Nowenna do Žwiŕtego Jˇzefa
DEKALOG EMIGRACJI


Najlepszy mˇwca to ten, ktˇry mˇwi▒c - uczy, bawi i porusza dusze s│uchaczy.

Cyceron

  Wydarzenia


31 grudnia 2008

Ostatni dzie˝ roku 2008. Po mszy Âw. wieczornej odprawiono nabo┐e˝stwo dziŕkczynne przed wystawionym NajÂwiŕtszym Sakramentem. Poprowadzi│ je ks. Marek Wyszomierski. Zebrani w Bazylice wierni przepraszali Boga za niewiernoÂci pope│nione w ko˝cz▒cym siŕ roku, dziŕkowali za otrzymane │aski i polecali siŕ w opiekŕ Boga na Nowy Rok.
Pˇ╝nym wieczorem, o godz. 23.00, odprawiona zosta│a msza Âw. ze wspˇlnot▒ parafii niemieckiej p.w. Âw. Bonifacego. Mszy Âw. przewodniczy│ proboszcz parafii niemieckiej ks. Ulrich Kozur. Koncelebrowali ks. Pra│at Nacke z Nuncjatury i ks. Tadeusz Niewŕg│owski. Liczna by│a grupa wiernych Polskiej Misji. Modlono siŕ w jŕzyku niemieckim i polskim. Kazanie wyg│osili proboszczowie wspˇlnot.
Po mszy Âw. Âwiŕtowano przy lampce szampana i przy sylwestrowych fajerwerkach. Nie zabrak│o tak┐e weso│ych ta˝cˇw i radosnego przebywania razem.


Bo┐e Narodzenie, 2008 r.

Drodzy Parafianie!
Szanowni Czytelnicy internetowej strony Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie!

Pe│nych pokoju i radoÂci Žwi▒t Bo┐ego Narodzenia i pomyÂlnego Nowego Roku...


┐ycz▒ Wam

Proboszcz i Kap│ani pracuj▒cy w PMK29 grudnia 2008

OtrzymaliÂmy ┐yczenia z Ziemi Žwiŕtej:

Drogi Ksiŕ┐e Tadeuszu, Drodzy Ksiŕ┐a, Drodzy Parafianie Polacy w Berlinie, Drodzy Pielgrzymi, goÂcie naszego „Domu Pokoju” w pa╝dzierniku tego roku!
Z okazji Žwi▒t Narodzenia Pa˝skiego ┐yczymy Wam duchowego odrodzenia w Emmanuelu - pokoju serca i radoÂci ze spotykania Go w S│owie Pisma Âw. i w drugim cz│owieku - wiele, wiele b│ogos│awie˝stwa Bo┐ego w codziennej pracy w duszpasterstwie. Bˇg z nami, ktˇ┐ przeciwko nam!!! Na pasterce w Betlejem i w Grocie Jego Narodzenia modli│am siŕ we wszystkich waszych intencjach.
Nadal jeszcze lepimy stajenkŕ – sierociniec dla dzieci chrzeÂcija˝skich w Betlejem. Z uwagi na brak „siana” prace posuwaj▒ siŕ powoli, ale wykonywane s▒ solidnie. Prosimy o modlitwŕ w naszej intencji, a szczegˇlnie za dzieci w Betlejem, ktˇre cierpi▒ za winy nie pope│nione. Zawsze Wdziŕczne dzieci i siostry z Home of Peace z Jerozolimy i Betlejem. Sr. Raphaela.
PS. Za│▒czamy fotografie:
1-Nasze dzieci w przebraniu Âw. Rodziny,
2-„Stajenka”-sierociniec w Betlejem,
3-Miejsce narodzenia p. Jezusa,
4-Betlejemski Pan Jezus,
5-PrzejÂcie przez granicŕ.


28 grudnia 2008

Žwiŕto Žw. Rodziny: Jezusa, Maryi i Jˇzefa.
W czasie mszy Âw. odczytywany by│ List Pasterski biskupˇw polskich, mˇwi▒cy o wartoÂci rodziny. Biskupi polscy pisz▒ m.in.: „…z szacunkiem i wdziŕcznoÂci▒ pozdrawiamy wszystkie katolickie rodziny. Niech Bˇg b│ogos│awi matkom i ojcom, ktˇrzy zjednoczeni we wzajemnej i nierozerwalnej mi│oÂci wychowuj▒ swoje dzieci, traktuj▒c to jako ┐yciowe powo│anie. JesteÂcie piŕkni w Waszej Mi│oÂci.” (…) List pasterski Episkopatu Polski w ca│oÂci


23 grudnia 2008

OtrzymaliÂmy ┐yczenia Âwi▒teczne od misjonarza ks. Paw│a Libora z Angoli. Mi│a jest jego o nas pamiŕŠ…

„Kochani Âlŕ Wam najgorŕtsze ┐yczenia z Misji z Ndalatando w Angoli. Zdrowych Radosnych Žwi▒t Bo┐ego Narodzenia! Pawe│ Libor, sdb.


22 grudnia 2008

Dotar│ do nas album „25-lecie Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie”. Album przedstawia wydarzenia Roku Jubileuszowego naszej Misji i dziŕki temu bŕdzie dokumentem wyj▒tkowych prze┐yŠ naszej wspˇlnoty parafialnej.


21 grudzie˝ 2008

Liturgiczny Adwent zbli┐a siŕ ku ko˝cowi. Ju┐ mo┐emy zapytaŠ o to, co siŕ w ci▒gu tego czasu wydarzy│o. Co do tej pory sta│o siŕ z naszymi postanowieniami adwentowymi? W jakiej sytuacji zastanie nas Ten, ktˇry przyszed│ i ktˇry znowu przyjdzie? Aby pomˇc nam w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania, a jednoczeÂnie, aby w bezpoÂrednioÂci Žwi▒t Bo┐ego Narodzenia nie zagubiŠ siŕ wÂrˇd spraw nie maj▒cych nic wspˇlnego z przygotowaniem na przyjÂcie Pana, Bˇg skierowa│ do nas SúOWO, o wyj▒tkowej wymowie. S│owo, ktˇre ukazuje tak┐e nierozerwalny zwi▒zek Starego i Nowego Testamentu. Jeden prowadzi do drugiego. Jeden w drugim znajduje objaÂnienie i g│ŕbsze zrozumienie. Jeden nie mo┐e siŕ obyŠ bez drugiego. Stary Testament jest zapowiedzi▒, cieniem przysz│ych rzeczywistoÂci, ktˇre mia│y nadejŠ. Nowy Testament jest spe│nieniem, realizacj▒ zbawczego planu Bo┐ego, pe│ni▒ objawienia.Dzisiaj zako˝czyliÂmy wspˇlnotowe zbieranie podpisˇw pod akcj▒ „Pro Reli", ktˇra ma na celu wprowadzenie w szko│ach berli˝skich mo┐liwoÂci wyboru nauki religii jako przedmiotu obowi▒zkowego. Akcja jednak siŕ nie ko˝czy. Kto chcia│by z│o┐yŠ podpis, bo tego dotychczas nie zrobi│ lub nieco pˇ╝niej spe│ni│ wszystkie wymagane warunki (np. uko˝czy 18 lat), bŕdzie mˇg│ to zrobiŠ w zakrystii lub w biurze parafialnym. Czas sk│adania podpisˇw up│ywa 21 stycznia 2009 r.


20 grudnia 2008

Dary bo┐onarodzeniowe, paczki przygotowane przez naszych parafian dla dzieci w Polsce, pojecha│y do Adresatˇw. Zdjŕcia z przygotowania paczek do wywozu i wywˇz mo┐na obejrzeŠ w naszej Galerii zdjŕŠ

W Bazylice zosta│y ustawione bo┐onarodzeniowe choinki.

W naszej Misji zosta│o ochrzczone 150. dziecko w tym roku kalendarzowym. „Jubilat” otrzyma│ imiona Jan David.


17 grudnia 2008

Zako˝czy│y siŕ Rekolekcje Adwentowe. Ostatnim rekolekcyjnym spotkaniem by│a msza Âw. o godz. 18.00. Deo gratias!


14 grudnia 2008

Dzisiejsza niedziela, to pierwszy dzie˝ Adwentowych Rekolekcji.

W czasie mszy Âw. o godz. 10.15 i 12.00 Âpiewa│ chˇr „Krzemienieckie Barwy” z Krzemie˝ca na Ukrainie.Po mszy Âw. o godz. 16.00 dzieci obejrza│y bo┐onarodzeniowe „Jase│ka”. Zosta│y one przygotowane przez dzieci i m│odzie┐ naszej Misji pod kierunkiem p. Teresy Borsuk, przy udziale scholi „Marana Tha” pod kierunkiem p. Anny Kokowskiej-Weinstok. Za stronŕ techniczn▒ przedstawienia odpowiedzialny by│ ks. Marek Wyszomierski i jego ekipa.
Po „Jase│kach” do dzieci przyszed│ Âw. Miko│aj, a on jak zawsze z pustymi rŕkami nie przyszed│…Wiŕcej zdj੠w "Galerii zdjŕŠ"

Dzisiaj up│yn▒│ termin oddawania paczek bo┐onarodzeniowych dla dzieci z domˇw dziecka w Polsce. W tygodniu prezenty zostan▒ odwiezione do Adresatˇw.

13 grudnia 2008

Msz▒ Âw. o godz. 18.00 rozpoczŕ│y siŕ Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje g│osi ks. dr Dariusz Koz│owski, rektor Wy┐szego Seminarium Duchownego salezjanˇw w úodzi.

W sanktuarium Matki Bo┐ej TrzykroŠ Przedziwnej na Frohnau odby│o siŕ comiesiŕczne skupienie cz│onkˇw Ruchu Rodzin Szensztackich. Spotkaniu przewodniczy│ opiekun wspˇlnoty Ks. Wojciech Majchrzak. Zgromadzi│o siŕ ok. 40 osˇb.

Spotkali siŕ tak┐e uczestnicy pielgrzymki do Ziemi Âw., jaka odby│a siŕ w pa╝dzierniku tego roku. To spotkanie odby│o siŕ przy Bazylice. Obecnych by│o ok. 50 osˇb.


Odby│a siŕ prˇba generalna „Jase│ek”.
12 grudnia 2008

Ks. Proboszcz wzi▒│ udzia│ w spotkaniu op│atkowym, jakie odby│o siŕ w „Czerwonym” Ratuszu. Udzia│ w spotkaniu wziŕ│o ok. 200 osˇb; zarˇwno Polakˇw jak i Niemcˇw. Op│atek zosta│ zorganizowany przez Stowarzyszenie „Nike”, prowadzone przez nasz▒ parafiankŕ p. Lucynŕ Krˇlikowsk▒.


11 grudnia 2008

W naszej Misji goÂci│ ks. Sami A. Danka z Iraku. Ks. Sami jest ksiŕdzem KoÂcio│a Chaldejskiego, pozostaj▒cego w │▒cznoÂci ze Stolic▒ Apostolsk▒. Nasz GoŠ pracowa│ dotychczas w Bagdadzie. Kilka miesiŕcy temu podj▒│ pracŕ proboszcza we wspˇlnocie Chaldejczykˇw w Essen, w Niemczech.


PREZENTY BO»ONARODZENIOWE DLA POTRZEBUJíCYCH DZIECI I MúODZIE»Y Z POLSKI

Ju┐ niebawem rozpocznie siŕ czas Adwentu, naszego przygotowania siŕ do Žwi▒t Bo┐ego Narodzenia. W tym roku, po raz kolejny jesteÂmy zaproszeni do wziŕcia udzia│u w obdarowaniu prezentami dzieci i m│odzie┐y z ubogich rodzin, Domu Dziecka w Mostach (wojewˇdztwo Zachodnio-Pomorskie), parafii pw. Âw. Dominika w Szczecinie oraz dzieci ze Âwietlicy Ârodowiskowej Âw. Weroniki prowadzonej przez Wspˇlnotŕ Siˇstr Uczennic Krzy┐a w Szczecinie. Mo┐emy ofiarowaŠ im dar naszego serca. Przy bocznym o│tarzu stoi choinka z serduszkami, na ktˇrych znajduj▒ siŕ podstawowe informacje o dzieciach, ktˇrym chcemy sprawiŠ radoŠ. Dyrektor Domu Dziecka w Mostach p. Grzegorz Bachorz prosi o pomoc w wyposa┐eniu dzieci w nastŕpuj▒ce, nieu┐ywane rzeczy:
bieliznŕ osobist▒, skarpetki, rajstopy, adidasy, kapcie, klapki k▒pielowe oraz kosmetyki (kremy, perfumy, dezodoranty) i Ârodki czystoÂci (myde│ka k▒pielowe, balsamy, pasty do zŕbˇw, szampony i od┐ywki do w│osˇw), szczoteczki do zŕbˇw, grzebienie, szczotki do w│osˇw, kosmetyczki, no┐yczki i pilniczki do paznokci.

Ostateczny termin oddania czytelnie podpisanych prezentˇw (wraz z miejscowoÂci▒) dla dzieci i m│odzie┐y to 14 grudnia. Ofiarodawcom sk│adamy serdeczne podziŕkowania10 grudnia 2008

Odby│a siŕ kolejna prˇba "Jase│ek". Przygotowuj▒ je dzieci i m│odzie┐ naszej parafii pod bacznym okiem p. Teresy Borsuk i z udzia│em scholi "Marana Tha", pod kierunkiem p. Anny Kokowskiej-Weinstok. "Jase│ka" zaprezentowane zostan▒ naszym najm│odszym parafianom w niedzielŕ po mszy Âw. o godz. 16.00. Po "Jase│kach" przyjdzie do dzieci Âw. Miko│aj.


9 grudnia 2008

Odby│a siŕ spowied╝ adwentowa dla Polakˇw w koÂciele St. Martin w dzielnicy Markisches Viertel. Spowiada│ Ks. Proboszcz.


8 grudnia 2008

UroczystoŠ Niepokalanego Poczŕcia NajÂw. Maryi Panny. O godz. 18.00, w katedrze Âw. Jadwigi, odby│a siŕ msza Âw. dla misji obcojŕzycznych. Mszy Âw. przewodniczy│ biskup pomocniczy archidiecezji berli˝skiej Wofgang Weider. Polsk▒ Misjŕ reprezentowa│ Ks. Proboszcz, ktˇry wspˇ│koncelebrowa│ mszŕ Âw. Jedno z wezwa˝ modlitwy wiernych czytane by│o po polsku; lektorem by│ p. Robert Romanowski.

Apel Jasnogˇrski ma 55 lat. Dzi mija 55. rocznica Apelu Jasnogˇrskiego. Apel jest wieczorn▒ modlitw▒ kierowan▒ do Maryi, Krˇlowej Polski w intencji KoÂcio│a i Ojczyzny. Jako odrŕbne nabo┐e˝stwo maryjne sprawowane o godz. 21.00 zosta│o po raz pierwszy odprawione 8 grudnia 1953 r. z proÂb▒ o uwolnienie internowanego wˇwczas prymasa Polski kard. Stefana Wyszy˝skiego. Zachŕtŕ do modlitwy apelowej skierowa│ do jasnogˇrskich pielgrzymˇw ˇwczesny przeor klasztoru o. Jerzy Tomzi˝ski.


7 grudnia 2008

Druga niedziela Adwentu. „Przygotujcie drogŕ Panu, prostujcie dla Niego Âcie┐ki” (Mk 1,3). Co to oznacza? Mamy byŠ przygotowani na przyjÂcie Mesjasza. Mamy natychmiast rozpocz▒Š przygotowania. To wszystko. Oto jest nasze najwa┐niejsze adwentowe i ┐yciowe zadanie. To od nas zale┐y, czy rzeczywiÂcie wejdziemy na drogŕ Jezusa. Potrzebna jest decyzja o nawrˇceniu (Mk 1,5).

Po mszy Âw. o godz. 12.00 spotka│a siŕ wspˇlnota »ywego Rˇ┐a˝ca. Spotkanie prowadzi│a p. Carmen Landowski, zelatorka wspˇlnoty. Cz│onkowie Rodziny Rˇ┐a˝cowej modliŠ siŕ bŕd▒ w miesi▒cu grudniu w nastŕpuj▒cych intencjach: o ochronŕ ┐ycia poczŕtego, w intencji ma│┐e˝stw, o dobre owoce duchowe rekolekcji adwentowych, w intencji pozytywnego zako˝czenia akcji Pro Reli, o zdrowie dla chorych.

Zako˝czy│ siŕ Kurs „Filip”. Ewangelizowali: Gabriela Andruszczenko, Ewelina úakomiec, Dominika Urbatzka, Krzysztof Malinowski, Jaros│aw Krasowski, Ryszard Porzy˝ski oraz ks. Marek Kŕdzierski.

GoÂciliÂmy dzisiaj zespˇ│ muzyki liturgicznej „Oratorium” z Bydgoszczy. Zespˇ│ animowa│ liturgiŕ wszystkich mszy Âw.


6 grudnia 2008

Drugi dzie˝ Kursu „Filip”.

Po mszy Âw. wieczornej, jak w pierwsz▒ sobotŕ ka┐dego miesi▒ca, odby│o siŕ nabo┐e˝stwo „Czuwanie Fatimskie”. Poprowadzi│ je ks. Wojciech Majchrzak.


5 grudnia 2008

W czasie liturgii wieczornej mszy Âw. szeÂcioro "Oazowiczˇw" otrzyma│o Drogowskazy Nowego Cz│owieka - g│ˇwne zasady ┐ycia Wspˇlnot Ruchu Žwiat│o - »ycie. Pe│ny tekst Drogowskazˇw znajduje siŕ poni┐ej (nale┐y rozwin▒Š tekst).

Pokaż/ukryj resztę artykułu


Rozpocz▒│ siŕ Kurs „Filip”. Do udzia│u w nim zg│osi│o siŕ 17 osˇb. Kurs prowadz▒ animatorzy naszej parafialnej wspˇlnoty Âw. Bart│omieja.
4 grudnia 2008

Dotar│a do nas z Rzymu radosna wiadomoŠ, ┐e konkurs na Âwiatowe logo obchodˇw 150. rocznicy Zgromadzenia Salezja˝skiego (rocznica przypada w 2009 r.) wygra│ nasz parafianin p. Wiktorian Mikolajetz. Pan Mikolajetz jest te┐ autorem logo naszej Misji. Gratulujemy! Wiŕcej informacji o konkursie i logo mo┐na znale╝Š w artykule, ktˇry zamieszczony jest poni┐ej… (Nale┐y rozwin▒Š tekst)

Pokaż/ukryj resztę artykułu


Odby│o siŕ kolejne spotkanie dla kantorˇw i lektorˇw w ramach kursu przygotowuj▒cego do pe│nienia tej funkcji w naszej Misji. G│ˇwnym tematem spotkania by│ „Rok Liturgiczny”. Na ten temat mˇwi│ do uczestnikˇw Kursu ks. Marek Kŕdzierski.
3 grudnia 2008

Kap│ani, pracuj▒cy w naszej Misji, spotkali siŕ ze swoimi wspˇ│braŠmi, pracuj▒cymi w innych miejscach Berlina. S▒ to salezjanie-Niemcy. Tworz▒ z nimi jedn▒ wspˇlnotŕ zakonn▒. Spotkanie odby│o siŕ w OÂrodku M│odzie┐owym na Marzahn. Prze│o┐onym berli˝skiej wspˇlnoty salezjanˇw jest ks. Ulrich Schrapp.


2 grudnia 2008

Zabawki, jakie parafianie ofiarowali dla dzieci z Erytrei, zosta│y posegregowane i odpowiednio zapakowane. Jutro zostan▒ przewiezione na miejsce, z ktˇrego z kolei przetransportowane zostan▒ na statek. Maj▒ dotrzeŠ do Adresatˇw jeszcze przed Âwiŕtami Bo┐ego Narodzenia. Pomiŕdzy fundacj▒ „Hammer”, ktˇra organizuje zbiˇrkŕ zabawek dla dzieci z Erytrei, a Misj▒ poÂredniczy│a nasza parafianka, p. Joanna Chapelar. Oto jak wyrazi│a swoj▒ radoŠ z daru z│o┐onego przez parafian PMK:
„Nie wiem, jak mam wyraziŠ wdziŕcznoŠ za wszelk▒ pomoc w zorganizowaniu zbiorki zabawek, ksiŕ┐e Tadeuszu. Mile jestem zaskoczona reakcj▒ parafian. Szczegˇlnie, ┐e akcja wzbudzi│a tyle radoÂci u wielu, po prostu z niesienia pomocy innym. To naprawdŕ takie piŕkne uczucie-niech Bˇg to wszystkim wynagrodzi!”1 grudnia 2008

Przed kilkoma dniami zosta│a doko˝czona budowa podjazdu dla „wˇzkowiczˇw”. Podjazd znajduje siŕ od po│udniowej strony; przy bocznym wejÂciu do bazyliki. Zapraszamy do korzystania z niego, tych ktˇrzy tego potrzebuj▒!


30 listopada 2008

RozpoczŕliÂmy nowy rok liturgiczny. Z pozoru nic siŕ nie zmieni. A jednak. Fioletem ornatu, stroikiem z czterema Âwiecami zaznacza siŕ zmiana; ona nam przypomina o wejÂciu KoÂcio│a w nowy czas. Czas │aski. Adwent. Czas radosnego oczekiwania na przyjÂcie Pana. Jest to oczekiwanie w potrˇjnym sensie: jako pami▒tka, jako powtˇrne przyjÂcie Pana i jako dar │aski w ┐yciu ka┐dego z nas. W mszy Âw. o godz. 10.15 wziŕli udzia│ przedstawiciele Europejskiej Unii Wspˇlnot Polonijnych, ktˇrzy w tych dniach s▒ uczestnikami dorocznego zjazdu. Zjazd odbywa siŕ w Berlinie. Obecni byli przedstawiciele z ok. 35 krajˇw. WÂrˇd goÂci by│ m. in. prezydent tej organizacji p. Tadeusz Pi│at (Szwecja) oraz sekretarz generalny p. And┐elika Borys (Bia│oruÂ).28 listopada 2008

Dotar│ do nas, wydrukowany w Szczecinie, nowy, „adwentowo-bo┐onarodzeniowy” numer „Listu Parafialnego”.


27 listopada 2008

Po raz pierwszy spotkali siŕ rodzice dzieci, ktˇre przygotowuj▒ siŕ w tym roku do I. Komunii Âw. Spotkanie prowadzi│ ks. Marek Kŕdzierski; obecny by│ tak┐e Ks. Proboszcz. Rodzice zostali poinformowani o przebiegu przygotowa˝ po pierwszych trzech miesi▒cach trwania katechezy, o planach na dalsze miesi▒ce i samej uroczystoÂci komunijnej. Zachŕceni zostali do Âcis│ej wspˇ│pracy z katechetami, aby efekty przygotowania by│y jak najlepsze. Przygotowanie do I. Komunii Âw. rozpoczŕ│o ponad 130 dzieci naszej Misji.

Odby│o siŕ kolejne spotkanie dla uczestnikˇw kursu kantora-psa│terzysty. Na temat odpowiedniej emisji g│osu mˇwi│ p. Krzysztof Go│ygowski. W kursie bierze udzia│ kilkanaÂcie osˇb.


26 listopada 2008

Msza Âw. wieczorna, tak jak w ostatni▒ Ârodŕ ka┐dego miesi▒ca, odprawiona zosta│a w intencji wspˇlnoty Apostolstwa Dobrej Žmierci. Intencj▒ szczegˇln▒ by│a modlitwa o cierpliwoŠ w cierpieniu, nadziejŕ dla chorych i radoŠ Nieba dla naszych zmar│ych. Po mszy Âw. odprawione zosta│o nabo┐e˝stwo ku czci Matki Bo┐ej Bolesnej patronki dobrej Âmierci.


25 listopada 2008

Odby│o siŕ spotkanie dekanatu Berlin-Wschˇd. Z naszej Misji w spotkaniu wziŕli udzia│ ksiŕ┐a: Barganowski Jerzy, Kŕdzierski Marek, Niewŕg│owski Tadeusz i Wyszomierski Marek. G│ˇwnym tematem spotkania by│a sprawa wyst▒pie˝ z KoÂcio│a w Niemczech i w Polsce; dyskutowano na temat wskaza˝ na ww. temat wydanych w ostatnim czasie przez Episkopat Polski. Na spotkaniu obecny by│ rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. pra│at Stanis│aw Budy˝. Odby│o siŕ ono w Dre╝nie, gdzie pracuje dziekan naszego dekanatu, ks. Andrzej Kobiesa. Do dekanu berli˝skiego nale┐▒ tak┐e, poza nasz▒ Misj▒, polskie parafie w Lipsku, Chemnitz, Schwerin i w│aÂnie w Dre╝nie.


24 listopada 2008

KoÂciˇ│ wspomina│ dzisiaj Âw. Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy – 119 mŕczennikˇw wietnamskich.
Praca misjonarzy katolickich na ziemiach dzisiejszego Wietnamu rozpoczŕ│a siŕ w XVI wieku. W nastŕpnych wiekach wielokrotnie wybucha│y krwawe przeÂladowania, w czasie ktˇrych ponieÂli ÂmierŠ za wiarŕ misjonarze przybyli z Europy i liczni Wietnamczycy. Jan Pawe│ II w 1988 r. kanonizowa│ 119 z nich. Jest wÂrˇd nich oÂmiu biskupˇw i piŕŠdziesiŕciu kap│anˇw (w tym kilku dominikanˇw); pozostali to ludzie Âwieccy, w tym jedna kobieta - Agnieszka Le Thi Thanh, matka szeÂciorga dzieci. Poniewa┐ kanonizowani zamieszkiwali teren apostolatu Tonkin Wschodni (po│o┐ony na wschˇd od rzeki Czerwonej), ktˇry papie┐ Innocenty XIII powierzy│ dominikanom z Filipin, kiedy te┐ nazywano ich mŕczennikami z Tonkinu. Andrzej Dung-Lac urodzi│ siŕ jako Dung An Tran oko│o 1795 r. w biednej, poga˝skiej rodzinie na pˇ│nocy Wietnamu. W wieku 12 lat wraz z rodzicami, ktˇrzy poszukiwali pracy, przeniˇs│ siŕ do Hanoi. Tam spotka│ katechetŕ, ktˇry zapewni│ mu jedzenie i schronienie. Przez trzy lata uczy│ siŕ od niego chrzeÂcija˝skiej wiary. Wkrˇtce przyj▒│ chrzest i imiŕ Andrzej. Nauczywszy siŕ chi˝skiego i │aciny, sam zosta│ katechet▒. Zosta│ wys│any tak┐e na studia teologiczne i przyj▒│ Âwiŕcenia kap│a˝skie. Czŕsto poÂci│, wiele czasu poÂwiŕca│ na modlitwŕ. Dziŕki jego przyk│adowi wielu tamtejszych mieszka˝cˇw przyjŕ│o chrzest. By│ dwukrotnie aresztowany, a w 1839 r. stracony po okrutnych torturach.

jw/ Warszawa/Redakcja, archiwum, www.brewiarz.pl/KAIW czasie wieczornej mszy Âw. odprawiliÂmy, zgodnie z tradycj▒ salezja˝sk▒, nabo┐e˝stwo ku czci Matki Bo┐ej Wspomo┐ycielki Wiernych, z racji 24-tego dnia miesi▒ca listopada.
23 listopada 2008

W ostatni▒ niedzielŕ roku liturgicznego koÂciˇ│ celebruje krˇlewsk▒ godnoŠ Jezusa Chrystusa. UroczystoŠ ta sk│ania nas do refleksji nad Bo┐ym krˇlestwem i nasz▒ przynale┐noÂci▒ do tego krˇlestwa, w ktˇrym wszystko jest inne. W krˇlestwie Chrystusa nie s▒ bowiem w cenie wartoÂci, do ktˇrych przywykliÂmy: panowanie, zwyciŕstwa, podporz▒dkowanie sobie drugiego cz│owieka, przemoc... W zestawieniu z ziemskim krˇlestwem jako dziwnie wygl▒da Bo┐e krˇlestwo i dziwny jest ten Bo┐y Krˇl. St▒d zamiast opisu uroczystej koronacji na krˇla liturgia s│owa dnia dzisiejszego pomaga nam obraŠ w│aÂciwy kierunek w ┐yciu, tak aby nale┐eŠ do Krˇlestwa Chrystusa.

O godz. 16.00 odprawiona zosta│a msza Âw. dla dzieci. Wziŕ│y w niej udzia│ dzieci szczegˇlnie te, ktˇre przygotowuj▒ siŕ do przyjŕcia 1. Komunii Âw.

RozpoczŕliÂmy zbiˇrkŕ zabawek dla dzieci w Erytrei.

Z dwudniowej Oazy Modlitwy w Kostrzynie n. Odr▒ wrˇci│a m│odzie┐ naszej Oazy. W skupieniu wziŕ│o udzia│ 27 osˇb.


22 listopada 2008

WczeÂnie rano m│odzie┐ naszej Oazy wyjecha│a do Kostrzyna n. Odr▒ na dwa dni duchowego skupienia (Oazŕ Modlitwy). M│odzie┐ wyruszy│a pod opiek▒ ks. Marka Wyszomierskiego i p. S│awomira Thoma. Skupienie potrwa dwa dni.

W czasie wieczornej mszy Âw. Âpiewa│y nasze parafialne chˇry: „Auxilium” i „Marana Tha”. Po mszy Âw., w Galerii pod Bazylik▒, odby│o siŕ braterskie spotkanie obu grup. Okazj▒ do tego spotkania by│ dzie˝ patronki dnia, a zarazem patronki muzyki koÂcielnej, Âw. Cecylii. Inicjatork▒ spotkania by│a p. Anna Kokowska-Weinstok, opiekunka scholi „Marana Tha”.


21 listopada 2008

KoÂciˇ│ wspomina dzisiaj ofiarowanie NajÂwiŕtszej Maryi Panny.
W dawnych czasach istnia│ wÂrˇd »ydˇw zwyczaj religijny, polegaj▒cy na tym, ┐e dzieci – nawet jeszcze nie narodzone – ofiarowywano s│u┐bie Bo┐ej. Dziecko, zanim uko˝czy│o pi▒ty rok ┐ycia, zabierano do Âwi▒tyni w Jerozolimie i oddawano kap│anowi, ktˇry ofiarowywa│ je Panu. Zdarza│o siŕ czasem, ┐e dziecko pozostawa│o d│u┐ej w Âwi▒tyni, wychowywa│o siŕ, uczy│o s│u┐by dla sanktuarium, pomaga│o wykonywaŠ szaty liturgiczne i asystowa│o podczas nabo┐e˝stw.
Žwiŕta Anna, matka Maryi, przez wiele lat by│a bezdzietna. Mimo to nie utraci│a wiary i ci▒gle prosi│a Boga o dziecko. Z│o┐y│a Bogu obietnicŕ, ┐e jeÂli urodzi dziecko, odda je na s│u┐bŕ Bogu. Tak zrobi│a, choŠ po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musia│o to byŠ wielkie poÂwiŕcenie z jej strony. Ewangelie nie mˇwi▒ dok│adnie, kiedy mia│o miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na pocz▒tku Jej ┐ycia, prawdopodobnie, gdy Maryja mia│a trzy lata.
Chocia┐ dzisiejsze wspomnienie nie ma ┐adnego potwierdzenia historycznego, przynosi ono wa┐n▒ refleksjŕ teologiczn▒: Maryja, od momentu, w ktˇrym zosta│a niepokalanie poczŕta, poprzez swe narodziny, a potem ofiarowanie w Âwi▒tyni, przez ca│e ┐ycie by│a oddana Bogu. Sta│a siŕ w ten sposˇb doskonalsz▒ Âwi▒tyni▒ ni┐ jakakolwiek Âwi▒tynia uczyniona ludzkimi rŕkami.


ju/Warszawa20 listopada 2008

W Bazylice Rˇ┐a˝ca Žwiŕtego na Steglitz odby│o siŕ comiesiŕczne spotkanie z B│ogos│awionymi Rodzicami Âw. Teresy od Dzieci▒tka Jezus: Zeli▒ i Ludwikiem Martin (czyt. Martŕ). O godz. 18.30 odmˇwiono rˇ┐aniec, a nastŕpnie odprawiona zosta│a msza Âw. w jŕzyku polskim. Po mszy Âw. odby│a siŕ agapa w sali parafialnej oraz katecheza i relacja z uroczystoÂci beatyfikacji rodzicˇw Âw. Teresy, jaka mia│a miejsce w Lisieux w ubieg│ym miesi▒cu. Relacje z uroczystoÂci przedstawi│a p. Sawicki ze Spandau, ktˇra wraz ze swoim mŕ┐em wziŕ│a udzia│ w uroczystoÂci beatyfikacyjnej.


19 listopada 2008

OtrzymaliÂmy pozdrowienia i „garŠ” wiadomoÂci od ks. Paw│a Libora, misjonarza w Angoli:
Szcz੠Bo┐e w pracy. Piszŕ ju┐ z nowego miejsca, gdzie przeznaczy│ mnie inspektor Filiberto Martin Rodriguez (Hiszpan). Teraz jest czas zmian. Ko˝czy siŕ rok szkolny, zaczynaj▒ wakacje tak jak w Polsce - czas podsumowa˝, rozlicze˝, korekty i zmian. Dyrektorzy jeszcze oczekuj▒ na decyzje, a na innych poziomach ju┐ dokona│y siŕ zmiany. Bogu dziŕkujŕ za ten b│ogos│awiony choŠ trudny czas. Jak ju┐ mˇwi│em by│ dla mnie to "drugi nowicjat" - dziŕki czemu czujŕ siŕ odnowiony duchowo! Dopiero kilka dni jestem na nowej placˇwce, gdzie "gˇry │askocz▒ chmury" albo "gdzie ob│oki tarzaj▒ siŕ w glinie" - tego jeszcze nie wiem, muszŕ zaobserwowaŠ uwa┐nie. Tak czy inaczej wyl▒dowa│em z Lixeiry czyli ze „Žmietniska” na „Wzgˇrze Wŕ┐y”, to oznacza Ndalatando w jŕzyku kimbundo.
Salezjanie od lat opiekuj▒ siŕ tu sanktuarium Matki Bo┐ej Wspomo┐enia Wiernych. Istnieje te┐ duszpasterstwo pielgrzymkowe, wiŕc zapraszam! Czujŕ siŕ tu dobrze, zdrowie mi dopisuje. Klimat jest tu du┐o ch│odniejszy. Trochŕ problemˇw sprawiaj▒ mi moje dokumenty, rz▒d Angoli nie wyda│ mi jeszcze wizy rezydencjalnej, dlatego mˇj pobyt tu jest quasi-legalny, nie mogŕ np. prowadziŠ samochodu itp. Je┐eli cz│owiek ma tu s│u┐yŠ ludziom, to tak bŕdzie mimo przeszkˇd. Pozdrawiam i Âciskam serdecznie. Co s│ychaŠ nowego u Was? Z Bogiem. Pawe│ z Ndalatando, Angola
Oto kilka fotografii:


Pozosta│e zdjŕcia mo┐na obejrzeŠ na stronie: http://picasaweb.google.pl/liborsdb/Ndalatando#
Ks. Pawe│ goÂci│ w naszej Misji w 2006 r. (wyg│osi│ rekolekcje adwentowe) i w 2007 r. (pomaga│ w pracy duszpasterskiej w czasie Žwi▒t Wielkanocnych).
18 listopada 2008

Nieznane dot▒d szczegˇ│y konklawe, na ktˇrym 16 pa╝dziernika 1978 r. wybrany zosta│ Jan Pawe│ II, znajduj▒ siŕ w dzienniku prymasa Stefana Wyszy˝skiego „Pro memoria”. Jego fragmenty drukuje w najnowszej ksi▒┐ce „1978. Wybˇr papie┐a Jana Paw│a II” historyk Peter Raina, ktˇry jako jeden z nielicznych ma do nich dostŕp. Ksi▒┐ka ukaza│a siŕ w ubieg│ym tygodniu.

Pokaż/ukryj resztę artykułu


16 listopada 2008

S│uchaj▒c Ewangelii o talentach, zauwa┐yliÂmy, ┐e Bˇg rozdaj▒cy ludziom talenty jest wymagaj▒cy; chce, abyÂmy swoje zdolnoÂci rozwijali i ubogacali, a tych, ktˇrzy to czyni▒, obdarowuje najpiŕkniejsz▒ nagrod▒, bo zaproszeniem do dzielenia z Nim Jego radoÂci i szczŕÂcia, mˇwi▒c: „Wejd╝ do radoÂci swego Pana.”
„ByŠ u┐ytecznym” - to dobry pomys│ na ┐ycie. Mo┐e jeÂli zrobimy kilka drobnych u┐ytecznych rzeczy w ┐yciu, to us│yszymy kiedyÂ: „Dobrze, s│ugo dobry i wierny! By│e wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma ciŕ postawiŕ: wejd╝ do radoÂci twego pana!”.

RozpoczŕliÂmy zbieranie podpisˇw dla „Pro Reli.” Akcja ta, w swoim ostatnim etapie, ma na celu wprowadzenie w szko│ach mo┐liwoÂci wyboru nauki religii jako przedmiotu obowi▒zkowego (obecnie religia jest tylko przedmiotem dodatkowym). Podpisy w naszej Misji bŕd▒ zbierane przez wszystkie niedziele a┐ do Bo┐ego Narodzenia. Podpis mo┐e z│o┐yŠ ka┐dy kto:
- posiada obywatelstwo niemieckie,
- w dniu z│o┐enia podpisu uko˝czy│ 18-ty rok ┐ycia,
- przynajmniej od trzech miesiŕcy ma sta│y adres zamieszkania w Berlinie,
- kto wczeÂniej takiego podpisu ju┐ nie sk│ada│.
Wierni, ktˇrzy chc▒ w│▒czyŠ siŕ szerzej w akcjŕ, mog▒ zabraŠ listŕ ze sob▒ i zbieraŠ podpisy w swoim Ârodowisku: od cz│onkˇw swojej rodziny, s▒siadˇw, wÂrˇd znajomych.


13 listopada 2008

Odby│o siŕ drugie spotkanie uczestnikˇw Kursu kantora-psa│terzysty. To spotkanie poÂwiŕcone by│o Ksiŕdze Psalmˇw. Wyk│ad o „Psa│terzu Dawida” wyg│osi│ Ks. Proboszcz. Druga cz੠spotkania poÂwiŕcona zosta│a praktycznym Šwiczeniom, potrzebnym lektorom i kantorom LSO. Spotkanie prowadzi│a p. Anna Kokowska-Weinstok.


12 listopada 2008

Trwa budowa podjazdu dla osˇb niepe│nosprawnych, na wˇzkach, do naszej bazyliki. Podjazd powstaje przy bocznym wejÂciu do koÂcio│a, od strony po│udniowej. Wed│ug wykonawcˇw budowa podjazdu ma byŠ „niebawem” uko˝czona.


11 listopada 2008

90. rocznica odzyskania przez nasz▒ Ojczyznŕ, Polskŕ, niepodleg│oÂci. ModliliÂmy siŕ, dzisiaj szczegˇlnie, w intencji Polski i Polakˇw.


10 listopada 2008

Zako˝czy│ siŕ „jesienny” Kurs Przedma│┐e˝ski. Ostatnie spotkanie poprowadzi│a p. Agnieszka Klein (Poradnictwo Rodzinne). Nastŕpny taki Kurs rozpocznie siŕ najprawdopodobniej w drugiej po│owie stycznia 2009 r. Dok│adna data jego rozpoczŕcia bŕdzie podana w og│oszeniach parafialnych.


9 listopada 2008

Žwiŕto Bazyliki Âw. Jana na Lateranie, jednej z Bazylik Wiŕkszych Rzymu. Jest ona nazywana Matk▒ i G│ow▒ wszystkich koÂcio│ˇw chrzeÂcija˝skich.

Kazania wyg│osi│ ks. Wojciech Majchrzak. S│owo o Ruchu Rodzin Szensztackich wyg│osi│a tak┐e s. Damiana Czoga│a, ktˇra goÂci w tych dniach w Polskiej Misji. Du┐e grono osˇb wpisa│o siŕ przy tej okazji do Ruchu. Przy PMK w Berlinie dzia│a dwadzieÂcia krŕgˇw rodzinnych (ka┐dy kr▒g liczy 7-8 rodzin).

Zgodnie z tradycj▒, odprawiliÂmy mszŕ Âw. na cmentarzu Âw. Jadwigi przy Ollenhauerstr. 24-28 na Reinickendorf. (U6 Kurt-Schumacher-Platz). Msza Âw. odprawiona zosta│a o godz. 15.00. Po niej odby│a siŕ procesja na cmentarzu, poÂwiŕcenie grobˇw i modlitwy za zmar│ych. Modlitwom przewodniczy│ ks. Marek Wyszomierski.

Odby│o siŕ spotkanie formacyjne drugiego Krŕgu Domowego KoÂcio│a. Opiekunem duchowym tego krŕgu jest ks. Marek Kŕdzierski. Ka┐dy Kr▒g spotyka siŕ raz w miesi▒cu.


8 listopada 2008

O godz. 19.00 w naszej Bazylice zaprezentowany zosta│ program pt. "Pami੠Katynia", poÂwiŕcony Polakom w │agrach sowieckich, oparty na wspomnieniach wiŕ╝niˇw i tekstach polskich poetˇw. Udzia│ w programie wziŕli artyÂci scen warszawskich: Danuta Nagˇrna, Bogdan Žmigielski i Katarzyna Dudek-Kostrzewa (flet). Program zosta│ zorganizowany przez Ambasadŕ RP w Berlinie przy udziale naszej Misji.
W sanktuarium Matki Bo┐ej TrzykroŠ Przedziwnej we Frohnau odby│o siŕ ca│odniowe skupienie dla cz│onkˇw Ruchu Rodzin Szensztackich. Spotkanie prowadzi│ ks. Wojciech Majchrzak, opiekun wspˇlnoty. GoÂciem szczegˇlnym by│a s. Damiana Czoga│a z Szensztatt. W skupieniu wziŕ│o udzia│ ok. 70 osˇb.

Odby│o siŕ spotkanie dzieci przygotowuj▒cych siŕ do pierwszej Komunii Âw., ich rodzicˇw oraz katechetˇw z kard. Georgiem Sterzinskim. Spotkanie odby│o siŕ w parafii St. Ludwig. Nasz▒ Misjŕ reprezentowa│o grono dzieci ze swoimi rodzicami oraz ks. Marek Wyszomierski.

Zosta│o ochrzczonych kolejnych dziewiŕcioro dzieci naszej Misji.

Ze spotkania formacyjnego dla organistˇw polskich misji w Niemczech wrˇci│a nasza p. organistka Anna Kokowska-Weinstok. Spotkanie odby│o siŕ w "Concordii". Trwa│o dwa dni.

Odby│o siŕ spotkanie formacyjne trzeciego Krŕgu Domowego KoÂcio│a. Opiekunem duchowym by│ ks. Marek Kŕdzierski. Spotkanie poprowadzi│a para pilotuj▒ca ze Szczecina.


7 listopada 22008

Pierwszy pi▒tek miesi▒ca: msze Âw. zosta│y odprawione o godz. 8.00 i 18.00. By│o te┐ wiŕcej czasu na skorzystanie z sakramentu spowiedzi.

Wieczorem m│odzie┐ wspˇlnoty oazowej w ramach swojego cotygodniowego spotkania modli│a siŕ na cmentarzu. W oktawie UroczystoÂci Wszystkich Žw., odwiedzaj▒c cmentarz i modl▒c siŕ w intencji Ojca Âw. i KoÂcio│a, mo┐na uzyskaŠ odpust zupe│ny i ofiarowaŠ go w intencji zmar│ych. M│odzie┐ wykorzysta│a tŕ okazjŕ...

Zako˝czy│ siŕ pierwszy tydzie˝ zapisˇw m│odzie┐y, ktˇra w przysz│ym roku pragnie przyj▒Š sakrament bierzmowania. Dotychczas zapisa│o siŕ ponad 80 osˇb. Zapisy trwaj▒ nadal... Odbywaj▒ siŕ one na Weddingu i na Spandau w poniedzia│ek o godz. 17.00; natomiast przy bazylice Âw. Jana Chrzciciela we wtorek, Ârodŕ i czwartek, rˇwnie┐ o godz. 17.00.


6 listopada 2008

Pierwszy czwartek miesi▒ca: dzie˝ modlitwy o powo│ania kap│a˝skie, zakonne i misyjne,

Rozpocz▒│ siŕ kurs kantora-psa│terzysty. Pierwsze spotkanie poÂwiŕcone zosta│o tematowi: Psa│terzysta - jego rola podczas Liturgii, historia tej s│u┐by, itp. na podstawie dokumentˇw KoÂcio│a. Spotkanie poprowadzi│a p. Anna Kokowska-Weinstok, organistka PMK w Berlinie. Ona jest te┐ pomys│odawczyni▒ Kursu i g│ˇwn▒ odpowiedzialn▒ za jego przebieg. W pierwszym spotkaniu wziŕ│o udzia│ kilkanaÂcie osˇb. Nastŕpne spotkania odbŕd▒ siŕ w dniach: 13.11; 27.11; 4.12; 11.12. br. Wszystkie spotkania bŕd▒ siŕ odbywaŠ w czwartki o godz.19.00 – 20.00 w Galerii pod Bazylik▒.


5 listopada 2008

W Domu Diecezjalnym Bernhard-Lichtenberg-Haus odby│a siŕ doroczna konferencja z udzia│em ksiŕ┐y Archidiecezji Berli˝skiej nt. Lebenskultur des Priesters. Udzia│ w spotkaniu wziŕ│o ok. 120 kap│anˇw. Na konferencji obecny by│ tak┐e ordynariusz archidiecezji kard. Georg Sterzinsky. Nasz▒ Misjŕ reprezentowali Ks. Proboszcz i ks. Wojciech Majchrzak.

Najlepsze ┐yczenia z okazji Dnia Imienin sk│adamy p. S│awkowi, administratorowi strony internetowej naszej Misji! Bˇg niech p. S│awka prowadzi i daje wszystko, co dobre...


ZAPROSZENIE
na spotkanie odpowiedzialnych
za krŕgi Pielgrzymuj▒cego Sanktuarium
oraz dla przyjmuj▒cych odwiedziny Matki Bo┐ej

8 listopada 2008


Rozpoczŕcie: o godz. 11, zako˝czenie oko│o 18.
Spotkanie odbŕdzie siŕ
w centrum szensztackim przy Sanktuarium
Sch÷nflie▀er Stra▀e 9-11
13465 Berlin

Zaprasza:
Siostra M.Damiana Czoga│a
Berg Sch÷nstatt 9 56179 Vallendar
Tel. 0261/6506-208
E-mail: sr.damiana@s-ms.org


 Prosimy o zg│oszenia obecnoÂci na spotkaniu – u Pani Marii Balitzkiej lub Pani Urszuli Seiler czy te┐ bezpoÂrednio do siostry M.Damiany.

Pokaż/ukryj resztę artykułu


4 listopada 2008

Dzisiaj w KoÂciele wspomina siŕ Âw. Karola Boromeusza, biskupa. Jest to Dzie˝ Imienin kard. Karola Wojty│y, Jana Paw│a II.

Dzisiaj przypada pierwsza rocznica Âmierci Âp. W│adys│awy Pajewskiej, mamy ks. Jacka Pajewskiego, proboszcza PMK w Berlinie w latach 1999-2006.


3 listopada2008

Do ambasadora Indii w Polsce przes│aliÂmy, zebrane w naszej Misji podpisy, pod protestem przeciwko przeÂladowaniu chrzeÂcijan, jakie maj▒ miejsce w tym kraju. Przes│aliÂmy pismo nastŕpuj▒cej treÂci:

„Szanowny Pan Ambasador
Chandra Mohan Bhandari
Ambasada
Republiki Indii w Polsce
ul. Rejtana 15
02-516 Warszawa

Szanowny Panie Ambasadorze!

Jako Polacy mieszkaj▒cy w Berlinie, mo┐emy w obcym dla nas kraju cieszyŠ siŕ wolnoÂci▒ i wszelkimi swobodami. Mo┐emy te┐ bez przeszkˇd wyznawaŠ nasz▒ wiarŕ i uczestniczyŠ w praktykach religijnych. I tak, jak w ka┐dym cywilizowanym kraju na Âwiecie. Niestety, Indie do takich krajˇw nie nale┐▒.
W Indiach nie ustaj▒ ataki na chrzeÂcija˝skie oÂrodki i koÂcio│y. Profanowane s▒ o│tarze i tabernakula. ChrzeÂcijanie s▒ brutalnie bici, a nawet podpalani ┐ywcem, s▒ zabijani. Siostry zakonne s▒ gwa│cone. Ten dramat rozgrywa siŕ na oczach ca│ego Âwiata, a indyjskie w│adze i policja nie robi▒ nic, by po│o┐yŠ kres barbarzy˝skim atakom hinduistycznych ekstremistˇw. Wydarzenia te przynosz▒ wstyd Republice Indii na ca│ym Âwiecie.
Naszym pismem do Pana Ambasadora chcemy wyraziŠ nasz protest przeciw temu, co siŕ obecnie w Indiach dzieje i wzywamy w│adze indyjskie do natychmiastowego dzia│ania przeciw barbarzy˝skiemu traktowaniu chrzeÂcijan w Indiach. Winnych nale┐y przyk│adnie ukaraŠ, a nie ich tolerowaŠ, a poszkodowanym chrzeÂcijanom naprawiŠ szkody – odbudowaŠ koÂcio│y, szko│y, wyp│aciŠ odszkodowania obywatelom pa˝stwa, ktˇre nie potrafi│o im zapewniŠ bezpiecze˝stwa.”

Pod naszym protestem zosta│o z│o┐onych 1068 podpisˇw.

Odby│o siŕ kolejne spotkanie dla parafian przygotowuj▒cych siŕ do zawarcia zwi▒zku ma│┐e˝skiego. Spotkanie poprowadzi│ Ks. Proboszcz.


2 listopada 2008

Žwiŕto Zmar│ych. "Nie bˇjmy siŕ s│uchaŠ Pana! A dzisiaj Pan przemawia do nas poprzez fakt wspomnienia wszystkich wiernych zmar│ych... i ma nadziejŕ, ┐e us│yszymy Jego g│os, ktˇry pragnie przypomnieŠ nam, ┐yj▒cym, o obowi▒zku modlitwy za zmar│ych. A jednoczeÂnie wskazaŠ nam ┐yj▒cym, ┐e niebo jest celem naszego ┐ycia i ostatecznym sensem naszej egzystencji. ZostaliÂmy stworzeni do ┐ycia z Bogiem i do ogl▒dania Go twarz▒ w twarz. Wszystko, co robimy - wszystkie nasze myÂli, s│owa i czyny - powinny nas zbli┐aŠ do ┐ycia wiecznego. Niebo jest naszym domem!"

Po mszy Âw. o godz. 12.00 odby│o siŕ spotkanie wspˇlnoty »ywego Rˇ┐a˝ca. Konferencjŕ wyg│osi│ Ks. Proboszcz. Intencje na miesi▒c listopad: za zamar│ych, za przeÂladowanych chrzeÂcijan w Indiach, za Ojca Âw. i kap│anˇw oraz za rodziny, a szczegˇlnie dzieci i m│odzie┐.


1 listopada 2008

UroczystoŠ Wszystkich Žwiŕtych. "B│ogos│awieni ubodzy w duchu..., b│ogos│awieni, ktˇrzy siŕ smuc▒..., b│ogos│awieni cisi..., b│ogos│awieni, ktˇrzy │akn▒ i pragn▒ sprawiedliwoÂci..., b│ogos│awieni mi│osierni..., b│ogos│awieni czystego serca..., b│ogos│awieni, ktˇrzy wprowadzaj▒ pokˇj..., b│ogos│awieni, ktˇrzy cierpi▒ przeÂladowanie dla sprawiedliwoÂci..., b│ogos│awieni jesteÂcie, gdy [ludzie] wam ur▒gaj▒ i przeÂladuj▒ was, i gdy z mego powodu mˇwi▒ k│amliwie wszystko z│e na was. Cieszcie siŕ i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie."

Po mszy Âw. wieczornej, z racji na pierwsz▒ sobotŕ miesi▒ca, odprawione zosta│o "Czuwanie Fatimskie".


31 pa╝dziernika 2008

Odprawione zosta│o dzisiaj ostatnie w tym roku nabo┐e˝stwo rˇ┐a˝cowe.

Zgodnie z tradycj▒ salezja˝sk▒, w ostatni dzie˝ miesi▒ca, wspomniany by│ Âw. Jan Bosko za│o┐yciel Zgromadzenia Salezja˝skiego. Dla uczczenia Žwiŕtego uca│owano po zako˝czeniu mszy Âw. jego relikwie. Liturgiŕ mszy Âw. przygotowa│a m│odzie┐ naszej Oazy.


29 pa╝dziernika 2008

W liturgii wspominaliÂmy dzisiaj b│. Micha│a Rua. Patron dnia dzisiejszego jest szczegˇlnie wa┐n▒ postaci▒ dla Rodziny Salezja˝skiej. By│ pierwszym nastŕpc▒ Âw. Jana Bosko, za│o┐yciela Towarzystwa Salezja˝skiego. »y│ w latach 1837-1910. By│ pierwszym prze│o┐onym Generalnym Zgromadzenia.

Jak zawsze w ostatni▒ Ârodŕ miesi▒ca msza Âw. odprawiona zosta│a w intencji wspˇlnoty Apostolstwa Dobrej Žmierci. ModliliÂmy w intencji chorych, o cierpliwoŠ w znoszeniu cierpienia, za umieraj▒cych, o dobre przygotowanie siŕ na spotkanie z Bogiem. Po mszy Âw. odprawione zosta│o nabo┐e˝stwo ku czci Matki Bo┐ej Bolesnej patronki dobrej Âmierci. Po nabo┐e˝stwie cz│onkowie Wspˇlnoty spotkali siŕ w Galerii pod Bazylik▒.


28 pa╝dziernika 2008

Žwiŕto Âwiŕtych Aposto│ˇw Szymona i Judy Tadeusza
Ewangelie wymieniaj▒ Âw. Szymona w Âcis│ym gronie uczniˇw Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spoÂrˇd nich. Ewangelie wspominaj▒ o nim tylko trzy razy. Âw. Mateusz i Âw. Marek nazywaj▒ go Kananejczykiem, a Âw. úukasz mˇwi o nim Szymon Gorliwy (Zelota). Z tego powodu niektˇrzy uwa┐aj▒, ┐e zanim zosta│ uczniem Pana Jezusa, Szymon by│ faryzeuszem.

Pokaż/ukryj resztę artykułu


Ksiŕdzu proboszczowi Tadeuszowi Niewŕg│owskiemu, dzisiejszemu solenizantowi, sk│adamy jak najlepsze ┐yczenia: b│ogos│awie˝stwa Bo┐ego i nieustaj▒cej opieki Jego Matki, Maryi!
27 pa╝dziernika 2008

Odby│o siŕ kolejne spotkanie dla przygotowuj▒cych siŕ do przyjŕciu sakramentu ma│┐e˝stwa. Spotkanie poprowadzi│ ks. Wojciech Majchrzak. W obecnym Kursie bierze udzia│ kilkanaÂcie osˇb. Spotkania odbywaj▒ siŕ w poniedzia│ki o godz. 19.00 w Kaiser Loge.


26 pa╝dziernika 2008

Przykazanie mi│oÂci Boga i bli╝niego jest drogowskazem na ┐ycie. Ci, ktˇrzy postawili na realizacjŕ tego przykazania, przyznaj▒ jednak, i┐ nie jest to takie proste... KochaŠ Boga i ludzi to jednak dla nas najwiŕksze zadanie!


24 pa╝dziernika 2008

Tak jak zawsze w 24-ty dzie˝ miesi▒ca uczciliÂmy Matkŕ Bo┐▒ w Jej tytule Wspomo┐ycielki Wiernych. UczyniliÂmy to w czasie mszy Âw. wieczornej odprawiaj▒c specjaln▒ Nowennŕ ku Jej czci. O oprawŕ liturgiczna mszy Âw. zatroszczyli siŕ m│odzi cz│onkowie Oazy.

Blisko 6 mln z│ zosta│o zebranych w trakcie tegorocznego Dnia Dziŕkczynienia (1 czerwca br.). JeÂli hojnoŠ darczy˝cˇw utrzyma siŕ na podobnym poziomie, za dwa-trzy lata Žwi▒tynia OpatrznoÂci bŕdzie ju┐ w stanie surowym.


aw / WarszawaNasz udzia│ w tej kwocie to 4330 euro.


22 pa╝dziernika 2008

Dzisiaj przypada 60-ta rocznica Âmierci kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, salezjanina.

Rozpoczŕ│a siŕ przy bazylice budowa podjazdu dla osˇb niepe│nosprawnych. Podjazd taki powstanie przy bocznych drzwiach od strony po│udniowej.


20 pa╝dziernika 2008

Oazowicze, uczestnicy Warsztatˇw Muzycznych zorganizowanych przez Seminarium duchowne Ojcˇw Bernardynˇw w Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz z Warsztatˇw Tanecznych zorganizowanych przez Wspˇlnotŕ RadoÂci Paschalnej w Gdyni, wrˇcili szczŕÂliwie do Berlina.


19 pa╝dziernika 2008

Niedziela Misyjna. W czasie uroczystoÂci beatyfikacyjnej w Lisieux do grona b│ogos│awionych zostali w│▒czeni Zelia i Ludwik Martin (czyt. Martŕ) - Rodzice Patronki Misji KoÂcio│a Âw. Teresy od Dzieci▒tka Jezus.


18 pa╝dziernika 2008

W Misji Chorwackiej w koÂciele St. Sebastian przy Gartenplatz na Weddingu odby│ siŕ pi▒ty ju┐ Miŕdzynarodowy Rˇ┐aniec Dzieci. Jak ka┐dego roku modlono siŕ i Âpiewano rˇwnie┐ w jŕzyku polskim. Dzieciom naszej Misji towarzyszy│ ks. Marek Kŕdzierski.

Grupa dwudziestu jeden dzieci z naszej parafii wraz z opiekunami wyruszy│a na jesienne kolonie do "Concordii" - do oÂrodka Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Z zorganizowanej akcji "kawa i ciasto domowego wypieku", na rzecz wsparcia tego wyjazdu, uzyskano fundusz 1017 euro. Przeznaczony zosta│ on w ca│oÂci na dofinansowanie kosztˇw transportu dzieci. Autorkami pomys│u wspˇlnych kolonii dzieci w „Concordii” s▒ nasze parafianki, a zarazem cz│onkinie Rady Parafialnej, panie Dorota Szajgin i Beata Strˇ┐.

Ochrzczonych zosta│o dzisiaj kolejnych 11-cioro dzieci naszej parafii.


17 pa╝dziernika 2008

DwanaÂcie m│odych osˇb ze wspˇlnoty Oazowej pojecha│o do Kalwarii Zebrzydowskiej w Polsce, aby wzi▒Š udzia│ w Warsztatach Muzycznych. Opiekunem tej grupy jest moderator parafialnej wspˇlnoty oazowej ks. Marek Wyszomierski.
W tym samym czasie dwie osoby ze wspˇlnoty Oazowej pojecha│y na Warsztaty Taneczne w Gdyni.
Kursy potrwaj▒ do poniedzia│ku.


16 pa╝dziernika 2008

30 lat temu kard. Karol Wojty│a zosta│ wybrany na Stolicŕ Piotrow▒!!!

W Bazylice Rˇ┐a˝ca Žwiŕtego na Steglitz odby│o siŕ comiesiŕczne spotkanie w jŕzyku polskim. Spotkanie zosta│o poÂwiŕcone rodzicom Âw. Teresy od Dzieci▒tka Jezus Zelii i Ludwikowi Martin (czyt. Martŕ), ktˇrych beatyfikacja odbŕdzie siŕ w Lisieux 19 pa╝dziernika br.


14 pa╝dziernika 2008

Grupa naszych parafian, pielgrzymˇw do Ziemi Žwiŕtej, powrˇci│a szczŕÂliwie do Berlina.13 pa╝dziernika 2008

Odby│o siŕ drugie spotkanie dla uczestnikˇw Kursu Przedma│┐e˝skiego. Kurs obejmuje szeŠ spotka˝. Spotkania odbywaj▒ siŕ w kolejne poniedzia│ki; pocz▒tek ka┐dego spotkania o godz. 19.00; miejsce spotka˝ Kaiser Loge.


12 pa╝dziernika 2008

O godz. 16.00 odprawiona zosta│a msza Âw. dla dzieci. Do udzia│u w tej mszy Âw. zaproszone s▒ szczegˇlnie dzieci, przygotowuj▒ce siŕ w tym roku do przyjŕcia Pierwszej Komunii Âw. Mszŕ Âw. odprawi│ ks. Marek Kŕdzierski.


11 pa╝dziernika 2008

Nasi parafianie, pielgrzymi w Ziemi Âw., napisali do nas: „Pozdrowienia dla naszej parafialnej wspˇlnoty Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie! A pozdrawiamy z Ziemi Âw. W modlitwie pamiŕtamy o naszych wspˇlnych polskich sprawach.” (zob. Ksiŕga GoÂci)


7 pa╝dziernika 2008

Dzisiaj KoÂciˇ│ obchodzi│ Âwiŕto Matki Bo┐ej Rˇ┐a˝cowej.

Zmar│ bp Adam Žmigielski, ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej, salezjanin.


6 pa╝dziernika 2008

OtrzymaliÂmy „garŠ” wiadomoÂci od ks. Paw│a Libora, misjonarza z Angoli, ktˇry przed ponad rokiem goÂci│ w naszej Misji…

Szcz੠Bo┐e!
U was jesie˝, u nas lato, a ÂciÂle mˇwi▒c - pora deszczowa, na ktˇr▒ wszyscy z utŕsknieniem czekaj▒! Podobno na prowincjach ju┐ pada! Potŕ┐ne baobaby, czyli po naszemu imbundeiro, gromadz▒ w sobie du┐▒ iloŠ wody, ale na porŕ such▒ zrzucaj▒ liÂcie, jakby to by│a jesie˝. W│aÂnie teraz piŕknie zakwitaj▒ i pojawiaj▒ siŕ Âwie┐utkie seledynowe listki. Pierwszego pa╝dziernika w Âw. Tereskŕ spad│ w nocy pierwszy od maja deszcz zapowiadaj▒c, ┐e zbli┐aj▒ siŕ upa│y. Nied│ugo minie ju┐ rok jak jestem tutaj w Angoli. Jestem zadowolony z tego wszystkiego, co tu spotykam. Jest to dla mnie nowe wyzwanie, nowy nowicjat! Inaczej sobie to wszystko wyobra┐a│em, ale muszŕ przyznaŠ, ┐e Pan Bˇg wie lepiej, co dla cz│owieka lepsze, jak mu ka┐dy z nas zaufa. Widzŕ, ┐e jeszcze du┐o mi brakuje, aby byŠ dobrym misjonarzem. Te pierwsze doÂwiadczenia by│y mi potrzebne, aby zweryfikowaŠ swoje wyobra┐enia o misjach. Pewnego stylu duszpasterstwa nie da siŕ zmieniŠ i ludzi odzwyczaiŠ od ich nawykˇw, ale pozostaj▒ przecie┐ setki dzieciakˇw, ktˇre czekaj▒ choŠ na ma│y gest dobroci. Dzieciakˇw pragn▒cych zdobyŠ wiedzŕ o Âwiecie, o swym przeznaczeniu. Ostatnio, w miniony weekend, mieliÂmy w naszej szkole "ferias de sciencia", co jak w Polsce festiwal nauki. By│em pod wra┐eniem kreatywnoÂci dzieci i ich zaanga┐owania w przekaz swojej pracy w ka┐dej z dziedzin ┐ycia. Byli tacy, co sporz▒dzili makietŕ ca│ego naszego osiedla, zaznaczaj▒c wszystkie znacz▒ce dla ludzi oÂrodki, │▒cznie z futurystyczn▒ wizj▒ recyklingu odpadˇw i Âmieci; specjalne domy co jak nasz Monar dla uzale┐nionych! Przysz│a mi taka myÂl do g│owy, ┐e tylko cz│owiek wolny mo┐e tworzyŠ. Dzieci s▒ wolne, nie przyt│amszone!
My misjonarze najczŕÂciej wspˇ│czujemy biednym i martwimy siŕ ich potrzebami. Nowe pokolenia nie s▒ obci▒┐one wojn▒, nie dostrzegaj▒ te┐ nieustannego niebezpiecze˝stwa czyhaj▒cego ka┐dego dnia na ulicy, przed w│asnym domem. Marz▒ o przysz│oÂci, a my jesteÂmy tu po to, aby podtrzymaŠ w nich tŕ nadziejŕ, choŠ sami siŕ lŕkamy nieraz o nasz▒ przysz│oŠ. Jedno co jest szczegˇlnie radosne, na co chcia│bym zwrˇciŠ uwagŕ to to, ┐e wÂrˇd wiernych nie ma "po│owicznoÂci": jak jest kto wierz▒cy, to nie musi o tym mˇwiŠ, bo to widaŠ w jego uczynkach. Wielu, z tych ktˇrzy siŕ nawracaj▒, jest prawdziwymi misjonarzami w swoich Ârodowiskach, a to nie jest │atwe zw│aszcza, gdy kto jest sam jeden jako wierz▒cy w swojej licznej rodzinie. Zdarza siŕ, ┐e wielkim bohaterstwem, niemal mŕcze˝skim Âwiadectwem dla wiary, odznaczaj▒ siŕ osoby jeszcze nieochrzczone, ktˇre z upragnieniem czekaj▒ na ˇw "dzie˝, gdy przyjm▒ Jezusa do swego serca". Jest to buduj▒ce!
Dzielŕ siŕ tymi kilkoma refleksjami z mojej pracy i dziŕkujŕ rˇwnie┐ za Wasze Âwiadectwo wiary. Pozdrawiam gor▒co wszystkich Bliskich sercu. Do us│yszenia. Z Bogiem. Paulo. Luanda, Angola 2008.


Rozpocz▒│ siŕ Kurs Przedma│┐e˝ski. Kurs obejmuje szeŠ spotka˝. Spotkania odbywaj▒ siŕ w kolejne poniedzia│ki; pocz▒tek ka┐dego spotkania o godz. 19.00; miejsce spotka˝ Kaiser Loge.

50-osobowa grupa naszych parafian uda│a siŕ na pielgrzymkŕ do Ziemi Âw. Przewodnikiem pielgrzymki jest Ks. Proboszcz.


5 pa╝dziernika 2008

Msza Âw., odprawiona w naszej bazylice wyj▒tkowo o godz. 13.00, by│a transmitowana na ┐ywo przez Polsk▒ Telewizjŕ „Polonia” dla Polakˇw na ca│ym Âwiecie. Mszy Âw. przewodniczy│ i kazanie wyg│osi│ sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Stanis│aw Budzik. Msza Âw. by│a dziŕkczynieniem Polakˇw za pontyfikat Jana Paw│a II; w tym roku przypada 30-ta rocznica wyboru Jana Paw│a II na Stolicŕ Piotrow▒. WÂrˇd goÂci obecnych w czasie uroczystoÂci byli m. in.: ks. Stanis│aw Budy˝, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, ksiŕ┐a dziekani z Dortmundu i Drezna, S│awomir Siwek, v-ce prezes Telewizji Polskiej, Bogdan Milczarek, zastŕpca dyrektora ds. Ogˇlno-Ekonomicznych TVP „Polonia”. Nad przebiegiem transmisji czuwa│ p. Leszek Platta, odpowiedzialny w TV „Polonia” za Reporta┐ Polonijny i transmisje mszy Âw.
Wyst▒pi│y nasze chˇry: „Auxilium” (dyr. Agnieszki WiÂniowskiej – Kirch) i „Marana Tha” (dyr. Anny Kokowskiej – Weinstok) oraz solistka p. Agnieszka Siewiec.
Msza Âw. zgromadzi│a ponad tysi▒c wiernych.Wiŕcej zdj੠w Galerii

Ukaza│ siŕ „jesienny” numer Listu Parafialnego. Na ok│adce Listu umieszczona jest fotografia niezwyk│ych mieszka˝cˇw naszej bazyliki, soko│ˇw, ktˇre wylŕg│y siŕ w wie┐y.


4 pa╝dziernika 2008

UroczystoŠ Bierzmowania. O godz. 12.00, w czasie uroczystej eucharystii, 115 osˇb przyjŕ│o sakrament dojrza│oÂci chrzeÂcija˝skiej. M│odzie┐ do tej uroczystoÂci przygotowywa│a siŕ w czasie roku katechetycznego w roku szkolnym 2007/2008. Katechetami m│odzie┐y byli: ks. Marek Wyszomierski, ks. Wojciech Majchrzak i p. Dorota Thom. Sakramentu bierzmowania udzieli│ bp Ireneusz Pŕkalski z úodzi.Po mszy Âw. wieczornej odprawione zosta│o, tak jak w pierwsz▒ sobotŕ ka┐dego miesi▒ca, Czuwanie Fatimskie.

W sanktuarium Matki Bo┐ej TrzykroŠ Przedziwnej spotkali siŕ na comiesiŕcznym skupieniu przedstawiciele Ruchu Rodzin Szensztackich. Spotkanie prowadzi│ ks. Wojciech Majchrzak.


3 pa╝dziernika 2008

Pierwszy pi▒tek miesi▒ca pa╝dziernika. Msze Âw. odprawione zosta│y o godz. 8.00 i 18.00. Wielu parafian tradycyjnie skorzysta│o z sakramentu pojednania. UczciliÂmy tak┐e NajÂwiŕtsze Serce Jezusa litani▒ ku Jego czci.

M│odzie┐ przygotowuj▒ca siŕ do przyjŕcia sakramentu bierzmowania mia│a dzisiaj ostatni▒ prˇbŕ przed uroczystoÂci▒.

Ks. bp Pŕkalski zwiedzi│ Berlin…


2 pa╝dziernika 2008

Do naszej Misji przyby│ bp Ireneusz Pŕkalski z úodzi.   

Urodzony 9 marca 1950 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Seminarium Duchowne uko˝czy│ w úodzi. Žwiŕcenia kap│a˝skie przyj▒│ w 1974 r. W duszpasterstwie pracowa│ jako wikariusz w parafii Ksawerˇw.
Studia specjalistyczne z prawa kanonicznego odby│ w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i w Papieskim Uniwersytecie Gregoria˝skim w Rzymie, gdzie w 1981 r. uzyska│ doktorat na Wydziale Prawa Kanonicznego. Po powrocie z Rzymu przez szereg lat uczy│ │aciny w Wy┐szym Seminarium Duchownym w úodzi oraz pracowa│ w Kurii Biskupiej jako notariusz i w Trybunale KoÂcielnym jako obro˝ca wŕz│a ma│┐e˝skiego. Od 1983 roku jest wyk│adowc▒ prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym. Prawo kanoniczne wyk│ada rˇwnie┐ w Instytucie Teologicznym i w úˇdzkim OÂrodku Uniwersytetu Kardyna│a Stefana Wyszy˝skiego w Warszawie. W latach 1987 - 1993 by│ prorektorem Wy┐szego Seminarium Duchownego w úodzi, a od 1993 roku pe│ni obowi▒zki rektora tej Uczelni. Jest nadto sŕdzi▒ úˇdzkiego Trybuna│u KoÂcielnego, sekretarzem Rady Kap│a˝skiej, cz│onkiem Kolegium Konsultorˇw, wicepostulatorem sprawy kanonizacyjnej S│ugi Bo┐ej Wandy Malczewskiej, redaktorem naczelnym "úˇdzkich Studiˇw Teologicznych". Wniˇs│ powa┐ny wk│ad w dzie│o III Synodu Archidiecezji úˇdzkiej.
W 1993 roku zosta│ mianowany kapelanem Jego Žwi▒tobliwoÂci, a w 1997 roku - kanonikiem gremialnym Kapitu│y Archikatedralnej úˇdzkiej. 11 grudnia 1999 r. zosta│ mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji úˇdzkiej (tytularnym Castello di Tingizio), sakrŕ biskupi▒ przyj▒│ 8 stycznia 2000 r. w Archikatedrze úˇdzkiej.

Ks. Biskup udzieli w najbli┐sz▒ sobotŕ sakramentu bierzmowania m│odzie┐y naszej Misji.


1 pa╝dziernika 2008

OdprawiliÂmy pierwsze nabo┐e˝stwo rˇ┐a˝cowe. Przez ca│y miesi▒c pa╝dziernik nabo┐e˝stwa bŕd▒ odprawiane o godz. 17.30.

Dzisiaj przypad│o wspomnienie Âw. Teresy od Dzieci▒tka Jezus, dziewicy i doktora KoÂcio│a, patronki misji.

Wspˇln▒ prˇbŕ Âpiewu, przed niedzieln▒ msz▒ Âw. telewizyjn▒, odby│y: chˇr „Auxilium” i schola „Marana Tha”.


30 wrzeÂnia 2008

W liturgii wspominaliÂmy dzisiaj Âw. Hieronima. KoÂciˇ│ zawdziŕcza Âw. Hieronimowi pierwsze kompletne t│umaczenie na jŕzyk │aci˝ski Pisma Âw. Jego t│umaczenie, uznane przez Sobˇr Trydencki za oficjalne t│umaczenie KoÂcio│a, nazywa siŕ „Wulgata”.

M│odzie┐, przygotowuj▒ca siŕ do przyjŕcia sakramentu Bierzmowania, mia│a swoj▒ drug▒ prˇbŕ przed uroczystoÂci▒. Prˇbŕ poprowadzi│ ks. Marek Wyszomierski przy wspˇ│pracy ks. Wojciecha Majchrzaka i p. Doroty Thom; wszyscy oni byli katechetami tej m│odzie┐y w roku szkolnym 2007/2008.


29 wrzeÂnia 2008

Žwiŕto Âw. Archanio│ˇw: Micha│a, Rafa│a i Gabriela.

Odby│o siŕ spotkanie przedstawicieli wspˇlnot Polskiej Misji Katolickiej i parafii Âw. Bonifacego. Na spotkaniu obecni byli Ksiŕ┐a Proboszczowie, a tak┐e ks. Marek Wyszomierski i dwie osoby z rady parafialnej parafii Âw. Bonifacego. Takie spotkania odbywaj▒ siŕ regularnie co 2-3 miesi▒ce.


28 wrzeÂnia 2008

„Niech was o┐ywia to d▒┐enie, ktˇre by│o w Chrystusie Jezusie”. S│owa zachŕty, skierowane przez Âw. Paw│a do chrzeÂcijan w Filippi, niech i dla nas bŕd▒ wezwaniem do wype│nienia woli „Ojca, ktˇry jest w niebie”.
Zako˝czy│ siŕ Kurs Filipa. Wziŕ│o w nim udzia│ 21 osˇb. Kurs prowadzili animatorzy ze wspˇlnoty Szko│y Nowej Ewangelizacji Âw. Bart│omieja, dzia│aj▒cej przy naszej Misji. Nad ca│oÂci▒ czuwa│ ks. Marek Kŕdzierski, duchowy opiekun Wspˇlnoty.


27 wrzeÂnia 2008

Wspomnienie Âw. Wincentego a Paulo, kap│ana.

Urodzi│ siŕ w 1581 r. jako trzecie z szeÂciorga dzieci, w biednej, wiejskiej rodzinie. Jego dzieci˝stwo by│o pogodne, choŠ od najm│odszych lat musia│ pomagaŠ w ciŕ┐kiej pracy w gospodarstwie i wychowywaniu m│odszego rodze˝stwa. W wieku 19-tu lat zosta│ kap│anem. Gorliwie s│u┐y│ ubogim i pokrzywdzonym. G│osi│ im Chrystusa i prawdŕ odnalezion▒ w Ewangelii. Zmar│ w 1660 r. w wieku 79 lat.
Zosta│ beatyfikowany w 1729 r., a kanonizowany w 1737 r.

M│odzie┐, przygotowuj▒ca siŕ do przyjŕcia sakramentu bierzmowania mia│a dzisiaj pierwsz▒ prˇbŕ przed uroczystoÂci▒. Prˇbŕ prowadzi│ ks. Marek Wyszomierski we wspˇ│pracy z ks. Wojciechem Majchrzakiem i p. Dorot▒ Thom. Wszyscy oni prowadzili katechezŕ, przygotowuj▒c▒ m│odzie┐ do Bierzmowania.

Kolejnych dwanaÂcioro dzieci naszej Misji przyjŕ│o sakrament chrztu Âw.

Trwa Kurs Filipa. Kurs prowadz▒ animatorzy naszej parafialnej wspˇlnoty Âw. Bart│omieja we wspˇ│pracy z opiekunem wspˇlnoty, ks. Markiem Kŕdzierskim.


26 wrzeÂnia 2008

WiadomoŠ wa┐na dla nas wszystkich!
Abp Amato: beatyfikacja Jana Paw│a II na dobrej drodze.
Beatyfikacja Jana Paw│a II nie zbiegnie siŕ z blisk▒ ju┐ trzydziest▒ rocznic▒ jego wyboru, ale jest na dobrej drodze, a przede wszystkim „w dobrych rŕkach”. Zapewni│ o tym polskich dziennikarzy nowy prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo Amato.
- Proces postŕpuje naprzˇd bardzo dobrze. JesteÂmy na etapie opracowywania positio, a wiŕc trzeba jeszcze trochŕ czasu – powiedzia│ hierarcha. – ChoŠ wszyscy mˇwi▒ «santo subito», konieczna jest zawodowa poprawnoŠ i formalnoÂci, jakich wymaga prawid│owy proces. Wierzŕ jednak, ┐e nie bŕdzie ┐adnych problemˇw – doda│ abp Amato.
Ojciec Žwiŕty wezwa│ nas do poÂpiechu w tej sprawie – przypomnia│ prefekt Kongregacji. Widzia│ siŕ on ju┐ z postulatorem procesu beatyfikacyjnego Jana Paw│a II, ks. S│awomirem Oderem i wie, ┐e przygotowuje on czwarty ju┐ tom positio, zawieraj▒c dodatkow▒ dokumentacjŕ.
Na pytanie, kiedy nale┐y siŕ spodziewaŠ wyniesienia na o│tarze Jana Paw│a II, odpowiedzia│: „MyÂlŕ, ┐e w tym roku bŕdzie to niemo┐liwe. Na ten rok lista beatyfikacji i kanonizacji jest ju┐ zamkniŕta”. A w roku przysz│ym? „Mˇdlcie siŕ. I zarezerwujcie sobie czas. Nie nale┐y gasiŠ marze˝!” - stwierdzi│ w│oski hierarcha.
ml (KAI Rzym) / Watykan

Rozpocz▒│ siŕ Kurs Filipa.


25 wrzeÂnia 2008

Wspomnienie b│. W│adys│awa z Gielniowa. Urodzi│ siŕ On oko│o 1440 r. w│aÂnie w Gielniowie, w ubogiej rodzinie mieszcza˝skiej. B│ogos│awiony W│adys│aw wyrˇ┐nia│ siŕ duchem pokuty. Szczegˇln▒ opiek▒ otacza│ starszych i chorych. Specyfik▒ ascezy b│. W│adys│awa by│o szczegˇlne nabo┐e˝stwo do imienia Jezus. Ka┐de kazanie zaczyna│ od tego s│odkiego Imienia, a ku czci Matki Bo┐ej u│o┐y│ Godzinki i wiele pieÂni. W tym czasie jŕzyk │aci˝ski by│ wszechw│adny w koÂcio│ach. B│ogos│awiony g│osi│ kazania i uk│ada│ pieÂni w jŕzyku polskim i tym Âci▒gn▒│ ogromne t│umy. Zmar│ 4 maja 1505 r. - w 65 roku ┐ycia. UroczystoÂci beatyfikacyjne O. W│adys│awa odby│y siŕ w Warszawie w 1753 roku.


24 wrzeÂnia 2008

Ostatnia Âroda miesi▒ca wrzeÂnia. Msza Âw. wieczorna odprawiona zosta│a w intencji wspˇlnoty Apostolstwa Dobrej Žmierci. Modlono siŕ za chorych i cierpi▒cych kap│anˇw, za cz│onkˇw Apostolstwa o pog│ŕbienie wiary oraz za bliskich zmar│ych z proÂb▒ o wieczn▒ dla nich szczŕÂliwoŠ w niebie. Po mszy Âw. odprawione zosta│o nabo┐e˝stwo ku czci Matki Bo┐ej Bolesnej patronki dobrej Âmierci.

Dwudziesty czwarty dzie˝ ka┐dego miesi▒ca to tak┐e wspomnienie Matki Bo┐ej w Jej tytule Wspomo┐ycielki Wiernych. W Zgromadzeniu Salezja˝skim tradycja ta siŕga dziewiŕtnastego wieku czyli czasˇw Ks. Bosko, za│o┐yciela Zgromadzenia.


23 wrzeÂnia 2008

Wspomnienie Âw. ojca Pio. Ojciec Pio zadziwi│ ca│y Âwiat swoim niezwyk│ym ┐yciem i gor▒c▒ wiar▒. Przede wszystkim by│ - tak samo jak inny stygmatyk, Âwiŕty Franciszek - ┐ywym obrazem Chrystusa Ukrzy┐owanego. Krzy┐ Zbawiciela sta│ siŕ dla niego szko│▒ kap│a˝stwa i ╝rˇd│em mi│oÂci wobec ludzi, ktˇrych spowiada│, uzdrawia│ i pociesza│. By│ spowiednikiem, ktˇrego Bˇg obdarzy│ │ask▒ przenikania ludzkich sumie˝. Kiedy odprawia│ mszŕ Âwiŕt▒, wszyscy wiedzieli, ┐e na o│tarzu rzeczywiÂcie dokonuje siŕ wielka tajemnica wiary. Otrzyma│ dar bilokacji i poznania jŕzykˇw obcych, ktˇrych nigdy nie studiowa│. Przewidywa│ przysz│oŠ, uzdrawia│ s│owem, dotykiem, a tak┐e na odleg│oŠ. By│ cz│owiekiem nieustannej modlitwy, czcicielem Matki Bo┐ej. Nie wypuszcza│ z r▒k rˇ┐a˝ca. Toczy│ zwyciŕskie boje z szatanem. Dzi przypada 40 rocznica Âmierci Âw. o. Pio.


21 wrzeÂnia 2008

"MyÂli moje nie s▒ myÂlami waszymi, ani drogie moje drogami waszymi...". Uczymy siŕ poprzez s│owo Boga odczytywania Jego woli wobec nas, czŕsto po ludzku niezrozumia│ej. Pozostaje nam jednak w pokorze przyjmowaŠ tŕ wolŕ, bo Bˇg chce dla nas jak najlepiej.

O godz. 16.00 zosta│a odprawiona msza Âw. dla dzieci. W czasie mszy Âw. poÂwiŕcone zosta│y tornistry i przybory szkolne pierwszoklasistˇw, a tak┐e innych dzieci, ktˇre je ze sob▒ przynios│y do koÂcio│a. PoÂwiŕcenie tornistrˇw najm│odszych uczniˇw naszej parafii odby│o siŕ tak┐e na Spandau; mia│o ono miejsce w czasie mszy Âw. o godz. 12.00 odprawianej w koÂciele na Spandau.

Wieczorem odby│o siŕ programowe posiedzenie Rady Parafialnej. W spotkaniu wziŕ│o udzia│ 20 cz│onkˇw Rady. Spotkanie poprowadzi│ p. Daniel Kaiser, przewodnicz▒cy.

Odby│a siŕ tak┐e kolejna katecheza dla osˇb doros│ych, przygotowuj▒cych siŕ do przyjŕcia sakramentu bierzmowania. Katechezŕ poprowadzi│ ks. Marek Wyszomierski, odpowiedzialny za przygotowanie m│odzie┐y i doros│ych do przyjŕcia tego sakramentu.


19 wrzeÂnia 2008

Odby│o siŕ spotkanie przedstawicieli Rad Parafialnych misji obcojŕzycznych Berlina z ordynariuszem diecezji kard. Georgiem Sterzinskim. Nasz▒ Radŕ Parafialn▒ reprezentowali: Ks. Proboszcz oraz panowie: Marek Borsuk i Krzysztof Wyzujak. Spotkanie odby│o siŕ przy koÂciele Chorwackiej Misji Katolickiej na Weddingu.


18 wrzeÂnia 2008

UroczystoŠ Âw. Stanis│awa Kostki, jednego z patronˇw Polski, patrona m│odzie┐y polskiej. UczciliÂmy Žwiŕtego w czasie mszy Âw. wieczornej. Kazanie o patronie dnia wyg│osi│ ks. Marek Kŕdzierski.

Žw. Stanis│aw Kostka jest tak┐e patronem warszawskiej prowincji zakonnej salezjanˇw, do ktˇrej nale┐▒ ksiŕ┐a pracuj▒cy w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.


17 wrzeÂnia 2008

W spotkaniu ksiŕ┐y pracuj▒cych w Berlinie z ordynariuszem diecezji ks. kard. Georgiem Sterzinskim wziŕli udzia│ ksiŕ┐a: Jerzy Barganowski, Marek Kŕdzierski, Wojciech Majchrzak i Tadeusz Niewŕg│owski. Dzisiejsze spotkanie poÂwiŕcone by│o postaci Âw. Paw│a. Referat nt. "Meine Gnade (...) erweist ihre Kraft in der Schwachheit" (2 Kor 12,9), wyg│osi│ ks. prof. dr Claus-Peter Marz z Erfurtu. Spotkanie odby│o siŕ w gmachu Akademii Teologii Katolickiej. Wziŕ│o w nim udzia│ ok. 120 ksiŕ┐y.


14 wrzeÂnia 2008

"Krzy┐u Chrystusa b▒d╝┐e pochwalony...". Dzisiaj obchodzone Âwiŕto Podwy┐szenia Krzy┐a Žwiŕtego niech bŕdzie dla nas przypomnieniem prawdy: spod jakiego znaku jesteÂmy, do czego On nas zobowi▒zuje, co dla nas oznacza: krzy┐ jest znakiem nadziei, jest znakiem ┐ycia!

W czasie mszy Âw. odczytany zosta│ list bpa Zygmunta Zimowskiego, ordynariusza diecezji radomskiej, a zarazem odpowiedzialnego za sprawy emigracji z ramienia Episkopatu Polski. List mˇwi│ o znaczeniu Krzy┐a w ┐yciu Polakˇw za granic▒.

O godz. 10.15 mszy Âw. przewodniczy│ ks. inspektor S│awomir úubian, prze│o┐ony warszawskiej prowincji salezjanˇw.

Spotkali siŕ uczestnicy pa╝dziernikowej pielgrzymki do Ziemi Âw. Grupa liczy 50 osˇb. Spotkanie poprowadzi│ Ks. Proboszcz, ktˇry jest organizatorem pielgrzymki i bŕdzie jej przewodnikiem. Pielgrzymka odbŕdzie siŕ w dniach 6-14 pa╝dziernika br.

Odby│y siŕ spotkania dwˇch krŕgˇw KoÂcio│a Domowego. W spotkaniach uczestniczy│ opiekun KD, ks. Marek Kŕdzierski.

O godz. 19.00 odby│a siŕ kolejna katecheza dla doros│ych z cyklu przygotowania tych osˇb do przyjŕcia sakramentu bierzmowania. Katechezŕ poprowadzi│ ks. Marek Wyszomirski.


13 wrzeÂnia 2008

Dzie˝ skupienia wspˇlnoty Rady Parafialnej. Spotkanie odby│o siŕ w oÂrodku salezjanˇw niemieckich w dzielnicy Marzahn. Ca│oŠ poprowadzi│ inspektor prowincji warszawskiej salezjanˇw, ks. S│awomir úubian. "Lectio divina", konferencja na temat umiejŕtnoÂci rozwi▒zywania konfliktˇw, czas prze┐ywany w ciszy i refleksja, okazja do spowiedzi, msza Âw., to g│ˇwne punkty skupienia. Nie zabrak│o te┐ wspˇlnej agapy, zatrzymania siŕ "przy stole".

Odby│o siŕ spotkanie robocze odnoÂnie do transmisji mszy Âw. dla Polakˇw na Âwiecie, jaka ma odbyŠ siŕ 5 pa╝dziernika z Bazyliki Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Transmisjŕ przeprowadzi Telewizja Polska "Polonia". W spotkaniu udzia│ wziŕli: Ks. Proboszcz, ks. Marek Wyszomierski, Daniel Kaiser - przewodnicz▒cy Rady Parafialnej, Anna Kokowska-Weinstok (organistka PMK, a zarazem opiekunka scholi "Marana Tha"), Agnieszka WiÂniowska-Kirch (chˇr "Auxilium") i Teresa Borsuk - pracownik biura parafialnego i opiekun folklorystycznej grupy liturgicznej w Misji.


12 wrzeÂnia 2008

W naszej Bazylice odprawiona zosta│a msza Âw. w intencji wspˇlnoty szko│y St. Marien Schule; katolickiej szko│y niemieckiej. W szkole uczy siŕ tak┐e wiele dzieci z rodzin polskich. Mszy Âw. przewodniczy│ kard. Georg Sterzinsky. Uczestnikami Eucharystii byli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szko│y; obecni byli tak┐e rodzicie niektˇrych uczniˇw. Razem w mszy Âw. uczestniczy│o ok. tysi▒ca osˇb.

GoÂciliÂmy przedstawicieli Telewizji Polskiej. Wizyta goÂci z Polski zwi▒zana by│a z przygotowaniami do mszy Âw., jaka bŕdzie transmitowana z naszej Bazyli dla Polakˇw na Âwiecie w dniu 5 pa╝dziernika br. Po wieczornej mszy Âw. odby│o siŕ spotkanie wspˇlnoty oazowej. Spotkanie poprowadzi│ ks. Marek Wyszomierski.


11 wrzeÂnia 2008

Po raz pierwszy po wakacjach odby│o siŕ spotkanie Polakˇw w Bazylice Rˇ┐a˝ca Žwiŕtego na Steglitz. Jak co miesi▒c i to spotkanie by│o spotkaniem ze Âw. Teres▒ od Dzieci▒tka Jezus. Tym razem rˇwnie┐ z Jej rodzicami Zeli▒ i Ludwikiem Martin (czyt. Martŕ). O godz. 18.30 odmˇwiono rˇ┐aniec, nastŕpnie odprawiona zosta│a msza Âw. w jŕzyku polskim. Po mszy Âw. w sali parafialnej wyg│oszona zosta│a katecheza przygotowuj▒ca do beatyfikacji rodzicˇw Âw. Teresy. Po katechezie zebrani spotkali siŕ na braterskiej agapie. Beatyfikacja ma│┐onkˇw: Zelii i Ludwika Martin, odbŕdzie siŕ w Lisieux 19 pa╝dziernika br.


8 wrzeÂnia 2008

Kurs Filipa w MŘnster: po raz czwarty nasza parafialna Szko│a Nowej Ewangelizacji Âw. Bart│omieja prowadzi│a ewangelizacjŕ Kursem Filipa w Polskiej Misji Katolickiej w MŘnster.
Tym razem w kursie uczestniczy│o 12 osˇb, a pos│ugŕ S│owa pe│ni│a ekipa w sk│adzie: Agnieszka Rodziewicz-Heimann, Dorota Seleszy˝ska i Marek Pietryk z grupy modlitewnej w MŘnster oraz z naszej SNE Âw. Bart│omieja: Ania Samek, Jaros│aw Krasowski, Ryszard Porzy˝ski oraz Ks. Marek Kŕdzierski SDB. Nasi "misjonarze" szczŕÂliwie wrˇcili do Berlina.


7 wrzeÂnia 2008

Jak pomagaŠ cz│owiekowi, ktˇry siŕ gubi: grzeszy, zaczyna odstawaŠ od ewangelicznego ┐ycia wspˇlnoty? Jezus mˇwi nam o potrzebie szukania tego, ktˇry mimo ┐e jest wÂrˇd nas, to jednak b│▒dzi. Pokazuje nam, jak pozyskaŠ zagubionego, jak na nowo w│▒czyŠ go w ┐ycie wspˇlnoty. S│yszymy wezwanie do odpowiedzialnoÂci za "schodz▒cych z w│aÂciwej drogi". Chodzi o odpowiedzialnoŠ do ko˝ca, a┐ do wyczerpania wszelkich dostŕpnych mo┐liwoÂci. W centrum katechezy Jezusa nie stoi problem: "Jak upominaŠ brata?", lecz "Jak go pozyskaŠ?". Ka┐de s│owo i ka┐de zdanie zwi▒zane jest z tym jednym: pozyskaŠ zagubionego brata.

W ramach Akademii Letniej, zorganizowanej przez Centrum Bada˝ Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Polsko - Niemieck▒ Wspˇ│pracŕ M│odzie┐y dla polskich i niemieckich nauczycieli i animatorˇw wymiany m│odzie┐y, odby│o siŕ spotkanie w naszej Misji. Polacy i Niemcy, uczestnicy spotkania, zapoznali siŕ z zadaniami, jakie spe│nia w Berlinie Polska Misja Katolicka. Spotkanie zosta│o zorganizowane z inicjatywy prof. dra hab. Roberta Traby, pracownika PAN. Prowadzi│ je p. Robert »urek. W spotkaniu wziŕ│o udzia│ ok. 40 osˇb. Polsk▒ Misjŕ reprezentowali: proboszcz ks. Tadeusz Niewŕg│owski oraz przewodnicz▒cy Rady Parafialnej p. Daniel Kaiser. Tegoroczna Akademia Letnia odbywa siŕ w dniach 6-12 wrzeÂnia, a tematem jej s▒: Migracje w Europie na przyk│adzie ’Polskiego Berlina’.Po po│udniu przy bazylice odby│ siŕ festyn parafialny. Chocia┐ pogoda by│a nieco jesienna, to nastroje uczestnikˇw by│y w pe│ni pogodne...


6 wrzeÂnia 2008

W naszej Misji zosta│o ochrzczone setne w tym roku kalendarzowym, dziecko. Pod tym "okr▒g│ym" numerem w Ksiŕdze Chrztˇw zosta│a zapisana KapuÂcik Sandy Nadine.

Teren przy Bazylice zosta│ przygotowany do jutrzejszego festynu....


5 wrzeÂnia 2008

Wspˇlnota oazowa spotka│a siŕ na pierwszym regularnym spotkaniu po wakacjach. Spotkanie poprowadzili ks. Marek Wyszomierski i Âwiecki moderator naszej Oazy, p. S│awomir Thom.


4 wrzeÂnia 2008

Z rekolekcji kap│a˝skich wrˇcili Ks. Proboszcz i ks. Marek Wyszomierski. Rekolekcje odby│y siŕ w Wurzburgu. G│osi│ je biskup pomocniczy archidiecezji pozna˝skiej Marek Jŕdraszewski. W rekolekcjach wziŕ│o udzia│ 76 ksiŕ┐y pracuj▒cych w polskich parafiach w Niemczech.


1 wrzeÂnia 2008

Rozpocz▒│ siŕ rok szkolny. Rozpocz▒│ siŕ tak┐e rok katechetyczny. Pierwsi uczniowie zostali zapisani na katechezŕ, jaka bŕdzie prowadzona przy Misji w nadchodz▒cym roku szkolnym 2008/2009.

Dzisiaj przypada tak┐e 69 rocznica wybuchu II wojny Âwiatowej.


31 sierpnia 2008

"JeÂli kto chce pˇjŠ za Mn▒, niech siŕ zaprze samego siebie, niech we╝mie krzy┐ swˇj i niech Mnie naÂladuje" (Mt 16,24).
Jezus do ka┐dego, kto pragnie stawaŠ siŕ Jego uczniem, kieruje s│owa o koniecznoÂci przyjŕcia krzy┐a w swoim ┐yciu. Nie s▒ to s│owa │atwe. A jednak krzy┐ jest udzia│em ka┐dego cz│owieka, wierz▒cego czy niewierz▒cego, ktˇry ┐yje na tym Âwiecie. Z│udzeniem jest s▒dziŠ, ┐e przejdziemy przez ┐ycie bez cierpienia, bez krzy┐a. Nie bez powodu mˇwi siŕ czasem, ┐e kto szuka Jezusa bez krzy┐a, zwykle znajduje krzy┐ bez Jezusa. Natomiast przyjmuj▒c z wiar▒ swˇj krzy┐, nios▒c go, nie obarczaj▒c nim innych, odkrywamy w nim nadziejŕ, ktˇra pozwala patrzeŠ z dystansem na proponowane przez dzisiejszy Âwiat sposoby realizacji siebie, i wierzyŠ, ┐e nie tu osi▒gniemy ostateczne szczŕÂcie.

W naszej Misji ÂwiŕtowaliÂmy uroczystoŠ NajÂwiŕtszej Maryi Panny Czŕstochowskiej, Patronki Narodu Polskiego i naszej wspˇlnoty parafialnej.


29 sierpnia 2008

Wspomnienie mŕcze˝stwa Âw. Jana Chrzciciela. O tym wydarzeniu opowiada ewangelia Âwiŕta we fragmencie: Mt 14, 1-12.


28 sierpnia 2008

Wspomnienie Âw. Augustyna, biskupa i doktora KoÂcio│a. Nawrˇcenie Âwiŕtemu Augustynowi wyprosi│a jego matka Âw. Monika cierpliw▒ modlitw▒. To on jest autorem myÂli raduj▒cej serce wierz▒cego cz│owieka: "Niespokojne jest serce cz│owieka, dopˇki nie spocznie w Panu" oraz myÂli: "Je┐eli w ┐yciu cz│owieka Bˇg jest na pierwszym miejscu, wszystkie inne sprawy bŕd▒ na w│aÂciwym miejscu."

Z Rekolekcji Wakacyjnych wrˇci│a grupa m│odzie┐y naszej Misji. Pod duchow▒ opiek▒ ks. Marka Wyszomierskiego i animatorˇw m│odzi nasi parafianie prze┐yli Wakacyjne Rekolekcje w Ochotnicy Dolnej. Grupa liczy│a 52 osoby.
Zdjŕcia z rekolekcji obejrzeŠ mo┐na w Galerii zdjŕŠ


27 sierpnia 2008

Wspomnienie liturgiczne Âw. Moniki, matki d│ugo i cierpliwie modl▒cej siŕ o nawrˇcenie swojego syna, Âw. Augustyna.

Msza Âw. wieczorna, odprawiona zosta│a w intencji cz│onkˇw wspˇlnoty Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Žmierci i ich opiekuna Ks. Proboszcza. Po mszy Âw., jak zawsze w ostatni▒ Ârodŕ ka┐dego miesi▒ca, odprawione zosta│o nabo┐e˝stwo ku czci Matki Bo┐ej Bolesnej, patronki dobrej Âmierci. Po nabo┐e˝stwie odby│o siŕ spotkanie formacyjno-organizacyjne cz│onkˇw Wspˇlnoty.


26 sierpnia 2008

UroczystoŠ NajÂwiŕtszej Maryi Panny Czŕstochowskiej. W naszej wspˇlnocie uroczystoŠ tŕ ÂwiŕtowaŠ bŕdziemy w najbli┐sz▒ niedzielŕ, 31 sierpnia. Bŕdzie to zarazem dla nas dzie˝ odpustu parafialnego.

Wspˇlnota Szko│y Nowej Ewangelizacji Âw. Bart│omieja, uroczyst▒ msz▒ Âw., rozpoczŕ│a regularne spotkania na najbli┐szy rok mierzony "od wakacji do wakacji". Mszy Âw. przewodniczy│ opiekun Wspˇlnoty, ks. Marek Kŕdzierski.


24 sierpnia 2008

O godz. 12.00, mszŕ Âw. Prymicyjn▒ w naszej wspˇlnocie, odprawi│ ks. Micha│ Mejer, salezjanin z Inspektorii Pilskiej. Ks. Micha│ uko˝czy│ studia teologiczne w Miŕdzynarodowym Instytucie Teologicznym w Jerozolimie. Przed rokiem, w miesi▒cach lipcu i sierpniu, odbywa│ duszpastersk▒ praktykŕ diako˝sk▒ w naszej Misji. Obecnie rozpocz▒│ pracŕ kap│a˝sk▒ na placˇwce w Pile. Kazanie w czasie mszy Âw. prymicyjnej wyg│osi│ Ks. Proboszcz. »yczymy ks. Micha│owi wielu lat owocnej pracy duszpasterskiej!

Wieczorem uczciliÂmy Matkŕ Bo┐▒ w tytule Wspomo┐enia Wiernych specjaln▒ nowenn▒ ku Jej czci.


22 sierpnia 2008

Niecodzienni mieszka˝cy naszej bazyliki (soko│y) "obrastaj▒ w piˇrka"...


Plan nauki religii w roku szkolnym 2008 - 2009

Tempelhof

Lekcje religii i jŕzyka polskiego odbywaj▒ siŕ w salkach przy parafii Herz Jesu, Friedrich-Wilhelm-Str. 70, (U6 Kaiserin-Augusta-Str.)

poniedzia│ek
               godz. 16:00 - 16:45 - kl.1- j. polski
               godz. 16:45 - 17:30 - kl.1- religia

wtorek
               godz. 16:00 - 16:45 - kl.4 - j. polski
               godz. 16:45 - 17:30 - kl. 4 - religia

Âroda
               godz. 15:15 - 16:00 - kl.3 (komunijna)
               godz. 16:00 - 16:45 - kl.3 (komunijna)
               godz. 17:00 - 17:45 - kl.3 (komunijna)

czwartek
               godz. 16:00 - 16:45 - kl.2 - j. polski
               godz. 16:45 - 17:30 - kl.2 - religia

pi▒tek
               godz. 15:30 - 16:15 - kl.5 - religia
               godz. 16:15 - 17:00 - kl.5 i 6 - j. polski
               godz. 17:00 - 17:45 - kl. 6 i 7 - religia

sobota
               godz. 11:00 - 12:00 - dzieci przedszkolne

Spandau i Wedding

poniedzia│ek
               godz. 15:00 - 15:45 - kl.1 i 2
               godz. 16:00 - 16:45 - kl.3 (komunijna)
               godz. 16:00 - 16:45 - kl.4 i 5

Charlottenburg (Szko│a Europejska)

_____________ - kl.3 (komunijna)
(o ile rodzice zatroszcz▒ siŕ o mo┐liwoŠ korzystania z pomieszcze˝ szko│y)21 sierpnia

W naszej Misji goÂcili: ks. pra│at Stanis│aw Budy˝, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, oraz p. Leszek Platta, przedstawiciel Telewizji Polskiej z Warszawy. GoÂcie spotkali siŕ z Ks. Proboszczem. Ich obecnoŠ zwi▒zana by│a z transmisj▒ mszy Âw. dla Polakˇw poza granicami Polski. Msza Âw. transmitowana bŕdzie z naszej Bazyliki w dniu 5 pa╝dziernika, godz.. 13.00. Okazj▒ do takiej transmisji bŕdzie 30. rocznica wyboru Ojca Âw. Jana Paw│a II na Stolicŕ Piotrow▒.


19 sierpnia 2008

M│odzie┐ naszej Misji, przebywaj▒ca pod opiek▒ ks. Wojciecha Majchrzaka na obozie wŕdrownym w Zakopanem wrˇci│a szczŕÂliwie do Berlina.


17 sierpnia 2008

Kobieta kananejska z dzisiejszej Ewangelii uÂwiadamia nam, ┐e nikt nie jest daleko od mi│oÂci Bo┐ej. On ka┐dego z nas powo│a│ do ┐ycia, wezwa│ po imieniu i spogl▒da na nas z mi│oÂci▒ i czu│oÂci▒. Czy zas│u┐yliÂmy na tŕ mi│oŠ? Nie. I wcale nie musieliÂmy. Przyjmijmy tŕ prawdŕ i pozwˇlmy, by przez wiarŕ kszta│towa│a ona nasze ┐ycie.
Warto te┐ przy tej okazji zadaŠ sobie pytania: Dlaczego mamy szczŕÂcie posiadaŠ wiarŕ, dlaczego jesteÂmy uprzywilejowani, zaproszeni, aby spo┐ywaŠ chleb dzieci Bo┐ych?

W mszy Âw. o godz. 18.00 wziŕ│a udzia│ 50 osobowa grupa harcerzy i harcerek ze Zwi▒zku Harcerstwa Rzeczypospolitej ze Szczepu 41. Pionkowskich Dru┐yn Harcerskich i Zuchowych "Rzeczpospolita Skautowa" im. Olgi i Andrzeja Ma│kowskich z miejscowoÂci Pionki k. Radomia, z harcmistrzem Krzysztofem Piasecznym.Dzisiaj przypada dzie˝ imienin ks. Jacka Pajewskiego, proboszcza PMK w Berlinie w latach 1999-2006. Sk│adamy Solenizantowi ┐yczenia wszystkiego, co dla Niego bŕdzie najlepsze! Patronem ks. Jacka jest Âw. Jacek Odrow▒┐.


15 sierpnia

UroczystoŠ Wniebowziŕcia NajÂwiŕtszej Maryi Panny. Msze Âw. w Bazylice odprawione zosta│y wed│ug porz▒dku niedzielnego. Kazania wyg│osi│ ks. Dariusz Koz│owski z úodzi. Ka┐d▒ z mszy Âw. ko˝czyliÂmy Âpiewem Apelu Jasnogˇrskiego.


14 sierpnia 2008

Wspomnienie Âw. Maksymiliana Kolbe, mŕczennika obozu koncentracyjnego w OÂwiŕcimiu.


12 sierpnia 2008

Kolejna grupa m│odzie┐y, g│ˇwnie tej, ktˇra siŕ przygotowuje do przyjŕcia sakramentu bierzmowania, i m│odzie┐y oazowej, pod opiek▒ ks. Marka Wyszomierskiego i animatorˇw, wyruszy│a w polskie gˇry. Bŕd▒ przebywaŠ w Ochotnicy Dolnej.


10 sierpnia 2008

Dziewiŕtnasta niedziela zwyk│a: doÂwiadczenie, jakie sta│o siŕ udzia│em Piotra, ukaza│o mu naocznie moc Boga zdolnego ocaliŠ go w poÂrodku ┐ywio│ˇw. Im lepiej poznajemy Boga, tym bardziej Go kochamy. Ucz▒c siŕ ufania Mu w ka┐dej sytuacji, poznajemy tajemnicŕ, o jakiej Jezus chcia│ pouczyŠ Piotra owej nocy na jeziorze: Bˇg zna nasze potrzeby i nigdy nas nie opuÂci. On nas wybawi, przychodz▒c nam z pomoc▒ w swoim czasie.
Kiedy upadamy na duchu, mo┐emy wo│aŠ razem z Piotrem: "Panie, ratuj nas!". I Jezus natychmiast wyci▒gnie rŕkŕ i nas pochwyci. Mo┐emy niemal us│yszeŠ Jego stanowcze, ale przepe│nione mi│oÂci▒ s│owa: "Czemu zw▒tpiliÂcie, ma│ej wiary?". Kiedy zaufamy Jezusowi, zostaniemy uwolnieni od niepokojˇw, ktˇre nas drŕcz▒. Ucz▒c siŕ ┐ycia wiar▒, bŕdziemy przypuszczalnie dalej upadaŠ, ale w│aÂnie poprzez te upadki poznamy, jak wierny i jak mi│osierny jest Bˇg. Trzeba nam o tym pamiŕtaŠ i zwracaŠ siŕ do Niego z wiar▒. Tak wymownie mˇwi▒ o tym s│owa Psalmu: "Oczy swe wznoszŕ ku gˇrom: sk▒d przyjdzie dla mnie pomoc? Pomoc przychodzi od PANA, Ktˇry stworzy│ niebo i ziemiŕ!" (Ps 121,1-2). Codziennie powinniÂmy modliŠ siŕ tymi w│aÂnie s│owami.

W pracy duszpasterskiej pomaga│ nam ks. dr Dariusz Koz│owski, rektor wy┐szego Seminarium Duchownego Salezjanˇw w úodzi.


6 sierpnia

W KoÂciele obchodziliÂmy Âwiŕto Przemienienia Pa˝skiego.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus prowadzi nas razem z Piotrem, Jakubem i Janem na gˇrŕ Tabor. Tam Jezus przemieni│ siŕ wobec swoich Aposto│ˇw. Jego twarz zajaÂnia│a jak s│o˝ce, a szaty sta│y siŕ olÂniewaj▒co bia│e. To wydarzenie pozosta│o tajemnic▒ dla pozosta│ych uczniˇw - dowiedzieli siŕ o nim dopiero po Wniebowst▒pieniu.
To Âwiŕto przypomina, ┐e Jezus odmieni nas wszystkich; nawet nasze cia│a w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwa│y. Dlatego jest to dzie˝ wielkiej radoÂci i nadziei, ┐e nasze przebywanie na ziemi nie bŕdzie ostateczne, ┐e przyjdzie po nim nieprzemijaj▒ca chwa│a. Žwiŕto Przemienienia Pa˝skiego jest zarazem nakazem ci▒g│ej przemiany duchowej i wskazˇwk▒, ┐ebyÂmy mocniej wierzyli w Jezusa.
Žwiŕto zosta│o ustanowione w IV w. we wschodniej czŕÂci Cesarstwa Rzymskiego i nale┐y do najwa┐niejszych Âwi▒t poÂwiŕconych Chrystusowi. Na Zachodzie wprowadzi│ je papie┐ Kalikst III w rocznicŕ zwyciŕstwa chrzeÂcijan nad Turkami pod Belgradem, w dniu 6 sierpnia 1456 r.
Lokalnie Âwiŕto Przemienienia Pa˝skiego obchodzono na Zachodzie ju┐ w VII wieku. W Polsce natomiast znane jest ju┐ w XI wieku.


4 sierpnia 2008

Grupa m│odzie┐y z naszej parafii, pod opiek▒ ks. Wojciecha Majchrzaka, uda│a siŕ na obˇz wŕdrowny do Zakopanego.


3 sierpnia 2008

W naszej Misji goÂci│ ks. Ignacy Chod╝ko. Ks. Ignacy odprawi│ msze Âw. na Spandau i na Weddingu. W│aÂnie w tych miejscach pracowa│ przez d│ugie lata. Teraz przyjecha│ do nas z pomoc▒ duszpastersk▒. Z radoÂci▒ spotka│ swoich znajomych parafian, a i parafianie z satysfakcj▒ powitali swojego by│ego duszpasterza. Ks. Chod╝ko zako˝czy│ pracŕ w Polskiej Misji w Berlinie w roku 1999 i wrˇci│ do Polski. Aktualnie pracuje w Rˇ┐anymstoku (k. Bia│egostoku).


31 lipca 2008

Tak jak w ostatni▒ Ârodŕ ka┐dego miesi▒ca rˇwnie┐ i dzisiaj odprawione zosta│o nabo┐e˝stwo ku czci Matki Bo┐ej Bolesnej Patronki Dobrej Žmierci. Msza Âw. odprawiona zosta│a w intencji Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Žmierci.

Zgodnie z tradycj▒ salezja˝sk▒ ostatni dzie˝ ka┐dego miesi▒ca poÂwiŕcony jest Âw. Janowi Bosko, za│o┐ycielowi Zgromadzenia Salezja˝skiego. UczciliÂmy Žwiŕtego w czasie mszy Âw. wieczornej. Szczegˇlnym znakiem by│o uca│owanie relikwii Žwiŕtego.


28 lipca 2008

Dzisiaj minŕ│a trzecia rocznica Âmierci ks. Henryka Paszka, proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie w latach 1987-1999. Wieczorem w int. ks. Henryka odprawiliÂmy mszŕ Âw.


26 lipca 2008

Wspomnienie liturgiczne Âw. Anny i Âw. Joachima, rodzicˇw Matki Bo┐ej. Jest to dzie˝ wdziŕcznoÂci naszym Rodzicom i wszystkich, ktˇrzy uczestnicz▒ w ich autorytecie.


24 lipca 2008

Comiesiŕczne wspomnienie Matki Bo┐ej Wspomo┐ycielki Wiernych. W czasie mszy Âw. wieczornej odprawione zasta│o nabo┐e˝stwo ku czci Matki Bo┐ej czczonej w tytule "Auxilium Christianorum".
Do Ochotnicy Dolnej wyjechali cz│onkowie wspˇlnoty Szko│y Nowej Ewangelizacji Âw. Bart│omieja. Duchowym opiekunem grupy jest ks. Marek Kŕdzierski.


23 lipca 2008

Ze Žwiatowych Dni M│odzie┐y w Australii wrˇcili: ks. Marek Kŕdzierski i delegacja naszej Misji. Wrˇcili cali, zdrowi i zadowoleni...
Ks. Proboszcz przekaza│ Komitetowi Budowy Žwi▒tyni ofiary zebrane przez wspˇlnotŕ Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie na budowŕ Žwi▒tyni OpatrznoÂci Bo┐ej w Warszawie. Zosta│a wp│acona kwota 4330 euro.


22 lipca 2008

Dla tych, ktˇrzy odpoczywaj▒..., udanych wakacji!

        ja nie wiem

                 ja nie wiem jak ludzie ┐yŠ mog▒
                 bez lasu bez pˇl i nieba -
                 nie chodziŠ szar▒ wiejsk▒ drog▒
                 nad ktˇr▒ wierzb z│otych nie ma

                 i nie wiem jak mo┐na pracowaŠ
                 nie maj▒c nad sob▒ s│o˝ca -
                 spoczywaŠ bez cienia jawora
                 bez grania ┐ab w mokrych │▒kach

                 i nie wiem jak mo┐na ukochaŠ
                 nie s│ysz▒c pieÂni s│owika -
                 umieraŠ w miast kamiennych lochach
                 bez p│aczu pszenic │ka˝ ┐yta

                                    Jan Pocek


21 lipca

Ojciec Âw. wraca z Australii, ze Žwiatowego Spotkania M│odzie┐y. Przylot do Rzymu przewidziany jest dzisiaj ok. godz. 23.00.

Powrˇt naszej delegacji, z ks. Markiem Kŕdzierskim na czele, przewidziany jest na 23 lipca br.


20 lipca 2008

Nikt z nas nie chcia│by byŠ zaliczony do "chwastˇw" z Jezusowej przypowieÂci. Wszyscy pragnŕlibyÂmy byŠ "pszenic▒" i w dniu ostatecznym okazaŠ siŕ godnymi krˇlestwa Bo┐ego. Na szczŕÂcie Jezus pragnie dla nas tego samego i wie dobrze, ┐e zbawienie mo┐emy osi▒gn▒Š jedynie przez wiarŕ w Niego i otwartoŠ na Jego Ducha. To w│aÂnie Duch Žwiŕty mo┐e nas uczyniŠ dobrym ziarnem na ┐niwo Jezusa. Žw. Pawe│ napisa│, ┐e Duch "przychodzi z pomoc▒ naszej s│aboÂci. Gdy bowiem nie umiemy siŕ modliŠ tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia siŕ za nami w b│aganiach, ktˇrych nie mo┐na wyraziŠ s│owami" (Rz 8,26). Modlitwa jest tak samo niezbŕdna dla nas, jak woda, Âwiat│o i sk│adniki pokarmowe s▒ niezbŕdne dla zbo┐a. JeÂli jednak bŕdziemy opierali siŕ wy│▒cznie na w│asnych si│ach, nasza modlitwa prŕdko oka┐e siŕ osch│a i bezowocna. Jedynie Duch Bo┐y, ktˇry zna "g│ŕbokoÂci Boga samego" (1 Kor 2,10), mo┐e tchn▒Š ┐ycie w nasz▒ modlitwŕ.

Uroczyst▒ Eucharysti▒, ktˇrej przewodniczy│ Ojciec Âw. Benedykt XVI, zako˝czy│y siŕ Žwiatowe Dni M│odzie┐y w Sydney w Australii. W ostatnim spotkaniu z Ojcem Âw. wziŕ│o udzia│ ok. 350 tys. m│odych chrzeÂcijan z Australii, ale tak┐e z innych krajˇw Âwiata.


19 lipca 2008

Dla tych, ktˇrzy zbieraj▒ plony…

Dzie˝

        dzie˝ pe│en pogody i majestatu
        by│ jak piŕkne imiŕ regina
        niebo podobne by│o do kwiatu
        ziemia do chrystusa bo┐ego syna

        wysoko otoczone nieba piersi▒ sin▒
        serce planetarnego uk│adu s│o˝ce z│ote
        oceanami Âwiat│a bi│o
        w ka┐dy atom materii ┐ycie t│ocz▒c

        a wraz ze Âwiat│em wielka mi│oŠ
        schodzi│a na ziemiŕ
        by ludziom odwa┐aŠ
        szczŕÂcie cierpieniem

                Jan Pocek


18 lipca 2008

Benedykt XVI na ŽDM: tŕsknota za ┐yciem pe│nym mi│oÂci jest dzie│em Ducha Žwiŕtego.
Benedykt XVI zachŕci│ m│odych, tak┐e tych, ktˇrzy "kr▒┐▒ na granicy parafii i ┐ycia KoÂcio│a", by pozwolili Chrystusowi obj▒Š siŕ swoj▒ mi│oÂci▒ i uznali KoÂciˇ│ za swˇj dom. - Nikt nie powinien pozostaŠ na zewn▒trz, jako ┐e od dnia zes│ania Ducha Žwiŕtego KoÂciˇ│ sta│ siŕ jeden i powszechny - t│umaczy│ papie┐. Do wszystkich, ktˇrzy w jakikolwiek sposˇb czuj▒ siŕ wyobcowani w KoÂciele, zwrˇci│ siŕ ze s│owami: "Jezus jest z wami! Poczujcie Jego uleczaj▒c▒ moc, Jego poÂwiŕcenie i troskŕ!". Przypominaj▒c bezinteresowne Âwiadectwo chrzeÂcija˝skie misjonarzy przybywaj▒cych na ten "kraniec Âwiata", jakim jest Australia i Oceania, podkreÂli│, ┐e dzisiaj przysz│a jego kolej dania Âwiadectwa.

Pokaż/ukryj resztę artykułu


17 lipca 2008

Benedykt XVI zako˝czy│ kilkudniowy prywatny etap pobytu w Australii i przyby│ do Sydney. Ojciec Žwiŕty z Kenthurst, gdzie przebywa│ w centrum Opus Dei, wyruszy│ samochodem, zatrzymuj▒c siŕ ostatecznie przy Domu Katedralnym w Sydney, ktˇry odt▒d bŕdzie przez kilka dni papiesk▒ rezydencj▒. Oficjalne powitanie Biskupa Rzymu odby│o siŕ dzisiaj rano. Oko│o 225 tysiŕcy m│odych uczestnikˇw XXIII Žwiatowych Dni M│odzie┐y czeka│o na pierwsze spotkanie z Piotrem Naszych Czasˇw, ktˇre mia│o miejsce na molo na nabrze┐u Barangaroo, dok▒d Papie┐ przyp│yn▒│ statkiem "Sydney 2000".


16 lipca 2008

Wspomnienie Matki Bo┐ej z Gˇry Karmel, Szkaplerznej. Gˇra Karmel - w│aÂciwie pasmo gˇrskie (ci▒gn▒ce siŕ przez 25 km) na wybrze┐u Morza Žrˇdziemnego w Izraelu. Wznosi siŕ na wysokoŠ 546 m n.p.m. nad Zatok▒ Hajfy. Na jej stokach znajduj▒ siŕ miasta: Hajfa, Nesher i Tirat Karmel. "Kolebka" zakonu Karmelitˇw.
Szkaplerz NajÂwiŕtszej Maryi Dziewicy z Gˇry Karmel - od siedmiu wiekˇw jest w powszechnym u┐yciu. Jest to znak przyjŕty przez Zakon Karmelita˝ski i zatwierdzony przez KoÂciˇ│ Katolicki jako zewnŕtrzny wyraz Macierzy˝skiej Mi│oÂci Maryi do nas, oraz naszego, synowskiego przyjŕcia tej Mi│oÂci i jej odwzajemnienia.
S│owo "szkaplerz" oznacza szatŕ wierzchni▒, ktˇr▒ mnisi przywdziewali na habit zakonny przygotowuj▒c siŕ do codziennej pracy. Z biegiem czasu nabra│ on znaczenia symbolicznego: wyra┐a│ on niesienie codziennego krzy┐a przez uczniˇw i naÂladowcˇw Pana Jezusa.


15 lipca 2008

W liturgii wspominaliÂmy dzisiaj Âw. Bonawenturŕ, biskupa i doktora KoÂcio│a.

Od Mszy Âwiŕtej na portowym nabrze┐u Barangaroo w Sydney rozpoczŕ│y siŕ dzisiaj XXIII Žwiatowe Dni M│odzie┐y. Uczestniczy│o w niej, wed│ug organizatorˇw, 150 tys. ludzi. Mszy Âw. przewodniczy│ arcybiskup Sydney, kardyna│ George Pell. WczeÂniej premier Australii Kevin Rudd powita│ m│odzie┐ - czytamy na │amach Dziennika Polskiego. Pielgrzymi otrzymali pierwszy z SMS-ˇw od papie┐a: "M│odzi przyjaciele, Bˇg i jego lud wiele od was oczekuj▒, otrzymaliÂcie bowiem najwiŕkszy dar od Ojca: ducha Jezusa - BXVI". Jak przypomnia│ na pok│adzie samolotu do Australii Benedykt XVI, g│ˇwnym tematem ŽDM jest Duch Žwiŕty, ktˇry czyni m│odych Âwiadkami Jezusa.


14 lipca 2008

W naszej Bazylice, o godz. 9.00, zosta│a odprawiona msza Âw. dla pielgrzymˇw z Archidiecezji Gda˝skiej. Pielgrzymi zatrzymali siŕ u nas w drodze powrotnej z Lourdes. Pielgrzymowali z okazji 150. rocznicy objawie˝ w tym sanktuarium. Grupa liczy│a ponad 200 osˇb.


13 lipca 2008

"Siewca wyszed│ siaŠ...". Sam Chrystus ziarna s│owa Bo┐ej nauki rozsiewa w naszych sercach. Od nas zale┐y czy nasze serca stan▒ siŕ urodzajnym gruntem i wydadz▒ nale┐ny owoc, nale┐ny plon? Stokrotny, szeŠdziesiŕciokrotny, trzydziestokrotny...?

Ojciec Âw., Benedykt XVI, przylecia│ w dniu dzisiejszym do Australii. Najwa┐niejszym celem wizyty Ojca Âw. w tym kraju s▒ Žwiatowe Dni M│odzie┐y. Rozpoczn▒ siŕ one 15 lipca i potrwaj▒ do najbli┐szej niedzieli, 20 lipca. Benedykt XVI po raz pierwszy z m│odzie┐▒ spotka siŕ w czwartek, 17 lipca. Msza Âw., ktˇrej bŕdzie przewodniczy│ Papie┐, w dniu 20 lipca, zako˝czy Žwiatowe Spotkanie M│odzie┐y z Ojcem Âw. Wtedy te┐ zostanie og│oszone miejsce kolejnego spotkania m│odzie┐y Âwiata z G│ow▒ naszego KoÂcio│a.


12 lipca 2008

W naszej Misji zosta│o ochrzczonych kolejnych dziewiŕcioro ma│ych dzieci. Sakramentu chrztu udzieli│ ks. Grzegorz Je┐ewski.


AUSBILDUNGSPLATZ jako BŘrokauffrau/BŘrokaufmannArchidiecezja Berli˝ska wspˇlnie z Polsk▒ Misj▒ Katolick▒ oferuje AUSBILDUNGSPLATZ jako BŘrokauffrau/BŘrokaufmann. Ausbildung trwa 3 lata i ko˝czy siŕ egzaminem przed Industrie- und Handelskammer Berlin.

Ausbildung bŕdzie odbywa│ siŕ zarˇwno w Polskiej Misji jak rˇwnie┐ w rˇ┐nych oddzia│ach administracyjnych Archidiecezji Berli˝skiej. I bŕdzie dotyczy│ g│ˇwnie prowadzenia biura, spraw personalnych oraz ksiŕgowoÂci.

Chŕtni na to miejsce winni znaŠ jŕzyk polski i niemiecki, zarˇwno mˇwiony jak i pisany, posiadaŠ dobre Âwiadectwo uko˝czenia szko│y i nale┐eŠ do KoÂcio│a Katolickiego.

Pisemne zg│oszenie wraz z odpowiednimi dokumentami nale┐y z│o┐yŠ pod wskazany adres:

Erzbisch÷fliches Ordinariat Berlin, Frau Herrmann, Niederwallstr. 8 - 9, 10117 Berlin11 lipca 2008

Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie Âw. Benedykta, patrona Europy. Swoje imieniny obchodzi│ dzisiaj Ojciec Âw. Benedykt XVI.


10 lipca 2008

Rzecznik Watykanu o szczegˇ│ach podrˇ┐y papie┐a do Sydney

Benedykt XVI przyleci z Castel Gandolfo na rzymskie lotnisko Fiumicino helikopterem, 12 lipca. Odlot do Sydney przewidziany jest na godz. 10 przed po│udniem. Lot potrwa 21 godzin, z pˇ│toragodzinn▒ przerw▒ w Darwin. O szczegˇ│ach podrˇ┐y Benedykta XVI do Australii, mˇwi│ na spotkaniu z dziennikarzami dyrektor watyka˝skiego biura prasowego, ks. Federico Lombardi. Przypomnia│, ┐e po przybyciu na miejsce 13 lipca papie┐ spŕdzi trzy dni w prywatnej rezydencji Kenthurst Study, oÂrodku rekolekcyjnym i formacyjnym Opus Dei, "by odpocz▒Š i przygotowaŠ siŕ do wielkiego wydarzenia Žwiatowych Dni M│odzie┐y", ktˇre rozpoczn▒ siŕ - bez jego udzia│u - Msz▒ Âw. we wtorek 15 bm. po po│udniu.
W Ârodŕ wieczorem Benedykt XVI uda siŕ do Domu Katedralnego w Sydney "i od czwartku rozpocznie siŕ jego udzia│ w ŽDM". Program tego dnia przewiduje spotkania z gubernatorem Philipem Jefferyem i premierem Kevinem Ruddem, nastŕpnie wizytŕ w Mary MacKillop Memorial, poÂwiŕconym pierwszej australijskiej b│ogos│awionej, wyniesionej na o│tarze przez Jana Paw│a II w 1995 roku. Po po│udniu odbŕdzie siŕ "wyczekiwane pierwsze spotkanie z m│odzie┐▒" w zatoce Rose Bay, dok▒d papie┐ przyp│ynie statkiem "Sydney 2000". W spotkaniu we╝mie udzia│ grupa m│odych Aborygenˇw. Jak zapowiedzia│ ks. Lombardi, "temat Aborygenˇw i ich praw deptanych w ci▒gu wiekˇw bŕdzie siŕ przewija│ w czasie tej podrˇ┐y, zarˇwno w s│owach papie┐a, jak i w wyst▒pieniach przedstawicieli w│adz".
W pi▒tek na uwagŕ zas│uguj▒ dwa spotkania w katedrze NMP : ekumeniczne oraz z przedstawicielami innych religii, g│ownie buddyzmu i islamu. Po po│udniu Droga Krzy┐owa, ktˇr▒ otworzy Benedykt XVI, oraz spotkanie z trudn▒ m│odzie┐▒. Natomiast w sobotŕ rano odbŕdzie siŕ spotkanie z australijskim duchowie˝stwem, a wieczorem czuwanie modlitewne na torze wyÂcigˇw konnych w Randwick, ktˇre zako˝czy poranna Msza Âw. w niedzielŕ 20 lipca. Po modlitwie "Anio│ Pa˝ski" Benedykt XVI og│osi, gdzie odbŕdzie siŕ nastŕpny ŽDM. Przed odlotem do Rzymu papie┐ podziŕkuje organizatorom i sponsorom spotkania w Sydney. Wys│annik Radia Watyka˝skiego poinformowa│, ┐e do tej pory zg│osi│o swˇj udzia│ 225 tys. m│odych ludzi, z tego 125 tysiŕcy spoza Australii, a tak┐e osiem tysiŕcy wolontariuszy, dwa tys. ksiŕ┐y oraz siedmiuset kardyna│ˇw i biskupˇw. Akredytowa│o siŕ dwa tys. dziennikarzy.

ml (KAI Rzym) / WatykanSzczegˇ│owy program wizyty Benedykta XVI na Žwiatowych Dniach M│odzie┐y


8 lipca 2008

Obok katechezy, prowadzonej przy naszej Misji, odbywa siŕ tak┐e nauczanie jŕz. polskiego.

Oto niektˇre dane za rok szkolny 2007/2008:

Nauczyciel        - mgr Agnieszka Klein

IloŠ grup - 7
Wiek dzieci - 4-12 lat (przedszkole - kl. VI; w Niemczech)
Czas zaj੠- jedna jednostka lekcyjna w tygodniu, 45 minut
Dni nauczania - poniedzia│ek - pi▒tek
IloŠ dzieci - 158
Przedszkole - 15
kl. I - 25
kl. II - 25
kl. III - 50
kl. IV - 20
kl. V - 15
kl. VI - 87 lipca 2008

W Bazylice swoje gniazdo za│o┐y│ sokˇ│. Gdzie Bˇg mieszka i Jego stworzenie czuje siŕ bezpiecznie...


6 lipca 2008

"Przyjd╝cie do mnie wszyscy, ktˇrzy utrudzeni i obci▒┐eni jesteÂcie a ja was pokrzepiŕ" (Mt 11,28). Tak zaprasza Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Zaprasza Ciebie i mnie. Zaprasza z tym wszystkim, co w sercu nosimy. Ile w nas utrudzenia? Jak wielki baga┐ przerˇ┐nych doÂwiadcze˝? Czy damy sobie radŕ? - pytamy bezradnie. Tyle jest tego wszystkiego! Czasem chcia│oby siŕ uciec, wyjechaŠ, zostawiŠ, zapomnieŠ... Ale znˇw trzeba wrˇciŠ. I bŕd▒ powroty, i bŕdzie pami੠o tym, co boli. Bŕd▒ pytania: Dok▒d iŠ? Co robiŠ?... Jak ┐yŠ, aby ┐ycia nie przegraŠ?
Jezus chce dzisiaj po raz kolejny wejŠ w nasz▒ codziennoŠ. Popatrzmy, jak jesteÂmy niejednokrotnie zmŕczeni ┐yciem. A┐ do granic wytrzyma│oÂci. Zaczynamy siŕ wˇwczas rozgl▒daŠ za pokrzepieniem, pocieszeniem. Czekamy na list, kartkŕ, telefon, wiadomoŠ... Szukamy ludzi, ktˇrym chcielibyÂmy o sobie powiedzieŠ. Czŕsto takich znajdujemy. Ale ludzie nie zawsze siŕ sprawdzaj▒. Bardzo czŕsto zawodz▒. Niejednokrotnie wys│uchaj▒ i wykorzystaj▒ to, co wiedz▒ przeciwko nam. Bˇg nie zawiedzie...!

Ok. 21.00 pielgrzymi, ktˇrzy odbyli pielgrzymkŕ do Gˇrki Klasztornej k. Pi│y, wrˇcili do Berlina.


5 lipca 2008

Do Matki Bo┐ej "Gˇreckiej" w Gˇrce Klasztornej k. Pi│y wyjechali pielgrzymi, nasi parafianie, szczegˇlni czciciele Matki Bo┐ej Bolesnej. Z inicjatyw▒ takiej pielgrzymki wyszli cz│onkowie wspˇlnoty Apostolstwa Dobrej Žmierci. Szczegˇln▒ intencj▒ pielgrzymˇw jest modlitwa za rodziny rozbite naszej Misji, a tak┐e za rodziny, ktˇre prze┐ywaj▒ rˇ┐nego rodzaju kryzysy, ktˇre mog▒ doprowadziŠ do rozbicia wiŕzi ma│┐e˝skich i rodzinnych. Pielgrzymka potrwa dwa dni. Powrˇt przewidywany jest na jutro ok. godz. 20.00-21.00.


3 lipca 2008

Przed 25 laty Âwiŕcenia kap│a˝skie otrzyma│ ks. proboszcz Tadeusz Niewŕg│owski. UroczystoŠ odby│a siŕ w sanktuarium maryjnym w Rˇ┐anymstoku k. D▒browy Bia│ostockiej. Žwiŕce˝ Kap│a˝skich udzieli│ Ks. Proboszczowi bp Edward Ozorowski, obecny ordynariusz Diecezji Bia│ostockiej. "Srebrnemu" Jubilatowi sk│adamy nasze najlepsze ┐yczenia. Chcemy zrobiŠ to s│owami misjonarza z Angoli, ks. Paw│a Libora: "Z Okazji Jubileuszu 25-lecia Kap│a˝stwa sk│adam Tobie najlepsze ┐yczenia wszelkiej pomyÂlnoÂci i wszelkiego dobra tak dla duszy jak i dla cia│a. Niech Ten, ktˇry Ciŕ powo│a│ do swojej winnicy, oka┐e siŕ oczekiwanym spe│nieniem. »yczŕ te┐ dobrych ludzi i dobrych relacji wokˇ│ Ciebie i z Tob▒ Dostojny Jubilacie! Dawaj ludziom ’Bia│ego Chleba’, ciep│▒ d│o˝ i serdeczny uÂmiech."


1 lipca 2008

Ks. Marek Kŕdzierski i m│odzi przedstawiciele naszej Misji wyruszyli do Australii na spotkanie z Ojcem Âw. Benedyktem XVI (Žwiatowe Dni M│odzie┐y). Odlecieli dzisiaj, razem z ca│▒ grup▒ m│odej "Polonii" z Niemiec. Grupa liczy 105 osˇb.


30 czerwca 2008

Odprawione zosta´┐Żo dzisiaj, ostatni raz w tym roku, Nabo´┐Że´┐Żstwo Czerwcowe, ´┐Żpiewana litania do Naj´┐Żwi´┐Żtszego Serca Pana Jezusa. Nabo´┐Że´┐Żstwo odprawiane by´┐Żo codziennie o 17.30. W ko´┐Żcio´┐Żach na Spandau, na Wedding i Karlshorst, litania by´┐Ża ´┐Żpiewana kwadrans przed rozpocz´┐Żciem ka´┐Żdej mszy ´┐Żw.

Zgodnie z tradycj´┐Ż salezja´┐Żsk´┐Ż uczcili´┐Żmy tak´┐Że ´┐Żw. Jana Bosko, za´┐Żo´┐Życiela Zgromadzenia Salezja´┐Żskiego. Szczeg´┐Żlnym momentem oddawanej ´┐Żwi´┐Żtemu czci jest uca´┐Żowanie jego relikwii; ma to miejsce na zako´┐Żczenie mszy ´┐Żw.; po b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwie ko´┐Żcowym.
29 czerwca 2008

Przed odm´┐Żwieniem modlitwy Anio´┐Ż Pa´┐Żski, Benedykt XVI przypomnia´┐Ż o rozpocz´┐Żtym w´┐Ża´┐Żnie Roku ´┐Żw. Paw´┐Ża. Upami´┐Żtnia on dwutysi´┐Żczne urodziny Aposto´┐Ża Narod´┐Żw. Jak stwierdzi´┐Ż Papie´┐Ż, obchody nie ogranicz´┐Ż si´┐Ż jedynie do Rzymu, ale rozci´┐Żgn´┐Ż si´┐Ż na wszystkie miejsca zwi´┐Żzane z misjonarzem z Tarsu.
"Naprawd´┐Ż perspektywa Roku Paw´┐Żowego powinna by´┐Ż powszechna, bowiem ´┐Żw. Pawe´┐Ż by´┐Ż w pe´┐Żnym tego s´┐Żowa znaczeniu aposto´┐Żem tych, kt´┐Żrzy w por´┐Żwnaniu z ´┐Żydami byli ’dalecy’, ale ’dzi´┐Żki krwi Chrystusa’ stali si´┐Ż ’bliscy’ - powiedzia´┐Ż w rozwa´┐Żaniu Papie´┐Ż. - Dlatego r´┐Żwnie´┐Ż dzisiaj, gdy ´┐Żwiat sta´┐Ż si´┐Ż jakby mniejszy, ale gdzie wci´┐Ż´┐Ż tak wielu nie spotka´┐Żo jeszcze Pana Jezusa, jubileusz ´┐Żw. Paw´┐Ża jest wezwaniem dla wszystkich chrze´┐Żcijan, by byli misjonarzami Ewangelii".
(rv-tc/zk, © Radio Vaticana 2008)

Wi´┐Żcej wiadomo´┐Żci o ´┐Żw. Pawle Apostole mo´┐Żna zobaczy´┐Ż na naszej stronie pod linkiem: "Rok ´┐Żw. Paw´┐Ża".
28 czerwca 2008

Inauguracja Roku ´┐Żw. Paw´┐Ża: Uroczyste nieszpory ekumeniczne. Pierwszymi nieszporami uroczysto´┐Żci ´┐Ż´┐Ż. Piotra i Paw´┐Ża w bazylice wzniesionej nad grobem Aposto´┐Ża Narod´┐Żw Papie´┐Ż zainaugurowa´┐Ż Rok Paw´┐Żowy.
Najpierw na dziedzi´┐Żcu z portykami przed bazylik´┐Ż ´┐Żw. Paw´┐Ża za Murami, pod figur´┐Ż Aposto´┐Ża, zapali´┐Ż "P´┐Żomie´┐Ż Paw´┐Żowy", kt´┐Żry nie zga´┐Żnie odt´┐Żd a´┐Ż do ko´┐Żca rocznych obchod´┐Żw czyli do 29 czerwca 2009 r. Wraz z nim ´┐Żwiece zapalili r´┐Żwnie´┐Ż prawos´┐Żawny patriarcha Konstantynopola i przedstawiciel prymasa Wsp´┐Żlnoty Anglika´┐Żskiej.
St´┐Żd Benedykt XVI wszed´┐Ż procesyjnie wraz z ekumenicznymi delegatami i z archiprezbiterem bazyliki, kard. Andre´┐Ż Cordero Lanza di Montezemolo, przez "Drzwi Paw´┐Żowe", dochodz´┐Żc a´┐Ż do grobu ´┐Żw. Paw´┐Ża. Po modlitwie w ciszy rozpocz´┐Ży si´┐Ż nieszpory. W homilii Papie´┐Ż wskaza´┐Ż na znaczenie, jakie ma dla nas ten aposto´┐Ż. "Pawe´┐Ż nie jest dla nas tylko postaci´┐Ż z przesz´┐Żo´┐Żci, kt´┐Żr´┐Ż z czci´┐Ż wspominamy. Jest on tak´┐Że naszym nauczycielem. Jest aposto´┐Żem i g´┐Żosicielem Jezusa Chrystusa r´┐Żwnie´┐Ż dla nas - powiedzia´┐Ż Benedykt XVI. - Zebrali´┐Żmy si´┐Ż zatem nie po to, aby rozwa´┐Ża´┐Ż histori´┐Ż przesz´┐Żo´┐Żci, kt´┐Żr´┐Ż nieodwo´┐Żalnie mamy za sob´┐Ż. Pawe´┐Ż chce m´┐Żwi´┐Ż do nas dzisiaj. Dlatego w´┐Ża´┐Żnie pragn´┐Ż´┐Żem og´┐Żosi´┐Ż ten specjalny Rok Paw´┐Żowy: aby s´┐Żucha´┐Ż i uczy´┐Ż si´┐Ż od niego jako naszego nauczyciela «wiary i prawdy», w kt´┐Żrych zakorzenione s´┐Ż motywy jedno´┐Żci ´┐Ż´┐Żcz´┐Żcej uczni´┐Żw Chrystusa".
Benedykt XVI przypomnia´┐Ż rol´┐Ż, jak´┐Ż w ´┐Życiu ´┐Żw. Paw´┐Ża mia´┐Ża mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż do Chrystusa i cierpienie. Zwr´┐Żci´┐Ż uwag´┐Ż, ´┐Że w ´┐Żwiecie zak´┐Żamanym cierpieniem p´┐Żaci si´┐Ż za prawd´┐Ż. Kto go unika, jest daleki od ´┐Życia i jego wielko´┐Żci. Nie mo´┐Że s´┐Żu´┐Ży´┐Ż prawdzie ani wierze. Nie ma bowiem mi´┐Żo´┐Żci bez cierpienia - bez rezygnacji z samego siebie, bez przemiany i oczyszczenia w´┐Żasnego "ja" dla prawdziwej wolno´┐Żci. "Eucharystia, centrum naszego bycia chrze´┐Żcijanami, opiera si´┐Ż na ofierze Jezusa za nas - powiedzia´┐Ż Papie´┐Ż. - Zrodzi´┐Ża si´┐Ż z cierpienia mi´┐Żo´┐Żci, kt´┐Żrej szczytem jest krzy´┐Ż. T´┐Ż mi´┐Żo´┐Żci´┐Ż, ofiaruj´┐Żc´┐Ż siebie, ´┐Żyjemy. Daje nam ona odwag´┐Ż i si´┐Ż´┐Ż, by ´┐Ży´┐Ż i cierpie´┐Ż z Chrystusem i dla Niego na tym ´┐Żwiecie, wiedz´┐Żc, ´┐Że tak w´┐Ża´┐Żnie nasze ´┐Życie staje si´┐Ż wielkie, dojrza´┐Że, prawdziwe. W ´┐Żwietle wszystkich list´┐Żw ´┐Żw. Paw´┐Ża widzimy, jak na jego drodze nauczyciela narod´┐Żw wype´┐Żni´┐Żo si´┐Ż proroctwo wypowiedziane w chwili jego nawr´┐Żcenia: «Poka´┐Ż´┐Ż mu, jak wiele b´┐Żdzie musia´┐Ż wycierpie´┐Ż dla mego imienia». Jego cierpienie sprawia, ´┐Że jest wiarygodny jako nauczyciel prawdy, kt´┐Żry nie szuka w´┐Żasnej korzy´┐Żci, chwa´┐Ży czy spe´┐Żnienia, ale ´┐Żyje dla Tego, kt´┐Żry nas umi´┐Żowa´┐Ż i odda´┐Ż samego siebie za nas wszystkich. Dzi´┐Żkujemy teraz Bogu, ´┐Że powo´┐Ża´┐Ż Paw´┐Ża jako ´┐Żwiat´┐Żo narod´┐Żw i nauczyciela nas wszystkich, i modlimy si´┐Ż: Daj nam tak´┐Że dzisiaj ´┐Żwiadk´┐Żw zmartwychwstania, poruszonych Twoj´┐Ż mi´┐Żo´┐Żci´┐Ż i zdolnych nie´┐Ż´┐Ż ´┐Żwiat´┐Żo Ewangelii naszym czasom" - powiedzia´┐Ż Benedykt XVI.
Na zako´┐Żczenie nieszpor´┐Żw przem´┐Żwi´┐Ż patriarcha Bart´┐Żomiej. Wskaza´┐Ż, ´┐Że radykalne nawr´┐Żcenie i apostolski kerygmat Szaw´┐Ża z Tarsu dos´┐Żownie "wstrz´┐Żsn´┐Ży" histori´┐Ż i wyry´┐Ży sam´┐Ż to´┐Żsamo´┐Ż´┐Ż chrze´┐Żcija´┐Żstwa. Przypomnia´┐Ż, ´┐Że cz´┐Żowiek ten dokona´┐Ż symbiozy z j´┐Żzykiem greckim i rzymsk´┐Ż mentalno´┐Żci´┐Ż swoich czas´┐Żw, wyzwalaj´┐Żc chrze´┐Żcija´┐Żstwo raz na zawsze z jakiejkolwiek ciasnoty umys´┐Żowej i kszta´┐Żtuj´┐Żc katolicki fundament Ko´┐Żcio´┐Ża Powszechnego. ´┐Życzy´┐Ż, by dzieje ´┐Życia ´┐Żw. Paw´┐Ża i jego listy nadal by´┐Ży dla nas ´┐Żr´┐Żd´┐Żem inspiracji, prowadz´┐Żc wszystkie narody do pos´┐Żusze´┐Żstwa wierze w Chrystusa.
27 czerwca 2008

Msz´┐Ż ´┐Żw. wieczorn´┐Ż zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż rok katechetyczny w naszej Misji. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż ks. Marek Wyszomierski, Koncelebrowali ksi´┐Ża: Grzegorz Je´┐Żewski, Marek K´┐Żdzierski i Wojciech Majchrzak. Ks. Wojciech wyg´┐Żosi´┐Ż do zebranych kazanie. Po mszy ´┐Żw. zosta´┐Ży rozdane dzieciom ´┐Żwiadectwa, jako po´┐Żwiadczenie ich rocznej formacji religijnej prowadzonej w j´┐Żzyku polskim. Do grona katechet´┐Żw w roku szkolnym 2007/2008 nale´┐Żeli tak´┐Że Ks. Proboszcz, p. Agnieszka Klein, p. Dorota Thom i p. Beata Drozd.
Z katechezy prowadzonej przez Polsk´┐Ż Misj´┐Ż w Berlinie korzysta´┐Żo w minionym roku ok. 620 dzieci i m´┐Żodzie´┐Ży.

Cykl rocznych spotka´┐Ż, przewidzianych w formacji, zako´┐Żczyli nasi oazowicze. Spotkanie prowadzi´┐Ż p. S´┐Żawomir Thom, ´┐Żwiecki moderator naszej Oazy. Obecny na spotkaniu by´┐Ż tak´┐Że opiekun wsp´┐Żlnoty ks. Marek Wyszomierski oraz Ks. Proboszcz.
26 czerwca 2008

                    Matka Boska Ch´┐Żopska

                    matka boska ch´┐Żopska
                    jest bez korony
                    ma srebrn´┐Ż twarz z owsa
                    kokardki z klon´┐Żw

                    szara jak chata nad drog´┐Ż
                    nie ma pere´┐Ż i z´┐Żota
                    pier´┐Ż tylko jej zdobi´┐Ż
                    skowronk´┐Żw vota

                    pe´┐Żna rzewnej t´┐Żsknoty
                    chodzi i b´┐Żogos´┐Żawi
                    ´┐Żwiat od p´┐Żug´┐Żw z´┐Żoty
                    od rosy bia´┐Ży

                                        Jan Pocek
25 czerwca 2008

W spotkaniu ksi´┐Ży dekanatu Berlin-Lichtenberg wzi´┐Żli udzia´┐Ż ksi´┐Ża: Wojciech Majchrzak i Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski. Spotkanie odby´┐Żo si´┐Ż w parafii Ofiarowania Pa´┐Żskiego na Marzahn. Prowadzi´┐Ż je ks. dziekan W. Onizazuk.

Po mszy ´┐Żw. wieczornej, tak jak w ostatni´┐Ż ´┐Żrod´┐Ż ka´┐Żdego miesi´┐Żca, odprawione zosta´┐Żo nabo´┐Że´┐Żstwo ku czci Matki Bo´┐Żej Bolesnej Patronki Dobrej ´┐Żmierci.
24 czerwca 2008

Uroczysto´┐Ż´┐Ż liturgiczna Narodzenia ´┐Żw. Jana Chrzciciela, patrona naszej Bazyliki.
"Dla El´┐Żbiety za´┐Ż nadszed´┐Ż czas rozwi´┐Żzania i urodzi´┐Ża syna. Gdy jej s´┐Żsiedzi i krewni us´┐Żyszeli, ´┐Że Pan okaza´┐Ż tak wielkie mi´┐Żosierdzie nad ni´┐Ż, cieszyli si´┐Ż z ni´┐Ż razem. ´┐Żsmego dnia przyszli, aby obrzeza´┐Ż dzieci´┐Ż, i chcieli mu da´┐Ż imi´┐Ż ojca jego, Zachariasza. Jednak´┐Że matka jego odpowiedzia´┐Ża: «Nie, lecz ma otrzyma´┐Ż imi´┐Ż Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosi´┐Ż to imi´┐Ż». Pytali wi´┐Żc znakami jego ojca, jak by go chcia´┐Ż nazwa´┐Ż. On za´┐Ż´┐Żda´┐Ż tabliczki i napisa´┐Ż: «Jan b´┐Żdzie mu na imi´┐Ż». I wszyscy si´┐Ż dziwili. A natychmiast otworzy´┐Ży si´┐Ż jego usta, j´┐Żzyk si´┐Ż rozwi´┐Żza´┐Ż i m´┐Żwi´┐Ż wielbi´┐Żc Boga. I pad´┐Ż strach na wszystkich ich s´┐Żsiad´┐Żw. W ca´┐Żej g´┐Żrskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co si´┐Ż zdarzy´┐Żo. A wszyscy, kt´┐Żrzy o tym s´┐Żyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kim´┐Że b´┐Żdzie to dzieci´┐Ż?» Bo istotnie r´┐Żka Pa´┐Żska by´┐Ża z nim. Ch´┐Żopiec za´┐Ż r´┐Żs´┐Ż i wzmacnia´┐Ż si´┐Ż duchem, a ´┐Ży´┐Ż na pustkowiu a´┐Ż do dnia ukazania si´┐Ż przed Izraelem.

Zgodnie z salezja´┐Żsk´┐Ż tradycja 24. dzie´┐Ż ka´┐Żdego miesi´┐Żca jest po´┐Żwi´┐Żcony szczeg´┐Żlnej czci oddawanej Matce Bo´┐Żej w Jej tytule Wspomo´┐Życielki Wiernych. Szczeg´┐Żlnym momentem uczczenia Wspomo´┐Życielki Wiernych jest dla nas nowenna ku Jej czci, jak´┐Ż odprawiamy tego dnia w czasie wieczornej mszy ´┐Żw.
23 czerwca 2008

Dzieci i m´┐Żodzie´┐Ż ucz´┐Ższczaj´┐Żcy na lekcje religii, prowadzone przez Polsk´┐Ż Misj´┐Ż Katolick´┐Ż, zako´┐Żczy´┐Ży rok katechetyczny. Ostatnim spotkaniem roku katechetycznego 2007/2008 by´┐Ża msza ´┐Żw. odprawiona w ko´┐Żciele na Spandau i rozdanie ´┐Żwiadectw tym, kt´┐Żrzy ucz´┐Ższczali na lekcje religii w ci´┐Żgu tego roku. Zako´┐Żczenie roku poprowadzili ksi´┐Ża: Marek K´┐Żdzierski i Wojciech Majchrzak.

Odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie robocze przedstawicieli niemieckiej parafii ´┐Żw. Bonifacego i Polskiej Misji Katolickiej. W spotkaniu wzi´┐Żli udzia´┐Ż proboszczowie obydwu parafii i przedstawiciele Rad Parafialnych. Dotyczy´┐Żo ono wsp´┐Żlnych dzia´┐Ża´┐Ż obydwu wsp´┐Żlnot i spraw organizacyjnych ´┐Życia codziennego.
22 czerwca 2008

´┐Żwi´┐Żtowali´┐Żmy "zewn´┐Żtrzn´┐Ż" uroczysto´┐Ż´┐Ż Narodzenia ´┐Żw. Jana Chrzciciela. ´┐Żw. Jan Chrzciciel jest patronem naszej Bazyliki. Zatem dzisiejszy dzie´┐Ż by´┐Ż dla nas dniem parafialnego odpustu.

Na mszach ´┐Żw. o godz. 10.15 i 12.00 wyst´┐Żpi´┐Ży dwa zespo´┐Ży z parafii Objawienia Pa´┐Żskiego z Poznania. ´┐Żpiewa´┐Ży: zesp´┐Ż dzieci´┐Żcy "Trzej kr´┐Żlowie" i m´┐Żodzie´┐Żowy "Adoramus". M´┐Żodzi ´┐Żpiewacy przybyli z Poznania ze swoim proboszczem, ks. Tomaszem Ma´┐Żkowiakiem.

Ok. godz. 21.00 wr´┐Żcili do Berlina uczestnicy VI. Polonijnego Spotkania M´┐Żodych, jakie odby´┐Żo si´┐Ż w dniu wczorajszym w o´┐Żrodku "Concordia".
21 czerwca 2008

W o´┐Żrodku polonijnym "Concordia" odby´┐Żo si´┐Ż VI. Polonijne Spotkanie M´┐Żodych. W spotkaniu wzi´┐Żo udzia´┐Ż 43 parafian Polskiej Misji Katolickiej z Berlina. Spotkanie zgromadzi´┐Żo ponad 2 tys. uczestnik´┐Żw. Odby´┐Żo si´┐Ż pod has´┐Żem: "Duch ´┐Żwi´┐Żty zst´┐Żpi na Was, otrzymacie Jego moc i b´┐Żdziecie moimi ´┐Żwiadkami" (J 13,34). Spotkaniu M´┐Żodych przewodniczy´┐Ż ks. bp Zygmunt Zimowski, delegat Konferencji Episkopatu Polski, do spraw migracji.

Ks. Proboszcz wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż w og´┐Żlnopolskiej pielgrzymce cz´┐Żonk´┐Żw wsp´┐Żlnot Ruchu "Wiara i ´┐Żwiat´┐Żo" do Lichenia. Pielgrzymka odby´┐Ża si´┐Ż z okazji 30-lecia dzia´┐Żalno´┐Żci Ruchu w Polsce. Na spotkanie przyby´┐Żo ponad dwa tysi´┐Żce os´┐Żb. Ks. Proboszcz pe´┐Żni´┐Ż funkcj´┐Ż Kapelana Krajowego Ruchu w latach 1990-1999.

W Rumi k. Gdyni, w ko´┐Żciele p. w. Podwy´┐Ższenia ´┐Żw. Krzy´┐Ża, ´┐Żwi´┐Żcenia kap´┐Ża´┐Żskie przyj´┐Ż´┐Ż diak. Micha´┐Ż Mejer. Diak Micha´┐Ż odbywa´┐Ż w naszej Misji praktyk´┐Ż diako´┐Żsk´┐Ż. Przebywa´┐Ż u nas w lipcu i sierpniu 2007 r. Swoje studia teologiczne odby´┐Ż w Mi´┐Żdzynarodowym Instytucie Teologicznym w Jerozolimie. Micha´┐Ż otrzyma´┐Ż sakrament kap´┐Ża´┐Żstwa z r´┐Żk ks. abpa Tadeusza Goc´┐Żowskiego.
20 czerwca 2008

W gmachu Kurii Biskupiej przy ul. Niederwallstr. 8-9 odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie dla duszpasterzy misji obcoj´┐Żzycznych, dzia´┐Żaj´┐Żcych w Archidiecezji Berli´┐Żskiej. Spotkanie dotyczy´┐Żo spraw, kt´┐Żrymi ´┐Żyj´┐Ż poszczeg´┐Żlne wsp´┐Żlnoty obcokrajowc´┐Żw oraz organizacji ´┐Życia duszpasterskiego na najbli´┐Ższe miesi´┐Żce. Spotkaniu przewodniczy´┐Ż o. Krystian Respondek, delegat ordynariusza archidiecezji, ds. misji obcoj´┐Żzycznych. Polsk´┐Ż Misj´┐Ż reprezentowali Ks. Proboszcz i ks. Marek Wyszomierski.

Ks. Marek K´┐Żdzierski odwiedzi´┐Ż, tak jak w trzeci pi´┐Żtek ka´┐Żdego miesi´┐Żca, Zak´┐Żad Karny na Tegel. Pe´┐Żni´┐Ż pos´┐Żug´┐Ż duszpastersk´┐Ż dla Osadzonych j´┐Żzyka polskiego.

Troch´┐Ż przed p´┐Żnoc´┐Ż wyruszyli nasi m´┐Żodzi parafianie (m´┐Żodzie´┐Ż i m´┐Żode ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa z dzie´┐Żmi) na VI. Polonijne Spotkanie M´┐Żodych do o´┐Żrodka "Concordia". Duchowym opiekunem grupy jest ks. Marek K´┐Żdzierski.
19 czerwca 2008

Odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie na Steglitz. Odm´┐Żwiono r´┐Żaniec, odprawiono msz´┐Ż ´┐Żw., nast´┐Żpnie wyg´┐Żoszona zosta´┐Ża katecheza i odby´┐Żo si´┐Ż braterskie spotkanie. Wszystko w j´┐Żzyku polskim. Spotkanie tradycyjnie poprowadzi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.
18 czerwca 2008

Dzie´┐Ż Imienin obchodzi´┐Ż dzisiaj ks. Marek K´┐Żdzierski. Patronem ks. Marka jest ´┐Żw. Marek, diakon. Nale´┐Ży on do grupy chrze´┐Żcija´┐Żskich m´┐Żczennik´┐Żw z czas´┐Żw Dioklecjana.
Ks. Marek, solenizant, przewodniczy´┐Ż wieczornej mszy ´┐Żw. Wierni swoj´┐Ż wdzi´┐Żczno´┐Ż´┐Ż wyrazili w s´┐Żowach ´┐Życze´┐Ż skierowanych do ks. Marka i oczywi´┐Żcie we wsp´┐Żlnej w Jego intencji modlitwie. ´┐Życzymy Ks. Markowi 100 lat ´┐Życia w dobrym zdrowiu i prawdziwej rado´┐Żci, jak´┐Ż daje kap´┐Żanowi pos´┐Żugiwanie wiernym.

Ks. Henryk Pa´┐Żko z Nowego Targu, kt´┐Żry go´┐Żci´┐Ż wraz z Rycerzami na niedzielnym festynie w naszej Misji, napisa´┐Ż kilka s´┐Ż´┐Żw podzi´┐Żkowania, skierowanych do naszej wsp´┐Żlnoty parafialnej:
"Szcz´┐Ż´┐Ż Bo´┐Że. Serdecznie pozdrawiam z Nowego Targu. Dojechali´┐Żmy szcz´┐Żliwie, p´┐Żn´┐Ż co prawda noc´┐Ż, ale wszyscy zadowoleni, ´┐Że spotkali´┐Żmy swoich, ´┐Że mogli´┐Żmy si´┐Ż uradowa´┐Ż i ubogaci´┐Ż do´┐Żwiadczeniem innych warunk´┐Żw ´┐Życia. Cieszyli si´┐Ż rycerze tak´┐Że mo´┐Żliwo´┐Żci´┐Ż ogl´┐Żdania Berlina i poznania cho´┐Ż kilku historycznych miejsc. Ja oczywi´┐Żcie zaraz wpad´┐Żem w wir zaj´┐Ż´┐Ż, bo i szko´┐Ża - cho´┐Ż ju´┐Ż nikt nie chodzi, bo w pi´┐Żtek rozdanie ´┐Żwiadectw, to jednak trzeba siedzie´┐Ż w klasie z jedn´┐Ż czy dwoma duszami, kt´┐Żre nie zrobi´┐Ży sobie wolnego. Prace przy ko´┐Żciele dalej trwaj´┐Ż cho´┐Ż ju´┐Ż spokojniej, bo najwa´┐Żniejsza uroczysto´┐Ż´┐Ż w tym roku - przyj´┐Żcie ´┐Żw. Jadwigi Kr´┐Żlowej w jej relikwiach - min´┐Ża. Robota budowlana b´┐Żdzie mnie ’gn´┐Żbi´┐Ż’ jeszcze oko´┐Żo 2 lat. Teraz to przede wszystkim ogrodzenie i ma´┐Ża architektura, czyli trawniki, chodniki, fontanna, oczko wodne itp. Zapraszam do nas w odwiedziny. Mam nadziej´┐Ż, ´┐Że Ks. Marek /o ile dobrze pami´┐Żtam/, jad´┐Żc do Ochotnicy, odwiedzi mnie. Kochani! Raz jeszcze dzi´┐Żkuj´┐Ż za wszystko, za ca´┐Że serce jakie nam darowali´┐Żcie, za mi´┐Że chwile, za to ´┐Żwiadectwo Bo´┐Żej Prawdy, kt´┐Żre dajecie tam... B´┐Żg zap´┐Ża´┐Ż! Ks. Henryk Pa´┐Żko."
16 czerwca 2008

Go´┐Żcie festynu parafialnego, rycerze z Bractwa Rycerskiego ´┐Żw. Jadwigi Kr´┐Żlowej z Nowego Targu, wr´┐Żcili szcz´┐Żliwie do domu...
15 czerwca 2008

W czasie mszy ´┐Żw. o godz. 12.00 do grona Liturgicznej S´┐Żu´┐Żby O´┐Żtarza przyj´┐Żtych zosta´┐Żo sze´┐Żciu tegorocznych kandydat´┐Żw. Nowi ministranci to: Aleksander Krasowki, Patryk Krok, Philip Lis, Philip Papierz, Sebastian Tokarski i Dominik Wyrzykowski. "Ob´┐Ż´┐Żczyn" dokona´┐Ż Ks. Proboszcz; wobec niego kandydaci z´┐Żo´┐Żyli ministranckie przyrzeczenie i po raz pierwszy praktycznie pe´┐Żnili s´┐Żu´┐Żb´┐Ż przy o´┐Żtarzu. Kandydat´┐Żw do s´┐Żu´┐Żby ministranckiej przygotowa´┐Ż opiekun LSO przy naszej Misji ks. Marek Wyszomierski z pomoc´┐Ż ministrant´┐Żw starszych.

Na budow´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtyni Opatrzno´┐Żci Bo´┐Żej, votum Narodu Polskiego za otrzymywane ´┐Żaski i za odzyskan´┐Ż wolno´┐Ż´┐Ż, wsp´┐Żlnota nasza uzbiera´┐Ża kwot´┐Ż 4030 euro. Kwota ta zostanie przekazana kompetentnym osobom w Warszawie.

Po mszy ´┐Żw. o godz. 12.00 odby´┐Ż si´┐Ż Festyn Parafialny. Uczestniczy´┐Ży w nim setki parafian. Ozdob´┐Ż ca´┐Żego spotkania byli, zaproszeni przez Misj´┐Ż, Rycerze z Bractwa Rycerskiego ´┐Żw. Jadwigi Kr´┐Żlowej. Przyjechali do nas z Nowego Targu wraz ze swoim komturem i zarazem proboszczem parafii pw. ´┐Żw. Jadwigi Kr´┐Żlowej, ks. Henrykiem Pa´┐Żko. Ks. Henryk w czasie kaza´┐Ż niedzielnych t´┐Żumaczy´┐Ż znaczenie rycerstwa w przesz´┐Żo´┐Żci i samej rycersko´┐Żci dzisiaj. Rycerze wzi´┐Żli udzia´┐Ż w mszach ´┐Żw. o godz. 10.15 i 12.00, a potem w festynie parafialnym. By´┐Żo na co popatrze´┐Ż...

Na festynie by´┐Żo tak´┐Że wiele atrakcji dla najm´┐Żodszych. Oko´┐Żo 150 dzieci uczestniczy´┐Żo w sze´┐Żciu r´┐Żnych zabawach i otrzyma´┐Żo smako´┐Żyki. Na ko´┐Żcu spo´┐Żr´┐Żd wszystkich uczestnik´┐Żw zabaw wylosowano nagrody. Sprzedawane by´┐Żo ciasto ofiarowane przez parafian. Doch´┐Żd ze sprzeda´┐Ży ciast przeznaczony zostanie dla Domu Ma´┐Żego Dziecka w Cz´┐Żstochowie. Najwi´┐Żcej ciasta domowego wypieku ofiarowa´┐Ży rodziny m´┐Żodzie´┐Ży, kt´┐Żra w tym roku przygotowuje si´┐Ż do przyj´┐Żcia Sakramentu Bierzmowania.
14 czerwca 2008

Ukaza´┐Ż si´┐Ż nowy numer "Listu Parafialnego", naszego parafialnego kwartalnika. Numer zawiera jak zawsze dokumentacj´┐Ż wydarze´┐Ż z ostatnich miesi´┐Żcy, a tak´┐Że kalendarium wydarze´┐Ż na najbli´┐Ższe lato. Mo´┐Żna w nim znale´┐Ż´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż inne potrzebne informacje, odnosz´┐Żce si´┐Ż do ´┐Życia i dzia´┐Żalno´┐Żci naszej Misji.Rycerze z Bractwa Rycerskiego ´┐Żw. Jadwigi Kr´┐Żlowej z Nowego Targu, nasi go´┐Żcie, zwiedzali dzisiaj Berlin. Wieczorem poczynili przygotowania do niedzielnego festynu. M. in. przy Bazylice stan´┐Ż´┐Ż rycerski namiot, taki, jakie budowali rycerze przed laty. W czasie festynu Rycerze b´┐Żd´┐Ż prezentowali w tym namiocie bro´┐Ż ´┐Żredniowieczn´┐Ż. Na wieczornej mszy ´┐Żw., opiekun rycerzy, ks. proboszcz Henryk Pa´┐Żko, wyg´┐Żosi´┐Ż do wiernych naszej Misji "s´┐Żowo".

Odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie jednego z Kr´┐Żg´┐Żw Rodzin Ko´┐Żcio´┐Ża Domowego, dzia´┐Żaj´┐Żcych przy naszej Misji. Spotkaniu przewodniczy´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.

Uko´┐Żczone zosta´┐Żo przygotowanie nowego miejsca na ´┐Żmietniki przy Bazylice. Prace wykona´┐Ż p. Stanis´┐Żaw Lemka, przy wydajnej i zaanga´┐Żowanej wsp´┐Żpracy p. Arka Lipowskiego i innych przedstawicieli naszej m´┐Żodzie´┐Ży. Prace wykonywane by´┐Ży wed´┐Żug pomys´┐Żu i pod "bacznym okiem" ks. Marka Wyszomierskiego. P. Arek zorganizowa´┐Ż pomys´┐Żowe "otwarcie" zako´┐Żczonych prac... Wst´┐Żg´┐Ż przeci´┐Ż´┐Ż Ks. Proboszcz.Ochrzczonych zosta´┐Żo kolejnych dziesi´┐Żcioro ma´┐Żych naszych parafian. Chrztu udzielili Ks. Proboszcz i ks. Thomas Zielonka.

Przygotowano konieczne elementy do niedzielnego festynu parafialnego m. in. namioty, sto´┐Ży, ´┐Żawki, nag´┐Żo´┐Żnienie... W przygotowanie zaanga´┐Żowali si´┐Ż niekt´┐Żrzy cz´┐Żonkowie Rady Parafialnej wraz ze swoimi rodzinami.
13 czerwca 2008

Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie ´┐Żw. Antoniego z Padwy.

Zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż "Bia´┐Ży Tydzie´┐Ż". Nawet dzisiaj by´┐Żo jeszcze liczne grono dzieci, kt´┐Żre w niedziel´┐Ż przyj´┐Ży pierwszy raz Komuni´┐Ż ´┐Żw. Najwytrwalszych by´┐Ża prawie pi´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żtka...

Po mszy ´┐Żw. wieczornej odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie rodzic´┐Żw i chrzestnych dzieci, kt´┐Żre jutro przyjm´┐Ż chrzest. Spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Wojciech Majchrzak.

Ks. Proboszcz wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż w "Wieczorze" po´┐Żwi´┐Żconym 70. rocznicy Kongresu Polak´┐Żw w Niemczech i 85. rocznicy powstania Zwi´┐Żzku Polak´┐Żw w Niemczech. "Wiecz´┐Żr" zosta´┐Ż zorganizowany przez oddzia´┐Ż berli´┐Żski Zwi´┐Żzku. Odby´┐Ż si´┐Ż w gmachu "Werkstatt der Kulturen" przy Wissmannstr. 32. Gospodarzem "Wieczoru" by´┐Ża p. Bronis´┐Żawa Korkos, prezes oddzia´┐Żu berli´┐Żskiego Zwi´┐Żzku.

Ju´┐Ż w nocy dotarli do nas rycerze z Bractwa Rycerskiego z Nowego Targu. Rycerze, wraz ze swoim komturem, ks. Henrykiem Pa´┐Żko, wezm´┐Ż udzia´┐Ż w mszach ´┐Żw. i w festynie parafialnym w najbli´┐Ższ´┐Ż niedziel´┐Ż.
12 czerwca 2008

Kolejny dzie´┐Ż "Bia´┐Żego Tygodnia". Ponad siedemdziesi´┐Żt dzieci, a wi´┐Żc blisko po´┐Żowa, z tych, kt´┐Żre przyj´┐Ży w minion´┐Ż niedziel´┐Ż Komuni´┐Ż po raz pierwszy, wzi´┐Żo udzia´┐Ż we mszy ´┐Żw. wieczornej i wcze´┐Żniej w nabo´┐Że´┐Żstwie czerwcowym.

W liturgii wspominali´┐Żmy dzisiaj "Pi´┐Żtk´┐Ż Pozna´┐Żsk´┐Ż". Pi´┐Żciu m´┐Żodych wychowank´┐Żw Oratorium salezja´┐Żskiego w Poznaniu, w czasie II wojny ´┐Żwiatowej w roku 1940, zosta´┐Żo aresztowanych przez gestapo, osadzonych w wi´┐Żzieniu i skazanych na ´┐Żmier´┐Ż przez zgilotynowanie. Wyrok zosta´┐Ż wykonany w 1942 r. w Dre´┐Żnie. W momencie aresztowania liczyli sobie od 18 do 21 lat, w chwili ´┐Żmierci dwa lata wi´┐Żcej. Uzasadnieniem wyroku by´┐Ż "udzia´┐Ż w przygotowaniach do zdrady stanu". Tak naprawd´┐Ż skazani zostali za to, ´┐Że byli wierni Ko´┐Żcio´┐Żowi i Ojczy´┐Żnie. "Pi´┐Żtk´┐Ż Pozna´┐Żsk´┐Ż" tworz´┐Ż: Czes´┐Żaw J´┐Żwiak, Edward Ka´┐Żmierski, Franciszek K´┐Żsy, Edward Klinik i Jarogniew Wojciechowski. 13 czerwca 1999 r. w Warszawie Jan Pawe´┐Ż II, w´┐Żr´┐Żd grona ponad stu m´┐Żczennik´┐Żw wojny, og´┐Żosi´┐Ż wychowank´┐Żw salezja´┐Żskich b´┐Żogos´┐Żawionymi.
Z listu pisanego tu´┐Ż przed egzekucj´┐Ż przez Franciszka K´┐Żsego: "Nie ´┐Ża´┐Żuj´┐Ż, ´┐Że w tak m´┐Żodym wieku schodz´┐Ż z tego ´┐Żwiata. Teraz jestem w stanie ´┐Żaski, a nie wiem, czy p´┐Żniej by´┐Żbym wierny mym przyrzeczeniom... Kochani Rodzice i Rodze´┐Żstwo, bardzo Was przepraszam raz jeszcze z ca´┐Żego serca za wszystko z´┐Żo i ´┐Ża´┐Żuje za wszystko, przebaczcie mi. Id´┐Ż do nieba, do zobaczenia. Tam w niebie b´┐Żd´┐Ż prosi´┐Ż Boga... W´┐Ża´┐Żnie przyj´┐Ż´┐Żem Naj´┐Żwi´┐Żtszy Sakrament. M´┐Żdlcie si´┐Ż czasem za mnie. Zosta´┐Żcie z Bogiem. Wasz syn Franek.
Ju´┐Ż id´┐Ż. Bardzo przepraszam za wszystko."
9 czerwca 2008

"Bia´┐Ży Tydzie´┐Ż". Dzieci, kt´┐Żre przyst´┐Żpi´┐Ży do Pierwszej Komunii ´┐Żw. wzi´┐Ży udzia´┐Ż w mszy ´┐Żw. Odnowi´┐Ży przyrzeczenia chrzcielne i otrzyma´┐Ży pami´┐Żtki uroczysto´┐Żci komunijnej, kt´┐Żre zosta´┐Ży po´┐Żwiecone w czasie mszy ´┐Żw. Po mszy ´┐Żw. wykonane zosta´┐Ży pami´┐Żtkowe fotografie.
8 czerwca 2008

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Pierwszej Komunii ´┐Żwi´┐Żtej. 148 dzieci, naszych m´┐Żodych parafian, przyj´┐Żo po raz pierwszy Sakrament Eucharystii. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż Ks. Proboszcz. Dzi´┐Żki zaanga´┐Żowaniu i pracy katechet´┐Żw oraz os´┐Żb, kt´┐Żre pomaga´┐Ży w organizacji uroczysto´┐Żci, wszystko przebieg´┐Żo sprawnie... i by´┐Żo uroczy´┐Żcie.

Prowadzona by´┐Ża zbi´┐Żrka, podobnie jak w poprzedni´┐Ż niedziel´┐Ż, na budow´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtyni Opatrzno´┐Żci Bo´┐Żej, jaka powstaje w Warszawie (Wilan´┐Żw), jako wotum wdzi´┐Żczno´┐Żci Narodu Polskiego Bogu za odzyskan´┐Ż wolno´┐Ż´┐Ż i za otrzymywane od Niego ´┐Żaski.

Odby´┐Żo si´┐Ż kolejne spotkanie dla os´┐Żb doros´┐Żych, kt´┐Żre przygotowuj´┐Ż si´┐Ż do przyj´┐Żcia Sakramentu Bierzmowania. Spotkania prowadzi ks. Marek Wyszomierski.

Og´┐Żoszona zosta´┐Ża pielgrzymka do sanktuarium Matki Bo´┐Żej Bolesnej w G´┐Żrce Klasztornej (k. Pi´┐Ży). Szczeg´┐Żlnymi czcicielami Matki Bo´┐Żej Bolesnej s´┐Ż w naszej parafii cz´┐Żonkowie Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej ´┐Żmierci. Pielgrzymka jest organizowana w´┐Ża´┐Żnie z ich inicjatywy. Udzia´┐Ż w pielgrzymce mo´┐Że jednak wzi´┐Ż´┐Ż ka´┐Żdy. Pielgrzymka odb´┐Żdzie si´┐Ż w dniach 5-6 lipca br. Koszt ca´┐Żo´┐Żci wynosi 60 euro (autokar, nocleg, posi´┐Żki). Zg´┐Żoszenia mo´┐Żna dokona´┐Ż w zakrystii bazyliki lub kierowa´┐Ż bezpo´┐Żrednio do Ks. Proboszcza.
7 czerwca 2008

Odby´┐Ża si´┐Ż "pr´┐Żba generalna" przed uroczysto´┐Żci´┐Ż Pierwszej Komunii ´┐Żw. dzieci naszej parafii. Powinno by´┐Ż dobrze...
5 czerwca 2008

Ks. Marek K´┐Żdzierski wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż w uroczysto´┐Żci obchod´┐Żw 20-lecia sanktuarium "Maria Frieden" w Berlinie. Uroczysto´┐Żciom przewodniczy´┐Ż kard. Joachim Meisner z Kolonii.
4 czerwca 2008

Salezjanie pracuj´┐Żcy w Polskiej Misji wzi´┐Żli udzia´┐Ż w uroczysto´┐Żci otwarcia O´┐Żrodka M´┐Żodzie´┐Żowego "Don Bosco-Zentrum" na Marzahn w Berlinie. O´┐Żrodek przygotowali do przyj´┐Żcia m´┐Żodzie´┐Ży salezjanie niemieccy. W O´┐Żrodku b´┐Żdzie kszta´┐Żci´┐Ż si´┐Ż m´┐Żodzie´┐Ż miasta Berlina; b´┐Żd´┐Ż przygotowywali si´┐Ż do r´┐Żnych zawod´┐Żw. Wcze´┐Żniej salezjanie prowadzili podobny o´┐Żrodek na Wannsee. Teraz swoj´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż oferuj´┐Ż m´┐Żodzie´┐Ży we wschodniej cz´┐Żci Berlina.
Uroczysto´┐Ż´┐Ż rozpocz´┐Ża si´┐Ż od mszy ´┐Żw., kt´┐Żrej przewodniczy´┐Ż ordynariusz Archidiecezji Berli´┐Żskiej kard. Georg Sterzinsky. Nast´┐Żpnie go´┐Żcie zostali zaproszeni na bratersk´┐Ż agap´┐Ż, po kt´┐Żrej rozpocz´┐Ża si´┐Ż cze´┐Ż´┐Ż artystyczna w wykonaniu m´┐Żodzie´┐Ży O´┐Żrodka. Gospodarzem spotkania by´┐Ż prze´┐Żo´┐Żony zakonnej prowincji salezjan´┐Żw w Niemczech z siedzib´┐Ż w Monachium, ks. inspektor Josef Gruner.
W najbli´┐Ższ´┐Ż niedziel´┐Ż, 8 czerwca, b´┐Żdzie w O´┐Żrodku dniem "Otwartych Drzwi". Salezjanie zapraszaj´┐Ż...! Adres: "Don Bosco-Zentrum" - Otto-Rosenberg-Str. 1, Marzahn, S-Bahnhof: Raoul-Wallenberg-Str. Pocz´┐Żtek godz. 11.00.

Odby´┐Ża si´┐Ż kolejna pr´┐Żba dla dzieci pierwszo-komunijnych przed uroczysto´┐Żci´┐Ż 1. Komunii ´┐Żw. Spowied´┐Ż dla dzieci i rodzic´┐Żw b´┐Żdzie w pi´┐Żtek od godz. 16.00, natomiast pr´┐Żba generalna w sobot´┐Ż 7 czerwca br. o godz. 10.00.

Ks. Marek K´┐Żdzierski obchodzi´┐Ż dzie´┐Ż swoich urodzin. Jubilatowi sk´┐Żadamy jak najlepsze ´┐Życzenia!
2 czerwca 2008

Odby´┐Ża si´┐Ż kolejna pr´┐Żba dzieci przygotowuj´┐Żcych si´┐Ż do przyj´┐Żcia Pana Jezusa w eucharystii przed uroczysto´┐Żci´┐Ż Pierwszej Komunii, jaka odb´┐Żdzie si´┐Ż w naszej Misji w najbli´┐Ższ´┐Ż niedziele, 8 czerwca.

Zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż kurs przygotowania przedma´┐Ż´┐Że´┐Żskiego. W Kursie wzi´┐Ży udzia´┐Ż 34 osoby. Ostatnie spotkanie poprowadzi´┐Ż Ks. Proboszcz.
1 czerwca 2008

´┐Żwi´┐Żto Dzi´┐Żkczynienia. Razem z Ko´┐Żcio´┐Żem w Polsce r´┐Żwnie´┐Ż i my, Polonia Berli´┐Żska, obchodzili´┐Żmy to ´┐Żwi´┐Żto. Dzi´┐Żkowa´┐Ż Bogu i ludziom to wielka i konieczna w ´┐Życiu umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż. Po mszach ´┐Żw. wierni mieli okazj´┐Ż z´┐Żo´┐Ży´┐Ż ofiar´┐Ż pieni´┐Żn´┐Ż na budow´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtyni Opatrzno´┐Żci Bo´┐Żej, jaka powstaje na Polach Wilanowskich w Warszawie. ´┐Żwi´┐Żtynia ma by´┐Ż votum wdzi´┐Żczno´┐Żci narodu polskiego za Konstytucj´┐Ż 3 maja i za odzyskan´┐Ż w 1989 r. wolno´┐Ż´┐Ż. http://www.templum.pl/rys_historyczny.html

Po mszy ´┐Żw. o godz. 12.00 spotkali si´┐Ż cz´┐Żonkowie wsp´┐Żlnoty ´┐Żywego R´┐Ża´┐Żca. Spotkanie prowadzili Ks. Proboszcz i p. Carmen Landowski, zelatorka wsp´┐Żlnoty. Intencje na rozpoczynaj´┐Żcy si´┐Ż miesi´┐Żc: za chorych i cierpi´┐Żcych, za nowo´┐Że´┐Żc´┐Żw Kasi´┐Ż i Ma´┐Żka, za wsp´┐Żlnot´┐Ż Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie.

W naszej Misji go´┐Żci´┐Ż ks. Adam Wodarczyk, Generalny Moderator Ruchu ´┐Żwiat´┐Żo - ´┐Życie (Oaza). Ks. Go´┐Ż´┐Ż odprawi´┐Ż msz´┐Ż ´┐Żw. o godz. 15.00; po mszy ´┐Żw. spotka´┐Ż si´┐Ż ze zgromadzonymi wiernymi. Byli w´┐Żr´┐Żd nasi m´┐Żodzi oazowicze, cz´┐Żonkowie kr´┐Żg´┐Żw Ko´┐Żcio´┐Ża Domowego i sympatycy Ruchu.

Rozpocz´┐Żli´┐Żmy nabo´┐Że´┐Żstwa czerwcowe ku czci Naj´┐Żwi´┐Żtszego Serca Pana Jezusa. B´┐Żd´┐Ż odprawiane codziennie o godz. 17.30.

Odby´┐Żo si´┐Ż posiedzenie Rady Parafialnej. W spotkaniu wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż ks. inspektor S´┐Żawomir ´┐Żubian, prze´┐Żo´┐Żony salezja´┐Żskiej prowincji z Warszawy.

Zako´┐Żczy´┐Ża si´┐Ż wystawa w "Galerii pod Bazylik´┐Ż", na kt´┐Żrej prezentowane by´┐Ży obrazy i projekty wn´┐Żtrz ko´┐Żcio´┐Ż´┐Żw autorstwa ks. Tadeusz Furdyny, salezjanina. Dzisiaj go´┐Żci´┐Ż u nas Autor prac. Mo´┐Żna by´┐Żo go spotka´┐Ż, otrzyma´┐Ż od niego autograf, czy te´┐Ż porozmawia´┐Ż. Ponad miesi´┐Żc mo´┐Żna by´┐Żo ogl´┐Żda´┐Ż prace Artysty.

Trwa wizytacja kanoniczna zakonnej wsp´┐Żlnoty ksi´┐Ży pracuj´┐Żcych w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Taka wizytacja odbywa si´┐Ż raz w roku, a przeprowadza ja prze´┐Żo´┐Żony Prowincji Zakonnej. Ksi´┐Ża pracuj´┐Żcy w Berlinie nale´┐Ż´┐Ż do prowincji Warszawskiej salezjan´┐Żw. Prze´┐Żo´┐Żonym tej Prowincji jest ks. S´┐Żawomir ´┐Żubian.
31 maja 2008

´┐Żwi´┐Żto Nawiedzenia ´┐Żw. El´┐Żbiety. To wydarzenie rozwa´┐Żamy w drugiej tajemnicy radosnej R´┐Ża´┐Żca ´┐Żw.

Tradycyjnie w ostatni dzie´┐Ż miesi´┐Żca wspominali´┐Żmy ´┐Żw. Jana Bosko Za´┐Żo´┐Życiela Towarzystwa Salezja´┐Żskiego. Uczcili´┐Żmy ´┐Żwi´┐Żtego przez uca´┐Żowanie jego relikwii.

Odprawione zosta´┐Żo ostatnie w tym roku nabo´┐Że´┐Żstwo majowe ku czci Matki Bo´┐Żej.

W finale Konkursu Biblijnego, zorganizowanego przez Polsk´┐Ż Misj´┐Ż Katolick´┐Ż w Niemczech, wzi´┐Żo udzia´┐Ż troje naszych parafian. Ca´┐Ża "Tr´┐Żjka" zmie´┐Żci´┐Ża si´┐Ż w pi´┐Żtce finalist´┐Żw. Drugie miejsce zaj´┐Ż´┐Ż Aleksander Borsuk, czwarte Martin Weinstok, a pi´┐Żte Paulina Garbarczyk. Gratulujemy!

Do wsp´┐Żlnoty salezja´┐Żskiej, ksi´┐Ży pracuj´┐Żcych w Misji, przyjecha´┐Ż ks. inspektor S´┐Żawomir ´┐Żubian, prze´┐Żo´┐Żony prowincji salezja´┐Żskiej z siedzib´┐Ż w Warszawie. Jest to wizytacja kanoniczna wsp´┐Żlnoty.
30 maja 2008

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Naj´┐Żwi´┐Żtszego Serca Pana Jezusa. Uczcili´┐Żmy Serce Jezusa w mszy ´┐Żw. wieczornej. W kazaniu, kt´┐Żre wyg´┐Żosi´┐Ż Ks. Proboszcz, mogli´┐Żmy us´┐Żysze´┐Ż jak Bogu zale´┐Ży na tym, aby´┐Żmy wiedzieli jak bardzo On nas kocha, aby´┐Żmy nauczyli si´┐Ż kocha´┐Ż Jego i swoich bli´┐Żnich; to dla nas najwa´┐Żniejsze zadanie. Po mszy ´┐Żw. odm´┐Żwiona zosta´┐Ża litania ku czci Naj´┐Żw. Serca Jezusa i Akt Oddania rodzaju ludzkiego Naj´┐Żw. Sercu.

M´┐Żodzie´┐Ż oazowa mia´┐Ża swoje cotygodniowe spotkanie; poprowadzi´┐Ż je p. S´┐Żawomir Thom, ´┐Żwiecki moderator naszej Oazy.

Ks. Marek Wyszomierski i tr´┐Żjka m´┐Żodzie´┐Ży, udali si´┐Ż do polonijnego o´┐Żrodka w Niemczech "Concordia" na fina´┐Ż Konkursu Biblijnego, zorganizowanego przez Polsk´┐Ż Misj´┐Ż Katolick´┐Ż w Niemczech. Fina´┐Ż odb´┐Żdzie si´┐Ż jutro. Do fina´┐Żu dotar´┐Żo 15 os´┐Żb, w tym trzy z naszej Misji (Borsuk Aleksander, Garbarczyk Paulina i Weinstok Martin).
29 maja 2008

Dzieci przygotowuj´┐Żce si´┐Ż do przyj´┐Żcia Pierwszej Komunii ´┐Żw. mia´┐Ży kolejn´┐Ż pr´┐Żb´┐Ż przed uroczysto´┐Żci´┐Ż pierwszo komunijn´┐Ż, jaka odb´┐Żdzie si´┐Ż w naszej Misji w dniu 8 czerwca br. Po pr´┐Żbie spotkali si´┐Ż cz´┐Żonkowie Komitetu Organizacyjnego uroczysto´┐Żci pierwszo komunijnej dla om´┐Żwienia szczeg´┐Ż´┐Żw zwi´┐Żzanych z przebiegiem uroczysto´┐Żci. Spotkaniu przewodniczy´┐Ż Ks. Marek K´┐Żdzierski.

Zarz´┐Żd Rady Parafialnej spotka´┐Ż si´┐Ż, aby om´┐Żwi´┐Ż porz´┐Żdek obrad Rady. Najbli´┐Ższe spotkanie Rady odb´┐Żdzie si´┐Ż w najbli´┐Ższ´┐Ż niedziel´┐Ż, 1 czerwca br.
28 maja 2008

Ksi´┐Ża: Jerzy Barganowski i Marek K´┐Żdzierski wzi´┐Żli udzia´┐Ż w spotkaniu kap´┐Żan´┐Żw pracuj´┐Żcych w Archidiecezji Berli´┐Żskiej. Spotkanie odby´┐Żo si´┐Ż na Akademii Teologii Katolickiej w Berlinie. Po´┐Żwi´┐Żcone zosta´┐Żo zagadnieniu: "Treue - ein menschliches Grunddatum".

Tak jak w ostatni´┐Ż ´┐Żrod´┐Ż ka´┐Żdego miesi´┐Żca, r´┐Żwnie´┐Ż dzisiaj, po mszy ´┐Żw. wieczornej odprawione zosta´┐Żo nabo´┐Że´┐Żstwo ku czci Matki Bo´┐Żej Patronki Dobrej ´┐Żmierci. Po nabo´┐Że´┐Żstwie spotkanie mia´┐Ża wsp´┐Żlnota Apostolstwa Dobrej ´┐Żmierci. Na spotkaniu omawiano szczeg´┐Ży pielgrzymki do sanktuarium Matki Bo´┐Żej Bolesnej patronki dobrej ´┐Żmieci w G´┐Żrce Klasztornej (k. Pi´┐Ży). Pielgrzymka planowana jest na 5-6 lipca br.
26 maja 2008. Dzie´┐Ż Matki.

Mamusia

´┐Żwi´┐Żty J´┐Żzef za´┐Żama´┐Ż r´┐Żce,
denerwuj´┐Ż si´┐Ż w niebie ´┐Żwi´┐Żci,
teraz id´┐Ż ju´┐Ż nie Trzej M´┐Żdrcy,
lecz uczeni, doktorzy, docenci.

Teraz ca´┐Żkiem inaczej,
to, co stare, odesz´┐Żo, min´┐Żo,
zamiast z´┐Żota nios´┐Ż dolary,
zamiast kadzid´┐Ża - komputer,
zamiast mirry - video.

- Ach te czasy - my´┐Żli Pan Jezus -
nawet gwiazda troch´┐Ż zwariowa´┐Ża,
ale nic si´┐Ż ju´┐Ż nie zawali,
bo wci´┐Ż´┐Ż Mamusia ta sama.

        Ks. Jan TwardowskiOdby´┐Ża si´┐Ż pierwsza pr´┐Żba przed uroczysto´┐Żci´┐Ż Pierwszej Komunii ´┐Żwi´┐Żtej. W naszej Misji uroczysto´┐Ż´┐Ż taka odb´┐Żdzie si´┐Ż 8 czerwca br. Po raz pierwszy Jezusa w Komunii ´┐Żw. przyjmie 152 dzieci.
25 maja 2008

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Bo´┐Żego Cia´┐Ża. ´┐Żwi´┐Żtowali´┐Żmy t´┐Ż Uroczysto´┐Ż´┐Ż dzisiaj, bo w Niemczech dzie´┐Ż, kiedy ona przypada, jest dniem zwyk´┐Żym; pracuj´┐Żcy musz´┐Ż i´┐Ż´┐Ż do pracy. Po mszy ´┐Żw. o godz. 12.00 odby´┐Ża si´┐Ż procesja eucharystyczna do czterech o´┐Żtarzy; u nas procesja odby´┐Ża si´┐Ż na placu przyko´┐Żcielnym. O´┐Żtarze przygotowali: wsp´┐Żlnota ´┐Żw. Bart´┐Żomieja, Siostry pracuj´┐Żce w Nuncjaturze, pa´┐Żstwo Matelowscy i wsp´┐Żlnota Ruchu Rodzin Szensztackich ze wsp´┐Żlnot´┐Ż ´┐Żywego R´┐Ża´┐Żca. Procesj´┐Ż prowadzili: ks. Wojciech Majchrzak, ks. Dariusz St´┐Żpkowski, ks. Jerzy Barganowski i ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski.

W czasie mszy ´┐Żw. o godz. 12.00 dzieci, kt´┐Żre przyj´┐Ży przed rokiem po raz pierwszy Komuni´┐Ż ´┐Żw., ´┐Żwi´┐Żtowa´┐Ży pierwsz´┐Ż rocznic´┐Ż tego wydarzenia. Dzie´┐Żmi rocznicowymi i przygotowaniem dzisiejszej uroczysto´┐Żci opiekowa´┐Ż si´┐Ż ks. Wojciech Majchrzak, p. Agnieszka Klein oraz grono rodzic´┐Żw.

Procesja Bo´┐Żego Cia´┐Ża odby´┐Ża si´┐Ż tak´┐Że na Karlshorst. Procesj´┐Ż zorganizowa´┐Ża parafia niemiecka. Przy jednym z o´┐Żtarzy modlono si´┐Ż po polsku. W procesji wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż ks. Marek Wyszomierski i grono wiernych, kt´┐Żrzy w niedziele gromadz´┐Ż si´┐Ż w ko´┐Żciele na Karlshorst na mszy ´┐Żw. odprawianej w j´┐Żzyku polskim.

Na mszach ´┐Żw. o godz. 10.15 i 12.00 wyst´┐Żpi´┐Ż zesp´┐Ż "´┐Żukowiacy" z ´┐Żukowa (p´┐Żnocna Lubelszczyzna). Zesp´┐Ż w czasie mszy ´┐Żw. ´┐Żpiewa´┐Ż pie´┐Żni liturgiczne. Po procesji, przed bazylik´┐Ż, go´┐Żcie zaprezentowali kilka polskich ta´┐Żc´┐Żw i za´┐Żpiewali polskie piosenki zaczerpni´┐Żte z polskiej ludowej tradycji. Wyst´┐Żpili w strojach ´┐Żowickich i w strojach z Lubelszczyzny. Zesp´┐Ż dzia´┐Ża przy Domu Kultury w ´┐Żukowie. Liczy ok. 100 os´┐Żb. Do nas przyjecha´┐Ża grupa najm´┐Żodsza: uczniowie ostatnich klas podstaw´┐Żwki i gimnazjum. Opiekunem grupy by´┐Ż dyrektor Liceum Og´┐Żlnokszta´┐Żc´┐Żcego im. Tadeusza Ko´┐Żciuszki w ´┐Żukowie, p. Grzegorz Rzymowski.
Go´┐Żcin´┐Ż dla dzieci i ich opiekun´┐Żw w imieniu parafian przygotowa´┐Ży p. Anna Borsuk i p. Cecylia Wyzujak ze swoimi rodzinami; pomaga´┐Ży tak´┐Że inne osoby.

W Eberswalde k. Berlina odby´┐Ż si´┐Ż przystanek "berli´┐Żski" Rajdu Motocyklowego "Ojc´┐Żw naszych starym szlakiem - jak Czarniecki do Poznania 2008". Rajd odbywa si´┐Ż z okazji 350. rocznicy du´┐Żskiej wyprawy hetmana Stefana Czarnieckiego. Rajd rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w Pelplinie, przeje´┐Żd´┐Ża Niemcy, Dani´┐Ż, wr´┐Żci do Polski i zako´┐Żczy si´┐Ż w Cz´┐Żstochowie. W Rajdzie bierze udzia´┐Ż ok. 100 motocykli.
Przygotowania przystanku "berli´┐Żskiego" podj´┐Żli si´┐Ż: Bo´┐Żena i Pawe´┐Ż Wo´┐Żniakowie, El´┐Żbieta Michalak i Remigiusz Stachowiak. W czasie postoju w Eberswalde odprawiona zosta´┐Ża m. in. msza ´┐Żw. Przewodniczy´┐Ż jej ks. Jan Zalewski z Danii, opiekun duchowy Rajdu. Wzi´┐Ż´┐Ż w niej udzia´┐Ż tak´┐Że ks. Grzegorz Je´┐Żewski.

Ks. Wojciech Majchrzak obchodzi´┐Ż 20. rocznic´┐Ż otrzymania ´┐Żwi´┐Żce´┐Ż kap´┐Ża´┐Żskich.

Wieczorem, o godz. 19.00, odby´┐Żo si´┐Ż kolejne spotkanie os´┐Żb doros´┐Żych, przygotowuj´┐Żcych si´┐Ż do przyj´┐Żcia sakramentu bierzmowania. Spotkania te prowadzi ks. Marek Wyszomierski.
24 maja 2008

Dzie´┐Ż wspomnienia Matki Bo´┐Żej w Jej tytule Wspomo´┐Żenia Wiernych. W Zgromadzeniu Salezja´┐Żskim ten dzie´┐Ż to liturgiczna uroczysto´┐Ż´┐Ż. Ks. Bosko, za´┐Żo´┐Życiel Salezjan´┐Żw praktykowa´┐Ż szczeg´┐Żlne nabo´┐Że´┐Żstwo do Wspomo´┐Życielki. Tradycja kontynuowana jest w ca´┐Żej Rodzinie Salezja´┐Żskiej.

Odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie najm´┐Żodszego kr´┐Żgu Ko´┐Żcio´┐Ża Domowego, dzia´┐Żaj´┐Żcego przy naszej Misji. Cz´┐Żonkowie Kr´┐Żgu - m´┐Żodzi ma´┐Ż´┐Żonkowie wraz dzie´┐Żmi - spotkali si´┐Ż w domu pa´┐Żstwa Doroty i S´┐Żawomira Thom´┐Żw. Go´┐Ż´┐Żmi szczeg´┐Żlnymi byli animatorzy ze Szczecina. W spotkaniu wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż tak´┐Że opiekun Ko´┐Żcio´┐Ża Domowego w naszej parafii, ks. Marek K´┐Żdzierski.
23 maja 2008

Ks. Marek K´┐Żdzierski by´┐Ż z pos´┐Żug´┐Ż duszpastersk´┐Ż w Zak´┐Żadzie Karnym na Tegel. Odprawi´┐Ż msz´┐Ż ´┐Żw., spowiada´┐Ż wi´┐Żni´┐Żw, rozmawia´┐Ż z nimi. Taka wizyta duszpasterska ma miejsce w trzeci pi´┐Żtek ka´┐Żdego miesi´┐Żca.22 maja 2008

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Bo´┐Żego Cia´┐Ża. W Niemczech dzie´┐Ż ten jest dniem zwyk´┐Żym. W Bazylice msze ´┐Żw. zosta´┐Ży odprawione wg. porz´┐Żdku niedzielnego. Uroczysto´┐Ż´┐Ż liturgiczn´┐Ż b´┐Żdziemy obchodzili jednak w najbli´┐Ższ´┐Ż niedziel´┐Ż. R´┐Żwnie´┐Ż w niedziel´┐Ż odb´┐Żdzie si´┐Ż procesja eucharystyczna do czterech o´┐Żtarzy.
Msza ´┐Żw. z Uroczysto´┐Żci Bo´┐Żego Cia´┐Ża wraz z procesj´┐Ż eucharystyczn´┐Ż dla miasta Berlina zosta´┐Ża odprawiona na placu przy katedrze. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż biskup pomocniczy Archidiecezji Berli´┐Żskiej Wolfgang Weider. Po mszy ´┐Żw. wyruszy´┐Ża procesja ulicami centrum Berlina. Zaznaczy´┐Ż si´┐Ż te´┐Ż udzia´┐Ż naszej Misji. W eucharystii i procesji obecne by´┐Ży: sztandary PMK i ´┐Żywego R´┐Ża´┐Żca, wizerunek Matki Bo´┐Żej Cz´┐Żstochowskiej oraz na ludowo ubrane dziewczynki, nasze m´┐Żode parafianki. Wygl´┐Żda´┐Żo to pi´┐Żknie! Nie zabrak´┐Żo tak´┐Że w´┐Żr´┐Żd uczestnik´┐Żw uroczysto´┐Żci naszych parafin.


21 maja 2008

O p´┐Żnocy odprawiona zosta´┐Ża msza ´┐Żw. przy relikwiach ´┐Żw. Teresy. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski, kazanie wyg´┐Żosi´┐Ż ks. ´┐Żukasz Wo´┐Żniak; wsp´┐Żkoncelebrowa´┐Ż tak´┐Że Ks. Proboszcz. Po eucharystii rozpocz´┐Żo si´┐Ż czuwanie nocne wsp´┐Żlnot dzia´┐Żaj´┐Żcych przy naszej Misji. Kolejno adoracj´┐Ż nocn´┐Ż prowadzili: Rodziny Szensztackie, Apostolstwo Matki Bo´┐Żej Bolesnej Patronki Dobrej ´┐Żmierci, ´┐Żywy R´┐Żaniec, Salezjanie i siostry zakonne pracuj´┐Żce w Berlinie. Ju´┐Ż rano, bo od godz. 5.00, modlono si´┐Ż w intencji powo´┐Ża´┐Ż przez przyczyn´┐Ż ´┐Żw. Teresy.
Na zako´┐Żczenie pobytu relikwii ´┐Żw. Teresy w naszej Misji, odprawiona zosta´┐Ża jeszcze jedna msza ´┐Żw. Tej mszy przewodniczy´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski, a kazanie wyg´┐Żosi´┐Ż ks. ´┐Żukasz Wo´┐Żniak. Wsp´┐Żkoncelebrowali ksi´┐Ża pracuj´┐Żcy w PMK.
O godz. 8.00 po´┐Żegnano ´┐Żw. Teres´┐Ż. Nast´┐Żpnym etapem peregrynacji b´┐Żdzie klasztor Si´┐Żstr Karmelitanek w Hanowerze.
Na ka´┐Żdej mszy ´┐Żw. ´┐Żwi´┐Żcono p´┐Żatki r´┐Ż, kt´┐Żre nast´┐Żpnie wierni zabierali ze sob´┐Ż do domu. Ponad dwie´┐Żcie os´┐Żb z´┐Żo´┐Ży´┐Żo deklaracje zawierzenia Mi´┐Żo´┐Żci Mi´┐Żosiernej Boga w duchu ´┐Żw. Teresy.

Pobyt relikwii ´┐Żw. Teresy w Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie przygotowa´┐Ż, zar´┐Żwno od strony duchowej jak i organizacyjnej, ks. Marek K´┐Żdzierski. Wspomaga´┐Żo go wiele os´┐Żb, g´┐Ż´┐Żwnie ze wsp´┐Żlnoty Szko´┐Ży Nowej Ewangelizacji.
20 maja 2008

Ostatnim etapem peregrynacji relikwii ´┐Żw. Teresy od Dzieci´┐Żtka Jezus w Berlinie by´┐Ża nasza Misja. ´┐Żwi´┐Żta w swoich doczesnych szcz´┐Żtkach przyby´┐Ża do nas ju´┐Ż o godz. 18.50. Ksi´┐Ża, Liturgiczna S´┐Żu´┐Żba O´┐Żtarza, dziewcz´┐Żta w ludowych polskich strojach i licznie zebrani wierni oczekiwali niezwyk´┐Żego Go´┐Żcia przed Bazylik´┐Ż. Modlono si´┐Ż o to, by to nawiedzenie wyda´┐Żo dobre owoce w ´┐Życiu wielu ludzi, kt´┐Żrzy si´┐Ż spotkaj´┐Ż ze ´┐Żw. Teres´┐Ż w ten w´┐Ża´┐Żnie spos´┐Żb. Relikwiarz przyby´┐Ż do nas z parafii p. w. ´┐Żw. Bonifacego. Opiekunem relikwii w ich podr´┐Ży jest ks. pra´┐Żat Anton Schmidt z Augsburga, opiekun "Dzie´┐Ża ´┐Żw. Teresy w Niemczech".
Przy ´┐Żpiewie wiernych relikwiarz uroczy´┐Żcie wniesiono do Bazyliki. Pierwszym, kt´┐Żry powita´┐Ż ´┐Żw. Teres´┐Ż, by´┐Ż Ks. Proboszcz. Nast´┐Żpnie powitali j´┐Ż przedstawiciele rodzin naszej parafii i inne wsp´┐Żlnoty. W imieniu innych misji obcoj´┐Żzycznych Berlina powita´┐Ż ´┐Żwi´┐Żt´┐Ż ks. Alfio Guido Bordiga, proboszcz misji w´┐Żoskiej. Powitanie u´┐Żwietni´┐Ży ´┐Żpiewem ch´┐Żr "Auxilium" i schola "Marana Tha".
O godz. 20.00 odprawiona zosta´┐Ża msza ´┐Żw., kt´┐Żrej przewodniczy´┐Ż ks. ´┐Żukasz Wo´┐Żniak, proboszcz parafii p. w. ´┐Żw. Teresy w ´┐Żodzi; on te´┐Ż g´┐Żosi´┐Ż kazania o ´┐Żw. Teresie w czasie jej obecno´┐Żci w naszej Misji. Po mszy ´┐Żw. rozpocz´┐Żo si´┐Ż czuwanie przy relikwiach zgodnie z wcze´┐Żniej ustalonym programem. Najpierw czuwa´┐Ży rodziny z dzie´┐Żmi - Ko´┐Żci´┐Ż Domowy, nast´┐Żpnie Oaza m´┐Żodzie´┐Żowa, wsp´┐Żlnota modlitewno-ewangelizacyjna ´┐Żw. Bart´┐Żomieja i szko´┐Ża Nowej Ewangelizacji; przed p´┐Żnoc´┐Ż modlono si´┐Ż w ciszy.
19 maja 2008

Dzisiaj obchodzi´┐Ż dziesi´┐Żt´┐Ż rocznic´┐Ż ´┐Żwi´┐Żce´┐Ż kap´┐Ża´┐Żskich ks. Marek Wyszomierski. ´┐Życzymy ks. Markowi rado´┐Żci z pos´┐Żugiwania kap´┐Ża´┐Żskiego i wielu innych okr´┐Żg´┐Żych rocznic w kap´┐Ża´┐Żstwie!

Odby´┐Żo si´┐Ż kolejne spotkanie dla narzeczonych. Tematem spotkania by´┐Ży zagadnienia prawne zwi´┐Żzane z zawarciem sakramentalnego zwi´┐Żzku ma´┐Ż´┐Że´┐Żskiego; poprowadzi´┐Ż je ks. Marek Wyszomierski.
18 maja 2008

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Tr´┐Żjcy Przenaj´┐Żwi´┐Żtszej nie jest po´┐Żwi´┐Żcona jakie´┐Ż abstrakcyjnej prawdzie teologicznej. Obchodzimy j´┐Ż na cze´┐Ż´┐Ż pe´┐Żnej mi´┐Żo´┐Żci i zbawczej rzeczywisto´┐Żci Boga - Ojca, Syna i Ducha ´┐Żwi´┐Żtego.
Starajmy si´┐Ż, podczas Mszy ´┐Żwi´┐Żtej i na modlitwie osobistej, "wpatrywa´┐Ż si´┐Ż" w Tr´┐Żjc´┐Ż ´┐Żwi´┐Żt´┐Ż i pro´┐Żmy o g´┐Ż´┐Żbsze objawienie mi´┐Żo´┐Żci Ojca i Syna. Odwa´┐Żmy si´┐Ż poprosi´┐Ż Ducha ´┐Żwi´┐Żtego, aby poci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż nas mocniej do ´┐Żr´┐Żde´┐Ż Bo´┐Żego ´┐Życia. Jest to nasz przywilej jako ochrzczonych chrze´┐Żcijan i B´┐Żg Ojciec bardzo pragnie nam go udzieli´┐Ż. W t´┐Ż wielk´┐Ż uroczysto´┐Ż´┐Ż mo´┐Żemy si´┐Ż spodziewa´┐Ż, ´┐Że B´┐Żg, kt´┐Żry wszystko mo´┐Że, zechce nape´┐Żni´┐Ż nas swoim ´┐Życiem i da´┐Ż nam przedsmak tej mi´┐Żo´┐Żci, kt´┐Żra jest ponad wszelkie nasze wyobra´┐Żenia.Rozpocz´┐Ża si´┐Ż peregrynacja relikwii ´┐Żw. Teresy od Dzieci´┐Żtka Jezus po ko´┐Żcio´┐Żach Berlina. Pierwszym przystankiem na trasie peregrynacji by´┐Ża katedra katolicka p. w. ´┐Żw. Jadwigi. W uroczystej mszy ´┐Żw. przy relikwiach, kt´┐Żrej przewodniczy´┐Ż kard. Georg Sterzinsky, wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski i grono naszych parafian.

Relikwie ´┐Żw. Teresy przyb´┐Żd´┐Ż do naszej Misji we wtorek, 20 maja, o godz. 19.00, i pozostan´┐Ż do rana w ´┐Żrod´┐Ż, do godz. 8.00.

O godz. 19.00 odby´┐Żo si´┐Ż kolejne spotkanie os´┐Żb doros´┐Żych przygotowuj´┐Żcych si´┐Ż do przyj´┐Żcia sakramentu bierzmowania. Uroczysto´┐Ż´┐Ż Bierzmowania odb´┐Żdzie si´┐Ż w pierwsz´┐Ż sobot´┐Ż pa´┐Żdziernika. Za przygotowanie do bierzmowania odpowiedzialnym jest ks. Marek Wyszomierski.
17 maja 2008

Nasi parafianie, g´┐Ż´┐Żwnie cz´┐Żonkowie scholi "Marana Tha" i wsp´┐Żlnoty "Szko´┐Ży Nowej Ewangelizacji ´┐Żw. Bart´┐Żomieja", cali, zdrowi i... zadowoleni, wr´┐Żcili z pielgrzymki "´┐Żladami Jana Paw´┐Ża II". Odwiedzili m. in. Cz´┐Żstochow´┐Ż, O´┐Żwi´┐Żcim, Wadowice, Kalwari´┐Ż Zebrzydowsk´┐Ż, Krak´┐Żw...
Szczeg´┐Żowy Plan

Peregrynacji Relikwii

´┐Żw. Teresy od Dzieci´┐Żtka Jezus
w Polskiej Misji Katolickiej
w Berlinie 20/21 maja 2008 r.

Z Teres´┐Ż spotka´┐Ż Chrystusa

20 maja, wtorek

19.00 - Przywitanie w bazylice ´┐Żw. Jana Chrzciciela - Ksi´┐Żdz Proboszcz,
               dzieci z rodzicami
               S´┐Żowo Opiekuna Dzie´┐Ża ´┐Żw. Teresy w Niemczech
20.00 - Uroczysta Msza ´┐Żwi´┐Żta o ´┐Żw. Teresie
               z Aktem Ofiarowania si´┐Ż Mi´┐Żo´┐Żci Mi´┐Żosiernej Boga,

            kazanie Ks. ´┐Żukasz Wo´┐Żniak SDB - proboszcz Parafii ´┐Żw. Teresy i ´┐Żw. Jana Bosko w ´┐Żodzi,
            po´┐Żwi´┐Żcenie p´┐Żatk´┐Żw r´┐Ż (r´┐Że lub same p´┐Żatki r´┐Ż przynosimy ze sob´┐Ż na Liturgi´┐Ż)

21.30 - 22.00 - Czuwaj´┐Ż rodziny z dzie´┐Żmi - Ko´┐Żci´┐Ż Domowy
22.00 - 22.45 - Oaza m´┐Żodzie´┐Żowa
22.45 - 23.45 - Wsp´┐Żlnoty modlitewno-ewangelizacyjne
                      ´┐Żw. Bart´┐Żomieja i Szko´┐Ża Nowej Ewangelizacji
23.45 - 24.00 - modlitwa w ciszy przy relikwiach

21 maja, ´┐Żroda

24.00 - Msza ´┐Żwi´┐Żta z Aktem Ofiarowania si´┐Ż Mi´┐Żo´┐Żci Mi´┐Żosiernej Boga,
            kazanie Ks. ´┐Żukasz Wo´┐Żniak SDB, po´┐Żwi´┐Żcenie p´┐Żatk´┐Żw r´┐Ż...

               1.30-2.00 - modlitwa w ciszy przy relikwiach
               2.00-3.00 - czuwaj´┐Ż Rodziny Szensztackie
               3.00-4.00 - Apostolstwo MB Bolesnej Patronki Dobrej ´┐Żmierci
               4.00-5.00 - ´┐Żywy R´┐Żaniec
               5.00-6.00 - modlitwa w intencji powo´┐Ża´┐Ż przez przyczyn´┐Ż ´┐Żw. Teresy
                                dla wszystkich ch´┐Żtnych
               6:00-6:45 - czuwaj´┐Ż Salezjanie i Siostry Zakonne pracuj´┐Żce w Berlinie

7.00 - Msza ´┐Żwi´┐Żta na zako´┐Żczenie peregrynacji,
            kazanie Ks. ´┐Żukasz Wo´┐Żniak SDB, po´┐Żwi´┐Żcenie p´┐Żatk´┐Żw r´┐Ż...

7.45 - Po´┐Żegnanie Relikwii
8.00 - Odjazd Relikwii ´┐Żw. Teresy do Si´┐Żstr Karmelitanek w Hanowerze

Moim powo´┐Żaniem jest MI´┐ŻO´┐Ż´┐Ż...
Nie ´┐Ża´┐Żuj´┐Ż, ´┐Że odda´┐Żam si´┐Ż MI´┐ŻO´┐ŻCI.

Teresa od Dzieci´┐Żtka Jezus i Naj´┐Żwi´┐Żtszego ObliczaDo pobrania: Wa´┐Żniejsze daty z ´┐Życia ´┐Żwi´┐Żtej Teresy od Dzieci´┐Żtka Jezus
13 maja 2008

Na pielgrzymk´┐Ż "´┐Żladami Jana Paw´┐Ża II" wyruszyli cz´┐Żonkowie naszej parafialnej scholi "Marana Tha" oraz wsp´┐Żlnoty "Szko´┐Ży Nowej Ewangelizacji ´┐Żw. Bart´┐Żomieja". Opiekunami pielgrzym´┐Żw s´┐Ż: ks. Marek K´┐Żdzierski, p. Anna Kokowska-Weinstok oraz p. Ryszard Porzy´┐Żski. Powr´┐Żt pielgrzym´┐Żw przewidziany jest na najbli´┐Ższ´┐Ż sobot´┐Ż wieczorem.
11 maja 2008

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Zes´┐Żania Ducha ´┐Żwi´┐Żtego. "Przyb´┐Żd´┐Ż Duchu ´┐Żwi´┐Żty! Aby´┐Żmy zrozumieli, czym jest dla nas ka´┐Żdy dobry uczynek i czym jest ka´┐Żdy grzech. Przyb´┐Żd´┐Ż... Pom´┐Ż nam wierzy´┐Ż... Pom´┐Ż nam si´┐Ż modli´┐Ż... Pom´┐Ż trwa´┐Ż w wierze ojc´┐Żw! Przyb´┐Żd´┐Ż, pom´┐Ż kocha´┐Ż Boga i bli´┐Żniego! Umocnij s´┐Żab´┐Ż wiar´┐Ż! Przyb´┐Żd´┐Ż Duchu ´┐Żwi´┐Żty! Niech ustanie smutek! Przynie´┐Ż rado´┐Ż´┐Ż ´┐Życia, ´┐Życia prawd´┐Ż! Veni Sancte Spiritus! Przyb´┐Żd´┐Ż Duchu ´┐Żwi´┐Żty! Amen.

Na mszy ´┐Żw. o godz. 10.15 wyst´┐Żpi´┐Ż ch´┐Żr dziewcz´┐Żcy z Mi´┐Żdzyzdroj´┐Żw.Po mszy ´┐Żw. o godz. 18.00 zosta´┐Ż zaprezentowany film o ´┐Żw. Teresie od Dzieci´┐Żtka Jezus: "´┐Żwi´┐Żta Teresa z Lisieux". Ten film to kolejna katecheza, przygotowuj´┐Żca wsp´┐Żlnot´┐Ż parafialn´┐Ż do wizyty relikwii ´┐Żw. Teresy w Berlinie i w naszej Misji.
10 maja 2008

Wigilia przed Uroczysto´┐Żci´┐Ż Zes´┐Żania Ducha ´┐Żwi´┐Żtego. W czuwaniu wieczornym wzi´┐Ży udzia´┐Ż wsp´┐Żlnoty dzia´┐Żaj´┐Żce przy naszej Misji: Ruch Rodzin Szensztackich, Oaza, Ch´┐Żr "Auxilium", Wsp´┐Żlnota modlitwy S´┐Żowem Bo´┐Żym, Schola "Marana Tha", Stowarzyszenie Apostolstwa Dobrej ´┐Żmierci, Rada Parafialna, ´┐Żywy R´┐Żaniec, Wsp´┐Żlnota modlitewno-ewangelizacyjna ´┐Żw. Bart´┐Żomieja, Ko´┐Żci´┐Ż Domowy. Przedstawi´┐Ży sw´┐Żj charyzmat i w´┐Ż´┐Żczy´┐Ży si´┐Ż w modlitw´┐Ż wszystkich zebranych. Czuwanie wigilijne rozpocz´┐Żo si´┐Ż w godzinie Apelu Jasnog´┐Żrskiego i zako´┐Żczy´┐Żo eucharysti´┐Ż; ju´┐Ż po p´┐Żnocy.

Ochrzczonych zosta´┐Żo sze´┐Żcioro dzieci naszej parafii.
9 maja 2008

Bazylika zosta´┐Ża udekorowana elementami przygotowuj´┐Żcymi wiernych do wizyty relikwii ´┐Żw. Teresy od Dzieci´┐Żtka Jezus. Relikwie ´┐Żwi´┐Żtej go´┐Żci´┐Ż b´┐Żdziemy w nocy z 20 na 21 maja br.

Po mszy ´┐Żw. wieczornej odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie dla rodzic´┐Żw i chrzestnych dzieci, kt´┐Żre zostan´┐Ż ochrzczone w sobot´┐Ż. Konferencj´┐Ż poprowadzi´┐Ż Ks. Proboszcz.

Wsp´┐Żlnota Oazowa mia´┐Ża swoje cotygodniowe spotkanie.
8 maja 2008

W Bazylice R´┐Ża´┐Żca ´┐Żwi´┐Żtego na Steglitz odby´┐Żo si´┐Ż comiesi´┐Żczne spotkanie ze ´┐Żw. Teres´┐Ż od Dzieci´┐Żtka Jezus. O godz. 18.30 odm´┐Żwiono r´┐Żaniec, a nast´┐Żpnie odprawiona zosta´┐Ża msza ´┐Żw. w j´┐Żzyku polskim. Po mszy ´┐Żw., wyg´┐Żoszona w sali parafialnej katecheza, po´┐Żwi´┐Żcona zosta´┐Ża postaci ´┐Żw. Teresy od Dzieci´┐Żtka Jezus. By´┐Ża to kolejna katecheza, przygotowuj´┐Żca do Aktu Zawierzenia Mi´┐Żosiernej Mi´┐Żo´┐Żci Boga w duchu ´┐Żw. Teresy. Na zako´┐Żczenie spotkania wszyscy wzi´┐Żli udzia´┐Ż w braterskiej agapie. Spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.
7 maja 2008

W naszej Misji go´┐Żci´┐Ż ks. Wiktor Kuryh z Dunajowa na Ukrainie.

                               Drzewa niewierz´┐Żce

                               Drzewa po kolei wszystkie niewierz´┐Żce
                               ptaki si´┐Ż zupe´┐Żnie nie ucz´┐Ż religii
                               pies bardzo rzadko chodzi do ko´┐Żcio´┐Ża
                               naprawd´┐Ż nic nie wiedz´┐Ż
                               a takie pos´┐Żuszne

                               nie znaj´┐Ż ewangelii owady pod kor´┐Ż
                               nawet bia´┐Ży kminek najcichszy przy miedzy
                               zwyk´┐Że polne kamienie
                               krzywe ´┐Żzy na twarzy
                               nie znaj´┐Ż franciszkan´┐Żw
                               a takie ubogie

                               nie chc´┐Ż s´┐Żucha´┐Ż mych kaza´┐Ż gwiazdy sprawiedliwe
                               konwalie pierwsze z brzegu bliskie wi´┐Żc samotne
                               wszystkie g´┐Żry spokojne jak wiara cierpliwe
                               mi´┐Żo´┐Żci z wad´┐Ż serca
                               a takie wci´┐Ż´┐Ż czyste.
                               


                               Ks. Jan Twardowski
5 maja 2008

W liturgii wspominali´┐Żmy dzisiaj ´┐Żw. Dominika Savio, wychowanka oratorium ´┐Żw. Jana Bosko. M´┐Żody ´┐Żwi´┐Żty, jako propozycj´┐Ż do osi´┐Żgni´┐Żcia doskona´┐Żo´┐Żci, ´┐Żwi´┐Żto´┐Żci ´┐Życia, us´┐Żysza´┐Ż od swojego wychowawcy, ´┐Żw. Jana Bosko: "b´┐Żd´┐Ż radosny i spe´┐Żniaj dobrze swoje obowi´┐Żzki". Wierny tej zasadzie prowadzi´┐Ż ´┐Życie ´┐Żwi´┐Żtobliwe, co zosta´┐Żo potwierdzone przez Ko´┐Żci´┐Ż wyniesieniem go do chwa´┐Ży o´┐Żtarzy. Jest patronem ministrant´┐Żw i kobiet oczekuj´┐Żcych potomstwa.

Odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie Rady Parafialnej. Dotyczy´┐Żo w´┐Ża´┐Żciwie jednego tematu: budowy przy naszej Misji Centrum im. Jana Paw´┐Ża II. Go´┐Żciem zaproszonym na spotkanie by´┐Ż p. Jerzy Seifert, kt´┐Żry od pocz´┐Żtku "pilotuje" spraw´┐Ż. Spotkanie prowadzi´┐Ż przewodnicz´┐Żcy Rady, p. Daniel Kaiser.

Odby´┐Żo si´┐Ż trzecie z kolei spotkanie dla narzeczonych, jako przygotowanie do zawarcia sakramentalnego zwi´┐Żzku ma´┐Ż´┐Że´┐Żskiego. Spotkanie dotyczy´┐Żo naturalnego planowania rodziny. Poprowadzi´┐Ża je p. Agnieszka Klein, odpowiedzialna za Poradnictwo Rodzinne w naszej Misji. Grupa uczestnik´┐Żw liczy ponad trzydzie´┐Żci os´┐Żb.
4 maja 2008

"Ducha Pocieszyciela ze´┐Żl´┐Ż Wam...", to najrado´┐Żniejsza wiadomo´┐Ż´┐Ż, jak´┐Ż us´┐Żyszeli´┐Żmy dzisiaj od Chrystusa. Z dar´┐Żw Trzeciej Osoby Boskiej chciejmy korzysta´┐Ż w ka´┐Żdej chwili naszego ´┐Życia. On, Duch ´┐Żw., jest obecny i dzia´┐Ża we wsp´┐Żlnocie Ko´┐Żcio´┐Ża i w ka´┐Żdym z nas.

Po mszy ´┐Żw. o godz. 12.00 spotka´┐Ża si´┐Ż wsp´┐Żlnota ´┐Żywego R´┐Ża´┐Żca. Jak co miesi´┐Żc wymieniono si´┐Ż tajemnicami r´┐Ża´┐Żcowymi. Spotkanie prowadzi´┐Ża p. Carmen Landowski, zelatorka ´┐Żywego R´┐Ża´┐Żca. Przekaza´┐Ża zebranym wra´┐Żenia z pielgrzymki do Medjugorie. Podano te´┐Ż intencje, w kt´┐Żrych modli´┐Ż si´┐Ż b´┐Żd´┐Ż cz´┐Żonkowie przez najbli´┐Ższy miesi´┐Żc: w intencji o powo´┐Żania kap´┐Ża´┐Żskie i zakonne, o zdrowie dla p. Ireny i innych os´┐Żb chorych ze wsp´┐Żlnoty, w intencji nowo´┐Że´┐Żc´┐Żw Katarzyny i Macieja.

Po mszy ´┐Żw. wieczornej, odby´┐Ża si´┐Ż katecheza nt.: "Mi´┐Żuj´┐Ż moj´┐Ż ma´┐Żo´┐Ż´┐Ż i moje ub´┐Żstwo". Katecheza m´┐Żwi´┐Ża o takim w´┐Ża´┐Żnie aspekcie duchowo´┐Żci ´┐Żw. Teresy od Dzieci´┐Żtka Jezus. 20 maja br. go´┐Żci´┐Ż b´┐Żdziemy w naszej Misji relikwie ´┐Żwi´┐Żtej. Cykl katechez niedzielnych jest przygotowaniem do Aktu Zawierzenia Mi´┐Żo´┐Żci Mi´┐Żosiernej i samej uroczysto´┐Żci nawiedzenia przez relikwie ´┐Żwi´┐Żtej. Katechezy g´┐Żosi ks. Marek K´┐Żdzierski.

Odby´┐Ża si´┐Ż kolejna katecheza dla doros´┐Żych przygotowuj´┐Żcych si´┐Ż do przyj´┐Żcia Sakramentu Bierzmowania.
3 maja 2008

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Matki Bo´┐Żej Kr´┐Żlowej Polski. Uczcili´┐Żmy Jasnog´┐Żrsk´┐Ż Kr´┐Żlow´┐Ż w czasie wieczornej mszy ´┐Żw. Kazanie wyg´┐Żosi´┐Ż, goszcz´┐Żcy w naszej Misji opiekun Zespo´┐Żu artystycznego "Promyczki" z Nowego S´┐Żcza, ks. Andrzej Mulka. Zako´┐Żczyli´┐Żmy religijnym hymnem "Bo´┐Że co´┐Ż Polsk´┐Ż".

W czasie mszy ´┐Żw. ´┐Żpiewa´┐Ż zesp´┐Ż "Promyczki" z Nowego S´┐Żcza. Zaraz po mszy ´┐Żw. "Promyczki" za´┐Żpiewa´┐Ży dla zebranych pie´┐Żni religijne ku czci Matki Bo´┐Żej i inne. Wyst´┐Żp trwa´┐Ż ok. 30 min.

Po wyst´┐Żpie dzieci odby´┐Żo si´┐Ż nabo´┐Że´┐Żstwo "Czuwania Fatimskiego" z racji na pierwsz´┐Ż sobot´┐Ż miesi´┐Żca.

Wsp´┐Żlnota Oazowa mia´┐Ża dzisiaj "maj´┐Żwk´┐Ż". Razem ze swoimi opiekunami: ks. Markiem Wyszomierskim i p. S´┐Żawomirem Tomem udali si´┐Ż w pi´┐Żkne okolice Berlina-Wannsee. Go´┐Żcili tak´┐Że w parafii pw. "Dwunastu Aposto´┐Ż´┐Żw" przy Tewsstr. 20, gdzie podejmowa´┐Ż ich ks. Grzegorz Je´┐Żewski.
1 maja 2008

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Wniebowst´┐Żpienia Pa´┐Żskiego. W t´┐Ż uroczysto´┐Ż´┐ŻKo´┐Żci´┐Ż zaprasza nas do rado´┐Żci zar´┐Żwno ze zwyci´┐Żstwa Jezusa nad grzechem i ´┐Żmierci´┐Ż, jak i z perspektywy ´┐Życia wiecznego, kt´┐Żre nam zapewni´┐Ż.
Nasza nadzieja p´┐Żynie ze ´┐Żwiadomo´┐Żci, ´┐Że Jezus wyjedna´┐Ż nam wspania´┐Że dziedzictwo - mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż przebywania z Ojcem na wieki i poznania Go w ca´┐Żym blasku Jego pi´┐Żkno´┐Żci. Przez swoje wniebowst´┐Żpienie Jezus otworzy´┐Ż nam bramy nieba. My, grzesznicy, otrzymali´┐Żmy dar odkupienia i odpuszczenia grzech´┐Żw. Stali´┐Żmy si´┐Ż umi´┐Żowanymi, wybranymi dzie´┐Żmi Boga i b´┐Żdziemy ´┐Ży´┐Ż z naszym Ojcem na wieki.
Zanim Jezus powr´┐Żci´┐Ż do Ojca, obieca´┐Ż uczniom, ´┐Że ka´┐Żdy, kto w Niego wierzy, b´┐Żdzie wyrzuca´┐Ż z´┐Że duchy, uzdrawia´┐Ż chorych i czyni´┐Ż znaki i cuda w Jego imi´┐Ż (Mk 16,17-18). Jak? Moc´┐Ż mieszkaj´┐Żcego w nim Ducha ´┐Żwi´┐Żtego. Ten sam Duch, kt´┐Żry wskrzesi´┐Ż Jezusa z martwych, przebywa dzi´┐Ż w naszych sercach, zaprasza nas, aby´┐Żmy poddali si´┐Ż Jego prowadzeniu i uzdalnia nas do zwyci´┐Żskiego ´┐Życia moc´┐Ż zmartwychwstania Jezusa.

Dzisiejszy dzie´┐Ż, pierwszy czwartek miesi´┐Żca maja, to dzie´┐Ż modlitwy naszej parafialnej wsp´┐Żlnoty w intencji "o powo´┐Żania kap´┐Ża´┐Żskie i zakonne dla Ko´┐Żcio´┐Ża Berli´┐Żskiego", o jak´┐Ż prosi´┐Ż w Li´┐Żcie Pasterskim na Wielki Post tego roku, ordynariusz Archidiecezji Berli´┐Żskiej, kard. Georg Sterzinsky. Modlili´┐Żmy si´┐Ż ca´┐Ż´┐Ż dob´┐Ż. Cz´┐Żonkowie ´┐Żywego R´┐Ża´┐Żca, Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej ´┐Żmierci oraz osoby indywidualne, kt´┐Żre zg´┐Żosi´┐Ży swoj´┐Ż modlitw´┐Ż na karteczkach dost´┐Żpnych w Bazylice, zape´┐Żni´┐Ży prawie 24 godziny modlitw´┐Ż. Adoracja Naj´┐Żwi´┐Żtszego Sakramentu, kt´┐Żra w ka´┐Żdy czwartek trwa do godz. 20.00, dzisiaj trwa´┐Ża do godz. 24.00; liczna grupa parafian trwa´┐Ża na adoracji a´┐Ż do p´┐Żnocy, polecaj´┐Żc Bogu pro´┐Żb´┐Ż o nowych "´┐Żniwiarzy" dla Ko´┐Żcio´┐Ża Berli´┐Żskiego.

Rozpocz´┐Żli´┐Żmy nabo´┐Że´┐Żstwa majowe. Odprawiane b´┐Żd´┐Ż zawsze p´┐Ż godziny przed wieczorn´┐Ż msz´┐Ż ´┐Żw., czyli o 17.30.
30 kwietnia 2008

Ostatni dzie´┐Ż miesi´┐Żca kwietnia. Tradycyjnie wspomnieli´┐Żmy ´┐Żw. Jana Bosko, za´┐Żo´┐Życiela Zgromadzenia Salezja´┐Żskiego i Rodziny Salezja´┐Żskiej. Dla uczczenia ´┐Żwi´┐Żtego, po mszy ´┐Żw. wieczornej, wierni uca´┐Żowali jego relikwie.

Z racji ostatniej ´┐Żrody miesi´┐Żca odprawione zosta´┐Żo nabo´┐Że´┐Żstwo ku czci Matki Bo´┐Żej Patronki Dobrej ´┐Żmierci. Stowarzyszenie Apostolstwa Dobrej ´┐Żmierci modli´┐Żo si´┐Ż w intencji "o powo´┐Żania kap´┐Ża´┐Żskie i zakonne", szczeg´┐Żlnie w Archidiecezji Berli´┐Żskiej.
29 kwietnia 2008

Z pielgrzymki modlitewnej do sanktuarium Matki Bo´┐Żej Kr´┐Żlowej Pokoju w Medjugorie wr´┐Żcili nasi parafianie. Grupa liczy´┐Ża 45 os´┐Żb. Tworzyli j´┐Ż parafianie naszej Misji i parafianie parafii ´┐Żw. Bonifacego. W pielgrzymce udzia´┐Ż wzi´┐Żli tak´┐Że ksi´┐Ża proboszczowie obydwu wsp´┐Żlnot: ks. Niew´┐Żg´┐Żowski i ks. Kotzur.

W Nuncjaturze, ambasadzie Pa´┐Żstwa Watyka´┐Żskiego, znajduj´┐Żcej si´┐Ż w s´┐Żsiedztwie Bazyliki, odby´┐Żo si´┐Ż po´┐Żegnanie ks. pra´┐Żata dra Marka Zalewskiego. Ks. Marek przez cztery lata pe´┐Żni´┐Ż obowi´┐Żzki pierwszego radcy Ambasady. Cz´┐Żsto s´┐Żu´┐Ży´┐Ż tak´┐Że pomoc´┐Ż duszpastersk´┐Ż w naszej Misji. Ks. Marek ju´┐Ż wkr´┐Żtce podejmie prac´┐Ż na nowej plac´┐Żwce dyplomatycznej. Tym razem b´┐Żdzie to Ambasada Watyka´┐Żska w Tajlandii. Dzi´┐Żkujemy Ks. Markowi za okazywan´┐Ż nam przyja´┐Ż´┐Ż i ´┐Życzliwo´┐Ż´┐Ż i ´┐Życzymy satysfakcji na nowym miejscu pracy!
28 kwietnia 2008

Odby´┐Ża si´┐Ż druga konferencja dla narzeczonych, przygotowuj´┐Żcych si´┐Ż do zawarcia zwi´┐Żzku ma´┐Ż´┐Że´┐Żskiego. Spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Marek Wyszomierski.
27 kwietnia 2008

Jezus powiedzia´┐Ż, ´┐Że nas kocha, i ´┐Że je´┐Żli b´┐Żdziemy zachowywa´┐Ż Jego przykazania, b´┐Żdzie prosi´┐Ż Ojca, aby da´┐Ż nam innego Parakleta, Ducha ´┐Żwi´┐Żtego, kt´┐Żry pozostanie z nami na zawsze (J 14,15-16). Obiecuj´┐Żc Ducha ´┐Żwi´┐Żtego swoim uczniom, Jezus nie mia´┐Ż na my´┐Żli jedynie Dwunastu. Jego s´┐Żowa odnosz´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że do nas. W ka´┐Żdej chwili, ka´┐Żdego dnia Duch ´┐Żwi´┐Żty jest z nami jako nasz Wspomo´┐Życiel. On chce dawa´┐Ż nam wytchnienie, gdy jeste´┐Żmy znu´┐Żeni i strapieni, chce objawia´┐Ż nam Jezusa, uczy´┐Ż nas wsp´┐Żpracowa´┐Ż z Bogiem w wype´┐Żnianiu Jego plan´┐Żw i pobudza´┐Ż nas do wzajemnej mi´┐Żo´┐Żci. Duch ´┐Żwi´┐Żty dzia´┐Ża nieustannie, kszta´┐Żtuje nas na podobie´┐Żstwo Jezusa i ukazuje nam nasze grzechy, aby´┐Żmy mogli dost´┐Żpi´┐Ż ich odpuszczenia.

Po mszy ´┐Żw. o godz. 18.00 wierni wys´┐Żuchali katechezy o ´┐Żw. Teresie od Dzieci´┐Żtka Jezus. By´┐Żo to kolejne duchowe przybli´┐Żenie postaci ´┐Żwi´┐Żtej, przygotowuj´┐Żce nas do zawierzenia si´┐Ż Mi´┐Żo´┐Żci Mi´┐Żosiernej Jezusa i do wizyty relikwii ´┐Żw. Teresy w naszej Misji. Katechez´┐Ż poprowadzi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski wraz z towarzysz´┐Żcymi mu osobami.

Odby´┐Żo si´┐Ż pierwsze spotkanie dla os´┐Żb doros´┐Żych, kt´┐Żre zechc´┐Ż przyj´┐Ż´┐Ż Sakrament Bierzmowania w tym roku w naszej Misji (4 pa´┐Żdziernika br.). Spotkanie odby´┐Żo si´┐Ż o godz. 19.00; poprowadzi´┐Ż je ks. Marek Wyszomierski.
26 kwietnia 2008

Dzieci przygotowuj´┐Żce si´┐Ż do Pierwszej Komunii ´┐Żw. przyst´┐Żpi´┐Ży do sakramentu spowiedzi. Opr´┐Żcz dzieci, do Sakramentu Pojednania, przyst´┐Żpi´┐Żo wielu ich rodzic´┐Żw i opiekun´┐Żw.
Uroczysto´┐Ż´┐Ż I. Komunii ´┐Żw. w naszej Misji odb´┐Żdzie si´┐Ż 8 czerwca br.
25 kwietnia 2008

´┐Żwi´┐Żto ´┐Żw. Marka Ewangelisty. Swoje Imieniny ´┐Żwi´┐Żtowa´┐Ż dzisiaj ks. Marek Wyszomierski.
24 kwietnia 2008

Grupa parafian naszej Misji i niemieckiej parafii ´┐Żw. Bonifacego uda´┐Ża si´┐Ż z pielgrzymk´┐Ż do Medjugorie. Pielgrzymka ma charakter modlitewny. Potrwa sze´┐Ż´┐Ż dni. Grupa pielgrzym´┐Żw liczy 45 os´┐Żb. Udzia´┐Ż w pielgrzymce bior´┐Ż m. in. proboszczowie obydwu wsp´┐Żlnot parafialnych: ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski i ks. Ulrich Kotzur.

Rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż "Kurs Maryja". Prowadzi go Szko´┐Ża Nowej Ewangelizacji ´┐Żw. Paw´┐Ża z Kielc. Kurs ten pomaga odkry´┐Ż Maryj´┐Ż jako Matk´┐Ż Chrystusa, Matk´┐Ż Ko´┐Żcio´┐Ża, Jej rol´┐Ż w zbawczym planie Boga i przyj´┐Ż´┐Ż J´┐Ż do siebie jako swoj´┐Ż Matk´┐Ż. Kurs odbywa si´┐Ż w salkach domu katechetycznego parafii pw. ´┐Żw. J´┐Żzefa na Weddingu.

Zgodnie z tradycj´┐Ż salezja´┐Żsk´┐Ż, jak zawsze w dwudziesty czwarty dzie´┐Ż miesi´┐Żca, oddali´┐Żmy ho´┐Żd Matce Bo´┐Żej w Jej tytule Wspomo´┐Życielki Wiernych. Ku Jej czci zosta´┐Żo odprawione specjalne nabo´┐Że´┐Żstwo.
23 kwietnia 2008

Uroczysto´┐Ż´┐Ż ´┐Żw. Wojciecha, patrona Polski.
Dzisiaj swoje imieniny ´┐Żwi´┐Żtowali dwaj nasi duszpasterze: ks. Jerzy Barganowski i ks. Wojciech Majchrzak. ´┐Życzymy Drogim Solenizantom wszelkiego dobra!
Modlili´┐Żmy si´┐Ż dzisiaj tak´┐Że za ordynariusza Ko´┐Żcio´┐Ża Berli´┐Żskiego, kard. Georga Sterzinskiego, kt´┐Żry r´┐Żwnie´┐Ż obchodzi Dzie´┐Ż Imienin.
22 kwietnia 2008

Odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie przedstawicieli Rad Parafialnych dekanatu Berlin Lichtenberg, do kt´┐Żrego nale´┐Ży nasza Misja. Nasz´┐Ż Rad´┐Ż reprezentowa´┐Ż p. Daniel Kaiser, przewodnicz´┐Żcy.
21 kwietnia 2008

Rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w naszej Misji "wiosenny" Kurs Przedma´┐Ż´┐Że´┐Żski. Dzisiejsze spotkanie zgromadzi´┐Żo 27 uczestnik´┐Żw. Spotkanie by´┐Żo po´┐Żwi´┐Żcone podstawom biblijnym katolickiego ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa i ´┐Życia rodzinnego. Poprowadzi´┐Ż je ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski.
20 kwietnia 2008

W Chrystusie B´┐Żg uczyni´┐Ż nas "wybranym plemieniem, kr´┐Żlewskim kap´┐Ża´┐Żstwem, narodem ´┐Żwi´┐Żtym, ludem Bogu na w´┐Żasno´┐Ż´┐Ż przeznaczonym" (1 P 2,9).´┐ŻB´┐Żg zach´┐Żca nas, aby´┐Żmy "niby ´┐Żywe kamienie" (1 P 2,5) oparli si´┐Ż na Chrystusie, naszym kamieniu w´┐Żgielnym, tworz´┐Żc wsp´┐Żlnie duchow´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtyni´┐Ż (Ko´┐Żci´┐Ż), kt´┐Żrej Jezus jest G´┐Żow´┐Ż.
´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż W jaki spos´┐Żb mo´┐Żemy mocno wesprze´┐Ż si´┐Ż na Chrystusie, kt´┐Żry jest naszym kamieniem w´┐Żgielnym? Odpowied´┐Ż jest prosta: dokonuje si´┐Ż to przez wiar´┐Ż i chrzest. Przez chrzest zostali´┐Żmy w´┐Ż´┐Żczeni w Cia´┐Żo Chrystusa, natomiast przez wiar´┐Ż - przez uznanie, ´┐Że Chrystus ´┐Żyje i jest jedynym ´┐Żr´┐Żd´┐Żem zbawienia (Dz 4,12) - budujemy nasze ´┐Życie na Bogu. Modl´┐Żc si´┐Ż, uczestnicz´┐Żc w Eucharystii i s´┐Żuchaj´┐Żc s´┐Żowa Bo´┐Żego, otrzymujemy od Boga Jego w´┐Żasne ´┐Życie i stajemy si´┐Ż ´┐Żywymi kamieniami zespolonymi z Chrystusem w Jego Ko´┐Żciele.

Kazania w Bazylice g´┐Żosi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. M´┐Żwi´┐Ż o naszym przygotowaniu do Zawierzenia si´┐Ż Mi´┐Żo´┐Żci Mi´┐Żosiernej Chrystusa w duchu ´┐Żw. Teresy od Dzieci´┐Żtka Jezus. Relikwie ´┐Żwi´┐Żtej go´┐Żci´┐Ż b´┐Żdziemy w naszej Misji dok´┐Żadnie za miesi´┐Żc 20 maja br.; przyb´┐Żd´┐Ż do nas o godz. 19.00 i pozostan´┐Ż do rana dnia nast´┐Żpnego. W´┐Ża´┐Żnie to szczeg´┐Żlne spotkanie b´┐Żdzie dla nas okazj´┐Ż do Zawierzenia si´┐Ż Bogu Mi´┐Żosiernemu w duchu ´┐Żw. Teresy.

O godz. 16.00 odprawiona zosta´┐Ża msza ´┐Żw. dla dzieci. Szczeg´┐Żln´┐Ż grup´┐Ż by´┐Ży dzieci, kt´┐Żre przygotowuj´┐Ż si´┐Ż w tym roku do przyj´┐Żcia I. Komunii ´┐Żw. Msz´┐Ż ´┐Żw. odprawi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.

Odby´┐Żo si´┐Ż tak´┐Że kolejne spotkanie formacyjne dla kandydat´┐Żw na ministrant´┐Żw w naszej Misji. Spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Marek Wyszomierski, opiekun Liturgicznej S´┐Żu´┐Żby O´┐Żtarza.
19 kwietnia 2008

Do fina´┐Żu Konkursu Biblijnego, zorganizowanego przez Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, zakwalifikowali si´┐Ż trzej nasi m´┐Żodzi parafianie: Borsuk Alexander, Garbarczyk Paulina i Martin Weinstok. Fina´┐Ż odb´┐Żdzie si´┐Ż w "Concordii", 31 maja br. Konkurs dotyczy znajomo´┐Żci Ewangelii napisanej przez ´┐Żw. Mateusza.
W etapie parafialnym wzi´┐Ży udzia´┐Ż 22 osoby ze wsp´┐Żlnoty oazowej i ministranckiej. Do etapu dekanalnego przesz´┐Żo pi´┐Ż´┐Ż os´┐Żb. Do ´┐Żcis´┐Żego fina´┐Żu zakwalifikowa´┐Ża si´┐Ż ww. "tr´┐Żjka".
18 kwietnia 2008

M´┐Żodzie´┐Ż ze wsp´┐Żlnoty oazowej go´┐Żci´┐Ża u Si´┐Żstr El´┐Żbietanek w szpitalu ´┐Żw. J´┐Żzefa. Wsp´┐Żlnie ze wsp´┐Żlnot´┐Ż zakonn´┐Ż uczestniczy´┐Ża w mszy ´┐Żw., a nast´┐Żpnie spotka´┐Ża si´┐Ż z zakonnicami, aby pos´┐Żucha´┐Ż opowiadania o ich pracy w´┐Żr´┐Żd chorych. Po wsp´┐Żlnej agapie m´┐Żodzie´┐Ż zwiedzi´┐Ża niekt´┐Żre oddzia´┐Ży szpitala. Oprowadzi´┐Ża naszych m´┐Żodych parafian s. Agnieszka, Polka, kt´┐Żra od wielu lat pracuje Berlinie. M´┐Żodzie´┐Ży towarzyszyli opiekunowie Oazy: ks. Marek Wyszomierski i p. S´┐Żawomir Thom.

W Zak´┐Żadzie Karnym na Tegel z pos´┐Żug´┐Ż duszpastersk´┐Ż by´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. Odprawi´┐Ż dla osadzonych tam wi´┐Żni´┐Żw-Polak´┐Żw msz´┐Ż ´┐Żw. i s´┐Żu´┐Ży´┐Ż spowiedzi´┐Ż, dla tych, kt´┐Żrzy sobie tego ´┐Życzyli.
17 kwietnia 2008

W Nuncjaturze, ambasadzie watyka´┐Żskiej, odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie dyplomat´┐Żw i przedstawicieli r´┐Żnych instytucji miasta Berlina dla upami´┐Żtnienia trzeciej rocznicy wyboru Benedykta XVI. Polsk´┐Ż Misj´┐Ż Katolick´┐Ż reprezentowa´┐Ż na tym spotkaniu ks. Marek Wyszomierski.

W Bazylice R´┐Ża´┐Żca ´┐Żwi´┐Żtego na Steglitz odby´┐Żo si´┐Ż comiesi´┐Żczne spotkanie ze ´┐Żw. Teres´┐Ż od Dzieci´┐Żtka Jezus. O godz. 18.30 odm´┐Żwiono r´┐Żaniec, a nast´┐Żpnie zosta´┐Ża odprawiona msza ´┐Żw. w j´┐Żzyku polskim. Po mszy ´┐Żw., w sali parafialnej wyg´┐Żoszona zosta´┐Ża katecheza przygotowuj´┐Żca do Aktu Zawierzenia Mi´┐Żosiernej Mi´┐Żo´┐Żci Boga w duchu ´┐Żw. Teresy i agapa. Spotkanie prowadzi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.
16 kwietnia 2008

Wsp´┐Żlnota salezja´┐Żska w Berlinie mia´┐Ża dzisiaj swoje skupienie miesi´┐Żczne. Salezjanie spotkali si´┐Ż na Biesdorf, gdzie pracuje jeden z salezjan´┐Żw jako proboszcz parafii. Spotkanie poprowadzi´┐Ż prze´┐Żo´┐Żony wsp´┐Żlnoty berli´┐Żskiej, ks. Ulrich Schrapp. Salezjanie berli´┐Żscy, Polacy i Niemcy, prowadz´┐Ż O´┐Żrodek M´┐Żodzie´┐Żowy, s´┐Ż proboszczami w dw´┐Żch parafiach i pracuj´┐Ż w PMK, jeden jest duszpasterzem ´┐Żrodowisk tw´┐Żrczych, dw´┐Żch studiuje. Razem wsp´┐Żlnota salezja´┐Żska w Berlinie liczy dwunastu wsp´┐Żbraci.
15 kwietnia 2008

We wsp´┐Żlnocie Si´┐Żstr El´┐Żbietanek, pracuj´┐Żcych przy szpitalu ´┐Żw. J´┐Żzefa na Tempelhof, odby´┐Ża si´┐Ż uroczysto´┐Ż´┐Ż dzi´┐Żkczynienia za beatyfikacj´┐Ż Za´┐Żo´┐Życielki Zgromadzenia, matki Marii Merkert. Uroczystej Eucharystii przewodniczy´┐Ż ks. kard. Georg Sterzinsky. W uroczysto´┐Żci wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż Ks. Marek K´┐Żdzierski. We wsp´┐Żlnocie el´┐Żbieta´┐Żskiej pracuj´┐Ż tak´┐Że siostry Polki, kt´┐Żre s´┐Ż cz´┐Żsto obecne w naszej Misji.
13 kwietnia 2008

Niedziela Dobrego Pasterza-´┐Żwiatowy Dzie´┐Ż modlitw o powo´┐Żania. Jezus jest pasterzem, o kt´┐Żrym psalm 23 m´┐Żwi: "Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi le´┐Że´┐Ż na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mog´┐Ż odpocz´┐Ż´┐Ż, przywraca mi ´┐Życie. Prowadzi mnie po w´┐Ża´┐Żciwych ´┐Żcie´┐Żkach przez wzgl´┐Żd na swoje imi´┐Ż". ´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż
Jezus m´┐Żwi o sobie, ´┐Że dzi´┐Żki Niemu znajdziemy zbawienie i pe´┐Żni´┐Ż ´┐Życia. Jezus jest bram´┐Ż do pe´┐Żni ´┐Życia, do obfito´┐Żci ´┐Życia. Jest to boskie ´┐Życie, kt´┐Żrego nie ogranicza ciasnota naszego cia´┐Ża i naszej osobistej historii. ´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż
Wszystko pomaga nam do´┐Żwiadczy´┐Ż s´┐Ż´┐Żw Pasterza: "Ja przyszed´┐Żem po to, aby owce mia´┐Ży ´┐Życie, i mia´┐Ży je w obfito´┐Żci" (J 10,10). Je´┐Żli chcemy otrzyma´┐Ż ´┐Życie, jakie Jezus przyszed´┐Ż nam da´┐Ż, musimy odpowiedzie´┐Ż Mu tak, jak owce z przypowie´┐Żci odpowiadaj´┐Ż swemu pasterzowi. Musimy post´┐Żpowa´┐Ż za Nim i ucieka´┐Ż od obcych, kt´┐Żrzy chc´┐Ż nas oderwa´┐Ż od Niego.

Go´┐Żcili´┐Żmy w naszej Misji salezjan´┐Żw, wyk´┐Żadowc´┐Żw i alumn´┐Żw, Wy´┐Ższego Seminarium Duchowego salezjan´┐Żw w ´┐Żodzi. Nasi go´┐Żcie przybli´┐Żyli nam tematyk´┐Ż powo´┐Żania do kap´┐Ża´┐Żstwa i powo´┐Żania do ´┐Życia zakonnego i modlili si´┐Ż razem z nami w intencji dzisiejszego dnia.

Po mszy ´┐Żw. o godz. 10.15 w "Galerii pod Bazylik´┐Ż" otwarta zosta´┐Ża wystawa prac autorstwa ks. prof. Tadeusz Furdyny, salezjanina, wyk´┐Żadowcy i wychowawcy ww. Seminarium w ´┐Żodzi. Na inauguracji wystawy obecny by´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż sam Autor przedstawianych na niej prac. Kustoszem wystawy jest ks. Marek K´┐Żdzierski.

W naszej Misji go´┐Żci´┐Ż sufragan archidiecezji gda´┐Żskiej biskup pomocniczy Zygmunt Paw´┐Żowicz. Ks. Biskup, wraz z towarzysz´┐Żcymi mu osobami, odprawi´┐Ż msz´┐Ż ´┐Żw. i zwiedzi´┐Ż wystaw´┐Ż prac Ks. T. Furdyny.

Odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie proboszcz´┐Żw i przedstawicieli Rad Parafialnych naszej Misji i niemieckiej parafii ´┐Żw. Bonifacego. Tematem spotkania by´┐Ża wsp´┐Żpraca pomi´┐Żdzy naszymi wsp´┐Żlnotami. Nasz´┐Ż Misj´┐Ż na spotkaniu reprezentowali: Ks. Proboszcz, ks. Marek Wyszomierski i p. Daniel Kaiser.
12 kwietnia 2008

W katedrze ´┐Żw. Jadwigi odby´┐Żo si´┐Ż, zorganizowane przez Kuri´┐Ż Arcybiskupi´┐Ż w Berlinie, spotkanie dla cz´┐Żonk´┐Żw nowo wybranych Rad Parafialnych. Gospodarzem spotkania by´┐Ż kard. Georg Sterzinsky, ordynariusz Ko´┐Żcio´┐Ża Berli´┐Żskiego. Tematem spotkania by´┐Żo: "Entwicklung gestalten - Herausforderung und Chancen". Spo´┐Żr´┐Żd cz´┐Żonk´┐Żw naszej Rady Parafialnej w spotkaniu udzia´┐Ż wzi´┐Żli: Marek Borsuk, Dorota Thom, Krzysztof Walotka, Maciej Warszawski, Krzysztof Wyzujak i Ks. Proboszcz.

W "Galerii pod Bazylik´┐Ż" przygotowano wystaw´┐Ż prac autorstwa ks. prof. Tadeusza Furdyny, salezjanina, wyk´┐Żadowcy Wy´┐Ższego Seminarium Duchownego salezjan´┐Żw w ´┐Żodzi.
9 kwietnia 2008

W konferencji dla kap´┐Żan´┐Żw, organizowanej przez Kuri´┐Ż Berli´┐Żsk´┐Ż, udzia´┐Ż wzi´┐Żli: ks. Wojciech Majchrzak, ks. Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski i ks. Marek Wyszomierski z PMK. Konferencja by´┐Ża po´┐Żwi´┐Żcona zagadnieniom ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa katolickiego w rzeczywisto´┐Żci niemieckiej. Dyskutowano nad trudno´┐Żciami, jakie prze´┐Żywa instytucja ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa rozumianego w duchu katolickim jako jedno, nierozerwalne, zawierane na zawsze.
W spotkaniu wzi´┐Ży udzia´┐Ż, opr´┐Żcz kap´┐Żan´┐Żw, tak´┐Że osoby ´┐Żwieckie zainteresowane tym zagadnieniem lub prowadz´┐Żce sprawy ma´┐Ż´┐Że´┐Żskie w biurach parafii niemieckich. Razem zgromadzi´┐Żo si´┐Ż ok. 120-130 os´┐Żb. Obecny by´┐Ż tak´┐Że ordynariusz Archidiecezji Berli´┐Żskiej, ks. kard. Georg Sterzinsky. Spotkanie odby´┐Żo si´┐Ż w gmachu Akademii Teologicznej w Berlinie.
6 kwietnia 2008Trzecia Niedziela Wielkanocna. Droga uczni´┐Żw do Emaus... ´┐Żukaszowy tekst o uczniach zd´┐Ż´┐Żaj´┐Żcych do Emaus jest jednym z najpi´┐Żkniejszych fragment´┐Żw tej Ewangelii i daje nam wiele do my´┐Żlenia. W pewnym sensie jest streszczeniem ca´┐Żego ´┐Życia chrze´┐Żcija´┐Żskiego.
B´┐Żg pragnie wkroczy´┐Ż w ´┐Życie ka´┐Żdego z nas - bez wzgl´┐Żdu na stan naszego ducha. Uczniowie, kt´┐Żrych Jezus spotka´┐Ż w drodze, byli zagubieni i przygn´┐Żbieni. Przyt´┐Żoczeni niedawnymi wydarzeniami, od´┐Ż´┐Żczyli si´┐Ż od pozosta´┐Żych uczni´┐Żw. Pod wp´┐Żywem wydarze´┐Ż Wielkiego Pi´┐Żtku zachwia´┐Ża si´┐Ż ich wiara; opu´┐Żcili Jezusa i wsp´┐Żlnot´┐Ż uczni´┐Żw w Jerozolimie. Wracali do domu, do Emaus. Nale´┐Żeli do Jezusa, ale od Niego odeszli.
Uczniowie w´┐Żdruj´┐Żcy drog´┐Ż do Emaus znali wszystkie fakty dotycz´┐Żce Jezusa. Wiedzieli, ´┐Że by´┐Ż On prorokiem pot´┐Żnym w czynie i s´┐Żowie, kt´┐Żry zosta´┐Ż ukrzy´┐Żowany; wiedzieli, ´┐Że opowiadano, i´┐Ż powsta´┐Ż z martwych. S´┐Żyszeli od naocznych ´┐Żwiadk´┐Żw - Marii Magdaleny i innych kobiet - ´┐Że Jezus ´┐Żyje. Jednak sama znajomo´┐Ż´┐Ż fakt´┐Żw nie wystarczy´┐Ża, aby doprowadzi´┐Ż uczni´┐Żw do wiary w Jezusa. Mieli oni swoje w´┐Żasne wyobra´┐Żenia i oczekiwania zwi´┐Żzane z Mesjaszem i z Jego kr´┐Żlestwem.
Podobnie jak serca tych dw´┐Żch uczni´┐Żw pa´┐Ża´┐Ży, gdy Jezus obja´┐Żnia´┐Ż im Pisma, tak i nasze serca mog´┐Ż zap´┐Żon´┐Ż´┐Ż, gdy s´┐Żuchamy g´┐Żoszonego nam s´┐Żowa Bo´┐Żego. Jest to najlepsze przygotowanie na spotkanie z Jezusem przy ´┐Żamaniu chleba. Wtedy najpe´┐Żniej uczymy si´┐Ż widzie´┐Ż Jezusa w Eucharystii.

Go´┐Żcili´┐Żmy w naszej Misji kleryk´┐Żw z Wy´┐Ższego Seminarium Duchownego ze Zgromadzenia Ksi´┐Ży Misjonarzy ´┐Żw. Rodziny. W´┐Żr´┐Żd obecnych by´┐Ż kl. Mateusz Jaszczyk, nasz parafianin.

Z o´┐Żrodka formacyjnego "Concordia", nale´┐Ż´┐Żcego do Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, wr´┐Żcili nasi parafianie: Agnieszka Klein, Sylwia Kijas i Ryszard Porzy´┐Żski. Wzi´┐Żli oni udzia´┐Ż w trzydniowym sympozjum po´┐Żwi´┐Żconym zagadnieniom ´┐Życia rodziny katolickiej.

Odby´┐Żo si´┐Ż kolejne spotkanie kandydat´┐Żw na ministrant´┐Żw. S´┐Ż to spotkania przygotowuj´┐Żce m´┐Żodych ch´┐Żopc´┐Żw do s´┐Żu´┐Żby przy o´┐Żtarzu. Spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Marek Wyszomierski, opiekun Liturgicznej S´┐Żu´┐Żby O´┐Żtarza przy naszej Misji.

Po mszy ´┐Żw. o godz. 12.00 spotka´┐Ża si´┐Ż wsp´┐Żlnota ´┐Żywego R´┐Ża´┐Żca. Spotkanie prowadzi´┐Ża zelatorka wsp´┐Żlnoty p. Carmen Landowski i Ks. Proboszcz opiekun duchowy Rodziny R´┐Ża´┐Żcowej.
5 kwietnia 2008

Pierwsza sobota miesi´┐Żca kwietnia. Tradycyjnie uczcili´┐Żmy Matk´┐Ż Bo´┐Ż´┐Ż w Jej wizerunku fatimskim poprzez nabo´┐Że´┐Żstwo wieczorne: "Czuwanie Fatimskie". Nabo´┐Że´┐Żstwo poprowadzi´┐Ż Ks. Proboszcz.

W dwudniowym spotkaniu formacyjnym dla organist´┐Żw, pracuj´┐Żcych w polskich parafiach w Niemczech, wzi´┐Ża udzia´┐Ż p. Anna Kokowska-Weinstok, nasza pani organistka. Spotkanie zosta´┐Żo zorganizowane przez Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Odby´┐Żo si´┐Ż w o´┐Żrodku "Concordia", a by´┐Żo po´┐Żwi´┐Żcone ´┐Żpiewom liturgicznym, wykonywanym w czasie mszy ´┐Żw. i nabo´┐Że´┐Żstw w polskich parafiach.
4 kwietnia 2008

I. pi´┐Żtek miesi´┐Żca kwietnia. Wynagradzali´┐Żmy Sercu Jezusowemu za grzechy nasze i grzechy ca´┐Żego ´┐Żwiata. Msze ´┐Żw. odprawione zosta´┐Ży o godz. 8.00 i 18.00. Wielu parafian skorzysta´┐Żo z Sakramentu Pojednania.

Ks. Marek K´┐Żdzierski wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż w spotkaniu ksi´┐Ży pracuj´┐Żcych w Polskich Misjach Katolickich w Niemczech. Spotkanie dotyczy´┐Żo zagadnie´┐Ż ma´┐Ż´┐Że´┐Żskich i rodzinnych. Trwa´┐Żo trzy dni. Wzi´┐Żo w nim udzia´┐Ż ok. 70 ksi´┐Ży. Spotkanie odby´┐Żo si´┐Ż w Schanstatt, a zorganizowane zosta´┐Żo przez Rektorat PMK w Niemczech.
2 kwietnia 2008

Trzecia rocznica ´┐Żmierci Ojca ´┐Żw. Jana Paw´┐Ża II. Naszego wielkiego Rodaka uczcili´┐Żmy "Wieczorem Papieskim", w czasie kt´┐Żrego wyst´┐Żpi´┐Ża znana polska piosenkarka Edyta Geppert. Spotkanie zgromadzi´┐Żo ok. tysi´┐Żca Polak´┐Żw, mieszkaj´┐Żcych w Berlinie. Zako´┐Żczy´┐Żo si´┐Ż wsp´┐Żln´┐Ż modlitw´┐Ż w intencji Ojca ´┐Żw. Jako swoj´┐Ż modlitw´┐Ż zebrani od´┐Żpiewali "Bark´┐Ż Papiesk´┐Ż", utw´┐Żr "Tren ´┐Ża´┐Żobny na ´┐Żmier´┐Ż Papie´┐Ża Jana Paw´┐Ża II" wykona´┐Ż pierwszy organista PMK w Berlinie (1981/1982), p. Roch Hernes. Ks. Proboszcz z zebranymi odm´┐Żwi´┐Ż tak´┐Że modlitw´┐Ż "Anio´┐Ż Pa´┐Żski" w int. rych´┐Żej beatyfikacji Ojca ´┐Żw. i pob´┐Żogos´┐Żawi´┐Ż zebranych.
Galeria zdj´┐Ż´┐Ż z "Wieczoru Papieskiego"

W godzinach przedpo´┐Żudniowych go´┐Żci´┐Ż w Polskiej Misji ks. kard. Georg Sterzinsky. Okazj´┐Ż do odwiedzin by´┐Ża wizytacja kanoniczna w parafii St. Bonifatius. Ks. Kardyna´┐Ż chcia´┐Ż spotka´┐Ż si´┐Ż z ksi´┐Żmi pracuj´┐Żcymi w parafii St. Bonifatius i PMK. Cz´┐Ż´┐Ż wiernych parafii niemieckiej modli si´┐Ż w naszej Bazylice. Msze ´┐Żw. po niemiecku odprawiana s´┐Ż w ka´┐Żd´┐Ż niedziel´┐Ż o godz. 9.00, w ka´┐Żd´┐Ż ´┐Żrod´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż o godz. 9.00 i w ka´┐Żdy pi´┐Żtek o godz. 19.30. Proboszczem parafii niemieckiej jest ks. Ulrich Kotzur.
31 marca 2008

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Zwiastowania Pa´┐Żskiego. Dzie´┐Ż ´┐Żwi´┐Żto´┐Żci ´┐Życia. Uroczysto´┐Ż´┐Ż zosta´┐Ża przeniesiona ze wzgl´┐Żdu na Oktaw´┐Ż Zmartwychwstania Pa´┐Żskiego.
W czasie mszy ´┐Żw. z Uroczysto´┐Żci, odprawionej o godz. 18.00, ok. 100 os´┐Żb z´┐Żo´┐Ży´┐Żo deklaracje i przyrzeczenie duchowej adopcji dzieci nienarodzonych. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.
30 marca 2008

Niedziela Mi´┐Żosierdzia Bo´┐Żego. Chrystus Pan Zmartwychwsta´┐Ży przychodzi i pokonuje w nas to, co w naszych sercach jest z boja´┐Żni; przychodzi do nas po to, ´┐Żeby powiedzie´┐Ż: "Pok´┐Żj wam. Nie l´┐Żkajcie si´┐Ż, miejcie ufno´┐Ż´┐Ż!"
Te s´┐Żowa Jezusa, od pocz´┐Żtku swego pontyfikatu, podj´┐Ż´┐Ż papie´┐Ż Jan Pawe´┐Ż II: "Nie l´┐Żkajcie si´┐Ż. Nie l´┐Żkajcie si´┐Ż otworzy´┐Ż drzwi Chrystusowi. Nie l´┐Żkajcie si´┐Ż otworzy´┐Ż waszych serc, waszych granic Chrystusowi". To tak, jakby m´┐Żwi´┐Ż: Przesta´┐Ż si´┐Ż l´┐Żka´┐Ż - mi´┐Żosierdzie bowiem niesie nadziej´┐Ż wszystkim grzesznikom. Nie bez powodu bowiem namalowany wed´┐Żug wskaz´┐Żwek siostry Faustyny Chrystus Mi´┐Żosierny to Ten, kt´┐Żry da´┐Ż aposto´┐Żom moc odpuszczania grzech´┐Żw, odcinania cz´┐Żowieka od z´┐Ża i od jego korzeni. To jest bardzo wyra´┐Żny, przejrzysty znak mi´┐Żosierdzia, kt´┐Żry rodzi nadziej´┐Ż. Bardzo cz´┐Żsto tracimy nadziej´┐Ż, czujemy si´┐Ż zaszczuci w´┐Żasnymi grzechami. Nie l´┐Żkaj si´┐Ż - On jest mi´┐Żosierny i ma moc przebaczenia, a to znaczy: moc uwolnienia nas od naszych w´┐Żasnych grzech´┐Żw.
My, jako Polska Misja Katolicka w Berlinie jeste´┐Żmy spod znaku Mi´┐Żosiernego Jezusa...

Akt Zawierzenia
Bo´┐Że Ojcze Mi´┐Żosierny/, kt´┐Żry objawi´┐Że´┐Ż swoj´┐Ż mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż w Twoim Synu Jezusie Chrystusie/ i wyla´┐Że´┐Ż j´┐Ż na nas w Duchu ´┐Żwi´┐Żtym, Pocieszycielu/, Tobie zawierzamy dzi´┐Ż losy ´┐Żwiata/ i ka´┐Żdego cz´┐Żowieka./ Pochyl si´┐Ż nad nami grzesznymi/, ulecz nasz´┐Ż s´┐Żabo´┐Ż´┐Ż/, przezwyci´┐Ż wszelkie z´┐Żo/, pozw´┐Żl wszystkim mieszka´┐Żcom ziemi do´┐Żwiadczy´┐Ż Twojego Mi´┐Żosierdzia/, aby w Tobie, Tr´┐Żjjedyny Bo´┐Że/, zawsze odnajdywali ´┐Żr´┐Żd´┐Żo nadziei./ Ojcze Przedwieczny/, dla bolesnej m´┐Żki i zmartwychwstania Twojego Syna/, miej mi´┐Żosierdzie dla nas/ i ca´┐Żego ´┐Żwiata! Amen./
29 marca 2008

W domku wsp´┐Żlnoty niemieckiej przy Bazylice spotkali si´┐Ż pielgrzymi, kt´┐Żrzy udaj´┐Ż si´┐Ż na pielgrzymk´┐Ż do Medjugorie. Spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Ulrich Kotzur, proboszcz parafii St. Bonifatius. Grupa pielgrzym´┐Żw liczy 45 os´┐Żb. Pielgrzymka odb´┐Żdzie si´┐Ż w dniach 24-29 kwietnia br. Z Polskiej Misji Katolickiej jad´┐Ż 22 dwie osoby, wraz z ks. proboszczem Tadeuszem Niew´┐Żg´┐Żowskim. Pozosta´┐Ża cze´┐Ż´┐Ż grupy, to parafianie St. Bonifatius wraz z proboszczem Kotzurem.

Zako´┐Żczy´┐Ża si´┐Ż nowenna przed Uroczysto´┐Żci´┐Ż Mi´┐Żosierdzia Bo´┐Żego.
28 marca 2008

Odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie Zarz´┐Żdu Rady Parafialnej, przygotowuj´┐Żce najbli´┐Ższe spotkanie Rady, jakie odb´┐Żdzie si´┐Ż w niedziel´┐Ż, 6 kwietnia br., godz. 19.30.

Ks. Marek K´┐Żdzierski odwiedzi´┐Ż wi´┐Żni´┐Żw-Polak´┐Żw w zak´┐Żadzie karnym na Tegel. Odprawi´┐Ż dla nich msz´┐Ż ´┐Żw. i s´┐Żu´┐Ży´┐Ż spowiedzi´┐Ż, dla tych, kt´┐Żrzy tego sobie ´┐Życzyli.
26 marca 2008

Po mszy ´┐Żw. wieczornej odprawione zosta´┐Żo nabo´┐Że´┐Żstwo ku czci Matki Bo´┐Żej Bolesnej, patronki dobrej ´┐Żmierci.
25 marca 2008

Napisa´┐Ż do nas ks. Pawe´┐Ż Libor, misjonarz pracuj´┐Żcy w Angoli: "Szcz´┐Ż´┐Ż Bo´┐Że, pozdrawiam bardzo serdecznie! Co u mnie? Wszystko jak na razie dobrze, chcia´┐Żoby si´┐Ż ´┐Żeby by´┐Żo lepiej, ale nie jest, ci´┐Żgle jest problem j´┐Żzyka. Mimo wszystko zosta´┐Żem wyznaczony na opiek´┐Ż i przewodnictwo w liturgiach Triduum we wsp´┐Żlnocie Santa Bakita. Ka´┐Żdy kap´┐Żan otrzyma´┐Ż jakby swoj´┐Ż parafijk´┐Ż, cz´┐Żstk´┐Ż, aby tam prze´┐Żywa´┐Ż te Wielkie Wydarzenia razem z lud´┐Żmi. W mojej wsp´┐Żlnocie, gdzie przygotowujemy liturgi´┐Ż po portugalsku oczywi´┐Żcie, by´┐Ży jeszcze inne miejscowe j´┐Żzyki; kimbundu, umbundu, kikongo i polski. Tak jako´┐Ż wysz´┐Żo, bo nie umia´┐Żem za´┐Żpiewa´┐Ż "Oto drzewo krzy´┐Ża...", wi´┐Żc za´┐Żpiewa´┐Żem po polsku; jako´┐Ż wysz´┐Żo to po´┐Ż´┐Żczenie. Zdrowie jest jeszcze, to najwa´┐Żniejsze! Ciep´┐Żo jak zwykle. Powoli wszystko do przodu! Czasem ci´┐Żko, ale c´┐Ż, trzeba do przodu. Du´┐Żo wni´┐Żs´┐Ż do naszej wsp´┐Żlnoty nowy wsp´┐Żbrat Boliwijczyk, ale urodzony w Angoli, studiowa´┐Ż w Cremisan, nazywa si´┐Ż Mario Cancio. Padre Mario jest naszym ekonomem. Alleluja! Zmartwychwsta´┐Ż Pan! Zmartwychwsta´┐Ż tak´┐Że tu na misjach w Angoli! Wszelkiego dobra ´┐Żask Bo´┐Żych i Odnowionej Nadziei, ´┐Życz´┐Ż dla wszystkich Salezjan´┐Żw na czele z Ks. Tadeuszem, dla Wszystkich Parafian i Sympatyk´┐Żw Dzie´┐Ża Salezja´┐Żskiego. Kochani, wspominam m´┐Żj zesz´┐Żoroczny pobyt w Waszej Wsp´┐Żlnocie. Dzi´┐Żkuj´┐Ż za Wasze modlitwy i wszelkie dobro na rzecz misji. Niech Wam B´┐Żg b´┐Żogos´┐Żawi, a Wsp´┐Żbraciom rado´┐Żci, pokoju i nadziei w pos´┐Żugiwaniu. Padre Paulo. Feiz Pascua 2008. Luanda, Lixeira."Uroczysto´┐Ż´┐Ż Zwiastowania Pa´┐Żskiego zosta´┐Ża w tym roku wyznaczona w Kalendarzu Liturgicznym na poniedzia´┐Żek po Niedzieli Mi´┐Żosierdzia. Spowodowane jest to Oktaw´┐Ż Wielkanocy.
22 marca 2008

Wielka Sobota.
Od godz. 9.00 w Bazylice trwa´┐Żo ´┐Żwi´┐Żcenia pokarm´┐Żw na st´┐Ż wielkanocny. ´┐Żwi´┐Żcenie trwa´┐Żo do godz. 17.00. W tym czasie wierni mogli skorzysta´┐Ż z sakramentu spowiedzi, a tak´┐Że pomodli´┐Ż si´┐Ż przy Grobie Pa´┐Żskim.
´┐Żwi´┐Żcenie pokarm´┐Żw odby´┐Żo si´┐Ż tak´┐Że w ko´┐Żciele na Spandau i Karlshorst; w obydwu ko´┐Żcio´┐Żach o godz. 12.00.
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocz´┐Ża si´┐Ż o godz. 20.30 po´┐Żwi´┐Żceniem ognia przed Bazylik´┐Ż. Przewodniczy´┐Ż Liturgii wieczornej ks. Grzegorz Je´┐Żewski.
21 marca 2008

Wielki Pi´┐Żtek.
Od godz. 10.00 trwa´┐Ża w naszej Bazylice adoracja Naj´┐Żwi´┐Żtszego Sakramentu w "ciemnicy". O godz. 14.00 zosta´┐Ża odprawiona Droga Krzy´┐Żowa; nabo´┐Że´┐Żstwo poprowadzi´┐Ż ks. Wojciech Majchrzak. Zaraz po Drodze Krzy´┐Żowej odm´┐Żwiona zosta´┐Ża Koronka do Bo´┐Żego Mi´┐Żosierdzia z racji na rozpoczynaj´┐Żc´┐Ż si´┐Ż dzisiaj nowenn´┐Ż przed Niedziel´┐Ż Mi´┐Żosierdzia Bo´┐Żego. O godz. 15.00 rozpocz´┐Żo si´┐Ż nabo´┐Że´┐Żstwo wielkopi´┐Żtkowe. Nabo´┐Że´┐Żstwo sk´┐Żada´┐Żo si´┐Ż z czterech cz´┐Żci: liturgii s´┐Żowa, modlitwy za r´┐Żne stany, adoracji krzy´┐Ża i Komunii ´┐Żw. Nabo´┐Że´┐Żstwu przewodniczy´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. Udzia´┐Ż wzi´┐Żli tak´┐Że wszyscy kap´┐Żani pracuj´┐Żcy w Misji oraz ks. Jan Niew´┐Żg´┐Żowski z Warszawy, kt´┐Żry wyg´┐Żosi´┐Ż kazanie, i ks. Grzegorz Je´┐Żewski. Setki wiernych skorzysta´┐Ży w ci´┐Żgu dnia z sakramentu spowiedzi ´┐Żw. i uczestniczy´┐Ży w nabo´┐Że´┐Żstwie.
Po nabo´┐Że´┐Żstwie od´┐Żpiewano trzeci´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż Gorzkich ´┐Żali. Do godz. 21.00 trwa´┐Ża adoracja przy Grobie Pa´┐Żskim.
20 marca 2008

Wielki Czwartek. Dzie´┐Ż upami´┐Żtniaj´┐Żcy ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kap´┐Ża´┐Żstwa.
Naszym Duszpasterzom-Ksi´┐Żom: Jerzemu, Tadeuszowi, Markowi K., Wojciechowi i Markowi W. ´┐Życzymy rado´┐Żci z wykonywanej pos´┐Żugi kap´┐Ża´┐Żskiej!
O godz. 18.00 oprawiona zosta´┐Ża msza ´┐Żw. Wieczerzy Pa´┐Żskiej. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż Ks. Proboszcz. Koncelebrowali wszyscy kap´┐Żani pracuj´┐Żcy w PMK, a tak´┐Że ksi´┐Ża Grzegorz Je´┐Żewski i Jan Niew´┐Żg´┐Żowski; ks. Jan wyg´┐Żosi´┐Ż w czasie mszy ´┐Żw. kazanie.

W mszy ´┐Żw. Wieczerzy Pa´┐Żskiej w katedrze berli´┐Żskiej, w roli dw´┐Żch z "dwunastu aposto´┐Ż´┐Żw" - m´┐Żczyzn, kt´┐Żrym umywane by´┐Ży nogi, wyst´┐Żpili dwaj nasi parafianie: p. Henryk Jaworski i p. Bogus´┐Żaw Kubacki. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż kard. Georg Sterzinsky.
19 marca 2008

Czwarty dzie´┐Ż Rekolekcji Wielkopostnych.
R´┐Żaniec. Kardyna´┐Ż Joachim Meisner wspomina´┐Ż kiedy´┐Ż spotkanie z grup´┐Ż katolik´┐Żw-Niemc´┐Żw z Kazachstanu, kt´┐Żrzy w 1975 roku przyjechali na wycieczk´┐Ż do Erfurtu w ´┐Żwczesnej Niemieckiej Republice Demokratycznej. Tam po raz pierwszy od 30 lat uczestniczyli w katolickiej mszy ´┐Żw.. Prze´┐Żyli j´┐Ż bardzo. Po zako´┐Żczeniu mszy ´┐Żw. powiedzieli kardyna´┐Żowi Meisnerowi tak: "Ksi´┐Że Biskupie t´┐Żsknimy za Ko´┐Żcio´┐Żem. Czy mo´┐Że nam Ks. Biskup powiedzie´┐Ż, jakie prawdy wiary mamy przekaza´┐Ż naszym dzieciom i wnukom, ´┐Żeby one mog´┐Ży osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż ´┐Życie wieczne"?
To jest bardzo wa´┐Żne pytanie: Co musimy przekazywa´┐Ż naszym dzieciom i wnukom, jako prawdy wiary, ´┐Żeby mog´┐Ży one osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż ´┐Życie wieczne?
Kardyna´┐Ż chcia´┐Ż da´┐Ż im Katechizm i Nowy Testament, lecz oni powiedzieli: "Nie wolno nam trzyma´┐Ż w domu ´┐Żadnych ksi´┐Ż´┐Żek religijnych, nie wspominaj´┐Żc ju´┐Ż o sprowadzaniu ich z zagranicy; to jest gorsze ni´┐Ż by´┐Żmy przerzucali bro´┐Ż." Wtedy biskup zastanowi´┐Ż si´┐Ż i zapyta´┐Ż: "A czy m´┐Żg´┐Żby to by´┐Ż r´┐Żaniec?" "Tak", odpowiedzieli, "to by przesz´┐Żo. Kobiety powiesz´┐Ż go sobie jako ozdob´┐Ż na szyi, a m´┐Żczy´┐Żni w´┐Żo´┐Ż´┐Ż go do teczek jako talizman. Ale jak si´┐Ż on ma do pytania o najwa´┐Żniejsze prawdy wiary?" Wtedy Kardyna´┐Ż wyj´┐Ż´┐Ż sw´┐Żj r´┐Żaniec z kieszeni i powiedzia´┐Ż: "Tu na pocz´┐Żtku r´┐Ża´┐Żca i zarazem na ko´┐Żcu znajduje si´┐Ż krzy´┐Ż. W tym miejscu odmawiamy modlitw´┐Ż ’Wierz´┐Ż w Boga...’ I to jest ca´┐Ża nauka naszej wiary. Tak jak powiedzia´┐Ż ´┐Żw. Tomasz z Akwinu: ’Krzy´┐Ż jest ksi´┐Żg´┐Ż, kt´┐Żrej studiowanie nie ma ko´┐Żca. W krzy´┐Żu mi´┐Żo´┐Żci nauka...’. Nast´┐Żpny paciorek to ten, przy kt´┐Żrym odmawiamy modlitw´┐Ż ’Chwa´┐Ża Ojcu...’. Oznacza to: wszystko czyni´┐Ż ku wi´┐Żkszej chwale Boga i tym sposobem nada´┐Ż kierunek naszej modlitwie i pracy. Przy tym paciorku odmawia si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż ’Ojcze nasz...’, najpi´┐Żkniejsz´┐Ż modlitw´┐Ż, kt´┐Żrej nauczy´┐Ż nas sam Jezus Chrystus, z kt´┐Żrej czerpie si´┐Ż wiele si´┐Ży i otuchy. Potem s´┐Ż trzy paciorki..., tu modlimy si´┐Ż o trzy cnoty Boskie: wiar´┐Ż, nadziej´┐Ż i mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż. I to jest ca´┐Ża nauka naszej wiary. B´┐Żg nie oczekuje niczego wi´┐Żcej. Tak wi´┐Żc w pierwszym ma´┐Żym odcinku r´┐Ża´┐Żca jest zawarta ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż nauki naszej wiary i ´┐Życia. Na pozosta´┐Że paciorki r´┐Ża´┐Żca jest nawleczona Ewangelia. Tworz´┐Ż one rodzaj szyfru i alfabetu Braille’a. Jest ona wyczuwalna tylko r´┐Żkami i sercem. W ’cz´┐Żci radosnej’ rozwa´┐Żamy tajemnic´┐Ż tego, jak B´┐Żg w Jezusie Chrystusie sta´┐Ż si´┐Ż Cz´┐Żowiekiem z Maryi Dziewicy. W ’cz´┐Żci bolesnej’ uczestniczymy w tajemnicy cierpienia i ´┐Żmierci Chrystusa, a ’cz´┐Ż´┐Ż chwalebna’ wprowadza nas w tajemnice zmartwychwstania i wiecznej doskona´┐Żo´┐Żci."
Katolicy z Rosji zostali zauroczeni tym darem i takim komentarzem Kardyna´┐Ża Meisnera. Powiedzieli: "Ale´┐Ż tym sposobem w jednej r´┐Żce mamy ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż naszej wiary katolickiej".

W ko´┐Żciele na Spandau z pos´┐Żug´┐Ż duszpastersk´┐Ż w konfesjonale byli ks. Grzegorz Je´┐Żewski i ks. Marek Wyszomirski. Spowied´┐Ż trwa´┐Ża od godz. 15.00 do 19.00.

Msz´┐Ż ´┐Żw. o godz.. 18.00, odprawion´┐Ż w Bazylice przez Ks. Rekolekcjonist´┐Ż, zako´┐Żczyli´┐Żmy tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne.

Zako´┐Żczy´┐Żo si´┐Ż dwudniowe strojenie organ´┐Żw w naszej bazylice.
18 marca 2008

Trzeci dzie´┐Ż Rekolekcji Wielkopostnych.
"Musicie od siebie wymaga´┐Ż..." (Jan Pawe´┐Ż II). Jan Pawe´┐Ż II ufa´┐Ż ludziom m´┐Żodym. Odwa´┐Ży´┐Ż si´┐Ż wyzna´┐Ż: "Wy jeste´┐Żcie nadziej´┐Ż Ko´┐Żcio´┐Ża". W czasie swoich pielgrzymek po ´┐Żwiecie du´┐Żo czasu po´┐Żwi´┐Żca´┐Ż ludziom m´┐Żodym. Rozumia´┐Ż jako "znak czasu" ´┐Żwiatowe Dni M´┐Żodych. Wielu nie wierzy´┐Żo w powodzenie takich spotka´┐Ż; nawet ksi´┐Ża i biskupi sceptycznie odnosili si´┐Ż do tego pomys´┐Żu. M´┐Żodzi jednak zaskoczyli organizator´┐Żw w r´┐Żnych miejscach ´┐Żwiata, np. we Francji. Papie´┐Ż zna´┐Ż ludzi m´┐Żodych. Wiedzia´┐Ż, ´┐Że jest w nich pot´┐Żna "kopalnia" mo´┐Żliwo´┐Żci. Problem jest w tym, ´┐Że m´┐Żodzi nie potrafi´┐Ż cz´┐Żsto tego wykorzysta´┐Ż. Ulegaj´┐Ż namiastkom warto´┐Żci wsp´┐Żczesnego ´┐Żwiata, ´┐Żatwo si´┐Ż zniech´┐Żcaj´┐Ż, buntuj´┐Ż. Jan Pawe´┐Ż II m´┐Żwi´┐Ż m´┐Żodym: "Nie l´┐Żkajcie si´┐Ż! Chrystus nie zniekszta´┐Żci waszej m´┐Żodo´┐Żci."
Papie´┐Ż m´┐Żwi´┐Ż zawsze prawd´┐Ż, stawia´┐Ż wymagania. Przekona´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że m´┐Żodzi lubi´┐Ż, gdy stawia si´┐Ż przed nimi wyzwania. Do´┐Żwiadczy´┐Ż tego ju´┐Ż jako duszpasterz-biskup podczas wakacyjnych sp´┐Żyw´┐Żw kajakowych, wieczornych ´┐Żpiew´┐Żw przy ognisku, itp.
´┐Żyj´┐Żcy jeszcze koledzy Jana Paw´┐Ża II wspominaj´┐Ż jego stanowczo´┐Ż´┐Ż, punktualno´┐Ż´┐Ż podczas m´┐Żodzie´┐Żowych spotka´┐Ż, np. na boisku. "Musicie od siebie wymaga´┐Ż, nawet gdyby inni od was nie wymagali", tak Jan Pawe´┐Ż II m´┐Żwi´┐Ż cz´┐Żsto do m´┐Żodych. Zach´┐Żca´┐Ż, aby m´┐Żodzi byli misjonarzami m´┐Żodych. To najbardziej skuteczny spos´┐Żb przekazywania Ewangelii.
Wszyscy, czy m´┐Żodzi, czy dojrzali wiekiem, mo´┐Żemy wype´┐Żnia´┐Ż pouczenia naszego Rodaka, papie´┐Ża, aposto´┐Ża naszych czas´┐Żw.

Ks. Proboszcz wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż w mszy ´┐Żw., w czasie kt´┐Żrej zgodnie ze zwyczajem Ko´┐Żcio´┐Ża, biskup miejsca ´┐Żwi´┐Żci oleje ´┐Żwi´┐Żte, u´┐Żywane do sprawowania sakrament´┐Żw: chrztu ´┐Żw., bierzmowania i namaszczenia chorych. Msza ´┐Żw. celebrowana by´┐Ża w katedrze berli´┐Żskiej. Przewodniczy´┐Ż jej Ks. kardyna´┐Ż Georg Sterzinsky. Wsp´┐Żkoncelebrowa´┐Żo ok. 150 ksi´┐Ży z archidiecezji.

Po po´┐Żudniu Ks. Proboszcz spowiada´┐Ż katolik´┐Żw polskiej mowy w ko´┐Żciele parafialnym St. Martinus na M´┐Żrkisches Viertel przy Wilhelmsruher Damm. Z pos´┐Żugi skorzysta´┐Żo ok. 120 os´┐Żb.

Trwa strojenie organ´┐Żw w naszej bazylice.

Dzi´┐Żkujemy naszym parafiankom: p. Krystynie i p. Teresie za posadzenie pi´┐Żknych kwiat´┐Żw przed wej´┐Żciem do bazyliki.
17 marca 2008

Drugi dzie´┐Ż Rekolekcji Wielkopostnych.
Wiara. Cz´┐Żowiek wiary... "´┐Żyw´┐Ż Ewangeli´┐Ż" jest cz´┐Żowiek pi´┐Żknie praktykuj´┐Żcy swoj´┐Ż wiar´┐Ż, cz´┐Żowiek dobry. Wiara jest drog´┐Ż do nieba. Najpi´┐Żkniejsi ludzie na ´┐Żwiecie, to ludzie g´┐Ż´┐Żbokiej wiary. Wiara jest ´┐Żask´┐Ż, darem, darem darmo danym. S´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy ogl´┐Żdaj´┐Ż cuda, a mimo to nie wierz´┐Ż. Wiara jest ´┐Żask´┐Ż; trzeba za ni´┐Ż dzi´┐Żkowa´┐Ż Bogu. Wiara to taka si´┐Ża, kt´┐Żra potrafi przekszta´┐Żci´┐Ż grzesznika w ´┐Żwi´┐Żtego.
W pielgrzymce pieszej z Warszawy do Cz´┐Żstochowy, do sanktuarium "Czarnej Madonny", bra´┐Ż udzia´┐Ż m´┐Żody cz´┐Żowiek, kt´┐Żry mia´┐Ż problem z wiar´┐Ż w Boga. Kolejne dni prze´┐Żywa´┐Ż "po swojemu". Widzia´┐Ż jak inni pielgrzymi spowiadaj´┐Ż si´┐Ż, jak przyst´┐Żpuj´┐Ż codziennie do Komunii ´┐Żw., jak si´┐Ż modl´┐Ż... Mija´┐Ży kolejne dni jego obecno´┐Żci w´┐Żr´┐Żd pielgrzym´┐Żw. On by´┐Ż z nimi, ale jako´┐Ż inaczej; w´┐Ża´┐Żciwie to by´┐Ż "obok" nich. Dopiero na "Przepro´┐Żnej G´┐Żrce", na ostatnim etapie pielgrzymki, co´┐Ż w nim "p´┐Żk´┐Żo". Poprosi´┐Ż przewodnika grupy, kt´┐Żrym by´┐Ż w´┐Ża´┐Żnie Ks. Rekolekcjonista, o spowied´┐Ż. Spowied´┐Ż trwa´┐Ża d´┐Żu´┐Ższ´┐Ż chwil´┐Ż. Po tej chwili m´┐Żody cz´┐Żowiek, jeszcze przed momentem praktycznie niewierz´┐Żcy, sta´┐Ż si´┐Ż cz´┐Żowiekiem odmienionym. Dotychczas smutny, pos´┐Żpny, nieobecny, mimo, ´┐Że otacza´┐Żo go tylu ludzi, nagle sta´┐Ż si´┐Ż cz´┐Żowiekiem radosnym. Razem z innymi zacz´┐Ż´┐Ż ta´┐Żczy´┐Ż, ´┐Żpiewa´┐Ż, modli´┐Ż si´┐Ż. Do sanktuarium Matki Bo´┐Żej z Jasnej G´┐Żry wszed´┐Ż kompletnie odmieniony. Potrzebowa´┐Ż dotkni´┐Żcia ´┐Żaski, aby wiara w nim sta´┐Ża si´┐Ż si´┐Ż´┐Ż!
Wiara jest uczestnictwem w ´┐Życiu Boga. Ona sprawia, ´┐Że cz´┐Żowiek staje si´┐Ż "nowym cz´┐Żowiekiem". Np. Zacheusz, celnik z Jerycha, potrzebowa´┐Ż spotkania z Jezusem, aby jego ´┐Życie odmieni´┐Żo si´┐Ż. Powszechnie znany w swoim mie´┐Żcie z nieuczciwo´┐Żci, w pewnym momencie swojego ´┐Życia, kierowany mo´┐Że ciekawo´┐Żci´┐Ż ujrzenia kogo´┐Ż niezwyk´┐Żego, do´┐Żwiadcza ´┐Żaski szczeg´┐Żlnej. Sam chcia´┐Ż spotka´┐Ż Jezusa, o kt´┐Żrym du´┐Żo s´┐Żysza´┐Ż, ale jego chcia´┐Ż spotka´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż Jezus. "Chc´┐Ż zatrzyma´┐Ż si´┐Ż w twoim domu...", o´┐Żwiadcza Jezus. "Panie po´┐Żow´┐Ż mojego maj´┐Żtku rozdam ubogim...", odpowiada celnik z Jerycha. "Wynagrodz´┐Ż kogo skrzywdzi´┐Żem..." obiecuje, dotkni´┐Żty ´┐Żask´┐Ż wiary. Jego dom, zapewne luksusowo urz´┐Żdzony, by´┐Ż miejscem jego codziennego pobytu, ale w tym domu nie by´┐Żo ciep´┐Ża, ´┐Żwiat´┐Ża, ´┐Żaski. Dopiero Chrystus przywraca Zacheuszowi i jego domowi w´┐Ża´┐Żciwy wygl´┐Żd, blask i ciep´┐Żo. Zacheusz uwierzy´┐Ż...
Wszyscy, kt´┐Żrzy uwierz´┐Ż tak jak Zacheusz, otrzymaj´┐Ż nowe zrozumienie, nowe widzenie Pana Boga.
Wiara jest "przylgni´┐Żciem" do Chrystusa, jest "ukierunkowaniem" naszej woli "ku Chrystusowi", jest oparciem si´┐Ż na Chrystusie, to pe´┐Żna ufno´┐Ż´┐Ż wzgl´┐Żdem Niego - to jest to - "Jezu ufam Tobie"!
Dzisiejszy ´┐Żwiat szczeg´┐Żlnie potrzebuje ´┐Żwiadk´┐Żw wiary. Tylko w 2007 r. zgin´┐Żo z powodu prze´┐Żladowa´┐Ż na ´┐Żwiecie 170 tys. chrze´┐Żcijan...! Taka jednak powinna by´┐Ż nasza wiara: MOCNA, bardzo mocna! Tak mocna, ´┐Że przygotuje cz´┐Żowieka do oddania ´┐Życia za Chrystusa. Aby jednak nasza wiara rzeczywi´┐Żcie taka by´┐Ża potrzebuje solidnego, systematycznie otrzymywanego pokarmu, jakim jest modlitwa. A modlitwa dla cz´┐Żowieka jest tym, czym skrzyd´┐Ża dla ptaka; cz´┐Żowiek bez modlitwy jest jak ptak bez skrzyde´┐Ż.
Wiar´┐Ż trzeba wzmacnia´┐Ż... Ona wzrasta, kiedy zasadzona jest w ´┐Żyznej glebie S´┐Żowa Bo´┐Żego. A to S´┐Żowo znajdujemy w Pi´┐Żmie ´┐Żwi´┐Żtym. Ono jest narz´┐Żdziem w r´┐Żku cz´┐Żowieka poszukuj´┐Żcego Boga, staraj´┐Żcego si´┐Ż poznawa´┐Ż Jego nauk´┐Ż. Tak jak cz´┐Żowieka i jego osobowo´┐Ż´┐Ż poznaje si´┐Ż po wypowiadanych przez niego s´┐Żowach, tak i Boga poznaje si´┐Ż, gdy do nas m´┐Żwi. A ze s´┐Żuchania s´┐Ż´┐Żw Boga rodzi si´┐Ż wiara. Dlaczego Pismo ´┐Żw. jest tak istotne dla rozwoju wiary? Pow´┐Żd jest jeden: S´┐Żowo Bo´┐Że ma moc zmieniania naszego ´┐Życia. S´┐Żowo Bo´┐Że jest pot´┐Żne; Ono uzdrawia, czyni cuda, uwalnia od z´┐Żego, nawet wskrzesza do ´┐Życia... Ono zmienia cz´┐Żowieka, ustawia w´┐Ża´┐Żciwie kierunek jego ´┐Życia, uwra´┐Żliwia sumienie, pokazuje Prawd´┐Ż. B´┐Żg pragnie, aby Jego S´┐Żowo wyda´┐Żo w nas w´┐Ża´┐Żciwy owoc!
16 marca 2008

Niedziela Palmowa. Wkraczamy w Wielki Tydzie´┐Ż. Dobrze by´┐Żoby w tych dniach sp´┐Żdza´┐Ż czas na g´┐Ż´┐Żbszym rozwa´┐Żaniu S´┐Żowa Bo´┐Żego. Autorzy Pisma ´┐Żwi´┐Żtego napisali to, co B´┐Żg im ods´┐Żoni´┐Ż z tajemnicy swej ´┐Żwi´┐Żto´┐Żci i mi´┐Żo´┐Żci. Spisali to, co B´┐Żg da´┐Ż im pozna´┐Ż o swoich zamys´┐Żach. W Wielkim Tygodniu mamy s´┐Żucha´┐Ż Jezusa i uczy´┐Ż si´┐Ż od Niego, jak powinno wygl´┐Żda´┐Ż nasze ´┐Życie. Ten nadchodz´┐Żcy tydzie´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż dla nas bogaty w b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwa, je´┐Żli b´┐Żdziemy starali si´┐Ż upodobni´┐Ż do Jezusa, kt´┐Żry "ogo´┐Żoci´┐Ż samego siebie, przyj´┐Żwszy posta´┐Ż s´┐Żugi... uni´┐Ży´┐Ż samego siebie, stawszy si´┐Ż pos´┐Żusznym a´┐Ż do ´┐Żmierci - i to ´┐Żmierci krzy´┐Żowej. Dlatego B´┐Żg Go nade wszystko wywy´┐Ższy´┐Ż" (Flp 2,7-9).Fotografia znajduje si´┐Ż w ko´┐Żciele w Betfage. St´┐Żd, z Betfage, wyruszy´┐Ż Chrystus, aby triumfalnie wjecha´┐Ż jako Mesjasz do Jerozolimy.

Rozpocz´┐Żli´┐Żmy Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje g´┐Żosi ks. Henryk Bonkowski, salezjanin, z Warszawy.

W pierwszym dniu Ks. Rekolekcjonista zwr´┐Żci´┐Ż nasz´┐Ż uwag´┐Ż na znaczenie rekolekcji jako czasu formacji duchowej. Rekolekcje to "laboratorium wiary" (Jan Pawe´┐Ż II). Nazwa rekolekcji pochodzi z j´┐Żzyka ´┐Żaci´┐Żskiego. Sens s´┐Żowa ´┐Żaci´┐Żskiego oznacza: zbiera´┐Ż, pozbiera´┐Ż, po´┐Ż´┐Żczy´┐Ż na nowo to, co si´┐Ż rozsypa´┐Żo. Chodzi o po´┐Ż´┐Żczenie na nowo w jedn´┐Ż ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż tego, co "rozsypa´┐Żo si´┐Ż" w ´┐Życiu osobistym, rodzinnym i spo´┐Żecznym. Chodzi o wzmocnienie cz´┐Żowieka wewn´┐Żtrznego we mnie samym. Rekolekcje, to czas "stawania w prawdzie", stawania przed Bogiem, spojrzenie na siebie i swoje ´┐Życie oczami Chrystusa. Rekolekcje maj´┐Ż doda´┐Ż si´┐Ż, odwagi, otuchy, aby podej´┐Ż´┐Ż pod krzy´┐Ża i zobaczy´┐Ż Ukrzy´┐Żowanego. Maj´┐Ż stworzy´┐Ż klimat "nowej wiosny" dla Ewangelii (Jan Pawe´┐Ż II). Rekolekcje, to tak´┐Że czas osobistego wysi´┐Żku, trudu, skierowania si´┐Ż w stron´┐Ż "´┐Żr´┐Żd´┐Ża", czyli Wszechmocnego Boga. To pochylenie si´┐Ż w stron´┐Ż STO´┐ŻU S´┐ŻOWA BO´┐ŻEGO! To wreszcie czas stawiania pyta´┐Ż: o rodzin´┐Ż, stan w´┐Żasnego sumienia, dekalog, wiar´┐Ż, modlitw´┐Ż... Pierwsz´┐Ż rzeczywisto´┐Żci´┐Ż, w kt´┐Żrej odnajdujemy siebie samych w odpowiedniej optyce jest rodzina... W´┐Żoski pisarz Bruno Ferraro w jednej ze swoich ksi´┐Ż´┐Żek opisuje nast´┐Żpuj´┐Żc´┐Ż anegdot´┐Ż: pewne m´┐Żode ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwo wchodzi do wspania´┐Żego sklepu z zabawkami. Przygl´┐Żda si´┐Ż d´┐Żugo tysi´┐Żcom zabawek poustawianych na p´┐Żkach, poprzyczepianych na ´┐Żcianach i le´┐Ż´┐Żcych w bez´┐Żadnym wdzi´┐Żku na ladzie. S´┐Ż tam lalki p´┐Żacz´┐Żce i u´┐Żmiechni´┐Żte, elektroniczne zabawki, miniaturowe kuchenki. Ma´┐Ż´┐Żonkowie nie byli jednak w stanie podj´┐Ż´┐Ż ´┐Żadnej decyzji. W pewnym momencie podesz´┐Ża do nich sympatyczna ekspedientka. "Widzi pani", powiedzia´┐Ża ´┐Żona, "szukamy czego´┐Ż dla naszej ma´┐Żej c´┐Żreczki, kt´┐Żra z powodu naszego zapracowania bardzo cz´┐Żsto zostaje przez ca´┐Ży dzie´┐Ż, a czasem tak´┐Że wieczorami sama w domu". "Nasza c´┐Żreczka ma´┐Żo si´┐Ż ´┐Żmieje", doda´┐Ż m´┐Ż´┐Ż. "Chcieliby´┐Żmy znale´┐Ż´┐Ż co´┐Ż, co j´┐Ż rozweseli", wtr´┐Żci´┐Ża matka. "Co´┐Ż, co rozraduje j´┐Ż, zanim powr´┐Żcimy". "Przykro mi", powiedzia´┐Ża z grzecznym u´┐Żmiechem sprzedawczyni. "Niestety, nie mamy rodzic´┐Żw na sprzeda´┐Ż". Oczywi´┐Żcie. To prawda, ´┐Że to wszystko, co robi´┐Ż rodzice, robi´┐Ż dla dzieci. Dla ich przysz´┐Żego dobra. Aby mia´┐Ży lepiej ni´┐Ż my. Nie zawsze jednak rodzice zdaj´┐Ż sobie spraw´┐Ż z tego, ´┐Że to, co najwa´┐Żniejsze dla ich dziecka, decyduje si´┐Ż nie jutro, nie za rok, ale dzi´┐Ż - teraz! Najwi´┐Żksz´┐Ż potrzeb´┐Ż ka´┐Żdego dziecka (nawet dorastaj´┐Żcego) jest bowiem jego ojciec i matka. Ojciec ´┐Żwi´┐Żty przypomina: "prawo i obowi´┐Żzek rodzic´┐Żw do wychowania jest czym´┐Ż istotnym i jako taki zwi´┐Żzany z samym przekazaniem ´┐Życia ludzkiego; jest on pierwotny i maj´┐Żcy pierwsze´┐Żstwo w stosunku do zada´┐Ż wychowawczych innych os´┐Żb, z racji wyj´┐Żtkowo´┐Żci stosunku mi´┐Żo´┐Żci rodzic´┐Żw i dzieci, wyklucza zast´┐Żpstwo i jest niezbywalny, dlatego nie mo´┐Że by´┐Ż ca´┐Żkowicie przekazany innym, ani przez innych zaw´┐Żaszczony". Rodzina jest "domowym Ko´┐Żcio´┐Żem". To tutaj dziecko spontanicznie uczy si´┐Ż ´┐Ży´┐Ż wiar´┐Ż obserwuj´┐Żc rodzic´┐Żw: ich szacunek dla spraw Bo´┐Żych, ich modlitw´┐Ż, liczenie si´┐Ż z przykazaniami Bo´┐Żymi, ich ´┐Życie sakramentalne. Je´┐Żeli rodzice domagaj´┐Ż si´┐Ż praktykowania wiary, a sami tego nie czyni´┐Ż, w dziecku wyrabia si´┐Ż przekonanie, ´┐Że religia jest spraw´┐Ż dzieci i ´┐Że w miar´┐Ż dorastania nale´┐Ży j´┐Ż porzuci´┐Ż razem z dziecinnymi zabawkami! A je´┐Żli to sami rodzice odci´┐Żgaj´┐Ż dzieci od Boga przez z´┐Ży przyk´┐Żad swojego ´┐Życia religijnego?! W´┐Żr´┐Żd przedmiot´┐Żw ´┐Życia codziennego, ´┐Życia rodziny, jest wiele bardzo u´┐Żytecznych i potrzebnych. Czy jednak odpowiednio doceniamy jeden z nich: st´┐Ż? Przy stole najdoskonalej gromadzi si´┐Ż ca´┐Ża rodzina... nakryty obrusem, ´┐Żwi´┐Żtecznie przystrojony, przyjazny, ´┐Ż´┐Żczy wszystkich, kt´┐Żrzy rodzin´┐Ż tworz´┐Ż. ´┐Ż´┐Żczy pomi´┐Żdzy sob´┐Ż i z Bogiem...

"Polskie ’baby’ pod ko´┐Żcio´┐Żem", to element polskiego folkloru, kt´┐Żry mieli´┐Żmy dzisiaj zorganizowany przy naszej bazylice. Na odpowiednio przygotowanych stanowiskach parafianie mogli kupi´┐Ż typowe polskie ciasta wielkanocne: babki, mazurki... i inne. Pomys´┐Żodawczyni´┐Ż "bab pod ko´┐Żcio´┐Żem" by´┐Ża nasza parafianka p. Lucyna Kr´┐Żlikowska. Typowe polskie wypieki na Wielkanoc przywie´┐Żli fachowcy w tej dziedzinie ze Szczecina...

W naszej Misji go´┐Żci´┐Ża p. Jadwiga Kuczy´┐Żska - Kwapisz, dziekan wydzia´┐Żu nauk humanistycznych Uniwersytetu Kardyna´┐Ża Stefana Wyszy´┐Żskiego w Warszawie.
15 marca 2008

Do Polskiej Misji Katolickiej przyjecha´┐Ż ks. Henryk Bonkowski z Warszawy. Ks. Henryk wyg´┐Żosi rekolekcje wielkopostne do naszych wiernych.

Rekolekcje rozpocz´┐Ży si´┐Ż dzisiaj msz´┐Ż ´┐Żw. o godz. 18.00 i potrwaj´┐Ż do ´┐Żrody.
14 marca 2008

Tak pi´┐Żknie stroi swoj´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtyni´┐Ż sam Pan B´┐Żg.Te pi´┐Żkne kwiaty kwitn´┐Ż tu´┐Ż przy naszej Bazylice.
13 marca 2008

W Bazylice R´┐Ża´┐Żca ´┐Żwi´┐Żtego na Steglitz odby´┐Żo si´┐Ż comiesi´┐Żczne spotkanie ze ´┐Żw. Teres´┐Ż od Dzieci´┐Żtka Jezus. Od godz. 17.00 by´┐Ża spowied´┐Ż w j´┐Żzyku polskim, o 18.00 Droga Krzy´┐Żowa i msza ´┐Żw., nast´┐Żpnie w sali parafialnej katecheza przygotowuj´┐Żca do Aktu Zawierzenia Mi´┐Żosiernej Mi´┐Żo´┐Żci Boga w duchu ´┐Żw. Teresy i agapa. Spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.
12 marca 2008

Dzisiaj jest Dzie´┐Ż Imienin ks. Grzegorza Je´┐Żewskiego, kt´┐Żry uczy si´┐Ż j´┐Żzyka niemieckiego, a w Polskiej Misji w ka´┐Żd´┐Ż niedziel´┐Ż pomaga w duszpasterstwie. ´┐Życzymy Solenizantowi wszelkiego dobra!
9 marca 2008

V. Niedziela Wielkiego Postu. Jeszcze kilka dni tego wyj´┐Żtkowego czasu ´┐Żaski... Ten, kt´┐Żrego spotykamy w pe´┐Żnej chwale, chce nam dzi´┐Ż poda´┐Ż d´┐Żo´┐Ż... i powiedzie´┐Ż: dalej... warto... zmartwychwstaniemy!Fotografia przedstawia mozaik´┐Ż z ko´┐Żcio´┐Ża w Betanii w Ziemi ´┐Żw. Napis ´┐Żaci´┐Żski g´┐Żosi: ?Powiedzia´┐Ż do niej Jezus: Ja jestem Zmartwychwstanie i ´┐Życie?.
8 marca 2008

Po raz kolejny spotka´┐Ż si´┐Ż Komitet Organizacyjny uroczysto´┐Żci I. Komunii ´┐Żw. w naszej Misji. Komitet tworzy kilka os´┐Żb spo´┐Żr´┐Żd rodzic´┐Żw dzieci pierwszokomunijnych oraz ksi´┐Ża: Marek K´┐Żdzierski i Marek Wyszomierski. Oto niekt´┐Żre ustalenia wa´┐Żne dla wszystkich, kt´┐Żrych uroczysto´┐Ż´┐Ż I. Komunii ´┐Żw. dotyczy:

1. Msza ´┐Żw. dla dzieci:

        - 16.03. - Niedziela Palmowa - godz. 16.00
        - 17.03. - poniedzia´┐Żek - godz. 16.00
        - 18.03. - wtorek - godz. 16.00
        - 19.03. - ´┐Żroda - godz. 16.00
        - 20.04. - niedziela - godz. 16.00

2. Pierwsza spowied´┐Ż dzieci:

        - 26.04. - sobota - godz. 10.00

3. Pr´┐Żby przed uroczysto´┐Żci´┐Ż I. Komunii ´┐Żw.:

        26.05. - poniedzia´┐Żek - godz. 18.30
        29.05. - czwartek - godz. 18.30
        02.06. - poniedzia´┐Żek - godz. 18.30
        04.06. - ´┐Żroda - godz. 18.30

4. Spowied´┐Ż dzieci i rodzic´┐Żw:

        06.06. - pi´┐Żtek - godz. 16.00 - 18.00

5. Pr´┐Żba generalna:

        07.06. - sobota - godz. 10.00

6. Uroczysto´┐Ż´┐Ż I. Komunii ´┐Żw.:

        08.06. - niedziela - godz. 12.00.
7 marca 2008

Odby´┐Ż si´┐Ż dekanalny etap Konkursu Biblijnego, organizowanego przez Polsk´┐Ż Misj´┐Ż Katolick´┐Ż w Niemczech. Spo´┐Żr´┐Żd naszych m´┐Żodych parafian wzi´┐Żli udzia´┐Ż w tym etapie: Borsuk Alexander, Garbarczyk Paulina, Telby´┐Żo Mateusz i Weinstok Martin. Odpowiedzi zosta´┐Ży przes´┐Żane do rektoratu PMK w Hanowerze. Konkurs dotyczy znajomo´┐Żci Ewangelii wg ´┐Żw. Mateusza. PMK w Berlinie nale´┐Ży do dekanatu "Berlin-Wsch´┐Żd".
6 marca 2008

Dzisiaj min´┐Ża 20. rocznica ´┐Żmierci ks. Jana La´┐Żkiewicza, pierwszego proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Ks. Jan pe´┐Żni´┐Ż t´┐Ż funkcje od powstania Misji do roku 1987. Ci´┐Żko chory wr´┐Żci´┐Ż do Polski. Zmar´┐Ż w ´┐Żodzi 6 marca 1988 r. W intencji Zmar´┐Żego odprawiona zosta´┐Ża dzisiaj msza ´┐Żw. w naszej Bazylice.
3 marca 2008

Pod has´┐Żem "Daj mi dusze, reszt´┐Ż zabierz" rozpocz´┐Ża obrady 26. kapitu´┐Ża generalna Towarzystwa ´┐Żw. Franciszka Salezego. W Rzymie 223 delegat´┐Żw z ca´┐Żego ´┐Żwiata w ci´┐Żgu niemal p´┐Żtora miesi´┐Żca przeanalizuje stan zgromadzenia oraz perspektywy prac apostolskich na najbli´┐Ższych 6 lat. Refleksja prowadzona b´┐Żdzie w czterech grupach tematycznych: ewangelizacja poprzez edukacj´┐Ż, salezja´┐Żski styl ´┐Życia, ub´┐Żstwo ewangeliczne oraz nowe obszary misji. Charyzmat ´┐Żw. Jana Bosko jest darem dla ca´┐Żego Ko´┐Żcio´┐Ża - napisa´┐Ż Papie´┐Ż w przes´┐Żaniu do uczestnik´┐Żw kapitu´┐Ży. Aby wiernie nim ´┐Ży´┐Ż, potrzeba czujno´┐Żci w obliczu mo´┐Żliwych wp´┐Żyw´┐Żw sekularyzmu oraz determinacji w przezwyci´┐Żaniu "liberalnego stylu" ´┐Życia zakonnego. Sta´┐Że wzorowanie si´┐Ż na ´┐Żw. Janie Bosko pozwoli przezwyci´┐Ży´┐Ż pokus´┐Ż aktywizmu oraz dba´┐Ż o ´┐Życie duchowe. Z kolei troska o prosty, trze´┐Żwy, ubogi i surowy styl ´┐Życia uchroni przed przeci´┐Żtno´┐Żci´┐Ż i zagro´┐Żeniem mentalno´┐Żci´┐Ż bur´┐Żuazyjn´┐Ż. Otworzy te´┐Ż na potrzeby biednych. Zach´┐Żcaj´┐Żc do ewangelizacji poprzez wychowanie, Benedykt XVI symbolicznie wr´┐Żczy´┐Ż salezjanom sw´┐Żj niedawny list do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie edukacji. Przypomnia´┐Ż te´┐Ż, ´┐Że duchowi synowie ks. Bosko od pocz´┐Żtku prowadzili misje w Patagonii, Ameryce ´┐Żaci´┐Żskiej, Azji, Oceanii, Afryce i na Madagaskarze. "W chwili, gdy w Europie zmniejsza si´┐Ż liczba powo´┐Ża´┐Ż, a przybywa wyzwa´┐Ż duszpasterskich, Zgromadzenie Salezjan´┐Żw z uwag´┐Ż winno wzmocni´┐Ż na tym kontynencie chrze´┐Żcija´┐Żsk´┐Ż ofert´┐Ż, obecno´┐Ż´┐Ż Ko´┐Żcio´┐Ża i charyzmatu ´┐Żw. Jana Bosko" - czytamy w papieskim li´┐Żcie. Benedykt XVI szczeg´┐Żlnie wskaza´┐Ż w tym wzgl´┐Żdzie trosk´┐Ż o nowych wyk´┐Żadowc´┐Żw Papieskiego Uniwersytetu Salezja´┐Żskiego w Rzymie. Aktualnie na ´┐Żwiecie jest 15.750 salezjan´┐Żw, w tym 116 biskup´┐Żw, ponad 10 tys. ksi´┐Ży, po 2 tys. koadiutor´┐Żw i seminarzyst´┐Żw oraz 484 nowicjuszy. Towarzystwo ´┐Żw. Franciszka Salezego pracuje duszpastersko w 129 krajach. Rozpocz´┐Żta kapitu´┐Ża generalna zgromadzenia potrwa do 12 kwietnia. (RV; KAI)
2 marca 2008

IV. niedziela Wielkiego Postu. G´┐Ż´┐Żwn´┐Ż my´┐Żl´┐Ż dzisiejszej niedzieli jest uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Kazania w Bazylice wyg´┐Żosi´┐Ż Ks. Proboszcz, zwracaj´┐Żc uwag´┐Ż na ´┐Żlepot´┐Ż, jak´┐Ż w cz´┐Żowieku powoduje grzech, w kt´┐Żrym cz´┐Żowiek trwa. Dobry wzrok, prawdziwe widzenie rzeczy, przewraca cz´┐Żowiekowi Chrystus, kt´┐Żry jego ´┐Żlepot´┐Ż leczy. "B´┐Żd´┐Żmy dzie´┐Żmi ´┐Żwiat´┐Żo´┐Żci"!

Wsp´┐Żlnotow´┐Ż Eucharysti´┐Ż w Bazylice zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż "Kurs Filipa".

Po mszy ´┐Żw. o godz. 10.15 odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie grupy pielgrzym´┐Żw udaj´┐Żcych si´┐Ż w pa´┐Żdzierniku do Ziemi ´┐Żw. Spotkanie poprowadzi´┐Ż Ks. Proboszcz. Po mszy ´┐Żw. o godz. 12.00 natomiast spotka´┐Ża si´┐Ż wsp´┐Żlnota ´┐Żywego R´┐Ża´┐Żca. Spotkanie prowadzi´┐Ża odpowiedzialna za wsp´┐Żlnot´┐Ż p. Carmen Landowski. S´┐Żowo do zebranych wyg´┐Żosi´┐Ż Ks. Proboszcz, opiekun ´┐Żywego R´┐Ża´┐Żca w naszej Misji.

Kolejne spotkanie mi´┐Żli tak´┐Że kandydaci na ministrant´┐Żw. Spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Marek Wyszomierski, opiekun Liturgicznej S´┐Żu´┐Żby O´┐Żtarza.

Go´┐Żcili´┐Żmy dzisiaj Ksi´┐Żgarni´┐Ż Salezja´┐Żsk´┐Ż z ´┐Żodzi.
1 marca 2008

Bu´┐Żgang. Procesja pokutna katolik´┐Żw berli´┐Żskich. Odby´┐Ża si´┐Ż na trasie: ko´┐Żci´┐Ż Sankt Elizabeth, ko´┐Żci´┐Ż Sankt Bonifatius, Bazylika Jana Chrzciciela. Tegoroczna procesja odby´┐Ża si´┐Ż pod has´┐Żem: "(Pan) wiedzie mnie po w´┐Ża´┐Żciwych ´┐Żcie´┐Żkach przez wzgl´┐Żd na swoje imi´┐Ż" Ps 23.3.
Z ko´┐Żcio´┐Ża Sankt Elizabeth wyruszy´┐Ża grupa ok. 100 p´┐Żtnik´┐Żw. Przy ko´┐Żciele Sankt Bonifatius, czyli przy drugiej stacji procesyjnej, do´┐Ż´┐Żczyli nast´┐Żpni wierni. Tutaj zebra´┐Ża si´┐Ż grupa ok. 250 os´┐Żb; w´┐Żr´┐Żd tutaj zgromadzonych by´┐Ż m. in. kard. Georg Sterzinsky, kt´┐Żry razem ze wszystkimi pow´┐Żdrowa´┐Ż za krzy´┐Żem. Zako´┐Żczenie procesji pokutnej nast´┐Żpi´┐Żo w naszej Bazylice. Zwie´┐Żczeniem wielkopostnego pokutnego pielgrzymowania by´┐Ża uroczysta msza ´┐Żw., kt´┐Żrej przewodniczy´┐Ż Ks. Kardyna´┐Ż. Msz´┐Ż ´┐Żw. wsp´┐Żkoncelebrowa´┐Żo 17 kap´┐Żan´┐Żw; w´┐Żr´┐Żd nich by´┐Ż tak´┐Że obecny Nuncjusz Papieski w Niemczech, abp Jean-Claude Pèrisset. Zebra´┐Ża si´┐Ż tak´┐Że dosy´┐Ż liczna grupa wiernych, ok. sze´┐Żciuset os´┐Żb.
Kazanie wyg´┐Żosi´┐Ż Ks. Kardyna´┐Ż. Bardzo charakterystycznym momentem by´┐Ża procesja z darami, w czasie kt´┐Żrej Tamilowie, zgodnie ze swoj´┐Ż tradycj´┐Ż, przynie´┐Żli dary w charakterystyczny dla siebie spos´┐Żb, ta´┐Żcz´┐Żc. Czytania i wezwania modlitwy wiernych wypowiedziane by´┐Ży w r´┐Żnych j´┐Żzykach: po polsku, niemiecku, wietnamsku, chorwacku, s´┐Żowe´┐Żsku, hiszpa´┐Żsku, francusku i angielsku.
Przyniesiony przez p´┐Żtnik´┐Żw krzy´┐Ż stan´┐Ż´┐Ż w prezbiterium w Bazylice.

Odbywa si´┐Ż "Kurs Filipa". W Kursie bior´┐Ż udzia´┐Ż 23 osoby. Animatorami kursu s´┐Ż osoby z naszej parafialnej wsp´┐Żlnoty Szko´┐Ży Nowej Ewangelizacji. Kierownikiem duchowym jest ks. Marek K´┐Żdzierski.
29 lutego 2008

Du´┐Ży krzy´┐Ż, kt´┐Żry jest niesiony w procesji katolik´┐Żw berli´┐Żskich, zosta´┐Ż zabrany z naszej Bazyliki i przewieziony do ko´┐Żcio´┐Ża Sankt Elizabeth, sk´┐Żd wyruszy procesja.
Procesja pokutna, czyli Bussgang, odb´┐Żdzie si´┐Ż jutro. Zako´┐Żczenie procesji w naszej Bazylice. Momentem ko´┐Żcz´┐Żcym pokutn´┐Ż procesj´┐Ż jest msza ´┐Żw. o godz. 18.00. Mszy ´┐Żw. b´┐Żdzie przewodniczy´┐Ż ks. kard. Georg Sterzinsky.

Ks. Marek K´┐Żdzierski odwiedzi´┐Ż wi´┐Żni´┐Żw-Polak´┐Żw w zak´┐Żadzie karnym na Moabit.
26 lutego 2008

Otrzymali´┐Żmy wyniki I. (parafialnego) etapu Konkursu Biblijnego organizowanego przez Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Do nast´┐Żpnego etapu, dekanalnego, zakwalifikowa´┐Ży si´┐Ż z naszej Berli´┐Żskiej Misji trzy osoby, kt´┐Żre zdoby´┐Ży najwi´┐Żksz´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż punkt´┐Żw. Tymi osobami s´┐Ż:


Borsuk Alexander
Garbarczyk Paulina
Szeszu´┐Ża Marcin.

Gratulujemy!
W konkursie na etapie parafialnym wzi´┐Ży udzia´┐Ż 22 osoby ze wsp´┐Żlnoty oazowej i ministranckiej. Uczestnicy musieli si´┐Ż wykaza´┐Ż znajomo´┐Żci´┐Ż Ewangelii wg ´┐Żw. Mateusza. Etap parafialny odby´┐Ż si´┐Ż w naszej Misji 25 stycznia br.
II. etap konkursu dekanatu "Berlin-Wsch´┐Żd" odb´┐Żdzie si´┐Ż w Berlinie, 8 marca 2008 r.
25 lutego 2008

Nasi go´┐Żcie z Warszawy: ks. Marek Kowalski i p. Sanza Mulangu wyruszyli w drog´┐Ż powrotn´┐Ż do Warszawy.
Informacje o dzia´┐Żalno´┐Żci Salezja´┐Żskiego O´┐Żrodka Misyjnego w Warszawie mo´┐Żemy znale´┐Ż´┐Ż wchodz´┐Żc na link: "Salezjanie Ks. Bosko" (na stronie g´┐Ż´┐Żwnej PMK) i dalej szukaj´┐Żc pod linkiem "Misje salezja´┐Żskie".

Zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż "zimowy" kurs nauk przedma´┐Ż´┐Że´┐Żskich. W kursie wzi´┐Żo udzia´┐Ż 18 os´┐Żb. Ostatnie spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.

Na portalu internetowym "nasza-klasa", na stronie "Polonia Berlin Polonia", na stronie g´┐Ż´┐Żwnej, ukaza´┐Ż si´┐Ż wizerunek naszej Bazyliki z u´┐Żytecznymi informacjami o naszej Misji.
24 lutego 2008

Niedziela Misji Salezja´┐Żskich. Tak´┐Ż niedziel´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtuj´┐Ż salezjanie z racji na wspomnienie liturgiczne dw´┐Żch pierwszych m´┐Żczennik´┐Żw misjonarzy salezja´┐Żskich: Kaliksta Caravario i Alojzego Versiglia. Tak jak chcia´┐Ż Za´┐Żo´┐Życiel Zgromadzenia Salezja´┐Żskiego, ´┐Żw. Jan Bosko, misje, obok wychowania m´┐Żodzie´┐Ży, s´┐Ż dla salezjan´┐Żw najwa´┐Żniejszym zadaniem w ich pos´┐Żannictwie.
W czasie mszy ´┐Żw., ks. Marek Kowalski i p. Sanza Mulangu, przedstawili prac´┐Ż misjonarzy salezja´┐Żskich w Salezja´┐Żskiej Prowincji Zambijskiej, do kt´┐Żrej nale´┐Ż´┐Ż: Zambia, Malawi, Zimbabwe i Namibia. Ks. Marek przedstawi´┐Ż trudno´┐Żci i rado´┐Żci pracy misjonarza, a p. Sanza da´┐Ż ´┐Żwiadectwo konkretnej pomocy niesionej przez polskich wiernych krajom Afryki.
Dowiedzieli´┐Żmy si´┐Ż tak´┐Że m. in., ´┐Że w j´┐Żzykach: chichewa, bemba i cinjanja, jakimi m´┐Żwi si´┐Ż w Zambii i Malawi, "kap´┐Żan, ksi´┐Żdz", to BAMBO, "ksi´┐Żdz proboszcz" to BAMBO MFUMU, "dzi´┐Żkuj´┐Ż" to ZIKOMOKWAMBIRI, a "dzie´┐Ż dobry" to MULIBWANJI.
Po wieczornej mszy ´┐Żw. nasi go´┐Żcie przestawili wiernym projekcje filmowe z ´┐Życia Ko´┐Żcio´┐Ża w krajach afryka´┐Żskich, m. in. liturgi´┐Ż afryka´┐Żsk´┐Ż mszy ´┐Żw., zwyczaje ludzi, ich ´┐Życie, wizyt´┐Ż Prze´┐Żo´┐Żonego Generalnego Zgromadzenia Salezja´┐Żskiego w Zambii. Spotkanie trwa´┐Żo prawie do 21.00.Odby´┐Żo si´┐Ż pierwsze spotkanie kandydat´┐Żw na ministrant´┐Żw. Spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Marek Wyszomierski.

Na Spandau spotkali si´┐Ż rodzice m´┐Żodzie´┐Ży przygotowuj´┐Żcej si´┐Ż do przyj´┐Żcia Sakramentu Bierzmowania w tym roku. Byli to rodzice m´┐Żodzie´┐Ży z grupy, kt´┐Żra ma swoje spotkania przy tamtejszym ko´┐Żciele. Spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Wojciech Majchrzak; on te´┐Ż prowadzi katechez´┐Ż przygotowuj´┐Żc´┐Ż m´┐Żodzie´┐Ż do Bierzmowania.
23 lutego 2008

Odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie nowego kr´┐Żgu Ko´┐Żcio´┐Ża Domowego. Nowy kr´┐Żg tworz´┐Ż cztery rodziny naszej parafii. W spotkaniu wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.

Sze´┐Żcioro dzieci z naszej Misji przyj´┐Żo sakrament chrztu ´┐Żw.: Inka, Nergiz-Ayse, Adrian-Jan, Daniel-Dawid, Kevin i Oliver.

Przyjechali do nas: ks. Marek Kowalski, z Salezja´┐Żskiego O´┐Żrodka Misyjnego z Warszawy, i p. Jean-Chryzostom Sanza Mulangu, pochodz´┐Żcy z Demokratycznej Republiki Konga, a nale´┐Ż´┐Żcy do Mi´┐Żdzynarodowego Wolontariatu "Don Bosco". Jutro, w czasie mszy ´┐Żw., nasi go´┐Żcie poprowadz´┐Ż animacj´┐Ż misyjn´┐Ż

W siedzibie rektoratu Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, w Hanowerze, odby´┐Żo si´┐Ż doroczne spotkanie Rady ´┐Żwieckich, jaka dzia´┐Ża przy Rektoracie. Polsk´┐Ż Misj´┐Ż w Berlinie i zarazem ca´┐Ży dekanat polskich plac´┐Żwek "Berlin-Wsch´┐Żd", do kt´┐Żrego Berlin nale´┐Ży, reprezentowa´┐Ż p. Jerzy Seifert, sta´┐Ży cz´┐Żonek Rady. Spotkaniu przewodniczy´┐Ż rektor PMK w Niemczech, ks. pra´┐Żat Stanis´┐Żaw Budy´┐Ż.

Salezjanie zaczynaj´┐Ż kapitu´┐Ż´┐Ż. Pielgrzymk´┐Ż uczestnik´┐Żw do miejsc zwi´┐Żzanych z ´┐Życiem i dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż ´┐Żw. Jana Bosko rozpocz´┐Ża si´┐Ż 23 lutego 2008 r. kapitu´┐Ża generalna salezjan´┐Żw. 233 bior´┐Żcych w niej udzia´┐Ż ksi´┐Ży i braci koadiutor´┐Żw z ca´┐Żego ´┐Żwiata uda´┐Żo si´┐Ż do p´┐Żnocnych W´┐Żoch, sk´┐Żd pochodzi´┐Ż za´┐Żo´┐Życiel zgromadzenia. We wtorek, 26 lutego przyb´┐Żd´┐Ż oni do Rzymu, gdzie wezm´┐Ż udzia´┐Ż w rekolekcjach (27 lutego - 2 marca). 3 marca zostan´┐Ż otwarte obrady kapitu´┐Ży, kt´┐Żre potrwaj´┐Ż do 12 marca. (RV)
21 lutego 2008

W Bazylice R´┐Ża´┐Żca ´┐Żwi´┐Żtego na Steglitz odby´┐Żo si´┐Ż comiesi´┐Żczne spotkanie ze ´┐Żw. Teres´┐Ż od Dzieci´┐Żtka Jezus. O godz. 18.30 odprawiona zosta´┐Ża Droga Krzy´┐Żowa i msza ´┐Żw. w j´┐Żzyku polskim, nast´┐Żpnie w sali parafialnej mia´┐Ża miejsce katecheza przygotowuj´┐Żca do Aktu Zawierzenia Mi´┐Żosiernej Mi´┐Żo´┐Żci Boga w duchu ´┐Żw. Teresy, oraz Agapa. Spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.
20 lutego 2008

W Polskiej Misji Katolickiej go´┐Żcili: Zbigniew Cierniak, dyrektor artystyczny zespo´┐Żu "´┐Żl´┐Żsk", oraz Marek Toborowicz, kierownik dzia´┐Żu technicznego i obs´┐Żugi sceny, tego´┐Ż Zespo´┐Żu; obydwaj z Polski. Wizyta go´┐Żci zwi´┐Żzana by´┐Ża z organizowaniem wyst´┐Żp´┐Żw, bardzo znanego w Polsce "´┐Żl´┐Żska", jakie maj´┐Ż si´┐Ż odby´┐Ż w listopadzie br. Go´┐Żciom towarzyszy´┐Ża p. Lucyna Kr´┐Żlikowska, nasza parafianka, kt´┐Żra koordynuje organizacj´┐Ż wyst´┐Żp´┐Żw "´┐Żl´┐Żska" w Berlinie.

Na pielgrzymk´┐Ż do Ziemi ´┐Żw., jaka jest planowana na pierwsz´┐Ż po´┐Żow´┐Ż pa´┐Żdziernika tego roku, nie ma ju´┐Ż wolnych miejsc. Pomy´┐Żlimy o nast´┐Żpnej pielgrzymce do "Ojczyzny Chrystusa" w roku przysz´┐Żym.
17 lutego 2008

II. niedziela Wielkiego Postu. Ewangelia dzisiejsza przypomina wydarzenie z G´┐Żry Tabor, Przemienienie Pa´┐Żskie. Oto s´┐Żowa Ojca ´┐Żw., Benedykta XVI t´┐Żumacz´┐Żce nam t´┐Ż niezwyk´┐Ż´┐Ż scen´┐Ż: "Ewangeliczn´┐Ż scen´┐Ż przemienienia Chrystusa, w kt´┐Żrej trzej aposto´┐Żowie, Piotr, Jakub i Jan, zdaj´┐Ż si´┐Ż jakby porwani pi´┐Żknem Odkupiciela, mo´┐Żna przyj´┐Ż´┐Ż za ikon´┐Ż chrze´┐Żcija´┐Żskiej kontemplacji. Utkwi´┐Ż wzrok w Chrystusowym obliczu, rozpozna´┐Ż Jego tajemnic´┐Ż w zwyczajnej, bolesnej drodze Jego cz´┐Żowiecze´┐Żstwa, a´┐Ż ujrzy si´┐Ż Boski blask, objawiony ostatecznie w Zmartwychwsta´┐Żym, zasiadaj´┐Żcym w chwale po prawicy Ojca, to zadanie ka´┐Żdego ucznia Chrystusa, a zatem i nasze zadanie. Kontempluj´┐Żc to oblicze, otwieramy si´┐Ż na przyj´┐Żcie tajemnicy ´┐Życia Tr´┐Żjcy Przenaj´┐Żwi´┐Żtszej, by doznawa´┐Ż wci´┐Ż´┐Ż na nowo mi´┐Żo´┐Żci Ojca i cieszy´┐Ż si´┐Ż rado´┐Żci´┐Ż Ducha ´┐Żwi´┐Żtego" (RVM 9).

Fotografie przedstawiaj´┐Ż: G´┐Żr´┐Ż Tabor, Bazylik´┐Ż Przemienienia na G´┐Żrze Tabor oraz pi´┐Żkn´┐Ż mozaik´┐Ż z absydy Bazyliki Przemienienia.

[G´┐Żra Tabor]

[Bazylika Przemienienia na G´┐Żrze Tabor]

[Mozaika z absydy Bazyliki Przemienienia]O godz. 16.00 odprawiona zosta´┐Ża msza ´┐Żw. dla m´┐Żodzie´┐Ży. W mszy ´┐Żw. uczestniczyli przede wszystkim nasi m´┐Żodzi parafianie, kt´┐Żrzy w tym roku przygotowuj´┐Ż si´┐Ż do przyj´┐Żcia sakramentu Bierzmowania. Mszy ´┐Żw. przewodniczy´┐Ż ks. Marek Wyszomierski.
16 lutego 2008

Trwaj´┐Ż zapisy na pielgrzymk´┐Ż do Ziemi ´┐Żw. Jest zapisanych ju´┐Ż 21 os´┐Żb. To pierwszy dobry znak, ´┐Że pielgrzymka odb´┐Żdzie si´┐Ż...
15 lutego 2008

W Bazylice i w ko´┐Żciele na Weddingu zosta´┐Ży odprawione, jak w ka´┐Żdy pi´┐Żtek Wielkiego Postu, nabo´┐Że´┐Żstwa Drogi Krzy´┐Żowej. W Bazylice nabo´┐Że´┐Żstwo by´┐Żo rozmow´┐Ż duszy ludzkiej z cierpi´┐Żcym Jezusem; nabo´┐Że´┐Żstwo prowadzi´┐Ż Ks. Proboszcz. Na Weddingu Drog´┐Ż Krzy´┐Żow´┐Ż prowadzi´┐Ż ks. Wojciech Majchrzak.

Ks. Marek K´┐Żdzierski by´┐Ż z pos´┐Żug´┐Ż duszpastersk´┐Ż w wi´┐Żzieniu na Tegel. Pos´┐Żuguje tam wi´┐Żniom Polakom.
12 lutego 2008

W Polskiej Misji Katolickiej go´┐Żci´┐Ż kapelan krajowy (w Polsce) Ruchu "Wiara i ´┐Żwiat´┐Żo", ks. Adam Ka´┐Żdu´┐Żski z Warszawy. Wsp´┐Żlnoty tego Ruchu tworzone s´┐Ż dla dzieci z upo´┐Żledzeniem umys´┐Żowym, przez ich rodzic´┐Żw i przyjaci´┐Ż. Takie wsp´┐Żlnoty funkcjonuj´┐Ż w ok. 80 krajach ´┐Żwiata. Tw´┐Żrc´┐Ż Ruchu jest teolog ´┐Żwiecki, z pochodzenia Kanadyjczyk, mieszkaj´┐Żcy na sta´┐Że we Francji, Jean Vanier.
Funkcj´┐Ż kapelana krajowego w latach 1990-1999 pe´┐Żni´┐Ż nasz Ks. Proboszcz.
11 lutego 2008

Dzisiaj przypada 150. rocznica objawie´┐Ż Matki Bo´┐Żej w Lourdes, a zarazem ´┐Żwiatowy Dzie´┐Ż Chorego. Z tej okazji na mszy ´┐Żw. o godz. 18.00 modlili´┐Żmy si´┐Ż z osobami chorymi, s´┐Żabszymi i starszymi naszej Misji. Msz´┐Ż ´┐Żw. odprawi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski; on wyg´┐Żosi´┐Ż "S´┐Żowo Bo´┐Że" do zgromadzonych, kieruj´┐Żc je w spos´┐Żb szczeg´┐Żlny do os´┐Żb chorych. Razem z Ks. Proboszczem udzielili Sakramentu Namaszczenia Chorych ok. 100 osobom. Po mszy ´┐Żw. ks. Marek pob´┐Żogos´┐Żawi´┐Ż ka´┐Żdego, kto tego pragn´┐Ż´┐Ż, Naj´┐Żwi´┐Żtszym Sakramentem. Bardzo wiele os´┐Żb skorzysta´┐Żo tak´┐Że przy tej okazji z Sakramentu Pojednania.
10 lutego 2008

Odby´┐Żo si´┐Ż pierwsze, tym razem ju´┐Ż "robocze", spotkanie Rady parafialnej. Spotkanie prowadzi´┐Ż przewodnicz´┐Żcy, p. Daniel Kaiser.

Rozpocz´┐Ży si´┐Ż zapisy kandydat´┐Żw na ministrant´┐Żw. Kandydatem mo´┐Że by´┐Ż ch´┐Żopiec, kt´┐Żry przyst´┐Żpi´┐Ż ju´┐Ż do I. Komunii ´┐Żw. Przyj´┐Żcie do grona ministrant´┐Żw planowane jest na pierwsz´┐Ż niedziel´┐Ż maja. Pierwsze spotkanie kandydat´┐Żw odb´┐Żdzie si´┐Ż w niedziel´┐Ż, 24 lutego br., po mszy ´┐Żw. o godz. 10.15, w sali nad zakrysti´┐Ż.

W pierwszej po´┐Żowie pa´┐Żdziernika br., odb´┐Żdzie si´┐Ż pielgrzymka wiernych naszej Misji do Ziemi ´┐Żw. Organizatorem pielgrzymki jest Ks. Proboszcz.
9 lutego 2008

Wsp´┐Żlnota Oazowa spotka´┐Ża si´┐Ż na adoracji Naj´┐Żwi´┐Żtszego Sakramentu. M´┐Żodzie´┐Ż modli´┐Ża si´┐Ż wieczorem po mszy ´┐Żw. Animatorami adoracji byli ks. Marek Wyszomirski i p. S´┐Żawomir Thom.
8 lutego 2008

Kolejne u´┐Żmiechy wiosny:
6 lutego 2008

´┐Żroda Popielcowa. Msze ´┐Żw. w Bazylice odprawia´┐Ży si´┐Ż wed´┐Żug rozk´┐Żadu niedzielnego; dodatkowo zosta´┐Ża odprawiona msza ´┐Żw. dla dzieci o godz. 16.00. W ko´┐Żciele na Spandau msza ´┐Żw. zosta´┐Ża odprawiona o godz. 18.30. Na ka´┐Żdej mszy ´┐Żw. mia´┐Ż miejsce obrz´┐Żd posypania g´┐Ż´┐Żw wiernych popio´┐Żem. W ten spos´┐Żb rozpocz´┐Żli´┐Żmy okres Wielkiego Postu. Przez ten ´┐Żwi´┐Żty czas nawr´┐Żcenia prowadzi´┐Ż nas b´┐Żdzie my´┐Żl: "Nawracajcie si´┐Ż i wierzcie w Ewangeli´┐Ż".

Otrzymali´┐Żmy nowy nr "Listu Parafialnego".

3 lutego 2008

Wsp´┐Żlnota ´┐Żywego R´┐Ża´┐Żca mia´┐Ża swoje comiesi´┐Żczne spotkanie. Odby´┐Żo si´┐Ż ono po mszy ´┐Żw. o godz. 12.00 w Bazylice. Spotkanie prowadzi´┐Ża p. Carmen Landowski, zelatorka Wsp´┐Żlnoty. Rozwa´┐Żanie nt. ?Wielki Post czasem nawr´┐Żcenia? przeprowadzi´┐Ż Ks. Proboszcz. Odm´┐Żwiono dziesi´┐Żtek r´┐Ża´┐Żca, od´┐Żpiewano pie´┐Ż´┐Ż ku czci Matki Bo´┐Żej, wymieniono tajemnice r´┐Ża´┐Żcowe.
Intencje na miesi´┐Żc luty: o nawr´┐Żcenie zatwardzia´┐Żych grzesznik´┐Żw, o szcz´┐Żliwy przebieg pielgrzymek do Medjugorie i do Ziemi ´┐Żw., o owocn´┐Ż prac´┐Ż Rady Parafialnej, o zdrowie dla os´┐Żb chorych ze Wsp´┐Żlnoty.
2 lutego 2008

Jubileusz Prymasa Polski kard. J´┐Żzefa Glempa.
Podczas publicznego konsystorza w´┐ŻWatykanie, 2 lutego 1983 roku, arcybiskup J´┐Żzef Glemp otrzyma´┐Ż godno´┐Ż´┐Ż kardyna´┐Ża-prezbitera i´┐Żprzydzielono mu ko´┐Żci´┐Ż tytularny Santa Maria in Trastevere (Naj´┐Żwi´┐Żtszej Maryi Panny na Zatybrzu). Tego dnia Arcybiskup Warszawski przyj´┐Ż´┐Ż biret kardynalski z´┐Żr´┐Żk Ojca ´┐Żwi´┐Żtego Jana Paw´┐Ża II. W´┐Żramach obchod´┐Żw jubileuszowych 25. rocznicy otrzymania godno´┐Żci kardynalskiej przez abp. J´┐Żzefa Glempa Prymasa Polski 5 marca o´┐Żgodz. 17.00 w´┐ŻSali Moniuszki w´┐ŻTeatrze Wielkim odb´┐Żdzie si´┐Ż uroczysty koncert. Wezm´┐Ż w´┐Żnim udzia´┐Ż arty´┐Żci Teatru Wielkiego oraz ch´┐Żr dzieci´┐Żcy "Alla Polacca". Planowany jest repertuar polski nawi´┐Żzuj´┐Żcy do tradycji narodowych i´┐Żdziej´┐Żw Polski. Szczeg´┐Żowy program zostanie podany w´┐Żnajbli´┐Ższym czasie. Zaproszenia b´┐Żd´┐Ż dystrybuowane mi´┐Żdzy innymi przez Kuri´┐Ż Metropolitaln´┐Ż Warszawsk´┐Ż, Teatr Wielki i´┐ŻArchidiecezjalne Centrum Informacji. (www.archidiecezja.warszawa.pl)

Od naszej wsp´┐Żlnoty Czcigodnemu Jubilatowi przes´┐Żali´┐Żmy ´┐Życzenia nast´┐Żpuj´┐Żcej tre´┐Żci:
1 lutego 2008

Zabaw´┐Ż karnawa´┐Żow´┐Ż zorganizowa´┐Ża wsp´┐Żlnota Oazowa. Jak bawi´┐Ża si´┐Ż nasza m´┐Żodzie´┐Ż mo´┐Żna zobaczy´┐Ż w galerii zdj´┐Ż´┐Ż na stronach parafialnej "Oazy".
31 stycznia 2008

Liturgiczne wspomnienie ´┐Żw. Jana Bosko, za´┐Żo´┐Życiela Salezjan´┐Żw.
Uczcili´┐Żmy ´┐Żwi´┐Żtego w liturgii mszy ´┐Żw., a tak´┐Że przez uca´┐Żowanie jego relikwii.

Ks. Proboszcz i ks. Marek Wyszomierski wzi´┐Żli udzia´┐Ż w spotkaniu przedstawicieli Misji Obcoj´┐Żzycznych. Spotkanie odby´┐Żo si´┐Ż w gmachu Kurii Berli´┐Żskiej.

Wsp´┐Żbracia: ks. Jerzy Barganowski, ks. Marek K´┐Żdzierski i ks. Wojciech Majchrzak wzi´┐Żli udzia´┐Ż w konferencji podsumowuj´┐Żcej wizytacj´┐Ż kanoniczn´┐Ż wsp´┐Żlnoty salezja´┐Żskiej. Konferencja odby´┐Ża si´┐Ż w O´┐Żrodku M´┐Żodzie´┐Żowym salezjan´┐Żw na Marzahn. Poprowadzi´┐Ż j´┐Ż inspektor (prowincja´┐Ż) salezjan´┐Żw w Niemczech, ks. J´┐Żzef Gr´┐Żner.

Niekt´┐Żre dane statystyczne za rok 2007 dla naszej Misji:
          - chrzest ´┐Żwi´┐Żty przyj´┐Żo 153 dzieci
          - ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa pob´┐Żogos´┐Żawione w naszej Misji 8; sporz´┐Żdzone licencje 24
          - pierwsza Komunia ´┐Żw. 115 dzieci
          - bierzmowanie 178 os´┐Żb
          - sakrament chorych 85 os´┐Żb
          - pogrzeby 39
          - uczestnik´┐Żw mszy ´┐Żw. w j´┐Żzyku polskim (w czterech ko´┐Żcio´┐Żach) ´┐Żrednio 4000 os´┐Żb w ka´┐Żd´┐Ż niedziel´┐Ż.
30 stycznia 2008

W liturgii Ko´┐Żcio´┐Ża wspominamy dzisiaj b´┐Ż. Bronis´┐Żawa Markiewicza, salezjanina, za´┐Żo´┐Życiela Zgromadzenia Michalit´┐Żw.

Tradycyjnie, jak w ostatni´┐Ż ´┐Żrod´┐Ż ka´┐Żdego miesi´┐Żca, po mszy ´┐Żw. wieczornej odprawili´┐Żmy nabo´┐Że´┐Żstwo ku czci Matki Bo´┐Żej Bolesnej. Po nabo´┐Że´┐Żstwie odby´┐Żo si´┐Ż spotkanie wsp´┐Żlnoty Apostolstwa Dobrej ´┐Żmierci.

Z wizyt´┐Ż we wsp´┐Żlnocie salezja´┐Żskiej by´┐Ż prze´┐Żo´┐Żony prowincji niemieckiej salezjan´┐Żw z Monachium, ks. J´┐Żzef Grüner. By´┐Ża to wizytacja kanoniczna wsp´┐Żlnoty. Ks. Inspektor (prowincja´┐Ż) spotka´┐Ż si´┐Ż ze wszystkimi wsp´┐Żbra´┐Żmi, pracuj´┐Żcymi w PMK w Berlinie. Obecny by´┐Ż tak´┐Że prze´┐Żo´┐Żony wsp´┐Żlnoty zakonnej salezjan´┐Żw w Berlinie, ks. Ulrich Schrapp.
28 stycznia 2008

Salezjanie, pracuj´┐Żcy w Polskiej Misji Katolickiej, mieli swoje skupienie zakonne, nazywane tak´┐Że "´┐Żwiczeniem Dobrej ´┐Żmierci". Skupienie przeprowadzi´┐Ż ks. Jan Niew´┐Żg´┐Żowski.

Ks. Jan Niew´┐Żg´┐Żowski szcz´┐Żliwie wr´┐Żci´┐Ż do Warszawy.

Odby´┐Żo si´┐Ż drugie spotkanie "Kursu nauk przedma´┐Ż´┐Że´┐Żskich". W spotkaniu wzi´┐Żo udzia´┐Ż 14 os´┐Żb. Poprowadzi´┐Ż je ks. proboszcz Tadeusz Niew´┐Żg´┐Żowski. Dotyczy´┐Żo biblijnych podstaw ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa i rodziny.
27 stycznia 2008

´┐Żwi´┐Żtowali´┐Żmy uroczysto´┐Ż´┐Ż ´┐Żw. Jana Bosko, za´┐Żo´┐Życiela Salezjan´┐Żw. Kazania wyg´┐Żosi´┐Ż ks. Jan Niew´┐Żg´┐Żowski, wyk´┐Żadowca pedagogiki na Uniwersytecie Kardyna´┐Ża Stefana Wyszy´┐Żskiego w Warszawie. Kaznodzieja podkre´┐Żli´┐Ż w swoim kazaniu konieczno´┐Ż´┐Ż dobrego wychowania dzieci; zgodnie z zasadami wiary katolickiej. Tak jak chcia´┐Ż tego Ks. Bosko. Dobre wychowanie wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż z rozs´┐Żdnymi wymaganiami, kt´┐Żre rodzicie musz´┐Ż stawia´┐Ż przed swoimi dzie´┐Żmi, aby mogli w przysz´┐Żo´┐Żci ogl´┐Żda´┐Ż dobre efekty takiego wychowania.

Po ostatniej mszy ´┐Żw. w Bazylice, o godz. 19.00, odby´┐Ż si´┐Ż "Wiecz´┐Żr Kol´┐Żd". Wyst´┐Żpili m. in.: nasze ch´┐Żry "Auxilium" (opiekun muzyczny - p. Agnieszka Wi´┐Żniowska-Kirch) i "Marana Tha" (opiekun muzyczny - p. Anna Kokowska-Weinstok) , soli´┐Żci Deutsche Oper i inni zaproszeni go´┐Żcie. Wykonywane utwory to przede wszystkim polskie kol´┐Żdy; mo´┐Żna by´┐Żo jednak us´┐Żysze´┐Ż i inne pi´┐Żkne utwory muzyki powa´┐Żnej, jak np. "Gro´┐Żer Herr und starker König" Bacha (Marek Picz - baryton), "Let the Bright Serafin" Haendla (Agnieszka Siwiec - sopran i Noboyuki Takami z Japonii - tr´┐Żbka), cz´┐Ż´┐Ż1. D-dur, z Koncertu na tr´┐Żbk´┐Ż Telemana (Nobuyuki Takami - tr´┐Żbka, akompaniament - Agnieszka Siwiec). Na zako´┐Żczenie wszyscy obecni na Koncercie od´┐Żpiewali kol´┐Żd´┐Ż "B´┐Żg si´┐Ż rodzi...". Ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż prowadzi´┐Ż p. Henryk ´┐Żurek.

Po mszy ´┐Żw. o godz. 10.15 ministranci mieli spotkanie formacyjne. Poprowadzi´┐Ż je Ks. Proboszcz.

Zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż Kurs Modlitwy Charyzmatycznej, prowadzony przez Ks. Marka K´┐Żdzierskiego i animator´┐Żw naszej parafialnej Szko´┐Ży Nowej Ewangelizacji ´┐Żw. Bart´┐Żomieja: El´┐Ż Gabrel, Jaros´┐Żawa Krasowskiego i Ryszarda Porzy´┐Żskiego; w Kursie wzi´┐Żo udzia´┐Ż 36 os´┐Żb.

Ks. Wojciech Majchrzak wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż w spotkaniu noworoczno-op´┐Żatkowym Polak´┐Żw w parafii Matki Bo´┐Żej w Poczdamie. Spotka´┐Ż si´┐Ż z m´┐Żodymi Polakami, kt´┐Żrzy tam studiuj´┐Ż.
26 stycznia 2008

Odby´┐Ża si´┐Ż "Zabawa po Jase´┐Żkach", czyli zabawa karnawa´┐Żowa dla m´┐Żodzie´┐Ży i dzieci, kt´┐Żre wzi´┐Ży udzia´┐Ż w tegorocznych Jase´┐Żkach Bo´┐Żonarodzeniowych. By´┐Ży nie tylko ta´┐Żce, ale tak´┐Że konkursy i zabawy. Na karnawa´┐Żowe spotkanie przyby´┐Żo ok. 70 os´┐Żb (dzieci, m´┐Żodzie´┐Ż, rodzice). Nie zabrak´┐Żo tak´┐Że naszych ministrant´┐Żw, kt´┐Żrzy byli aktorami w Jase´┐Żkach:We Frohnau, w sanktuarium Matki Bo´┐Żej Trzykro´┐Ż Przedziwnej, odby´┐Żo si´┐Ż comiesi´┐Żczne skupienie wsp´┐Żlnot Ruchu Rodzin Szensztackich. Skupienie poprowadzi´┐Ż ks. Wojciech Majchrzak.

Drugi dzie´┐Ż trwa Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej prowadzony przez nasz´┐Ż Szko´┐Ż´┐Ż Nowej Ewangelizacji ´┐Żw. Bart´┐Żomieja.

Przyby´┐Ż do nas ks. Jan Niew´┐Żg´┐Żowski z Warszawy, kt´┐Żry wyg´┐Żosi kazania o ´┐Żw. Janie Bosko. Jutro obchodzi´┐Ż b´┐Żdziemy liturgiczn´┐Ż uroczysto´┐Ż´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtego.
25 stycznia 2008

´┐Żwi´┐Żto Nawr´┐Żcenia ´┐Żw. Paw´┐Ża. Zako´┐Żczyli´┐Żmy Tydzie´┐Ż Modlitw o jedno´┐Ż´┐Ż chrze´┐Żcijan.

Rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w naszej Misji Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej. Kurs ten wprowadza w modlitw´┐Ż osobist´┐Ż i wsp´┐Żlnotow´┐Ż oraz pomaga prze´┐Żywa´┐Ż j´┐Ż w duchu Pi´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żtnicy. Kurs prowadzi nasza Parafialna Szko´┐Ża Nowej Ewangelizacji ´┐Żw. Bart´┐Żomieja.

Odby´┐Ż si´┐Ż I. etap, parafialny, Konkursu Biblijnego, jaki organizuje Polska Misja Katolicka w Niemczech. Konkurs dotyczy znajomo´┐Żci Ewangelii ´┐Żw. Mateusza. W naszej Misji udzia´┐Ż wzi´┐Ży w nim 22 osoby. Uczestnicy Konkursu to m´┐Żodzie´┐Ż wsp´┐Żlnoty oazowej i ministranci. Odpowiedzi zostan´┐Ż przes´┐Żane do Rektoratu PMK w Niemczech. Do etapu drugiego, dekanalnego, przechodz´┐Ż dwie osoby, kt´┐Żre zaj´┐Ży na etapie parafialnym pierwsze i drugie miejsce.
24 stycznia 2008

W liturgii przypad´┐Żo dzisiaj wspomnienie ´┐Żw. Franciszka Salezego, patrona Salezjan´┐Żw. Uczcili´┐Żmy tak´┐Że, tak jak zawsze w 24. dzie´┐Ż miesi´┐Żca, Matk´┐Ż Bo´┐Ż´┐Ż w Jej tytule Wspomo´┐Życielki Wiernych. Odprawiona zosta´┐Ża ku Jej czci Nowenna.
23 stycznia 2008

Do nas zawita´┐Ża ju´┐Ż wiosna!

20 stycznia 2008

Ko´┐Żci´┐Ż Katolicki w´┐ŻNiemczech rozpocz´┐Ż´┐Ż trzyletni´┐Ż kampani´┐Ż, kt´┐Żra ma na celu wzmocnienie rodziny. "Ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwo i´┐Żrodzina powinny zn´┐Żw znale´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w´┐Żcentrum uwagi Ko´┐Żcio´┐Ża" - stwierdzi´┐Ż arcybiskup Berlina kard. Georg Sterzinsky. W´┐Żspecjalnym li´┐Żcie duszpasterskim przewodnicz´┐Żcy biskupiej rady do spraw rodziny zwr´┐Żci´┐Ż uwag´┐Ż na fakt, ´┐Że ´┐Żluby sta´┐Ży si´┐Ż w´┐Żniemieckich parafiach rzadko´┐Żci´┐Ż. Tradycyjnie ju´┐Ż, bo od 1976 r., Ko´┐Żci´┐Ż Katolicki w´┐ŻNiemczech obchodzi´┐Ż dzisiaj tzw. "Niedziel´┐Ż rodzin". (RV)
S´┐Żowo Bo´┐Że g´┐Żoszone dzisiaj w czasie mszy ´┐Żw. w Bazylice po´┐Żwi´┐Żcone by´┐Żo ´┐Żw. Teresie od Dzieci´┐Żtka Jezus. W ten spos´┐Żb rozpocz´┐Żli´┐Żmy przygotowanie do wizyty relikwii ´┐Żwi´┐Żtej w Berlinie. Kazania g´┐Żosi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. Relikwie jednej z najwi´┐Żkszych ´┐Żwi´┐Żtych naszych czas´┐Żw, ´┐Żw. Teresy od Dzieci´┐Żtka Jezus, b´┐Żd´┐Ż w naszej Bazylice go´┐Żci´┐Ż w nocy z 20 na 21 maja br. Tak´┐Ż niezwyk´┐Ż´┐Ż obecno´┐Ż´┐Ż ´┐Żwi´┐Żtej w naszej parafialnej wsp´┐Żlnocie uczcimy czuwaniem nocnym, animowanym przez wsp´┐Żlnoty naszej Misji.

W Galerii pod Bazylik´┐Ż, ciastem, kaw´┐Ż i herbat´┐Ż, cz´┐Żstowa´┐Ża parafian nasza schola "Marana Tha". Doch´┐Żd z ofiar, sk´┐Żadanych przy tej okazji, przeznaczony zostanie na potrzeby Scholi.
18 stycznia 2008

Rozpocz´┐Żli´┐Żmy Tydzie´┐Ż Modlitw o Jedno´┐Ż´┐Ż Chrze´┐Żcijan.

W wi´┐Żzieniu na Tegel msz´┐Ż ´┐Żw. odprawi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski. Udzia´┐Ż we mszy ´┐Żw. wzi´┐Żli wi´┐Żniowie-Polacy.
17 stycznia 2008

W Bazylice odby´┐Ż si´┐Ż Noworoczny Koncert orkiestry wojskowej Armii Niemieckiej. Dyrygowa´┐Ż Oberstleutnant Christian Blüggel, za organami zasiada´┐Ż Joachim Ciesielski. Orkiestra wykona´┐Ża m. in. utwory: Schuberta, Brucknera, Oortmerssena, Gregsona, Baumerta, Brahmsa. Spotkanie rozpocz´┐Ża pie´┐Ż´┐Ż, ´┐Żpiewana przez wszystkich obecnych, "Lobet den Herren", a zako´┐Żczy´┐Ża, r´┐Żwnie´┐Ż od´┐Żpiewana przez zebranych na Koncercie, pie´┐Ż´┐Ż "Grosser Gott wir loben Dich". Szczeg´┐Żlnie zaznaczy´┐Ża si´┐Ż obecno´┐Ż´┐Ż ok. 100-osobowej grupy ´┐Żo´┐Żnierzy Bundeswery. W´┐Żr´┐Żd zaproszonych go´┐Żci byli m. in. biskup polowy Niemiec Walter Mixa, ordynariusz Augsburga, a tak´┐Że ambasador Watykanu w Niemczech, nuncjusz, abp Jean-Claude Pèrisset; towarzyszy´┐Ż mu ks. pra´┐Żat Marek Zalewski.
Zdj´┐Żcia z koncertu obejrze´┐Ż mo´┐Żna w galerii zdj´┐Ż´┐Ż.

Na Steglitz, w Bazylice R´┐Ża´┐Żca ´┐Żw., odby´┐Żo si´┐Ż comiesi´┐Żczne spotkanie ze ´┐Żw. Teres´┐Ż od Dzieci´┐Żtka Jezus. Spotkanie poprowadzi´┐Ż ks. Marek K´┐Żdzierski.
16 stycznia 2008

Na Spandau, spotkali si´┐Ż cz´┐Żonkowie ´┐Żywego R´┐Ża´┐Żca, grupy tam dzia´┐Żaj´┐Żcej. By´┐Żo to spotkanie noworoczno-op´┐Żatkowe. W spotkaniu wzi´┐Ż´┐Ż udzia´┐Ż opiekun duchowy wsp´┐Żlnoty, ks. Wojciech Majchrzak.
13 stycznia 2008

´┐Żwi´┐Żto Chrztu Pa´┐Żskiego. Z r´┐Żk Jana Chrzciciela chrzest w Jordanie przyj´┐Ż´┐Ż Jezus, rozpoczynaj´┐Żc w ten spos´┐Żb swoj´┐Ż publiczn´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż. ´┐Żwi´┐Żto dzisiejsze przypomina nam, ochrzczonym, drog´┐Ż, jak´┐Ż ten Sakrament dla nas wyznaczy´┐Ż: d´┐Ż´┐Żenie do ´┐Żwi´┐Żto´┐Żci.
W miejscu, gdzie Tradycja wskazuje Chrzest Chrystusa, znajduje si´┐Ż dzisiaj granica pa´┐Żstwowa pomi´┐Żdzy Izraelem a Jordani´┐Ż. Miejsce to, po´┐Żo´┐Żone na wysoko´┐Żci Jerycha, jest trudno dost´┐Żpne dla pielgrzym´┐Żw. A tak wygl´┐Żda Jordan dzisiaj:Na spotkaniu noworocznym, a zarazem op´┐Żatkowym, spotka´┐Ża si´┐Ż wsp´┐Żlnota Apostolstwa Dobrej ´┐Żmierci. Na spotkanie przyby´┐Ży 24 osoby. Udzia´┐Ż wzi´┐Ż´┐Ż w nim tak´┐Że Ks. Proboszcz, duchowy opiekun Grupy.

W czasie mszy ´┐Żw., odprawianej w ko´┐Żciele na Spandau ´┐Żpiewa´┐Ż nasz ch´┐Żr "Auxilium".
12 stycznia 2008

Wsp´┐Żlnota scholi "Marana Tha" mia´┐Ża swoje spotkanie noworoczno-op´┐Żatkowe. Spotkanie rozpocz´┐Żo si´┐Ż msz´┐Ż ´┐Żw., kt´┐Żr´┐Ż odprawi´┐Ż ks. Wojciech Majchrzak. Po mszy ´┐Żw. wszyscy zebrali si´┐Ż w Galerii pod Bazylik´┐Ż, aby przy ´┐Żpiewie kol´┐Żd z´┐Żo´┐Ży´┐Ż sobie noworoczne ´┐Życzenia i porozmawia´┐Ż o sprawach dotycz´┐Żcych ´┐Życia Scholi. Nad organizacj´┐Ż spotkania czuwa´┐Ża p. Anna Kokowska-Weinstok, opiekun scholi.
11 stycznia 2008

Na pierwszym spotkaniu, w nowym sk´┐Żadzie, zebra´┐Ż si´┐Ż Zarz´┐Żd Rady Parafialnej. Spotkanie mia´┐Żo na celu przygotowanie najbli´┐Ższego spotkania Rady. Spotkaniu przewodniczy´┐Ż p. Daniel Kaiser, przewodnicz´┐Żcy.
10 stycznia 2008

Ze wsp´┐Żlnotowych ferii - "Zimowisko 2008" - wr´┐Żci´┐Ża grupa m´┐Żodzie´┐Ży naszej Misji. Przez 10 dni m´┐Żodzie´┐Ż nasza przebywa´┐Ża w Zakopanem. Opiekunem grupy by´┐Ż ks. Wojciech Majchrzak; animatorem za´┐Ż grupy by´┐Ż p. Jaros´┐Żaw Krasowski.
9 stycznia 2008

M´┐Żodzie´┐Ż ze wsp´┐Żlnoty oazowej i ministranci znowu pracowali przy porz´┐Żdkowaniu otoczenia Bazyliki. Tym razem m´┐Żodzie´┐Ż posprz´┐Żta´┐Ża pomieszczenia przy Galerii pod Bazylik´┐Ż. Wynie´┐Żli m. in. du´┐Żo gruzu, kt´┐Żry pozostawa´┐Ż po przebudowie kana´┐Ż´┐Żw ciep´┐Żowniczych. W oczyszczonych pomieszczeniach poustawiane zosta´┐Ży krzes´┐Ża i sto´┐Ży, kt´┐Żre s´┐Żu´┐Ż´┐Ż w czasie spotka´┐Ż, jakie w Galerii si´┐Ż odbywaj´┐Ż. Nad prac´┐Ż m´┐Żodzie´┐Ży czuwa´┐Ż ks. Marek Wyszomierski.

Odby´┐Ż si´┐Ż chrzest pierwszego dziecka w roku kalendarzowym 2008. Pierwsz´┐Ż ochrzczon´┐Ż zosta´┐Ża b. m´┐Żoda parafianka Amira Taleb.
8 stycznia 2008

Dobra wiadomo´┐Ż´┐Ż dla nas Polak´┐Żw i dla ca´┐Żego chrze´┐Żcija´┐Żskiego ´┐Żwiata:
"Coraz bli´┐Żej beatyfikacji Jana Paw´┐Ża II? Do ko´┐Żca tego roku gotowe b´┐Żdzie tak zwane Positio procesu beatyfikacyjnego Jana Paw´┐Ża II - dowiaduje si´┐Ż PAP w´┐Żbiurze postulatora procesu. Je´┐Żli ten niezwykle wa´┐Żny i´┐Żprzybli´┐Żaj´┐Żcy termin beatyfikacji dokument zostanie opracowany jeszcze w´┐Ż2008 r., a´┐Żwi´┐Żc w´┐Żci´┐Żgu p´┐Żtora roku od rozpocz´┐Żcia prac nad nim, b´┐Żdzie to wyj´┐Żtkowo kr´┐Żtki czas, zw´┐Żaszcza bior´┐Żc pod uwag´┐Ż d´┐Żugi pontyfikat polskiego papie´┐Ża i´┐Żogrom zgromadzonych materia´┐Ż´┐Żw. Gotowy dokument b´┐Żdzie przekazany do oceny, a´┐Żnast´┐Żpnie poddany pod g´┐Żosowanie w´┐ŻKongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dopiero wtedy dekret stwierdzaj´┐Żcy heroiczno´┐Ż´┐Ż cn´┐Żt, a´┐Żtak´┐Że ewentualny cud przypisywany wstawiennictwu Jana Paw´┐Ża II, zostanie przedstawiony papie´┐Żowi do ostatecznej akceptacji. W´┐Żbiurze postulatora procesu podkre´┐Żla si´┐Ż, ´┐Że wci´┐Ż´┐Ż nie wiadomo, kiedy mog´┐Żoby doj´┐Ż´┐Ż do beatyfikacji Jana Paw´┐Ża II. Wymieniana jako jej mo´┐Żliwy termin 30. rocznica wyboru w´┐Żpa´┐Żdzierniku tego roku pozostaje na razie medialn´┐Ż spekulacj´┐Ż - pisze korespondentka Sylwia Wysocka." (PAP; Rzeczpospolita, 6; ´┐Życie Warszawy, 4)
6 stycznia 2008

Uroczysto´┐Ż´┐Ż Objawienia Pa´┐Żskiego, Trzech Kr´┐Żli. Charakterystycznym znakiem tego dnia jest po´┐Żwi´┐Żcenie kredy i kadzid´┐Ża. Kred´┐Ż wypisujemy, zgodnie z d´┐Żugoletni´┐Ż polsk´┐Ż tradycj´┐Ż, na drzwiach naszych mieszka´┐Ż pierwsze litery imion Trzech M´┐Żdrc´┐Żw. Jest to znak przynale´┐Żno´┐Żci mieszka´┐Żc´┐Żw do Chrystusowego Ko´┐Żcio´┐Ża.

Po mszy ´┐Żw. o godz. 12.00 spotka´┐Ża si´┐Ż wsp´┐Żlnota ´┐Żywego R´┐Ża´┐Żca. Spotkanie by´┐Żo pierwszym w tym roku kalendarzowym i zarazem spotkaniem op´┐Żatkowym.Ko´┐Żci´┐Ż Prawos´┐Żawny ´┐Żwi´┐Żtuj´┐Ż dzisiaj Wigili´┐Ż ´┐Żwi´┐Żt Bo´┐Żego Narodzenia. ´┐Życzymy naszym Siostrom i Braciom z Prawos´┐Żawia pe´┐Żnych pokoju i rado´┐Żci ´┐Żwi´┐Żt Narodzenia Pa´┐Żskiego!
5 stycznia 2008

Z racji pierwszej soboty miesi´┐Żca stycznia, po mszy ´┐Żw. wieczornej, odprawili´┐Żmy nabo´┐Że´┐Żstwo nazwane "Czuwaniem Fatimskim". Na to nabo´┐Że´┐Żstwo sk´┐Żada si´┐Ż: uwielbienie Matki Bo´┐Żej w Jej Wizerunku Fatimskim (figura), kazanie, r´┐Żaniec, procesja z figur´┐Ż, Litania do Niepokalanego Serca Maryi, Magnificat i b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwo ko´┐Żcowe.
3 stycznia 2008

Jego Ekscelencja abp Szczepan Weso´┐Ży napisa´┐Ż list do naszej Wsp´┐Żlnoty? W li´┐Żcie pisze m. in.:
"Czcigodny Ksi´┐Że Proboszczu! Pragn´┐Ż serdecznie podzi´┐Żkowa´┐Ż za go´┐Żcinne przyj´┐Żcie w Misji Polskiej? Prosz´┐Ż przyj´┐Ż´┐Ż moje serce 'B´┐Żg zap´┐Ża´┐Ż' za wszystkie doznane grzeczno´┐Żci.
Cieszy serce, ´┐Że inicjatywa zorganizowania w Berlinie duszpasterstwa w j´┐Żzyku polskim jest ogromnie owocna. W ci´┐Żgu prze´┐Żytego 25-lecia r´┐Żne by´┐Ży trudno´┐Żci, chocia´┐Żby tylko te zwi´┐Żzane ze zmianami miejsca kultu. Obecny ko´┐Żci´┐Ż zaspokaja potrzeby liturgiczne i sakramentalne naszej spo´┐Żeczno´┐Żci. Mo´┐Że by´┐Żoby potrzebne lepsze zaplecze, potrzebne dla ´┐Życia spo´┐Żecznego i organizacyjnego. Ale dzi´┐Żkujemy Bogu za te mo´┐Żliwo´┐Żci, kt´┐Żre s´┐Ż. Mo´┐Że z czasem znajdzie si´┐Ż lepsze rozwi´┐Żzanie mieszkaniowe i gospodarcze.
Dzi´┐Żkuj´┐Ż za przyjemne i ubogacaj´┐Żce rozmowy.
´┐Życz´┐Ż Czcigodnemu Ksi´┐Żdzu Proboszczowi i Czcigodnym Kap´┐Żanom, wsp´┐Żpracownikom, Bo´┐Żego b´┐Żogos´┐Żawie´┐Żstwa w Nowym Roku. ´┐Życz´┐Ż wiele rado´┐Żci z pos´┐Żugi duszpasterskiej. Na pewno ´┐Życie nie b´┐Żdzie wolne od trudno´┐Żci, ale ´┐Życz´┐Ż by by´┐Żo ich niewiele i by nie eliminowa´┐Ży chwil pogodnych i radosnych. Z serdecznymi pozdrowieniami. Abp Szczepan Weso´┐Ży."
Ks. abp Szczepan Weso´┐Ży by´┐Ż go´┐Żciem naszej Misji w czwart´┐Ż niedziel´┐Ż Adwentu, w dniu 23 grudnia 2007 r. Jego wizyta by´┐Ża oficjalnym zako´┐Żczeniem Roku Jubileuszu 25-lecia PMK w Berlinie.
2 stycznia 2008

Grupa m´┐Żodzie´┐Ży naszej Misji wyjecha´┐Ża na wsp´┐Żlnotowe ferie w polskich Tatrach. Mieszka´┐Ż b´┐Żd´┐Ż w Zakopanem. Opiekunem grupy jest ks. Wojciech Majchrzak.
1 stycznia 2008

Nowy Rok! W czasie mszy ´┐Żw. odczytane zosta´┐Żo Or´┐Żdzie Ojca ´┐Żw. Benedykta XVI. M´┐Żwi´┐Żo o najwa´┐Żniejszej dla cz´┐Żowieka wsp´┐Żlnocie, jak´┐Ż jest rodzina i o pokoju, kt´┐Żry rodzina mo´┐Że da´┐Ż cz´┐Żowiekowi.

Or´┐Żdzie Ojca ´┐Żw. Benedykta XVI
***Archiwum - Aktualności i wydarzeń***

 

 

 

 

 

od 7 maja 2007r.