjechali do nas razem ze swoimi kolegami i kole´┐Żankami z Berlina. Towarzyszyli im opiekunowie z Polski i Niemiec. Go´┐Żcie zwiedzili Bazylik´┐Ż i zapoznali si´┐Ż z realiami pracy duszpasterskiej naszej Misji. Z m´┐Żodzie´┐Ż´┐Ż spotka´┐Ż si´┐Ż ks. Wojciech Majchrzak.
20 maja 2007

Zako´┐Żczy´┐Ża si´┐Ż pielgrzymka grupy naszych parafian, nale´┐Ż´┐Żcych do Ruchu Rodzin Szensztackich, do Sch´┐Żnstatt, do Matki Bo´┐Żej Trzykro´┐Ż Przedziwnej. Pielgrzymi wr´┐Żcili szcz´┐Żliwie w godzinach wieczornych. Towarzyszy´┐Ż im ks. Wojciech Majchrzak.
Zdj´┐Żcia z pielgrzymki umieszczono w Galerii zdj´┐Ż´┐Ż

Na Mszach ´┐Żw. w Bazylice wyst´┐Żpi´┐Ż zesp´┐Ż "Dival". Zesp´┐Ż przyjecha´┐Ż do nas z Gda´┐Żska. Wykonuje muzyk´┐Ż w stylu zaproponowanym pod koniec lat sze´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żtych tzw. "divalowskim". Zesp´┐Ż tworz´┐Ż: Bogus´┐Żaw Olszonowicz i Leszek Iwanicki (do zespo´┐Żu nale´┐Ży tak´┐Że Zbigniew Tomczak, chwilowo zaj´┐Żty pisaniem rozprawy habilitacyjnej). Jako zesp´┐Ż muzyki divalowskiej wyst´┐Żpuj´┐Ż razem od roku 1970. Odwiedzaj´┐Ż parafie w Polsce i poza jej granicami. W Berlinie byli po raz pierwszy.

Zako´┐Żczyli´┐Żmy zbi´┐Żrk´┐Ż szczoteczek do z´┐Żb´┐Żw i flet´┐Żw prostych, kt´┐Żre zostan´┐Ż przes´┐Żane do Zambii, do s. J´┐Żzefy. Dzi´┐Żkujemy rodzinie pa´┐Żstwa Sawickich ze Spandau, kt´┐Żrzy byli inicjatorami tej zbi´┐Żrki.
18 maja 2007

W najbli´┐Ższ´┐Ż niedziel´┐Ż wyst´┐Żpi w naszej Bazylice zesp´┐Ż "Duval" z Gda´┐Żska. Zesp´┐Ż od prawie 40 lat wykonuje muzyk´┐Ż zaproponowan´┐Ż na pocz´┐Żtku lat 70-ych. Wiele utwor´┐Żw, kt´┐Żrych autorami s´┐Ż cz´┐Żonkowie Zespo´┐Żu, jest znanych i ´┐Żpiewanych w ko´┐Żcio´┐Żach. Zesp´┐Ż wyst´┐Żpi na sobotniej Mszy ´┐Żw. wieczornej, a tak´┐Że na wszystkich Mszach ´┐Żw. w niedziel´┐Ż.

Wi´┐Żcej informacji o zespole "Duval"
17 maja 2007

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Wniebowst´┐Żpienia Pa´┐Żskiego. Zgodnie z miejscow´┐Ż tradycj´┐Ż obchodzimy dzisiaj Dzie´┐Ż Ojca, a zatem wszystkim Tatusiom sk´┐Żadamy jak najlepsze ´┐Życzenia: niech ciesz´┐Ż si´┐Ż ze swojego ojcowskiego pos´┐Żugiwania, jako Bo´┐Żego daru, kt´┐Żry zarazem jest ich powo´┐Żaniem! Pierwszy dzie´┐Ż pielgrzymki prze´┐Żywaj´┐Ż nasi parafianie, kt´┐Żrzy udali si´┐Ż z pielgrzymk´┐Ż do Sch´┐Żnstatt do Matki Bo´┐Żej Trzykro´┐Ż Przedziwnej. Pielgrzymi wyruszali z Berlina wczoraj ok. godz. 23.00. Na szcz´┐Żliw´┐Ż podr´┐Ż pob´┐Żogos´┐Żawi´┐Ż ich Ks. Proboszcz. Dotarli szcz´┐Żliwie na miejsce dzisiaj ok. 7.00. Pozostan´┐Ż w Sch´┐Żnstatt do niedzieli. Powr´┐Żt przewidziany jest na godz. 20.00. Duchowym przewodnikiem pielgrzym´┐Żw jest ks. Wojciech Majchrzak.
16 maja 2007

Bilety na Koncert Jubileuszowy 25-lecia naszej Misji w Berlinie, jaki odb´┐Żdzie si´┐Ż 23 czerwca br. w Konzerthaus am Gandarmenmarkt o godz. 20.00, mo´┐Żna naby´┐Ż w ka´┐Żd´┐Ż niedziel´┐Ż po Mszach ´┐Żw., przy wyj´┐Żciu z ko´┐Żcio´┐Ża. W ci´┐Żgu tygodnia bilety mo´┐Żna naby´┐Ż w biurze parafialnym lub w zakrystii. Ceny bilet´┐Żw: 10, 14 i 17 euro. Koncert, zatytu´┐Żowany "Gloria", b´┐Żdzie koncertem muzyki religijnej. Wyst´┐Żpi´┐Ż m. in. orkiestra Filharmonii Koszali´┐Żskiej, ch´┐Żry z Berlina, a tak´┐Że soli´┐Żci: Jolanta Pijanowska-Hexamer, Joanna Wawrowska, Gisela Runge, Johannes Kirch, Tadeusz Milewski, Piotr Wawrowski, Jacek Mirucki, Andrzej Mielewczyk. Dyryguje Karol Borsuk.
15 maja 2007

Dzieci, przygotowuj´┐Żce si´┐Ż w tym roku do I. Komunii ´┐Żw., mia´┐Ży swoj´┐Ż pierwsz´┐Ż pr´┐Żb´┐Ż. W poniedzia´┐Żek, 14 maja, spotka´┐Ży si´┐Ż w Bazylice. Dzieci ´┐Żwiczy´┐Ży sw´┐Żj udzia´┐Ż w liturgii. W tym roku w naszej Misji przygotowuje si´┐Ż do I. Komunii ´┐Żw. blisko 160 dzieci. 125 dzieci, w tym 71 dziewczynek i 54 ch´┐Żopc´┐Żw, przyjmie Komuni´┐Ż po raz pierwszy w naszej Misji, inni prze´┐Żyj´┐Ż t´┐Ż uroczysto´┐Ż´┐Ż w Polsce. Katechez´┐Ż dla wi´┐Żkszo´┐Żci z nich prowadzi ks. Marek K´┐Żdzierski, a tak´┐Że ks. Marek Wyszomierski i ks. Wojciech Majchrzak. Uroczysto´┐Ż´┐Ż I. Komunii ´┐Żw. odb´┐Żdzie si´┐Ż 3 czerwca br. na Mszy ´┐Żw. o godz. 12.00.
14 maja 2007

Honorowy Patronat nad Koncertem Jubileuszowym z okazji 25-lecia PMK w Berlinie obj´┐Ż´┐Ż ambasador RP w Niemczech. Oto tre´┐Ż´┐Ż listu jaki przes´┐Ża´┐Ż na r´┐Żce Ks. Proboszcza:
"Czcigodny Ksi´┐Że Proboszczu, ciesz´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że w ramach licznych uroczysto´┐Żci z okazji 25-lecia Polskiej Misji Katolickiej odb´┐Żdzie si´┐Ż tak´┐Że uroczysty koncert w najpi´┐Żkniejszej Sali koncertowej Berlina w dniu 23 czerwca br. Bardzo ch´┐Żtnie obejm´┐Ż Patronat Honorowy nad Koncertem Jubileuszowym w Konzerthaus. Z wyrazami szacunku i serdecznymi my´┐Żlami Marek Prawda".
Berlin, 11 maja 2007 r.

S´┐Ż ju´┐Ż do nabycia bilety na Koncert Jubileuszowy w Schauspielhaus w Berlinie, w dniu 23 czerwca br. Bilety mo´┐Żna naby´┐Ż w niedziel´┐Ż po Mszach ´┐Żw., a w ci´┐Żgu tygodnia w zakrystii Bazyliki lub w biurze parafialnym.
13 maja 2007

Wszystkim Matkom sk´┐Żadamy ´┐Życzenia wszystkiego najlepszego w Dniu ich ´┐Żwi´┐Żta; nie zapominamy o dniu 26 maja-tak po polsku! Dzisiaj przypada rocznica objawie´┐Ż fatimskich, a tak´┐Że 26. rocznica zamachu na ´┐Życie Ojca ´┐Żw. Jana Paw´┐Ża II. W naszej Misji zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż kolejny w tym roku, zorganizowany przez Wsp´┐Żlnot´┐Ż ´┐Żw. Bart´┐Żomieja, Kurs Filipa. Koordynatorem Kursu by´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. Za przedstawienie poszczeg´┐Żlnych zagadnie´┐Ż tematycznych odpowiedzialni byli cz´┐Żonkowie Wsp´┐Żlnoty: Alicja, Ania, Jarek, Justyna, Ryszard i S´┐Żawek. W Kursie wzi´┐Żo udzia´┐Ż 20 os´┐Żb. Spotkanie zako´┐Żczy´┐Żo si´┐Ż uroczyst´┐Ż Eucharysti´┐Ż, w niedziel´┐Ż, w godzinach popo´┐Żudniowych. Ju´┐Ż w dzisiejsz´┐Ż niedziel´┐Ż mo´┐Żna by´┐Żo naby´┐Ż bilety na koncert muzyki religijnej, jaki odb´┐Żdzie si´┐Ż w Schauspielhaus w Berlinie, w dniu 23 czerwca br. Koncert jest organizowany z okazji 25-lecia Polskie Misji Katolickiej.
11 maja 2007

Rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż przy naszej Misji kolejny w tym roku Kurs Filipa. Uczestnicy Kursu spotkali si´┐Ż w Galerii "Pod Bazylik´┐Ż". Prowadz´┐Żcymi spotkanie s´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski, duchowy opiekun wsp´┐Żlnoty ´┐Żw. Bart´┐Żomieja, oraz grupa cz´┐Żonk´┐Żw tej wsp´┐Żlnoty. Kurs b´┐Żdzie trwa´┐Ż do niedzieli 13 maja br.
10 maja 2007

Zako´┐Żczy´┐Ża si´┐Ż wizytacja zakonna salezjan´┐Żw pracuj´┐Żcych w Berlinie. Przeprowadzi´┐Ż j´┐Ż ks. J´┐Żzef Gruner prze´┐Żo´┐Żony inspektorii niemieckiej salezjan´┐Żw, z siedzib´┐Ż w Monachium. Konferencj´┐Ż podsumowuj´┐Żc´┐Ż wizytacj´┐Ż, ks. Gruner wyg´┐Żosi´┐Ż do wsp´┐Żbraci w o´┐Żrodku m´┐Żodzie´┐Żowym, prowadzonym przez salezjan´┐Żw, na Marzan. Ks. Inspektor odwiedzi´┐Ż tak´┐Że wsp´┐Żlnot´┐Ż salezjan´┐Żw polskich, pracuj´┐Żcych w Polskiej Misji Katolickiej. Zapozna´┐Ż si´┐Ż z ich prac´┐Ż, z sytuacj´┐Ż duszpastersk´┐Ż Polak´┐Żw ´┐Żyj´┐Żcych w Berlinie i, rozmawiaj´┐Żc z ka´┐Żdym, z problemami osobistymi ka´┐Żdego ze wsp´┐Żbraci. W Berlinie pracuje 10 salezjan´┐Żw: dw´┐Żch prowadzi o´┐Żrodek m´┐Żodzie´┐Żowy na Marzan, jeden jest odpowiedzialny za duszpasterstwo ´┐Żrodowisk tw´┐Żrczych, dw´┐Żch pe´┐Żni funkcje proboszcz´┐Żw w parafiach niemieckich, pi´┐Żciu pracuje w Polskiej Misji Katolickiej.
6 maja 2007

Nowi MinistranciDo grona ministrant´┐Żw Polskiej Misji Katolickiej zosta´┐Żo przyj´┐Żtych 14 kandydat´┐Żw, m´┐Żodych ch´┐Żopc´┐Żw, kt´┐Żrzy po kilkumiesi´┐Żcznym przygotowaniu mogli rozpocz´┐Ż´┐Ż s´┐Żu´┐Żb´┐Ż przy o´┐Żtarzu. Opiekunem kandydat´┐Żw, podobnie jak ca´┐Żej wsp´┐Żlnoty ministranckiej, jest ks. Marek Wyszomierski. On, z pomoc´┐Ż niekt´┐Żrych starszych ministrant´┐Żw, przygotowa´┐Ż kandydat´┐Żw do pe´┐Żnienia s´┐Żu´┐Żby przy o´┐Żtarzu. R´┐Żwnie´┐Ż razem z nimi i z rodzicami kandydat´┐Żw przygotowa´┐Ż uroczysto´┐Ż´┐Ż ob´┐Ż´┐Żczyn i przyj´┐Żcia kandydat´┐Żw do grona ministrant´┐Żw. Uroczysto´┐Ż´┐Ż odby´┐Ża si´┐Ż w czasie Mszy ´┐Żw. o godz. 12.00. W czasie Mszy ´┐Żw. o godz. 9.15 wyst´┐Żpi´┐Ża w Bazylice schola z parafii pw. ´┐Żw. Ottona w Kamieniu Pomorskim. Razem z dzie´┐Żmi ze scholi przyjecha´┐Ż ks. proboszcz Dariusz ´┐Żarkowski i siostry Marietta i Kinga opiekunki scholi. R´┐Żwnie´┐Ż dzisiaj wierni mogli po raz ostatni zwiedzi´┐Ż "Wystaw´┐Ż 25-lecia", jaka zorganizowana zosta´┐Ża w naszej Galerii. Wystawa przedstawia´┐Ża prace artyst´┐Żw, kt´┐Żrzy wcze´┐Żniej wystawiali swoje obrazy w PMK w Berlinie. Rozpocz´┐Ży si´┐Ż katechezy dla doros´┐Żych, kt´┐Żre maj´┐Ż przygotowa´┐Ż ch´┐Żtnych do przyj´┐Żcia sakramentu Bierzmowania w tym roku. W pierwszym spotkaniu wzi´┐Żo udzia´┐Ż 14 os´┐Żb. Katechez´┐Ż poprowadzi´┐Ż ks. Marek Wyszomierski. Przez cztery dni go´┐Żci´┐Ż w Misji ks. Tomasz Zielonka, salezjanin pracuj´┐Żcy w ´┐Żodzi, a pochodz´┐Żcy z Berlina.
5 maja 2007

W Polskiej Misji Katolickiej modli´┐Ży si´┐Ż dzieci i rodzice ze wsp´┐Żlnoty polskiej i chorwackiej. Odm´┐Żwiony zosta´┐Ż wsp´┐Żlnie R´┐Żaniec. Modlitwa w kilku j´┐Żzykach zjednoczy´┐Ża dzieci i ich opiekun´┐Żw. W Bazylice rozbrzmiewa´┐Ż j´┐Żzyk polski, chorwacki, niemiecki i ´┐Żaci´┐Żski. Dzieci chorwackie i ich rodzice zostali zaproszeni, aby kontynuowa´┐Ż spotkania mi´┐Żdzynarodowe, jakie odbywaj´┐Ż si´┐Ż we wsp´┐Żlnotach katolickich Berlina. Po wsp´┐Żlnej modlitwie wszyscy spotkali si´┐Ż na braterskiej agapie w "Galerii pod Bazylik´┐Ż". Pomys´┐Żodawc´┐Ż takiego spotkania by´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. W naszej Misji go´┐Żcili´┐Żmy p. Ew´┐Ż i Andrzeja Rozkrut´┐Żw z Polski. Pa´┐Żstwo Rozkrutowie s´┐Ż tw´┐Żrcami chrze´┐Żcija´┐Żskiego portalu internetowego www.mateusz.pl. S´┐Ż rodzicami sze´┐Żciorga dzieci, mieszkaj´┐Ż w Szczecinie. P. Ewa Rozkrut jest autork´┐Ż ksi´┐Ż´┐Żki "Jak dobrze przygotowa´┐Ż dziecko do I Komunii ´┐Żw." i wielu artyku´┐Ż´┐Żw o wychowaniu w miesi´┐Żczniku rodziny Salezja´┐Żskiej w Polsce "Don Bosco".
4 maja 2007

Pierwszy pi´┐Żtek miesi´┐Żca maja i zarazem drugi miesi´┐Żc Nowenny Jubileuszowej. Wynagradzali´┐Żmy nasz´┐Ż modlitw´┐Ż za brak wiary i grzechy przeciwko 1. przykazaniu Bo´┐Żemu: Wezwania wynagradzaj´┐Żce:

"Nie b´┐Żdziesz mia´┐Ż bog´┐Żw cudzych przede mn´┐Ż..."

I. przepraszamy za brak ch´┐Żci poznawania prawdy

Za to, ´┐Że nie wykorzystywali´┐Żmy ka´┐Żdej okazji do poznawania Boga...
przepraszamy Ci´┐Ż, Panie!
Za brak pilnego s´┐Żuchania S´┐Żowa Bo´┐Żego...
Za to, ´┐Że nie wczytywali´┐Żmy si´┐Ż w S´┐Żowo Bo´┐Że zawarte w Pi´┐Żmie ´┐Żw. ...
Za to, ´┐Że za ma´┐Żo czytali´┐Żmy literatur´┐Ż religijn´┐Ż: ksi´┐Ż´┐Żek, czasopism, dokument´┐Żw Ko´┐Żcio´┐Ża...
Za to, ´┐Że nie pomagali´┐Żmy innym w poznawaniu Boga, szczeg´┐Żlnie przyk´┐Żadem w´┐Żasnego ´┐Życia...
Za to, ´┐Że nie poruszali´┐Żmy w rozmowach z innymi temat´┐Żw religijnych...
Za to, ´┐Że za ma´┐Żo byli´┐Żmy aposto´┐Żami naszej wiary, Ewangelii...
´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

II. przepraszamy za brak wiary, za s´┐Żabo´┐Ż´┐Ż wiary, za niew´┐Ża´┐Żciwy obraz wiary

Za to, ´┐Że za ma´┐Żo my´┐Żleli´┐Żmy o Bogu...
Za to, ´┐Że nie szukali´┐Żmy kontaktu z Bogiem...
Za to, ´┐Że nie modlili´┐Żmy si´┐Ż z wiar´┐Ż, wytrwale, stale...
Za to, ´┐Że modlili´┐Żmy si´┐Ż tylko, aby "prosi´┐Ż" ...
Za to, ´┐Że nie stawali´┐Żmy si´┐Ż lepsi dzi´┐Żki modlitwie...
Za to, ´┐Że nie wykorzystywali´┐Żmy rocznic religijnych do pog´┐Ż´┐Żbienia wi´┐Żzi z Bogiem: rocznica ´┐Żlubu, I Komunii ´┐Żw., Bierzmowania, ´┐Żmierci krewnych...
Za to, ´┐Że nie zachowywali´┐Żmy si´┐Ż godnie w miejscach ´┐Żwi´┐Żtych...
Za to, ´┐Że po spowiedzi nie wype´┐Żniali´┐Żmy zadanej pokuty...
Za to, ´┐Że nie rozwijali´┐Żmy w sobie wiary...
Za to, ´┐Że nie dostrzegali´┐Żmy obrazu Boga w drugim cz´┐Żowieku...
Za to, ´┐Że nie bronili´┐Żmy wiary wobec innych: s´┐Żowami, postaw´┐Ż...
´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

III. przepraszamy za brak mi´┐Żo´┐Żci do Boga

Za to, ´┐Że nie zachowywali´┐Żmy przykaza´┐Ż Bo´┐Żych...
Za to, ´┐Że nie ´┐Żyli´┐Żmy S´┐Żowem Bo´┐Żym...
Za to, ´┐Że nie rozr´┐Żniali´┐Żmy warto´┐Żci dobrych i z´┐Żych...
Za to, ´┐Że nie stawiali´┐Żmy Boga na pierwszym miejscu w naszym ´┐Życiu...
Za to, ´┐Że nie stawiali´┐Żmy warto´┐Żci duchowych ponad materialne i witalne...
Za to, ´┐Że nie szli´┐Żmy za g´┐Żosem powo´┐Żania...
Za to, ´┐Że nie ´┐Żyli´┐Żmy w ´┐Żwiadomo´┐Żci: B´┐Żg mnie widzi, jest przy mnie, kocha mnie...
Za to, ´┐Że nie s´┐Żuchali´┐Żmy Boga bardziej ni´┐Ż ludzi...
Za to, ´┐Że nie zawsze konsekwentnie realizowali´┐Żmy idea´┐Ż ´┐Żwi´┐Żto´┐Żci w naszym ´┐Życiu...
Za to, ´┐Że nie czynili´┐Żmy wszystkiego "z mi´┐Żo´┐Żci do Boga" ...
´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

IV. przepraszamy za po´┐Żowiczno´┐Ż´┐Ż wobec Boga

Za to, ´┐Że ´┐Żyli´┐Żmy w grzechu i nie szukali´┐Żmy okazji do spowiedzi...
Za to, ´┐Że prowadzili´┐Żmy ´┐Życie religijne p´┐Żytkie i formalne...
Za to, ´┐Że wierzyli´┐Żmy w zabobony, horoskopy, sny, wr´┐Żby, przepowiednie...
Za to, ´┐Że pok´┐Żadali´┐Żmy istotn´┐Ż nadziej´┐Ż w warto´┐Żciach przemijaj´┐Żcych: pieni´┐Żdze, kariera, wp´┐Żyw silnych osobowo´┐Żci...
Za to, ´┐Że ulegali´┐Żmy propagandzie ateistycznej...
Za tworzenie wizerunku Boga wed´┐Żug ´┐Żr´┐Żde´┐Ż przeciwnych Bogu i wed´┐Żug w´┐Żasnej wygody...
Za to, ´┐Że wstydzili´┐Żmy si´┐Ż wiary...
´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...

V. przepraszamy za przeciwstawianie si´┐Ż Bogu

Za to, ´┐Że odchodzili´┐Żmy od Boga i praktyk religijnych z powodu b´┐Ż´┐Żd´┐Żw duchowie´┐Żstwa...
Za to, ´┐Że nale´┐Żeli´┐Żmy do organizacji ateistycznych...
Za to, ´┐Że odst´┐Żpowali´┐Żmy od wiary katolickiej...
Za wyst´┐Żpienia z Ko´┐Żcio´┐Ża przez niep´┐Żacenie podatku ko´┐Żcielnego...
Za to, ´┐Że zapierali´┐Żmy si´┐Ż Boga...
Za to, ´┐Że zajmowali´┐Żmy w dyskusjach stanowisko przeciwne Bogu...
Za to, ´┐Że propagowali´┐Żmy pogl´┐Żdy przeciwne Ewangelii...
Za to, ´┐Że zwalczali´┐Żmy Boga...
Za to, ´┐Że poddawali´┐Żmy si´┐Ż rozpaczy...
Za to, ´┐Że doprowadzali´┐Żmy do zgorszenia...
Za brak wiary i niew´┐Ża´┐Żciw´┐Ż postaw´┐Ż os´┐Żb duchownych...
´┐Żpiew: Przepu´┐Ż´┐Ż Panie, przepu´┐Ż´┐Ż ludowi Twemu...
3 maja 2007

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Naj´┐Żwi´┐Żtszej Maryi Panny Kr´┐Żlowej Polski uczcili´┐Żmy uroczyst´┐Ż Eucharysti´┐Ż. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż i okoliczno´┐Żciowe kazanie wyg´┐Żosi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. Podkre´┐Żli´┐Ż w kazaniu nierozerwalny zwi´┐Żzek naszej wiary z szacunkiem do wszystkiego co polskie. Po mszy ´┐Żw. odby´┐Ża si´┐Ż tradycyjnie adoracja Naj´┐Żwi´┐Żtszego Sakramentu, na zako´┐Żczenie kt´┐Żrej, grupa wiernych spontanicznie zaintonowa´┐Ża historyczny hymn Rzeczpospolitej "Bogurodzica". We wsp´┐Żlnocie salezja´┐Żskiej go´┐Żci´┐Ż ks. Dariusz St´┐Żpkowski. Ks. Dariusz jest doktorem nauk pedagogicznych. Dyplom doktorski obroni´┐Ż na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje jako wyk´┐Żadowca na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardyna´┐Ża Stefana Wyszy´┐Żskiego w Warszawie.
2 maja 2007

Polsk´┐Ż Misj´┐Ż Katolick´┐Ż w Berlinie odwiedzi´┐Ża grupa m´┐Żodzie´┐Ży wraz ze swoimi opiekunami, w liczbie prawie 50 os´┐Żb, z Warszawy. M´┐Żodzie´┐Ż przyjecha´┐Ża, aby zwiedzi´┐Ż stolic´┐Ż Niemiec. W naszej Bazylice odprawili Msz´┐Ż ´┐Żw. Ks. Proboszcz zapozna´┐Ż go´┐Żci z histori´┐Ż ko´┐Żcio´┐Ża, z prac´┐Ż polskich salezjan´┐Żw w Misji oraz ze sprawami, zwi´┐Żzanymi z duszpasterstwem Polak´┐Żw w Niemczech, szczeg´┐Żlnie za´┐Ż w Berlinie. Opiekunem grupy by´┐Ż ks. Janusz Kuskowski, salezjanin, duszpasterz m´┐Żodzie´┐Ży przy parafii Naj´┐Żwi´┐Żtszego Serca Jezusowego w Warszawie, prowadzonej przez salezjan´┐Żw Inspektorii Warszawskiej.
29 kwietnia 2007

Pielgrzymka do Cz´┐ŻstochowyDrugi dzie´┐Ż pielgrzymki do Cz´┐Żstochowy. O godz. 8.45 pielgrzymi wzi´┐Żli udzia´┐Ż w Mszy ´┐Żw. przed Cudownym Obrazem Matki Bo´┐Żej Jasnog´┐Żrskiej, odprawionej w intencji dzi´┐Żkczynnej za Jubileusze. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż proboszcz ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski. Wsp´┐Żkoncelebrowa´┐Ż proboszcz parafii ´┐Żw. Bonifacego, ks. Ulrich Kozur. Msza ´┐Żw. sprawowana by´┐Ża po polsku i po niemiecku. Pielgrzymi mogli znale´┐Ż´┐Ż si´┐Ż najbli´┐Żej, jak jest to mo´┐Żliwe, Cudownego Obrazu Czarnej Madonny. Nast´┐Żpnie odm´┐Żwili wsp´┐Żlnotowy r´┐Żaniec przed Szczytem Jasnog´┐Żrskim. Po R´┐Ża´┐Żcu ka´┐Żdy mia´┐Ż czas do w´┐Żasnej dyspozycji. Ostatnim punktem wsp´┐Żlnotowego pielgrzymowania by´┐Ża Droga Krzy´┐Żowa na Wa´┐Żach jasnog´┐Żrskiego klasztoru. Po Drodze Krzy´┐Żowej ka´┐Żdy m´┐Żg´┐Ż po´┐Żegna´┐Ż si´┐Ż indywidualnie z Matk´┐Ż Bo´┐Ż´┐Ż. O godz. 16.00 pielgrzymi wyruszyli w drog´┐Ż powrotn´┐Ż. Do Berlina dotarli troch´┐Ż po godz. 23.00.
28 kwietnia 2007

Pierwszy dzie´┐Ż pielgrzymki Jubileuszowej do Cz´┐Żstochowy. Grupa pielgrzym´┐Żw ze wsp´┐Żlnoty niemieckiej parafii ´┐Żw. Bonifacego, kt´┐Żra ´┐Żwi´┐Żtuje w tym roku 100 lecie istnienia swojej parafii, oraz wsp´┐Żlnota polska z Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, ´┐Żwi´┐Żtuj´┐Żca 25 lecie istnienia Misji, uda´┐Ży si´┐Ż wsp´┐Żlnie do Cz´┐Żstochowy, aby podzi´┐Żkowa´┐Ż za Jubileusze. Pielgrzymi wyruszyli o godz. 6.30 rano, po wsp´┐Żlnej modlitwie w Bazylice ´┐Żw. Jana Chrzciciela. Do Cz´┐Żstochowy dotarli ok. godz. 15.00. O 16.00, w dw´┐Żch grupach j´┐Żzykowych, zwiedzili klasztor na Jasnej G´┐Żrze. Wieczorem wzi´┐Żli udzia´┐Ż w uroczystym Apelu Jasnog´┐Żrskim, prowadzonym z udzia´┐Żem uczestnik´┐Żw dorocznej pielgrzymki Akademik´┐Żw. Niekt´┐Żrzy z pielgrzym´┐Żw berli´┐Żskich wzi´┐Żli udzia´┐Ż w eucharystii sprawowanej na Szczycie Jasnej G´┐Żry, a potem w nocnym czuwaniu, prowadzonym w Bazylice.
26 kwietnia 2007

W PMK go´┐Żci´┐Ż ks. Andrzej Gody´┐Ż, salezjanin inspektorii wroc´┐Żawskiej, pracuj´┐Żcy w Poznaniu, redaktor naczelny miesi´┐Żcznika salezja´┐Żskiego w Polsce "Don Bosco" oraz sekretarz naczelny redakcji p. Ma´┐Żgorzata Tadrzak-Mazurek. Zainteresowani byli prac´┐Ż salezjan´┐Żw w Misji. Materia´┐Ż, jaki zebrali, zamierzaj´┐Ż umie´┐Żci´┐Ż w numerze czerwcowym Miesi´┐Żcznika. "Don Bosco" jest wsp´┐Żczesn´┐Ż, polsk´┐Ż wersj´┐Ż wydawanego przez Ks. Bosko Biuletynu Salezja´┐Żskiego. Nowa wersja liczy sobie prawie siedem lat. S´┐Żu´┐Ży ca´┐Żej, polskoj´┐Żzycznej, Rodzinie Salezja´┐Żskiej zar´┐Żwno w Polsce jak i poza jej granicami.
24-26 kwietnia 2007

Wsp´┐Żlnot´┐Ż salezjan´┐Żw pracuj´┐Żcych w PMK odwiedzi´┐Ż inspektor, prze´┐Żo´┐Żony prowincji warszawskiej salezjan´┐Żw, ks. Jan Niew´┐Żg´┐Żowski. By´┐Ża to wizytacja kanoniczna wsp´┐Żlnoty, przewidziana prawem zakonnym. Ks. Inspektor rozmawia´┐Ż z ka´┐Żdym ze wsp´┐Żbraci, zapozna´┐Ż si´┐Ż ze sprawami bie´┐Ż´┐Żcymi PMK, odprawi´┐Ż Msz´┐Ż ´┐Żw. dla wiernych (25 kwietnia). Spotka´┐Ż si´┐Ż z przewodnicz´┐Żcym Rady Parafialnej, p. Danielem Kaiserem, oraz z wice przewodnicz´┐Żcym p. Jerzym Seifertem. Ten ostatni zapozna´┐Ż Ks. Inspektora ze stanem spraw zwi´┐Żzanych z budow´┐Ż centrum im. Jana Paw´┐Ża II. Rozmawia´┐Ż tak´┐Że z innymi parafianami, kt´┐Żrzy sobie tego ´┐Życzyli. Ksi´┐Żdzu Inspektorowi towarzyszy´┐Ż ekonom inspektorialny, ks. Piotr Polkowski.
24 kwietnia 2007

"Podzi´┐Żkowanie dla Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci sk´┐Żada podzi´┐Żkowania za pomoc w przygotowaniu paczek ´┐Żwi´┐Żtecznych dla rodzin nieuleczalnie chorych dzieci obj´┐Żtych opiek´┐Ż naszego Hospicjum. Prezes Zarz´┐Żdu Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci. Szczecin, 30 marca 2007."
23 kwietnia 2007

Dzie´┐Ż Imienin ordynariusza archidiecezji berli´┐Żskiej ks. kard. Georga Sterzinskyego. Z tej okazji zosta´┐Żo zorganizowane w Nuncjaturze okoliczno´┐Żciowe spotkanie, w kt´┐Żrym wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż Ks. Proboszcz. Wierni Misji modlili si´┐Ż w intencji Solenizanta.
Tego samego dnia swoje imieniny ´┐Żwi´┐Żtowali dwaj ksi´┐Ża pracuj´┐Żcy w PMK: ks. Jerzy Barganowski i ks. Wojciech Majchrzak.
22 kwietnia 2007

Zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż Kurs Melchizedek. Ok. 60 os´┐Żb wzi´┐Żo udzia´┐Ż w Kursie, kt´┐Żry rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w czwartek 19 kwietnia wieczorem i trwa´┐Ż do niedzieli 22 kwietnia. Uczestnicy Kursu zaanimowali Eucharysti´┐Ż niedzieln´┐Ż o godz. 12.00. W ten spos´┐Żb zaprezentowali mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż ´┐Żywego zaanga´┐Żowania w prze´┐Życie najwa´┐Żniejszej modlitwy wiernych, jako jest Msza ´┐Żw. Kurs prowadzi´┐Ża Szko´┐Ża Nowej Ewangelizacji ´┐Żw. Paw´┐Ża z Kielc. Kurs mia´┐Ż jako cel wprowadzenie w liturgi´┐Ż jako spotkanie z Jezusem w znakach, w modlitw´┐Ż liturgiczn´┐Ż Ko´┐Żcio´┐Ża, oraz w prze´┐Żywanie i uczestniczenie w Eucharystii.

R´┐Żwnie´┐Ż w niedziel´┐Ż odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie Rady Parafialnej z wiernymi. Na spotkaniu obecny by´┐Ż Zarz´┐Żd Rady parafialnej oraz sze´┐Żciu innych Radc´┐Żw. Obecny by´┐Ż tak´┐Że Ks. Proboszcz. Na spotkanie przysz´┐Żo ok. 40 os´┐Żb. Spotkanie rozpocz´┐Żo si´┐Ż ok. 13.30, a zako´┐Żczy´┐Żo si´┐Ż ok. 16.30. By´┐Żo burzliwe...
21 kwietnia 2007

Kurs Melchizedek. Ponad 40 os´┐Żb bierze udzia´┐Ż w Kursie, kt´┐Żry rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w czwartek 19 kwietnia wieczorem i trwa´┐Ż b´┐Żdzie do niedzieli 22 kwietnia (zako´┐Żczy si´┐Ż ok. godz. 17.00). Spotkania odbywaj´┐Ż si´┐Ż w "Galerii pod Bazylik´┐Ż" Kurs prowadzi Szko´┐Ża Nowej Ewangelizacji ´┐Żw. Paw´┐Ża z Kielc. Kurs ten wprowadza: w liturgi´┐Ż jako spotkanie z Jezusem w znakach, w modlitw´┐Ż liturgiczn´┐Ż Ko´┐Żcio´┐Ża, oraz w prze´┐Żywanie i uczestniczenie w Eucharystii.
20 kwietnia 2007

Niespodziewana wizyta. Nasz´┐Ż Bazylik´┐Ż odwiedzi´┐Ża grupa m´┐Żodzie´┐Ży z Polski (ok. 50 os´┐Żb). Byli to liceali´┐Żci i gimnazjali´┐Żci z Salezja´┐Żskich Szk´┐Ż w ´┐Żodzi. Przyjechali ze swoimi opiekunami na trzy dni do Berlina. Odwiedzili Nuncjatur´┐Ż, gdzie go´┐Żci´┐Ż ich ks. Pra´┐Żat Marek Zalewski. Po wizycie w Ambasadzie Watyka´┐Żskiej odwiedzili Bazylik´┐Ż, gdzie mogli zapozna´┐Ż si´┐Ż z prac´┐Ż salezjan´┐Żw z Berlinie. Ks. Proboszcz opowiedzia´┐Ż o sprawach Misji, o ´┐Życiu Polak´┐Żw w stolicy Niemiec i o Jubileuszu 25-lecia, jaki Misja prze´┐Żywa w tym roku. M´┐Żodzie´┐Ży towarzyszyli nauczyciele oraz dwaj salezjanie: ks. Tomasz Zielonka (wychowanek PMK) i kl. Jacek Szewczyk, student pi´┐Żtego roku Wy´┐Ższego Seminarium duchownego w ´┐Żodzi.
19 kwietnia 2007

Druga rocznica pontyfikatu Ojca ´┐Żw. Benedykta XVI. Modlitw´┐Ż w intencji Nast´┐Żpcy ´┐Żw. Piotra na Stolicy ´┐Żwi´┐Żtej wyrazili´┐Żmy wdzi´┐Żczno´┐Ż´┐Ż za pasterk´┐Ż pos´┐Żug´┐Ż dla ca´┐Żego chrze´┐Żcija´┐Żskiego ´┐Żwiata, a tak´┐Że za szczeg´┐Żln´┐Ż mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż, jak´┐Ż obecny Ojciec ´┐Żw. okazywa´┐Ż i okazuje nadal osobie Jana Paw´┐Ża II, naszego Rodaka, a tak´┐Że do ca´┐Żego Narodu Polskiego. Szczeg´┐Żln´┐Ż form´┐Ż modlitwy by´┐Ża Msza ´┐Żw. odprawiona w naszej Misji w intencji Benedykta XVI. Z tej r´┐Żwnie´┐Ż okazji w Nuncjaturze Apostolskiej w Berlinie zosta´┐Żo zorganizowane spotkanie, w kt´┐Żrym wzi´┐Żo udzia´┐Ż ponad 300 zaproszonych go´┐Żci. W´┐Żr´┐Żd nich by´┐Ż m. in. minister finans´┐Żw Niemiec, Peer Steinbruck, kt´┐Żry zaprezentowa´┐Ż znaczek pocztowy, wydany przez poczt´┐Ż niemieck´┐Ż dla uczczenia 80. urodzin Ojca ´┐Żw. (16. kwietnia 2007). Obecny by´┐Ż tak´┐Że przewodnicz´┐Żcy Episkopatu Niemieckiego kard. Karl Lehmann. Polsk´┐Ż Misj´┐Ż reprezentowali ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski i ks. Marek Wyszomierski.
15 kwietnia 2007

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Mi´┐Żosierdzia Bo´┐Żego. Jan Pawe´┐Ż II, z Polski, z sanktuarium w ´┐Żagiewnikach, og´┐Żosi´┐Ż or´┐Żdzie o Mi´┐Żosierdziu Bo´┐Żym. Zapisana w Ewangelii Chrystusa nauka o Bogu Mi´┐Żosiernym zosta´┐Ża z moc´┐Ż przypomniana dzisiejszemu ´┐Żwiatu, kt´┐Żry tak bardzo mi´┐Żosierdzia potrzebuje. W naszej wsp´┐Żlnocie uroczy´┐Żcie ´┐Żwi´┐Żtowali´┐Żmy ten dzie´┐Ż. Szczeg´┐Żlnym spotkaniem, podkre´┐Żlaj´┐Żcym istotn´┐Ż my´┐Żl tego dnia, by´┐Żo nabo´┐Że´┐Żstwo do Bo´┐Żego Mi´┐Żosierdzia, odprawione w godzin´┐Ż ´┐Żmierci Chrystusa czyli o 15.00. Zaraz po nabo´┐Że´┐Żstwie zosta´┐Ża odprawiona Msza ´┐Żw., r´┐Żwnie´┐Ż dla uczczenia mi´┐Żosiernej Mi´┐Żo´┐Żci Chrystusa. S´┐Żowo Bo´┐Że g´┐Żosi´┐Ż tego dnia, i poprowadzi´┐Ż nabo´┐Że´┐Żstwo do Mi´┐Żosierdzia Bo´┐Żego, ks. Marek K´┐Żdzierski.
6 kwietnia 2007

Wielki Pi´┐Żtek. Pocz´┐Żtek Jubileuszowej Nowenny pierwszych pi´┐Żtk´┐Żw miesi´┐Żca. Nowenna rozpocz´┐Ża si´┐Ż nabo´┐Że´┐Żstwem wielkopi´┐Żtkowym i uroczyst´┐Ż adoracj´┐Ż krzy´┐Ża. Wszyscy obecni na nabo´┐Że´┐Żstwie, a zgromadzi´┐Żo si´┐Ż ok. tysi´┐Żca os´┐Żb, oddali pok´┐Żon krzy´┐Żowi, kt´┐Żry pozosta´┐Ż w Bazylice po procesji pokutnej katolik´┐Żw berli´┐Żskich. Ka´┐Żdy m´┐Żg´┐Ż przynajmniej na chwil´┐Ż pozosta´┐Ż sam na sam z krzy´┐Żem Chrystusa, odda´┐Ż mu pok´┐Żon, wyzna´┐Ż w ten spos´┐Żb swoje przywi´┐Żzanie do wiary, kt´┐Żrej znakiem jest krzy´┐Ż. Pierwszy pi´┐Żtek Jubileuszowej Nowenny by´┐Ż zatem ho´┐Żdem oddanym krzy´┐Żowi, kt´┐Żry jest znakiem naszej wiary. "Krzy´┐Żu ´┐Żwi´┐Żty nade wszystko?"!
5 kwietnia 2007

Wielki Czwartek. W uroczystej Mszy ´┐Żw. Wieczerzy Pa´┐Żskiej udzia´┐Ż wzi´┐Żli licznie zgromadzeni wierni naszej Misji. Msz´┐Ż ´┐Żw. sprawowali wszyscy ksi´┐Ża pracuj´┐Żcy aktualnie w Misji, a tak´┐Że ks. Pawe´┐Ż Libor i diak. Kamil Szko´┐Ża. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż proboszcz, ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski. Ks. Proboszcz og´┐Żosi´┐Ż przy tej okazji, ´┐Że 26 maja br. w Wy´┐Ższym Seminarium Duchownym w L´┐Żdzie n. Wart´┐Ż (inspektoria pilska salezjan´┐Żw) diak. Kamil otrzyma ´┐Żwi´┐Żcenia kap´┐Ża´┐Żskie. W tym roku przypada r´┐Żwnie´┐Ż Z´┐Żoty Jubileusz ´┐Żwi´┐Żce´┐Ż kap´┐Ża´┐Żskich ks. Jerzego Barganowskiego, kt´┐Żry pomaga w pracy duszpasterskiej w PMK.
4 kwietnia 2007

Zako´┐Żczy´┐Ży si´┐Ż Rekolekcje Wielkopostne. Na ka´┐Żdej Mszy ´┐Żw. tego dnia ks. Stanis´┐Żaw Szestowicki wyg´┐Żosi´┐Ż nauk´┐Ż na zako´┐Żczenie ´┐Żwicze´┐Ż duchowych dla naszej Wsp´┐Żlnoty. Udzieli´┐Ż rekolekcyjnego b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwa wszystkim zebranym wraz z udzieleniem odpustu zupe´┐Żnego, jaki mo´┐Że otrzyma´┐Ż ka´┐Żdy odprawiaj´┐Żc Rekolekcje.
3 kwietnia 2007

Do Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie zawiezione zosta´┐Ży paczki przygotowane przez naszych parafian. Podarowanych zosta´┐Żo ponad 140 paczek. Akcj´┐Ż pomocy dzieciom z ww. Hospicjum zorganizowa´┐Ża "Wsp´┐Żlnota modlitewna ´┐Żw. Bart´┐Żomieja".
2 kwietnia 2007

Druga rocznica ´┐Żmierci Ojca ´┐Żw. Jana Paw´┐Ża II. Z tej okazji zorganizowany zosta´┐Ż "Wiecz´┐Żr Papieski". W wieczorze udzia´┐Ż wzi´┐Żli: Anna Dymna, Anna Bednarska, Tadeusz Wo´┐Żniak i J´┐Żzef Skrzek z osobami towarzysz´┐Żcymi. Na spotkanie po´┐Żwi´┐Żcone Ojcu ´┐Żw. przyby´┐Żo ok. tysi´┐Żca wiernych. Spotkanie rozpocz´┐Żo si´┐Ż o godz. 20.00, a zako´┐Żczy´┐Żo w godzinie ´┐Żmierci Papie´┐Ża, czyli o 21.37, od´┐Żpiewaniem jednej z ulubionych pie´┐Żni Jana Paw´┐Ża II, "Czarnej Madonny". Wszyscy zebrani w Bazylice pozostali przez moment w ciszy, z zapalonymi ´┐Żwiecami, aby wspomnie´┐Ż chwil´┐Ż odej´┐Żcia Ojca ´┐Żw., Polaka. Po kilku chwilach ciszy spontanicznie zaintonowano Papiesk´┐Ż "Bark´┐Ż".
1 kwietnia 2007

W "Galerii pod Bazylik´┐Ż" otwarto "Wystaw´┐Ż Jubileuszow´┐Ż 25-lecia PMK w Berlinie". Wystaw´┐Ż tworz´┐Ż obrazy artyst´┐Żw, kt´┐Żrzy w ci´┐Żgu 25 lat istnienia Polskiej Misji w Berlinie organizowali swoje wystawy w Galerii przyparafialnej. S´┐Ż to: Krzy´┐Żaniak Grzegorz, Pospieszny Edmund, Remigia Litwinowicz Biskupska (S´┐Żowacja), Pavol Martynicky (S´┐Żowacja), Beata D´┐Żbska, ks. Tadeusz Furdyna, Stefan Dybowski, Jaros´┐Żaw Greczko (´┐Żp.), Wiktorian Miko´┐Żajec, Agnieszka Wierzbicka, Drobe Aliejus (Litwa), Autor Anonimowy. Uroczystego otwarcia dokona´┐Ża p. Anna Dymna. Kustoszem wystawy jest ks. Marek K´┐Żdzierski.
31 marca 2007

Rozpocz´┐Ży si´┐Ż Rekolekcje Wielkopostne w naszej Misji. Rekolekcje g´┐Żosi ks. Stanis´┐Żaw Szestowicki, prze´┐Żo´┐Żony wsp´┐Żlnoty zakonnej salezjan´┐Żw w Soko´┐Żowie Podlaskim i zarazem proboszcz parafii pw. ´┐Żw. Jana Bosko. Przyjecha´┐Ż tak´┐Że ks. Pawe´┐Ż Libor, kt´┐Żry g´┐Żosi´┐Ż Rekolekcje Adwentowe, a teraz b´┐Żdzie pomaga´┐Ż u nas w czasie Rekolekcji i w ci´┐Żgu Wielkiego tygodnia. Ks. Pawe´┐Ż przygotowuje si´┐Ż do pracy na misjach w Angoli.
25 marca 2007

Jubileuszowe spotkanie ma´┐Ż´┐Że´┐Żstw 25-lecia

Msza ´┐Żw. odprawiana w Bazylice o godz. 12.00 ofiarowana zosta´┐Ża za ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa, kt´┐Żre zosta´┐Ży zawarte w ci´┐Żgu ostatnich 25 lat i za ich rodziny. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż ks. Proboszcz. On te´┐Ż wyg´┐Żosi´┐Ż okoliczno´┐Żciowe kazanie, podkre´┐Żlaj´┐Żc, ´┐Że nawet w dzisiejszym, zlaicyzowanym ´┐Żwiecie, ´┐Żwi´┐Żto´┐Ż´┐Ż ma´┐Ż´┐Że´┐Żstw jest konieczna i jest mo´┐Żliwa. Zgromadzeni na Eucharystii ma´┐Ż´┐Żonkowie odnowili swoje przyrzeczenia, wypowiedziane kiedy´┐Ż przy zawieraniu ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa. Wszystkie ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa i rodziny wsp´┐Żlnoty Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie zosta´┐Ży zawierzone Mi´┐Żosiernemu Bogu. Na zako´┐Żczenie Mszy ´┐Żw. wsp´┐Żlnie od´┐Żpiewano jubileuszowe Te Deum.
Liturgi´┐Ż u´┐Żwietni´┐Ża swoim ´┐Żpiewem schola "Maranatha" oraz ´┐Żpiewacy operowi p. Picz. Po Mszy ´┐Żw., wielu z uczestnik´┐Żw jubileuszowej modlitwy w intencji ma´┐Ż´┐Że´┐Żstw, spotka´┐Żo si´┐Ż na braterskiej agapie w "Galerii pod Bazylik´┐Ż".

Akt Zawierzenia ma´┐Ż´┐Że´┐Żstw i rodzin Bogu Mi´┐Żosiernemu
25-lecie Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie

Bo´┐Że Wszechmog´┐Żcy, nasz Stw´┐Żrco i Odkupicielu! Nasz Mi´┐Żosierny Panie! Wdzi´┐Żczni za dar 25 lat istnienia Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, stajemy przed Tob´┐Ż, my ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa 25-lecia, wraz z naszymi rodzinami, aby wyrazi´┐Ż uwielbienie i wdzi´┐Żczno´┐Ż´┐Ż za dar ´┐Życia ma´┐Ż´┐Że´┐Żskiego i rodzinnego. Da´┐Że´┐Ż nam ´┐Życie, da´┐Że´┐Ż nam wiar´┐Ż, da´┐Że´┐Ż nam swoj´┐Ż Ewangeli´┐Ż, wed´┐Żug kt´┐Żrej mo´┐Żemy uk´┐Żada´┐Ż nasze ludzkie sprawy. Umocnieni ´┐Żask´┐Ż Jubileuszu naszej Wsp´┐Żlnoty stajemy przed Tob´┐Ż, aby zawierzy´┐Ż Ci siebie, nasze rodziny, nasze codzienne troski. Wszystko w naszym ´┐Życiu niech dzieje si´┐Ż tak, jak Ty tego pragniesz. Oddajemy Tobie, Mi´┐Żosiernemu Bogu, rado´┐Żci, sukcesy, wszelkie dobro duchowe i materialne. W mi´┐Żosiernym Twoim sercu pragniemy zamkn´┐Ż´┐Ż nasz´┐Ż przysz´┐Żo´┐Ż´┐Ż. B´┐Żdziemy starali si´┐Ż tak ´┐Ży´┐Ż, aby spotka´┐Ż si´┐Ż z Tob´┐Ż w wieczno´┐Żci.

Oddajemy Twojej opiece naszych rodzic´┐Żw, kt´┐Żrzy nauczyli nas wiary w Ciebie, pomogli znale´┐Ż´┐Ż w ´┐Życiu w´┐Ża´┐Żciw´┐Ż drog´┐Ż i teraz s´┐Ż obok nas, czy dos´┐Żownie pielgrzymuj´┐Żc z nami na ziemi, czy pomagaj´┐Ż nam modlitw´┐Ż z nieba. Oddajemy Twojej opiece nasze dzieci. Niech staj´┐Ż si´┐Ż dobrymi chrze´┐Żcijanami i uczciwymi obywatelami ´┐Żwiata, w kt´┐Żrym b´┐Żd´┐Ż ´┐Ży´┐Ż i pracowa´┐Ż. Oddajemy Tobie nasze ´┐Życie duchowe, prac´┐Ż zawodow´┐Ż i nawet najmniejsze sprawy, z kt´┐Żrych sk´┐Żada si´┐Ż nasza codzienno´┐Ż´┐Ż.

Nie zapominamy o wszystkich rodzinach naszej Polskiej wsp´┐Żlnoty w Berlinie. Ka´┐Żd´┐Ż z nich zawierzamy Tobie. Niech wszystkie pozostan´┐Ż wierne Tobie, Bogu Jednemu, niech pozostan´┐Ż zawsze katolickie i ´┐Żwi´┐Żte. Pomagaj nam, Bo´┐Że, aby´┐Żmy zawsze pozostali wierni Tobie i Twojej Ewangelii.
20 marca 2007

W Bazylice odby´┐Ż si´┐Ż koncert na gitar´┐Ż klasyczn´┐Ż. Wyst´┐Żpi´┐Ża ´┐Żwiatowej s´┐Żawy artystka z Paragwaju, Maria Luz Bobadilla. Wykona´┐Ża utwory muzyki klasycznej. Najwi´┐Żcej jednak by´┐Żo muzyki po´┐Żudniowoameryka´┐Żskiej, a w´┐Żr´┐Żd tej muzyki z kraju Artystki, z Paragwaju. Koncert trwa´┐Ż ponad godzin´┐Ż. Dodatkowo, ponad p´┐Ż godziny, Maria Luz gra´┐Ża, bisuj´┐Żc na pro´┐Żb´┐Ż publiczno´┐Żci. Berlin znalaz´┐Ż si´┐Ż na trasie artystki w tournee, jakie odbywa ona po krajach Europy. W Niemczech wyst´┐Żpi´┐Ża wcze´┐Żniej w Hamburgu i w Monachium.

Pod nast´┐Żpuj´┐Żcymi adresami internetowymi mo´┐Żna znale´┐Ż´┐Ż materia´┐Ż o Marii Luz Bobadilla:

www.luzmariabobadilla.com.py/inicio.htm
www.prestigeagency.com/bobadilla.htm
www.youtube.com/watch?v=jfSebIR1Iyw

Oto niekt´┐Żre opinie o Artystce:


Luz Maria Bobadilla
Having been distinguished by the London magazine "Classical Guitar" as the owner of an extraordinary and impetuous interpretation", Luz Maria Bobadilla has been invited to more than 27 International Guitar Festivals as a member of jury, interpreter and teacher. She has taken the Paraguayan guitar to stages such as "Teatro Col´┐Żn" in Buenos Aires, "Academy of Music" in Moscow, The Opera Theatre in Cairo, the "Metropolitan Center" of Miami, The "Royal Bolivar Festival Hall" of London, "Auditorio Nacional" of Madrid and others in more than´┐Ż 34 countries in America and Europe.
As an ambassador of the Paraguayan guitar, she has been invited as a soloist at the prestigious concert that is held to honor the visit of the King of Spain in Paraguay.
Through her art she has been distinguished as "Distinguished Visitor and Guest of Honor" in the United States, Cuba and Venezuela .
In the year 2000 she received the Golden medal at the National Conservatory of music as "Outstanding Teacher"
In 2003 she was honored as "Hija Dilecta de la Ciudad de Asuncion" by the Asuncion City Hall, and in May she received The Golden medal for Excellence as International Artist of the Year" by the International Biografical Center in Cambridge, England. All of these prizes can be seen in the Centro Cultural El Cabildo, of the Senate of the Republic of Paraguay.
She has recorded the following Cd´┐Żs "Guitarra Cl´┐Żsica en concierto" "The Best of Agust´┐Żn Barrios" "Luz´┐Ż and the guitar" "Paraguay´┐Ż with cuore´┐Ż d´┐ŻItalia" together with harp master Nicol´┐Żs Caballero and´┐Ż "Retratos´┐Ż de´┐Ż Am´┐Żrica" together with the´┐Ż chamber orquestra of ´┐ŻSao Paulo.
In January, 2005, she performed the world premiere of the Mosaico Mediterr´┐Żneo ´┐Ż´┐Żby Spanish composer Alejandro Vivas, as soloist with the Chamartin Symphonic´┐Ż Orchestra ´┐Żin the Spanish National Auditorium.
18 marca 2007

W czasie Mszy ´┐Żwi´┐Żtych w Bazylice wyst´┐Żpi´┐Ż ch´┐Żr "Cavatina" z gimnazjum im. Jana Paw´┐Ża II w Maszewie k. Szczecina. Ch´┐Żr, licz´┐Żcy 40 os´┐Żb, wykona´┐Ż pie´┐Żni religijne o tematyce po´┐Żwi´┐Żconej patronowi swojej szko´┐Ży Ojcu ´┐Żw. Janowi Paw´┐Żowi II. Duchowym opiekunem ch´┐Żru jest wikariusz parafii w Maszewie ks. Pawe´┐Ż P´┐Żaczek. Podczas Mszy ´┐Żw. w j´┐Żzyku polskim na Weddingu wyst´┐Żpi´┐Ż nasz ch´┐Żr "Auxilium" ze Spandau. Ch´┐Żr wykona´┐Ż pi´┐Żkne polskie pie´┐Żni wielkopostne.
6 marca 2007

Tego dnia przypada 19. rocznica ´┐Żmierci ks. Jana La´┐Żkiewicza, pierwszego proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. We wsp´┐Żlnocie parafialnej modlili´┐Żmy si´┐Ż za ks. Jana. W jego intencji zosta´┐Ża odprawiona Msza ´┐Żw. Ks. Jan La´┐Żkiewicz po powrocie z Berlina pracowa´┐Ż w ´┐Żodzi, gdzie zmar´┐Ż 6 marca 1988 r.
4 marca 2007

W PMK go´┐Żci´┐Ż ks. Marek Piotrowski, proboszcz z Za´┐Żomia. Odprawi´┐Ż Msz´┐Ż ´┐Żw. w intencji os´┐Żb, kt´┐Żre przygotowa´┐Ży paczki na Bo´┐Że Narodzenie dla dzieci z biednych rodzin z Za´┐Żomia i Skolwina. Paczek zebrano ponad 400. Ogromn´┐Ż prac´┐Ż przy organizowaniu paczek i ich transporcie do adresat´┐Żw wykonali cz´┐Żonkowie wsp´┐Żlnoty ´┐Żw. Bart´┐Żomieja, dzia´┐Żaj´┐Żcej przy naszej parafii.

W tym dniu, z polecenie berli´┐Żskiej Kurii Biskupiej, liczono wiernych uczestnicz´┐Żcych we Mszach ´┐Żw. W Mszach ´┐Żw. odprawianych w j´┐Żzyku polskim w ko´┐Żcio´┐Żach Berlina: Bazylika, Spandau, Wedding i Karlhorst, wzi´┐Żo udzia´┐Ż 4190 os´┐Żb.

Bazylika - 2855
Spandau - 635
Wedding - 572
Karlshorst - 12826 lutego 2007

W PMK go´┐Żci´┐Ż ks. Jan Pytlik, salezjanin, misjonarz z Peru. Przyjecha´┐Ż do Niemiec, aby spotka´┐Ż si´┐Ż z dobrodziejami swojej peruwia´┐Żskiej misji, kt´┐Żrzy od 25 lat wspomagaj´┐Ż materialnie jego prac´┐Ż. Ks. Misjonarz zwiedzi´┐Ż Berlin, zapozna´┐Ż si´┐Ż z prac´┐Ż naszej Misji, spotka´┐Ż si´┐Ż ze wsp´┐Żlnot´┐Ż salezjan´┐Żw pracuj´┐Żcych w Berlinie. Przed spotkaniami w Niemczech uda´┐Ż si´┐Ż z kr´┐Żtk´┐Ż wizyt´┐Ż do Polski, aby spotka´┐Ż tam ´┐Żyj´┐Żc´┐Ż jeszcze swoj´┐Ż Mam´┐Ż. Ks. Jan pracuje w Peru ju´┐Ż od 35 lat.
21 lutego 2007

´┐Żroda Popielcowa - w Bazylice Msze ´┐Żw. odprawiane by´┐Ży wed´┐Żug rozk´┐Żadu niedzielnego. Ju´┐Ż w mszach ´┐Żw. o godz. 10.15 i 12.00 wzi´┐Żo udzia´┐Ż, mimo dnia normalnej pracy, wielu parafian. O godz. 16.00 odprawiona zosta´┐Ża Msza ´┐Żw. dla dzieci, na kt´┐Żr´┐Ż przysz´┐Żo kilkuset najm´┐Żodszych naszych parafian i ich rodzic´┐Żw lub opiekun´┐Żw. Najwi´┐Żcej wiernych naszej Misji wzi´┐Żo jednak udzia´┐Ż w Mszy ´┐Żw. o godz. 18.00. Liczba uczestnik´┐Żw tej Eucharystii si´┐Żga´┐Ża nawet 1000 os´┐Żb. Podczas ka´┐Żdej Mszy ´┐Żw. odby´┐Ż si´┐Ż obrz´┐Żd posypania g´┐Ż´┐Żw wiernych popio´┐Żem. Kazania na Mszach ´┐Żw. g´┐Żosi´┐Ż proboszcz, ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski. R´┐Żwnie´┐Ż w ko´┐Żciele na Spandau odprawiona zosta´┐Ża Msza ´┐Żw. z obrz´┐Żdem posypania g´┐Ż´┐Żw popio´┐Żem. Msz´┐Ż ´┐Żw. sprawowa´┐Ż i kazanie wyg´┐Żosi´┐Ż ks. Wojciech Majchrzak, a pos´┐Żug´┐Ż spowiedzi s´┐Żu´┐Ży´┐Ż ks. Jerzy Barganowski.
18 lutego 2007

Wsp´┐Żlnota modlitewna ´┐Żw. Bart´┐Żomieja zorganizowa´┐Ża zbi´┐Żrk´┐Ż na rzecz terapii dw´┐Żjki chorych polskich dzieci. W "Galerii" parafialnej zorganizowano pocz´┐Żstunek: ciasto w´┐Żasnego wypieku, kawa, herbata. Parafianie uczestnicz´┐Żcy w spotkaniu, jakie odbywa´┐Żo si´┐Ż po ka´┐Żdej Mszy ´┐Żw., sk´┐Żadali ofiary z przeznaczeniem na ww. terapi´┐Ż chorych dzieci. Ze sk´┐Żadek uzbierano ponad 1500 Euro. Kwota w ca´┐Żo´┐Żci zosta´┐Ża przeznaczona na cel, w jakim zosta´┐Ża zorganizowana.
Adopcja Serca

W imieniu Siostry Franciszki Taul - Boromeuszki (kt´┐Żra odwiedzila nasza Misje w 2001 roku i wiele lat pracowala w Zambii) pragne pozdrowic wszystkich zainteresowanych "duchowa adopcja" dzieci zambijskich.

Siostra Franciszka "rozprzestrzeniala" dzielo adopcji serca w Polsce, gdzie aktualnie pracuje. Droga internetowa nawiazuja sie nowe kontakty. W ten spos´┐Żb "doswiadczeni rodzice" moga udzielac porad i wymieniac mysli - a szczeg´┐Żlnie dawac swiadectwo "nowym matkom i ojcom".

Z listu siostry Franciszki wynika, ze jedna z matek (sama ma 3 dzieci), pani Agnieszka Krok prosi wszystkich zainteresowanych wymiana doswiadczen "duchowej adopcji" o kontakt.

Agnieszka Krok
ul. Sienkiewicza 2
44-335 Jastrzebie
agnieszka7600@poczta.onet.pl
Zaprasza ona takze na strone internetowa:
www.adopcjaserca.pl

Ze swej strony prosze "Berlinskich Rodzic´┐Żw" o wsparcie tej prosby.

Z powazaniem
Celina Sawicka

P.S. Jednoczesnie podaje aktualne adresy siostry J´┐Żzefy Slabej z Zambii i siostry Franciszki Taul:

Sr. J´┐Żzefa Slaba
St. Luke´┐Żs Mission
Hospital
MPANSHYA
P.O. Box 32 789 Lusaka
Zambia - Centr. Africa
Sr. Franciszka Taul
ul. K. Miarki 40
41-502 Chorz´┐Żw13-15 lutego 2007

W PMK go´┐Żcil bp Tadeusz Pikus, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. W drodze do Wittenbergii, na spotkanie ekumeniczne, zatrzymal sie w PMK. Zwiedzil Berlin, w kt´┐Żrym byl po raz pierwszy. 14 lutego odprawil dla wsp´┐Żlnoty parafialnej Msze ´┐Żw. Mieszkal we wsp´┐Żlnocie salezjanskiej. 15 lutego udal sie na spotkanie w Wittenbergii.
11 lutego 2007

W niedziel´┐Ż 11 lutego br., po Mszy ´┐Żw. o godz. 12.00, cz´┐Żonkowie Rady Parafialnej zorganizowali spotkanie z parafianami, jak to przewiduje Statut Rady. W spotkaniu uczestniczy´┐Żo ok. 50 os´┐Żb. Rad´┐Ż reprezentowali: Daniel Kaiser (przewodnicz´┐Żcy), Marek Borsuk (cz´┐Żonek zarz´┐Żdu) i ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski (proboszcz); udzia´┐Ż w spotkaniu wzi´┐Ż´┐Ż tak´┐Że jeden z cz´┐Żonk´┐Żw Rady, p. Krzysztof Walotka. Spotkanie rozpocz´┐Żo si´┐Ż od przedstawienia propozycji obchod´┐Żw roku jubileuszowego Polskiej Misji Katolickiej. Nast´┐Żpnie dyskusja dotyczy´┐Ża spraw gospodarczych, a szczeg´┐Żlnie budowy Centrum im. Jana Paw´┐Ża II przy naszej Bazylice. Kolejnym zagadnieniem, by´┐Ża sprawa zmiany na funkcji proboszcza, jaka dokona´┐Ża si´┐Ż 1 pa´┐Żdziernika 2006 r. Ten ostatni temat zabra´┐Ż najwi´┐Żcej czasu. Spotkanie musia´┐Żo zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż dlatego, ´┐Że o godz. 16.00 rozpoczyna´┐Ża si´┐Ż Msza ´┐Żw. dla dzieci. Burzliwa dyskusja zebranych przeszkadza´┐Żaby sprawowanej liturgii.
31 stycznia 2007

Wsp´┐Żlnote salezjan´┐Żw pracujacych w PMK odwiedzil Rzecznik Praw Obywatelskich RP, p. Janusz Kochanowski. Zapoznal sie z warunkami pracy duszpasterskiej w Misji. Zwiedzil ko´┐Żci´┐Żl i jego obej´┐Żcie. Pytal o mozliwosci stworzenia przy PMK biura informacji dla Polak´┐Żw, kt´┐Żre pomagaloby naszym rodakom w odnalezieniu sie i dobrym funkcjonowaniu w berlinskich warunkach.
28 stycznia 2007

Uroczysto´┐Żc ´┐Żw. Jana Bosko, zalozyciela Zgromadzenia Salezjanskiego. Kazania w czasie Mszy ´┐Żw. glosil ks. Piotr Sosnowski, kierownik O´┐Żrodka mlodziezowo-powolaniowego "Emaus" inspektorii warszawskiej. Wieczorem odbyl sie koncert pod tytulem: "Wiecz´┐Żr Koledowy". Udzial wziely m. in. ch´┐Żr "Auxilium" ze Spandau, schola "Maranatha" z Bazyliki, arty´┐Żci Dutsche Oper oraz mlodzi arty´┐Żci z PMK. Gl´┐Żwnym organizatorem "Wieczoru Koled" byl p. Henryk ´┐Żurek; on tez calo´┐Żc prowadzil.
21 stycznia 2007

Wsp´┐Żlnota gromadz´┐Żca si´┐Ż na polskiej Mszy ´┐Żw. na Karlhorst zorganizowa´┐Ża spotkanie op´┐Żatkowe. Udzia´┐Ż w spotkaniu wzi´┐Żo ok. 60 os´┐Żb. Obecny by´┐Ż tak´┐Że ks. proboszcz Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski. Po wsp´┐Żlnej modlitwie ´┐Życzenia, jeszcze bo´┐Żonarodzeniowe, z´┐Żo´┐Ży´┐Ż zebranym Proboszcz, a nast´┐Żpnie po´┐Żamano si´┐Ż op´┐Żatkiem. W czasie braterskiego spotkania, jakie nast´┐Żpi´┐Żo potem nie zabrak´┐Żo polskich kol´┐Żd, patriotycznych pie´┐Żni i piosenek polskich, a tak´┐Że rozm´┐Żw na r´┐Żne wa´┐Żne dla zebranych tematy. Dzieci rodzin z Karlhorst przygotowa´┐Ży ma´┐Ży konkurs ´┐Żpiew´┐Żw polskich; ka´┐Żde z dzieci otrzyma´┐Żo za to ma´┐Ży, ale dla nich wa´┐Żny, upominek.
14 stycznia 2004

Ks. Proboszcz w czasie Mszy ´┐Żwietych w Bazylice przedstawil dane odno´┐Żnie do duszpasterstwa w Polskiej Misji Katolickiej za rok 2006. Oto niekt´┐Żre z nich:

Chrzty145
´┐Żluby11
Licencje29 (´┐Żluby odbyly sie w Polsce)
Nauki przedmalzenskie87 os´┐Żb
Wizyty u chorych164
Pogrzeby32
I Komunia ´┐Żw.124 osoby
Bierzmowanie138 os´┐Żb
Wakacje wsp´┐Żlnotowe117 os´┐Żb1 stycznia 2007

Minelo 25 lat od powolania do zycia Polskiego O´┐Żrodka Katolickiego w Berlinie, dzisiaj Polska Misja Katolicka. ´┐Żwczesny ordynariusz Berlina, bp Joachim Meissner wydal dekret powolujacy taki O´┐Żrodek dla Polak´┐Żw i wiernych jezyka polskiego mieszkajacych w stolicy Niemiec. W´┐Żr´┐Żd os´┐Żb, kt´┐Żre przyczynily sie do powstania O´┐Żrodka, sa m. in. ks. Konstanty Golawski, salezjanin z inspektorii warszawskiej, oraz p. Rita Gunter. Pierwszym proboszczem zostal ks. Jan La´┐Żkiewcz (zm. 6 marca 1988 r. w Lodzi).

Na Mszach ´┐Żwietych w Bazylice kazanie nt. Jubileuszu wyglosil proboszcz ks. Tadeusz Nieweglowski. Wsp´┐Żlnota zgromadzonych wiernych ´┐Żpiewala dziekczynne "Te Deum".

Rok 2007 bedzie dla Polskiej Misji w Berlinie Rokiem Jubileuszowym. Planowane s´┐Ż m. in.:

 • spotkanie malzenstw 25-lecia, 25 marca
 • pielgrzymka dziekczynna do Czarnej Madonny w Czestochowie, 28-29 kwietnia
 • koncert muzyki religijnej w Schauspielhause, 23 czerwca
 • wizyta ordynariusza Berlina kard. Georga Sterzynskiego, 26 sierpnia
 • wizyta Prymasa Polski kard. J´┐Żzefa Glempa, 22-23 wrze´┐Żnia.
 • Rok Jubileuszowy zakonczy sie 31 grudnia 2007 r.
***Archiwum - Aktualności i wydarzeń***

 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.